دعاوی ملک در رهن بانک

پرداختن به دعاوی ملک در رهن بانک ، اعم از رهن در قراردادهای بانکی ، توقیف ملک در رهن بانک ، الزام به فک رهن ، اعراض از رهن وضعیت مال مرهونه

عقد رهن

رهن ازجمله عقود کاربردی در مبادلات بین اشخاص می باشد که به واسطه آن مالی توسط شخصی جهت تضمین و وثیقه در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد تا در...

مزایده ملک در رهن بانک

مزایده ملک در رهن بانک

مزایده ملک در رهن بانک یکی از مسائلی است که دارای پیچیدگی های فراوانی است و به همین جهت سوالات متعددی در این خصوص مطرح می گردد و در بسیاری...

شرایط معاملات معارض با اسناد رهنی بانکی

بانک ها در راستای اعطای اعتبار و تسهیلات و هم زمان با انعقاد قراردادهای بانکی، با تنظیم سند رسمی رهنی، اموالی از وام گیرنده یا ضامن او را به عنوان...

ابطال سند رهنی 

دعوای ابطال سند رهنی یکی از دعاوی بانکی می باشد که امروزه شاهد ازدیاد این دعوا در مراجع قضایی می باشیم. طبق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به مو

اعراض از رهن تا چه زمانی می تواند مطرح شود؟

اعراض از رهن تا چه زمانی می تواند مطرح شود؟

اعراض ‌از‌ رهن بدین معنی که مرتهن( بانک) از وثیقه‌ رهنی خود گذشت کند. از آنجا که عقد رهن از سوی مرتهن جایز است  او می‌تواند آن را یک‌جانبه فسخ...

رهن در قرار دادهای بانکی

رهن در قراردادهای بانکی یک نوع وثیقه عینی می باشد که تا وصول طلب و دین، در گرو بانک می ماند. در اینصورت بانک، هنگام وصول طلب بر سایر طلبکاران...

دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن یکی دیگر از دعاوی بانکی می باشد که در اکثر موارد مانند دعوی ابطال سند رهنی است. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. که در صورت امتناع مدیون از پرداخت بدهی، بتوان علیه وی اجرائیه صادر و از محل مال…

معامله مال مرهونه

معامله مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که ممکن است منافی حق مرتهن باشد. چنانچه مال مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن معامله شود مازاد به مالک ملک می رسد درصورتی که حاصل فروش کمتر از میزان طلب ( بانک) برای نقیصه می بایست به راهن مراجعه نماید.

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک به چه صورت می باشد؟ آیا ملک در رهن بانک قابل توقیف است؟ اینها سوالاتی است که در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم له...