دعاوی تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی میباشد که به تخلفات صنفی ، تخلفات تعزیراتی ، تخلفات دارویی ، تخلفات درمانی و تخلفات بهداشتی رسیدگی مینماید.
آنچه به وفور در جامعه دیده میشود این است که برخی از افراد از موقعیت و شغل خود سوء استفاده مینمایند و یا در مواقعی به جهت سود بیشتر به اعمالی مبادرت مینمایند که مضرات غیر قابل جبرانی را برای جامعه در پی دارند وبه عبارتی دیگر شاید بتوان گفت تنظیم اقتصادی بازار را دچار اختلال مینمایند.این تخلفات میتواند موارد شایعی باشد که به کرات در جامعه مشاهده مینماییم.
مسلم است که در قبح چنین اعمالی شکی نمیتوان وارد نمود ،فلذا قانونگذار برآن شد که جهت جلوگیری از چنین اعمالی ضمانت اجرا قرار دهد. ضمانت اجرایی که درباب این تخلفات در نظر گرفته شده است با توجه به نوع تخلف و دفعات تکرار تخلف متفاوت میباشد.

بیشتر
  • وکیل تعزیرات حکومتی
    شرح کامل حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را در ادامه مطلب مطالعه بفرمایید…

  • مشاوره حقوقی تعزیرات حکومتی
    شرح کامل نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی را میتوانید در ادامه مطلب خواهد دید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی تعزیرات حکومتی
    شرح کامل نحوه اجرای احکام تعزیرات حکومتی را در ادامه این مطلب خواهید خواند..

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی