دعاوی پیمانکاری

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات رسیدگی به دعاوی مناقصات مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و آئین نامه...

تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی پروژه پیمانکاری

نحوه ی الزام به تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی پروژه پیمانکاری از سوی کارفرما و پیمانکار

تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی پروژه پیمانکاری ماده ۴۱ از شرایط عمومی پیمان اعلام می دارد که پس از پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ۵ موافقت نامه،...

ضرایب پیمان

ضرایب پیمان – انواع ضرایب پیمان

ضرایب پیمان ضرایب پیمان به حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای پروژه گفته می شود. برای اینکه نرخ هر یک از اقلام کار مشخص شود، باید...

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری: بررسی نقش شورای عالی فنی و هیات‌های حل اختلاف در حوزه‌های مختلف

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری تعیین مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت بی توجهی به این موضوع موجب ایراد...

تجدیدنظر در نرخ پیمان

تجدیدنظر در نرخ پیمان: بررسی بخشنامه، دستورالعمل، شرایط درخواست و الزامات کارفرما

تجدیدنظر در نرخ پیمان: راه حلی برای جلوگیری از اختلافات میان پیمانکار و کارفرما. بر اساس بخشنامه 76574/100، مناقصه‌گزار موظف است برآورد هزینه‌های اجرایی را با دقت اعلام کند، و در صورت نیاز، با مجوز شورای عالی فنی، قرارداد پیمانکاری قابل تجدیدنظر است.

انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

انواع تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری

تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری با توجه به علل و عوامل مختلفی ایجاد می گردد. در اکثر اوقات دعاوی پیمانکاری ناشی از تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری بروز می نماید. تاخیرات می...

صورت وضعیت در قراردادهای پیمانکاری

صورت وضعیت در قراردادهای پیمانکاری – ۴ وضعیت در قراردادهای پیمانکاری

صورت وضعیت در قراردادهای پیمانکاری ارائه صورت وضعیت در پایان هر ماه، یکی از تعهدات پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری می باشد، که طی آن وضعیت کارهای انجام شده را برای...

تضمین در قراردادهای پیمانکاری

تضمین در قراردادهای پیمانکاری

تضمین در قراردادهای پیمانکاری تضمین در قراردادهای پیمانکاری به معنای سپردن مال یا وجه نقد یا به عهده گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به منظور پایبندی به یک تعهد اصلی...

تحویل موقت در قراردادهای پیمانکاری

تحویل موقت در قراردادهای پیمانکاری

تحویل موقت در قراردادهای پیمانکاری تحویل موقت در قراردادهای پیمانکاری یکی از موضوعاتی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به جهت آثاری که به دنبال دارد می...