ضمانتنامه بانکی چیست ؟

ضمانتنامه بانکی ،ضمانتی که از جانب بانک صادر می شود، یک نوع قرارداد ضمانت است که ما بین ضامن (به عنوان صادر کننده) و مضمون عنه (کسی که به بدهی او ضمانت شده است) منعقد میگردد و به موجب آن ضامن تعهد می نماید که مبلغ معینی وجه نقد را در سر رسید معین از جانب مضمون عنه به مضمون له(کسی که به نفع او ضمانت شده است) یا به حواله کرد او پرداخت نماید .

در ادامه به بررسی دعاوی پیرامون ضمانت نامه های بانکی می پردازیم.

فهرست