دعاوی کارگر و کارفرما

 دعاوی کارگر و کارفرما


دعاوی روابط میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی

در قانون کار به کسی کارگر گفته می شود که در مقابل کاری که انجام می دهد مزد، حقوق، مزایا، یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می نماید. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست او کاری را انجام می دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کار آموزان نیز مشمول این قانون هستند.ممکن است در برخی مواقع پیش بیاید کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلافاتی شوند و نیاز به مداخله مرجع صالح جهت رسیدگی باشد تا به اختلافات آنان پایان دهد. قانون کار مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما را هئیت های حل اختلاف پیش بینی نموده است.البته جهت حل اختلافات فوق، گاهی نیازمند مشاوره و امعان نظر از وکیل اداره کار هستند.

بیشتر

وکالت دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما

نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارگر
بیمه کارگران توسط کارفرما و ضمانت اجرای آن
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما
ترک کار بدون قرارداد
امور کارگر و کارفرما

دانشنامه روابط کار میان کارگر و کارفرما و قانون کار

مشاوره روابط کار میان کارگر و کارفرما

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی
استعفای کارگر

ترک کار کارگر

ترک کار کارگر ،بدین معناست که کارگر بدون رعایت تشریفات مربوط به استعفا از کار…
مقالات

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

فهرست