اجراییات ثبت

ابطال مزایده ثبتی

دعوای ابطال مزایده ثبتی میتواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض…