ابطال عملیات اجرایی

ابطال عملیات اجرایی ثبت

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ابطال عملیات اجرایی ثبت دعوایی است که از سوی مدیون یا شخص ثالث با ادعای حق نسبت به مال موضوع اجرا و یا به دلیل دیگر در خصوص  عملیات اجرایی ثبت مطرح می گردد. عملیات اجرایی ثبت، بعد از صدور دستور اجرا شروع می شود و  تا خاتمه عملیات اجرایی ادامه می یابد. طبق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، چنانچه اشخاص شکایتی نسبت به عملیات اجرایی داشته باشند، می توانند شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم نمایند. در بسیاری مواقع مشاهده می شود اشخاصی که از عملیات اجرایی شکایت  دارند اقدام به طرح  دعوای ابطال عملیات اجرایی در مراجع قضایی می نمایند که با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه می گردند.

همچنین ذکر این نکته در اینجا لازم و ضروری می باشد که دعوای ابطال اجرائیه ثبتی با دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت متفاوت است. دعوای ابطال اجرائیه ثبتی دعوای شخصی است که دستور اجرا را مخالف با سند یا مخالف با قانون بداند که اقدام به طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی می نماید و مراجع قضایی صالح به رسیدگی به این دعوا می باشند. اما اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، شکایت از عملیات اجرایی ثبت می باشد که مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت، رئیس اداره ثبت است.

    بنابراین دقت به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که چنانچه شکایت نسبت به عملیات اجرایی اعم از احراز مالکیت، ابلاغ نظریه کارشناسی، آگهی مزایده، جلسه مزایده، انجام مزایده، اعلام برنده مزایده و غیره باشد، از صلاحیت مراجع قضایی خارج می باشد.

تعریف عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی ثبت به اقداماتی گفته می شود که شروع آن از زمان صدور دستور رئیس ثبت محل تحت عنوان «اجرا شود» (طبق ماده ۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا) می باشد و خاتمه آن طبق ماده ۱۵۵ آئین نامه مذکور عبارت است از:

 1. وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی
 2. تحویل مال منقول به برنده مزایده
 3. تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی
 4. تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
 5. اجرای تعهد متعهد.

در تبصره این ماده آمده که چنانچه مال از طریق مزایده، به شخص ثالث فروخته شود، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود.

عملیات اجرایی ثبت چیست؟

عملیات اجرایی ثبت

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

دعوای ابطال یا شکایت از عملیات اجرایی به دعوایی گفته می شود که از سوی مدیون یا شخص ثالث در خصوص عملیات اجرایی ثبت مطرح می شود.

جهات دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

مهمترین علل و جهات شکایت از عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد:

 1. ادعای شخص ثالث نسبت به اینکه مال توقیف شده متعلق به وی می باشد.
 2. ادعای وجود حقی در مال توقیف شده.
 3. ادعای اینکه مال توقیف شده جزء مستثنیات دین می باشد.
 4. ادعای فزونی مال توقیف شده بر میزان مقرر در اجرائیه.
 5. امین نبودن حافظ اموال.

مراحل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت

 • شکایت نزد رئیس ثبت

همانگونه که گفته شد  چنانچه بدهکار اجرایی یا شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ارائه دلایل و مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید. رئیس ثبت محل باید نسبت به شکایت مطروحه  فوری رسیدگی و رای صادر نماید.

 • شکایت در هیات نظارت

رای صادره طبق مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و چنانچه نسبت به آن اعتراض داشته باشند باید ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل  و یا هیات نظارت صلاحیت دار، تسلیم نمایند.

 • شکایت در شورای عالی ثبت

آرای صادره از هیات نظارت فقط در مورد بندهای ۱، ۵ و  ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. بنابراین طبق بند ۸ ماده ۲۵ قانون مذکور، آراء صادره از هیات نظارت قطعی است مگر در مورد فوق الاشاره اما رویه عملی بدین نحو است که کلیه اعتراضات به بندهای هشت گانه ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک در شورای عالی ثبت، مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرد.

شکایت در شورای عالی ثبت

شکایت در شورای عالی ثبت

اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت

در بسیاری مواقع شخص ثالث نسبت به توقیف مال در اجرای ثبت ادعای حق می نماید. در این خصوص سوالی که مطرح می شود این است که آیا به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت، در اداره ثبت اجرا رسیدگی می شود یا باید  به مراجع قضایی مراجعه نماید؟

در پاسخ باید گفت اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجرایی ثبت، با وجود اختلاف زیاد بین صلاحیت مراجع ثبتی و محاکم دادگستری منجر به صدور رای وحدت رویه گردید که طبق آن رای به صلاحیت مراجع قضایی صادر گردید. طبق رای وحدت رویه  ۷۸۴ مورخ ۲۶/۹/۹۸ «در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی نماید طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۸۷ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آئین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به  دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست.»

لذا طبق رای وحدت رویه مذکور، چنانچه ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، توسط اجرای ثبت از توقیف ملک، رفع اثر می شود. اما اگر مستند ادعا، سند رسمی یا حکم دادگاه نباشد، اجرای ثبت صالح به رسیدگی نبوده و دعوا باید در مراجع قضایی مطرح گردد.

آیا با اعتراض ثالث عملیات اجرایی ثبت متوقف می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت صرفاً با طرح دعوای ثالث در مراجع قضایی با عنوان ابطال اجرائیه یا شکایت از دستور اجرا، عملیات  اجرایی متوقف نمی گردد. مگر اینکه همزمان با طرح دعوای ابطال اجرائیه، خواسته توقیف عملیات اجرایی ثبت نیز مطرح شود که در صورت پذیرش این خواسته از سوی قاضی رسیدگی کننده، با اخذ خسارت احتمالی دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر می گردد.

آیا شکایت از عملیات اجرایی ثبت مانع ادامه عملیات اجرایی می شود؟

پاسخ این سوال در ماده ۱۴۳ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت آمده است. طبق این ماده عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:

 1. وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
 2. اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت.
 3. رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی.
 4. پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.

بنابراین رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی توسط رئیس ثبت بررسی و پس از انطباق مورد درخواست با مفاد آئین نامه مفاد اسناد لازم الاجراء تصمیم به توقیف یا رد درخواست می نماید.

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت پس از تنظیم صورت مجلس مزایده

طبق ماده ۱۷۲ آیین نامه مفاد اسناد لازم الاجراء، پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده شکایت از عملیات اجرا از کسی مسموع نیست. اما این امر مانع از آن می شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره طبق ماده ۱۶۹ این آئین نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.

ابطال عملیات اجرایی یکی از دعاوی ثبتی می باشد که دارای پیچیدگی های فراوانی است. بدیهی است طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت مستلزم دانش و تخصص حقوقی ثبتی و آگاهی از مقررات ثبتی می باشد که این مهم در صلاحیت وکیل متخصص در امور ثبتی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در حوزه دعاوی ثبتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در خصوص ابطال عملیات اجرایی به شما عزیزان می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”آرای قضایی” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”araeghazaie”][vc_column_text][/vc_column_text][vc_custom_heading text=”سوالات متداول” font_container=”tag:h3|text_align:right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb_Bold%22%7D%7D” el_id=”soalatmotedavel”][vc_tta_accordion toggle=”1″ remove_indents=”1″ title_tag=”h4″ c_position=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%23e8e8e8%22%7D%7D”][vc_tta_section title=”آیا اعتراض ثالث در اجرای ثبت امکان پذیر است؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]در پاسخ به این سوال باید گفت در صورتی که شحص ثالث به اجرای ثبت اعتراض داشته باشد باید در دادگاه عمومی حقوقی اقدام به طرح دعوا تحت عنوان اثبات وقوع عقد بیع یا اثبات مالکیت و ابطال اجرائیه نماید و همزمان درخواست توقیف عملیات اجرایی را نیز مطرح نماید.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”اعتراض به توقیف ملک در اجرای ثبت چگونه انجام می شود؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]اعتراض به توقیف ملک می تواند از سوی مدیون یا شخص ثالث مطرح شود. چنانچه مدیون نسبت به توقیف ملک با ادعای مستثنیات دین بودن ملک توقیفی یا تادیه دین اعتراض نماید رئیس ثبت محل به موضوع رسیدگی می نماید. اما در صورتی که شخص ثالث با ادعای داشتن حقی نسبت به ملک توقیفی اعتراض نماید در صورت داشتن سند رسمی در اداره ثبت محل به اعتراض وی رسیدگی می شود در غیر اینصورت باید در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوا و اثبات ادعای خود نماید سپس با ارائه حکم قطعی دادگاه، درخواست رفع توقیف از ملک را نماید.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”دادخواست شکایت از عملیات اجرایی ثبت به چه صورت ارائه می شود؟ ” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]شکایت از عملیات اجرایی ثبت از سوی مدیون طی درخواست به رئیس اداره ثبت ارائه می شود و نیازی به تقدیم دادخواست شکایت از عملیات اجرایی ثبت نیست. اما در صورتی که شخص ثالث شکایت از عملیات اجرایی ثبت داشته باشد باید در قالب دادخواست با خواسته ابطال اجرائیه و تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به دادگاه صالح مطرح شود.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”چگونه با وکلای دادپویان حامی در ارتباط باشیم؟” tab_link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” i_position=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22_subfooter_border%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22_header_middle_text_hover%22%7D%7D”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_header_middle_text%22%2C%22font-family%22%3A%22IRANSansWeb%22%7D%7D”]شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫4 نظر

 • در صورتی که وجه نقد نزد شخص ثالث توقیف شده باشه، همون شخص ثالث یا هر شخص ثالث دیگه تحت عنوان استرداد وجه می تواند وجه مذکور را به دلیل اشتباه در عملیات اجرایی، مسترد کند؟ یا ابتدا باید دادخواست ابطال عملیات اجرایی به ثمر برسد سپس استرداد وجه مطرح شود؟ بنظرم باید ابتدا ابطال عملیات اجرایی درخواست بشه و سپس استرداد وجه و استرداد وجه قبل از دادخواست ابطال امکان پذیر نیست. درسته؟

  آذر ۱۶, ۱۴۰۲ در ۲۰:۱۷
  • وکیل متخصص

   سلام. بله.

   دی ۲۶, ۱۴۰۲ در ۱۳:۰۵
 • گودرزی

  سلام بنده وامی گرفتم که به جهت اینکه بانک سود و خسارات بالایی را محاسبه کرده بود نتوانستم پرداخت کنم و اجرائیه صادر شد و ملک بنده به مزایده گذاشته شد. دادخواست دادم با عنوان شکایت از عملیات اجرایی ثبت، دادگاه رأی داده که این خواسته در صلاحیت اداره ثبت می باشد و دادخواست را رد کرده می خواستم ببینم آیا این رأی درست هست یا من اعتراض کنم؟

  خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ در ۱۲:۲۴
  • دادپویان حامی

   باسلام. رای صحیح صادر شده و شما باید خواسته خود را تحت عنوان شکایت از دستور اجرا مطرح می نمودید لذا اعتراض به رأی فایده ای ندارد بهتر است مجدد دادخواست بدهید.

   خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ در ۱۲:۲۹

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  1 × 4 =