انواع دعاوی ورشکستگی

دعوای استرداد سودهای صوری شرکت ورشکسته

تقسیم سود و منافع در انواع شرکت های تجاری از مقررات خاصی تبعیت می کند. چنانچه منافعی بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه میان سهامداران یا شرکا توزیع شود، منافع...

دعوای ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت ورشکسته

در شرکت هایی که شریک ضامن دارند، پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بستانکاران می توانند با مراجعه به شرکای ضامن، مطالبات خود را وصول نمایند. در شرکت تضامنی، شرکت...

مجازات ورشکستگی

ورشکستگی اصولا بر سه قسم است؛ ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. ورشکستگی عادی فاقد جنبه کیفری است اما ورشکستگی به تقصیر یا تقلب موجب مسئولیت کیفری...

معاملات تاجر قبل و بعد از توقف

معاملات تاجر قبل و بعد از توقف

یکی از مندرجات حکم ورشکستگی، تاریخ توقف است و دادگاه موظف است ضمن صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف را نیز تعیین کند. تاریخ توقف ممکن است همزمان با صدور حکم...

دعوای استرداد مال علیه ورشکسته

دعوای استرداد مال علیه ورشکسته

هر مال منقولی که در تصرف تاجر ورشکسته باشد، متعلق به تاجر محسوب می شود؛ مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. اگر شخصی مدعی شود نزد تاجر ورشکسته اموالی...

صدور حکم ورشکستگی

برابر ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. ایجاد آثار ورشکستگی نسبت به تاجر یا...

رسیدگی به دعوای ورشکستگی

عنوان : رسیدگی به دعوای ورشکستگی سؤال : ۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟ ۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی...

معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است.

موضوع رای: معاملات ورشکسته پس از تاریخ توقف باطل است. شرح پرونده: الف در تاریخ ۳/۸/۱۳۸۹، ملک تجاری متعلق به خود موضوع پلاک ثبتی ۵۸۷۳ واقع در بخش ۸ تهران...

ابطال معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف

شرکت الف به شماره ثبت ۱۹۸۳ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت منحل شده و مراتب انحلال با رعایت تشریفات مقرر قانونی به اطلاع عموم رسیده است. شش...

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی

پس از جمع آوری اموال ورشکسته و شناسایی بستانکاران و تصدیق مطالبات آنها  نوبت به فروش اموال ورشکسته  و تقسیم آنها بین طلبکاران می رسد ؛ قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته  در این مقطع فرصتی است که قانونگذار به طلبکاران و شخص ورشکسته داده تا در صورت توافق با یکدیگر عملیات تصفیه متوقف شود ،…

اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

یکی از شرایط اساسی اشتغال به تجارت داشتن اعتبار است . پس از ختم عملیات تصفیه تا زمانی که اعاده اعتبار تاجر ورشکسته صورت نگرفته است تاجر نمی تواند اعمال تجارتی خود را از سر گیرد.

فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن

فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن

چنانچه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نگردد و یا اینکه در صورت انعقاد فسخ یا باطل شود ، بحث فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن بین طلبکاران مطرح می شود.