تشخیص اراضی ملی

ثبت اراضی ملی

ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه اموال غیرمنقول واقع در ایران را مطلقا…