دعاوی راجع به اصلاحات ارضی

سند اصلاحات ارضی

پس از اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی و در ادامه در روند اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی مراجع مربوطه اقدام به صدور سند اصلاحات ارضی (نسق زراعی )در اجرای اصلاحات…

حقابه در اصلاحات ارضی

آب به عنوان یکی از ارکان اصلی کشاورزی و به تعبیر برخی مهم ترین رکن کشاورزی همیشه یکی از مهم ترین مسائل موجود بین کشاورزان بوده که سر منشا بسیاری…

تعریف انواع زمین در اصلاحات ارضی

از آنجا که مقوله زمین بعد از اجرای اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی دچار تغییر و تحول شده و از نظر حقوقی تقسیماتی در آن صورت گرفته لازم است به…

نظام های بهره برداری پس از اصلاحات ارضی

با اجرای اصلاحات ارضی برخی از واحدهای بهره برداری زراعی نظیر بهره برداری های خرده مالکی (دهقانی یا خانوادگی) از نظر کمی و عددی توسعه یافتند و برخی به  دلیل…

نحوه صدور سند نسق زراعی در اجرای اصلاحات ارضی

رهایی کشورها از قید استعمار و آزادی آنان مشکل جدیدی را مطرح می کرد و عبارت بود از چگونگی تعیین تکلیف زمین هایی که از استعمارگران به جای مانده بود….

شورای اصلاحات ارضی

یکی از مراجع غیر قضایی که از نتایج اصلاحات ارضی است شورای اصلاحات ارضی می باشد، این شورا براساس ماده هفتم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۰ « به…

وضع مالکیت زارعین مشمول بعد از اصلاحات ارضی

جهت بررسی این موضوع لازم است شقوق مختلفی که ممکن است بعد از اجرای اصلاحات ارضی و صدور سند به نام زارع پیش آمده باشد مدنظر قرار گیرند و سپس…

اراضی خالصه در اصلاحات ارضی

خالصه را در یک تعریف « ملک متعلق به دولت یا شاه مملکت» گفته اند .در تعریف دیگر آن، مال غیر منقولی که دولت آن را مانند مالک خصوصی مالکیت…

املاک مجهول المالک مشمول اصلاحات ارضی

از جمله موارد مهمی که در نظام حقوقی اراضی مشمول اصلاحات ارضی به آن برخورد می کنیم بحث امور باقیمانده است. امور باقیمانده اصلاحات ارضی به پرونده هایی اطلاق می…

اراضی موات و اصلاحات ارضی

یکی از زمین هایی که مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی قرار گرفت اراضی موات بود. در شق ب از بند ۹ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ مورد تعریف قرار گرفت…

مرحله دوم اصلاحات ارضی

در مرحله اول اصلاحات ارضی فقط ۱۹.۵% از اراضی قابل کشت در ایران از خوانین خریداری و بین رعایا تقسیم شد و بیش از ۸۰درصد از اراضی قابل کشت همچنان…

مرحله سوم اصلاحات ارضی

به دلیل نارضایتی های زیادی که زارعان از اجرای اصلاحات ارضی به دلیل عدم تعلق زمین های کشاورزی به آنها داشتند، مرحله سوم اصلاحات ارضی کلید خورد. این مرحله با…

اراضی موقوفه مشمول اصلاحات ارضی

به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن. با توجه به این تعریف می توان اراضی موقوفه را چنین تعریف کرد:…

مرحله اول اصلاحات ارضی

اجرای مقررات اصلاحات ارضیبه موجب قوانین متعدد در سه مرحله به اجزا در آمد. دولت پهلوی با هدف محدود ساختن مالکیت ها و جلوگیری از قدرت یافتن مالکین و خوانین…

دعاوی خاص در اصلاحات ارضی

منظور از دعاوی خاص در اصلاحات ارضی دعاوی هستند که با مفهوم نهاد اصلاحات ارضی در ارتباط باشد. در خصوص این دسته از دعاوی باید به این مسئله توجه نمود…