دعاوی ملک در رهن بانک

با وثیقه گذاشته شدن سند رهنی، بانک حق انتفاع و استعمال مورد رهن را ندارد اما اگر منافع طلب به بانک مرتهن داده شود از بهره و اصل طلب کسر می شود. رهن در قرارداد های بانکی که مقررات قانونی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است دارای احکام و آثار ویژه می باشد که نیازمند آگاهی و شناخت کافی است. عدم آگاهی در این زمینه می تواند منجر به انواع دعاوی سند رهنی برای راهن از جمله دعاوی توقیف ملک در رهن، دعاوی فک رهن، معامله مال مرهونه، اعراض از رهن و سایر دعاوی مشابه دیگر شود که در ادامه به آن ها می پردازیم.

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد امکانپذیر است در صورت کمتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، مابه‌التفاوت باید توسط مالک…
ادامه مطلب

معامله مال مرهونه

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب

دعوای الزام به فک رهن

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب

رهن در قرار دادهای بانکی

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب

اعراض از رهن تا چه زمانی می تواند مطرح شود؟

دعاوی بانکی دعاوی قراردادهای بانکی دعاوی تعهدات ارزی دعاوی ملک در رهن بانک دعاوی ضمانتنامه های بانکی دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی وصول مطالبات معوق بانکی اعتبارات اسنادی (LC) وثیقه در قراردادهای بانکی توقیف عملیات…
ادامه مطلب