اعتراض به ثبت و نحوه رسیدگی به آن

اعتراض به ثبت ، شامل اعتراضاتی است که درخلال عملیات ثبتی واصل می گردند.وقوع این اعتراضات سبب ایجاد مانع در عملیات ثبت و صدور سند مالکیت می گردد.لازم است که تا تعیین تکلیف نهایی این اعتراضات، عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت متوقف گردد.

مهمترین اعتراضات ثبتی

  • اعتراض به ثبت
  • اعتراض به حدود
  • اعتراض به حقوق ارتفاقی

1-اعتراض به ثبت

مقصود از اعتراض به ثبت،اعتراض به تقاضای ثبت است،که از مهم ترین اعتراضات ثبتی به شمار می آید.درقانون ثبت در این باره توضیح داده شده است،که به بررسی آن میپردازیم.
هرکس درملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد،ولو آن حق،حق ارتفاقی باشدمیتواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نماید.باتوجه به اینکه ازلفظ هرکس برای معترض استفاده شده است،بنابراین برای معترض خصوصیت و شرایط ویژه ای درنظرگرفته نشده است.
مهلت اعتراض به ثبت نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مذکور درماده ۱۱قانون ثبت میباشد.لازم به ذکراست،هرگاه قبل از انتشار آن باشد،پذیرفته نخواهد شد.و هرگاه بعد از انقضاء مدت نود روز باشد،به ترتیب مذکور در ماده ۱۶ قانون ثبت عمل میشود.بدین نحو که اداره ثبت کتبا نظر خود را اظهار خواهدکرد.وسپس آن رابه حاکم محکمه ابتدایی محل میدهد،تاحاکم مزبور درجلسه اداری موافق نظامنامه ی وزارت عدلیه رسیدگی نمایدو رای دهد.
طبق مواد16و۱۷قانون ثبت اسناد واملاک اعتراض بایدمستقیما به اداره یادایره یاشعبه ثبتی که در آگهی نوبتی معین شده است،تسلیم شود. و معمولا اداره یادایره یاشعبه ایست که آگهی های نوبتی را منتشر میکند. اگر به غیر ازمرجع مذکورتقدیم گردد وظرف مدت نود روز به اداره ثبت محل نرسد اثر قانونی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید :  تفکیک املاک

نحوه اعتراض به ثبت

الف)به صورت تقدیم دادخواست:
طبق ماده ۱۶قانون ثبت ومواد8۶ ،8۸ ،8۹ آئین نامه آن قانون اعتراض باید به صورت دادخواست باشد. و هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد.امابرای اینکه حق معترض به ثبت،به واسطه کوتاه بودن مدت اعتراض ضایع نشود،مواد۸۸ و8۹ و9۱آئین نامه،تدبیری اندیشیده است.مقررشده است که،اعتراض کتبی به هرنحوکه باشد،باید ازطرف اداره ثبت قبول ودرصورتیکه داخل مهلت قانونی باشد،به مرجع صلاحیتدار ارسال گردد.
ب) به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوی :
طبق ماده ۱۷قانون ثبت و مواد ۸۹ و ۹۰ آئین نامه اجرایی قانون ثبت درصورتیکه بین متقاضی ثبت وکسی که میخواهد برآن اعتراض کند،قبل ازانتشار آگهی دعوایی درخصوص همان ملک دردادگاه اقامه شود.و یا چنانچه درجریان باشد،نیازی به دادن دادخواست اعتراض نیست. و دراین موارد،کسیکه میخواهدبه ثبت اعتراض کند،باید ظرف مدت قانونی،گواهی دادگاه را،مبنی برجریان پرونده به اداره محل ثبت تسلیم نماید.این گواهی نامه به منزله اعتراض است. و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی ندارد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به ثبت

پس از وصول دادخواست اعتراض یاگواهی نامه جریان پرونده در دادگاه،اداره ثبت بایستی رسید آنرا باقیدتاریخ به معترض تسلیم نماید.اگر اعتراض درخلال مهلت قانونی باشد اداره ثبت باید یک نسخه از آنرا درپرونده ثبتی بایگانی نماید. و بایستی بقیه را به دادگاه صلاحیت دار محل بفرستد. و اگرخارج ازمهلت قانونی باشد،رئیس ثبت نظر خود را مبنی برخارج ازموعد قانونی بودن، زیر دادخواست اعتراض مینویسد.و ازحاکم محکمه بدوی محل،دعوت مینماید،تابرای رسیدگی به مساله خارج بودن یاداخل بودن اعتراض درمدت قانونی دراداره ثبت حاضر شود. نظر رئیس دادگاه چه بر تائید نظر رئیس ثبت باشد چه برخلاف آن قاطع است.یعنی اگرنظر رئیس ثبت راتائیدکند پرونده اعتراض بایگانی میشود و عملیات ثبتی ادامه مییابد.و اگر اعتراض را داخل در مهلت قانونی بداند دستور ارسال آن را به دادگاه ذیصلاح می دهد. و پس از صدور حکم نهایی مطابق آن عمل می شود.

