انواع دعاوی مالیاتی

کمیسیون های رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی

کمیسیون های رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی

مالیات یک هزینه مالی اجباری است که توسط دولت ها وضع می شود تا از مردم اخذ شود. یکی از جامع ترین تعریف ها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی...

مالیات-بر-درآمد-اتفاقیییییی

مالیات بر درآمد اتفاقی

مالیات بردرآمد اتفاقی،مالیاتی است که به درآمدهای نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاسباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید تعلق می گیرد.

اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده

اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ،توسط مودی پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر می باشد.مودی می تواند در صورتیکه اعتراضی داشته باشد، ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط جهت رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورتی که اختلاف…

اعتراض به اجراییه مالیاتی

اعتراض به اجراییه مالیاتی

اعتراض به اجراییه مالیاتی ، امکان پذیر میباشد اما این اعتراض ،مانع از ادامه ی عملیات اجرایی نمی گردد مگر در صورت وجود استثناهایی که در مقاله مزبور بدان ها پرداخته میشد.

اعتراض به مالیات بر ارث

اعتراض به مالیات بر ارث

در اعتراض به مالیات بر ارث ،لازم است که در ابتدا مبلغ تعیین شده در گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم پرداخت شود . پس از پرداخت ،چنانچه به مبلغ پرداخت شده پس از صدور رای قطعی،اعتراض نسبت به پرداخت مبلغی بیشتر از مالیات بر ارث صورت گیرد، اضافه پرداختی به مودی مسترد…

استرداد اضافه پرداختی مودی

استرداد اضافه پرداختی مودی، در صورتی است که مالیات پرداختی مودی قطعی میگردد و وی مطلع میگردد که مشمول معافیت های مالیاتی بوده است اما معافیت های مزبور توسط اداره امور مالیاتی اعمال نشده است.

ماده 251 مکرر قانون مالیات

هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

قانون گذار در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنین مقرر داشته است: "در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی…

هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم

در برخی موارد رای هیات حل اختلاف مالیاتی از سوی شورای عالی مالیاتی نقض می شود. در این صورت پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم ارجاع می شود. طبق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم:

دادستان انتظامی مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی ،یک مقام اداری تخصصی انتظامی در امور مالیاتی می باشد.دادستان انتظامی مالیاتی برای نخستین بار در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۸/۱۲/۴۵ پیش بینی شده بود.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

امکان اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی پس از اینکه برگ مذبور به مودی مالیاتی ابلاغ شد ، وجود دارد .مودی مالیاتی می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیاتی شخصا و یا توسط وکیل تام الاختیار اعتراض نماید.اعتراض بایستی در فرم های مخصوص صورت گیرد.در این مقاله به بررسی شرایط اعتراض ،نحوه اعتراض ،مراحل اعتراض و…

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی بالاترین مرجع جهت حل اختلافات مالیاتی می باشد.البته معمولا اختلافات مالیاتی در هیات های بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرند و پس از رسیدگی های لازم ختم رسیدگی اعلام و رای مقتضی صادر می گردد

معافیت مالیاتی

معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.که در این مقاله با استناد به مواد قانون مالیات های مستقیم، به بررسی مصادیق معافیت های مالیاتی پرداخته میشود.

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره مالیاتی

اولین مراجع حل اختلاف مالیاتی ،اداره امور مالیاتی می باشد.همچنین از دیگر وظایف اداره امور مالیاتی تشخیص،تعیین،مطالبه،وصول و اجرای مالیات ،ابلاغ برگه های مالیاتی و انجام دادرسی های مالیاتی می باشد.

هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی

هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی

هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی ،طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم،مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی میباشد. البته به جز مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش بینی شده باشد.لازم به ذکر است که در مواد ۲۳۹ و ۲۴۳ همان قانون نیز مرجع صالح در این امور هیات حل اختلاف مالیاتی شناخته شده…

هیات تجدیدنظر حل اختلافات مالیاتی

هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی

هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مرجعی جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی می باشد.البته لازم به ذکر است که اصل بر قطعیت و لازم الاجرا بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشد.

مالیات شرکت های سرمایه گذار

مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی

مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی،یکی ازموارد مالیاتی است این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.