اسناد و املاک رهنی

ابطال سند رهنی 

دعوای ابطال سند رهنی یکی از دعاوی بانکی می باشد که امروزه شاهد ازدیاد این…

عقد رهن

رهن ازجمله عقود کاربردی در مبادلات بین اشخاص می باشد که به واسطه آن مالی…

معامله مال مرهونه

معامله مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که ممکن…