2-اعتراض به حدود

اعتراض به تحدید حدود یکی از دعاوی ثبتی است،که قبل از ثبت ملک در دفتر املاک موضوعیت پیدا میکند. در اعتراض به تحدید حدود، معترض، نسبت به تقاضای ثبت ملک،کلا اعتراض ندارد. بلکه اعتراض او ناظر به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است.
به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است.
با توجه به ماده20و27 قانون نسبت مواد99و100آئین نامه اجرایی قانون ثبت،کسانی که حق اعتراض به حدود دارند،عبارتند از:
ـ مجاورین
ـ متقاضی ثبت
ـاداره اوقاف ومتولی وناظرموقوفات وموقوف علیهم،متصدی امورحبس ومحبوس لهم،وصی یاناظریاکسانیکه بعد ازخروج ملک ازحالت ثلث درآن ملک ذی حق میشوند.
مهلت اعتراض به تحدید حدود
مهلت اعتراض برحدود چه ازطرف مجاورین وچه ازطرف متقاضی ثبت،طبق ماده20قانون ثبت30روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدحدود است.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به ارزیابی ملک

مرجع تقدیم اعتراض به تحدید حدود

اعتراض به تحدید حدود،مانند اعتراض به اصل ملک است. دعوای اعتراض به حدود باید با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آید. و ازحیث مالی بودن و نیزغیر مالی بودن نیز دعوی مالی محسوب می گردد. این اعتراض باید به اداره ثبت محل تسلیم شود.
مگر اینکه قبلا بین معترض و متقاضی ثبت نسبت به همان مورد اعتراض،پرونده ای دردادگاه جریان داشته باشد.که دراین صورت بایدگواهی نامه دادگاه مبنی برجریان پرونده در آن دادگاه،ظرف مدت مذکور به اداره ی ثبت تقدیم گردد.

اقدامات اداره ثبت پس از وصول اعتراض به حدود

اقدامات ثبت در مورد اعتراض به حدود همانند اقدامات در اعتراض به ثبت میباشد.بجزاینکه دربعضی ازموارد،اعتراض به حدودبجای دعوت از رئیس دادگاه بدوی،یا ارسال پرونده به دادگاه ذیصلاح،پرونده به هیئت تشخیص فرستاده میشود.
این موارد عبارتنداز:
اعتراض به حدود املاک تقسیم شده بین زارعین
یا قطعات اختصاصی مالک.
یامستثنیات قانونی اصلاحات اراضی
اعتراض به حدود این املاک به دادگاه فرستاده نمیشود و به هیات تشخیص ارسال میگردد.
هیات تشخیص از سه عضو تشکیل می شود:
رئیس دادگستری محل
رئیس اداره ثبت اسناد واملاک یامعاون او
رئیس اداره تعاون و امور روستاها یامعاون او
رای هیات قطعی وبرای اداره ثبت لازم الاجرا است.

۳ـ اعتراض به حقوق ارتفاقی

معترضین بر حقوق ارتفاقی عبارتند از :
ـ کسانی که مدعی حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت میباشند.
ـ کسانی که به حق ارتفاقی که متقاضی ثبت درملک آنان برای خود قائل شده اعتراض دارند.
ـ تقاضاکننده ثبتی که درموقع تنظیم صورت مجلس تحدیدحدودخود یا نماینده اش حضور نداشته وملک برطبق اظهارات مجاورین تحدیدشده است.
این افراد،درصورتیکه مدعی حق ارتفاقی دراملاک دیگر یا منکر حق ارتفاقی که مجاور درملک آنها،برای خود قائل شده است باشند.میتوانند،به حقوق ارتفاقی اعتراض نمایند.
مهلت اعتراض به حقوق ارتفاقی،براساس ماده 20قانون ثبت، ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود میباشد. . مراحل رسیدگی و شرایط دعوای اعتراض به حقوق ارتفاقی مانند دعوای اعتراض به ثبت و تحدید می باشد.

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی ثبتی

اعتراضات ثبتی قابل رسیدگی در اداره ثبت

پنج مورد ازاعتراضات ثبتی که به دادگاه فرستاده نمیشوند و در اداره ثبت نسبت به آنها اظهارنظر میشود.
۱ـ درصورتیکه اعتراض، اعم از اعتراض به ثبت با حدودیاحقوق ارتفاقی خارج از موعد قانونی رسیده باشد.
۲ـ درصورتیکه اعتراض برحدودیاحقوق ارتفاقی میباشد ومورد اعتراض از املاکی باشد که درجریان اصلاحات ارضی به روستائیان داده شده است.یاقطعاتی که به مالک تخصیص یافته،یاجزء مستثنیات محسوب شده است،به جای دعوت از رئیس دادگاه به هیات تشخیص فرستاده میشود.
۳ـ در موردی که اعتراض بر حد از ناحیه غیر مجاور به عمل آمده باشد.
۴ـ درصورتیکه معترض مجاور با همان حد مورد اعتراض قبلا سند مالکیت گرفته باشد.
5ـ درصورتیکه معترض به موجب سندرسمی از اعتراض خودصرف نظر کرده و آن را پس گرفته باشد.

تجدید دادخواست اعتراض

در دو مورد معترض،به ثبت اجازه دارد دادخواست خود را تجدیدنماید.و دادخواست مجدد را مستقیما به دفتر دادگاه صلاحیتدارتقدیم کند.گرچه دادخواست مجدد خارج از مهلت های قانونی باشد.
الف) درموردی که قرار ابطال دادخواست اعتراض به علت عدم حضور خواهان صادر شده باشد.
ب) در مواردی که به علت نقص دادخواست قرار رد آن صادر شده باشد.
در موارد مذکور،معترض میتواند ظرف10روز از تاریخ ابلاغ قرار،برای یک نوبت تجدید دادخواست نماید و دادخواست مجددبه دفتردادگاه صلاحیتدارداده خواهدشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 9 امتیاز: 3.8)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست