دعاوی ملک در رهن بانک

با وثیقه گذاشته شدن سند رهنی، بانک حق انتفاع و استعمال مورد رهن را ندارد اما اگر منافع طلب به بانک مرتهن داده شود از بهره و اصل طلب کسر می شود. رهن در قرارداد های بانکی که مقررات قانونی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است دارای احکام و آثار ویژه می باشد که نیازمند آگاهی و شناخت کافی است. عدم آگاهی در این زمینه می تواند منجر به انواع دعاوی سند رهنی برای راهن از جمله دعاوی توقیف ملک در رهن، دعاوی فک رهن، معامله مال مرهونه، اعراض از رهن و سایر دعاوی مشابه دیگر شود که در ادامه به آن ها می پردازیم.

فهرست