انواع دعاوی شرکت ها

نمونه رای مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

نمونه رای مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

موضوع رای: مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل علیه شرکت تعاونی مسکن...

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که فی مابین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود برای امور تجارتی تشکیل می گردد.

شرکت های خارجی

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3545″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] شرکت های خارجی [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator...

انحلال شرکت های تجاری

انحلال شرکت به معنای پایان حیات حقوقی شرکت است. پس از انحلال شرکت های تجاری به یکی از جهات قانونی و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها، امور شرکت باید...

مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت های تجاری

مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت های تجاری

شرکت های تجاری به سبب برخورداری از شخصیت حقوقی می توانند به عنوان خواهان و یا خوانده در محاکم دادگستری طرف دعوا قرار بگیرد. مواد ۲۲ و ۲۳ قانون آئین...

دعاوی شرکت های تعاونی

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column sticky=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-10px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%7D%7D” width=”1/5″][us_image image=”32876″ align=”center” size=”us_100_100_crop”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_row_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%221px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%225px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23000056%22%7D%7D”][vc_column_inner][vc_wp_custommenu align=”right” font_size=”16px” nav_menu=”3545″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”4/5″][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D” width=”5/6″][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی شرکت های تعاونی [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″...

تبدیل شرکت های تجاری به یکدیگر

منظور از تبدیل شرکت های تجاری، تغییر قالب و نوع شرکت ها بدون انحلال و زوال شخصیت حقوقی سابق می باشد. با توجه به ویژگی های متفاوت انواع مختلف شرکت...

انحلال شرکت تعاونی

انحلال شرکت تعاونی

شرکت تعاونی به عنوان یکی از شرکت های تجاری شناخته شده در قانون، دارای شخصیت و حیات حقوقی می باشد. انحلال شرکت تعاونی به معنای خاتمه دادن به این شخصیت و حیات حقوقی می باشد.

داوری در اتاق تعاون

داوری در اتاق تعاون

شیوه معمول حل و فصل اختلافات، مراجعه به مراجع عام دادگستری می باشد؛ اما در حال حاضر روش های دیگری نیز وجود دارد که نسبت به مراجعه به دادگاه ها...

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

شرکت تعاونی مسکن به عنوان یکی از شرکتهای تجاری شناخته شده در قانون تجارت، به موجب مقررات همین قانون و سایر قوانین مصوب در مورد شرکتهای تعاونی، واجد شخصیت حقوقی می باشد. با توجه به افزایش تعداد تعاونی های مسکن در سالهای اخیر و گستردگی روابط و معاملات آنها با افراد و سایر شرکتها، طرح…

اخراج عضو از شرکت تعاونی مسکن

اخراج عضو از شرکت تعاونی مسکن

تعداد اعضاء شرکت تعاونی مسکن به وسیله وزارت تعاون و از طریق تصویب آیین نامه معین می شود. وزارت تعاون در تعیین تعداد اعضاء سرمایه، فرصت اشتغال، نوع فعالیت و...

طرح دعوا علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

طرح دعوا علیه اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

اقدامات مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در جریان اداره امور شرکت ممکن است موجب وقوع اختلاف بین مدیران و سهامداران شود که گاهی حل و فصل این اختلافات نیازمند رسیدگی دادگاه می باشد. طرح دعوا علیه اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت توسط هر ذی نفع قابل تصور است.

مطالبه وجوه از شرکت های تجاری

شرکت های تجاری موظف به ایفاء تعهدات خود می باشند چنان چه شرکت از انجام تعهدات خود اجتناب نماید ، طلبکاران می توانند با مراجعه به دادگاه علیه شرکت اقامه...

تغییرات سرمایه شرکت

نوسانات اقتصادی و بحران های مالی که در جامعه رخ می دهد، در سرنوشت شرکت ها تاثیر گذار می باشد، بر همین مبنا مدیران یا مجامع عمومی فوق العاده تصمیم بر تغییرات سرمایه شرکت می نمایند؛ بنا بر ضرورت ممکن است، تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده تصویب گردد.

معاملات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت

هیات مدیره و مدیرعامل ۲ رکن مهم اداره کننده شرکتهای تجاری می باشند. اداره امور شرکت به نحو مطلوب مستلزم در اختیار داشتن همه اطلاعات شرکت از جمله اطلاعات محرمانه...