اعتراض به حکم ورشکستگی

اعتراض به حکم ورشکستگی توسط شخصی که حکم ورشکستگی را به ضرر خود می بیند قابل طرح است . اعتراض می تواند نسبت به خود حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف باشد.

اجرای حکم ورشکستگی
اجرای حکم ورشکستگی

اعتراض به حکم ورشکستگی  توسط تاجر ورشکسته

تاجر یا شرکت تجارتی که به موجب حکم دادگاه ورشکسته اعلام می شود می تواند به این حکم و تاریخی که در آن به عنوان تاریخ توقف اعلام گردیده ، اعتراض نماید. این اعتراض نوعی اعتراض به حکم غیابی است زیرا چنانچه تاجر ورشکسته در رسیدگی بدوی حضور نداشته باشد و به موجب حکم دادگاه ورشکسته تلقی شود ، حق دارد به رای مزبور اعتراض نماید اما اگر در رسیدگی به دعوا حضور داشته باشد نمی تواند به حکم اعتراض نماید چرا که  ضمن حضور در جلسه دادرسی ، دفاعیات و دلایل خود در خصوص توقف و تاریخ حدوث آن را مطرح کرده است بنابراین  اعتراض او در دادگاه صادر کننده حکم ، تکرار رسیدگی می باشد.

چنین اعتراضی واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است و مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .

در فرضی که شخص متوقف ، خواهان دعوی باشد ، صدور حکم غیابی منتفی است ؛ حتی اگر در دادرسی شرکت نداشته باشد و چنانچه ورشکسته در جلسه دادرسی حضور داشته  در صورت تمایل تنها می تواند درخواست تجدید نظر خواهی نماید.

اعتراض به حکم ورشکستگی  توسط دادستان

دادستان به نمایندگی از جامعه می تواند به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف آن اعتراض نماید . به نظر می رسد از آنجا که داستان در این دعوا حضور دارد ، حکم ورشکستگی  از سمت او  قابل تجدید نظر خواهی بوده  و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

اعتراض به حکم ورشکستگی  توسط طلبکاران

حکم ورشکستگی از طرف طلبکاری که در دعوی ورشکستگی دخالتی نداشته باشد ، قابل اعتراض از طریق واخواهی است ؛ البته طلبکاری که در دادرسی حضور داشته می تواند به حکم ورشکستگی  تقاضای تجدید نظر خواهی  نماید.

معمولا اعتراض طلبکاران نسبت به تاریخ توقف است .

اعتراض شخص ثالث به حکم ورشکستگی

ثالث به شخصی گفته می شود که در هیچ از مراحل دادرسی در  دعوای ورشکستگی دخالت نداشته باشد و همچنین بعد از اقامه دعوا به عنوان مجلوب یا واردِ ثالث در دعوا شرکت نداشته باشد همچنین شخص ثالث بایستی ذینفع  در حکم ورشکستگی نباشد.

اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف به وسیله دادخواست مطرح می شود.  این دعوا باید به طرفیت اصحاب موضوع حکم ورشکستگی طرح گردد.

ثالث در دعوی ورشکستگی می تواند به اصل حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف و یا هر دو مورد اعتراض نماید و  به اعتراض وی در دادگاه صادر کننده رای ورشکستگی رسیدگی خواهد شد.

اعتراض ثالث مقید به مهلت نمی باشد  و  مواد 417 و 418 و 422 ق.آ.د.م حتی پس از اجرای حکم نیز معترضین ثالث را مجاز به اقامه دعوا نموده است ؛ این اعتراض بر دو نوع است :

  1. اعتراض ثالث اصلی :اعتراضی است که از ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می گیرد و به موجب دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای ورشکستگی مطرح می شود.
  1. اعتراض ثالث طاری :اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکمی که قبلا در دادگاهی صادر شده و طرف دیگر جهت اثبات ادعای خود در اثناء دادرسی به آن استناد می نماید ؛ این اعتراض متعاقب رویت حکم یا قرار در دادگاه ، بدون تقدیم دادخواست مطرح  می شود.

تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی

از آنجا که بر اساس ماده 331 قانون آ.د.م ف کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی ، قابل تجدید نظر خواهی است و حکم ورشکستگی نیز غیر مالی می باشد ، چرا که صرفا ناتوانی تاجر از پرداخت دیون را اعلام می کند ؛ بنابراین رای ورشکستگی قابلیت تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان را خواهد داشت.

قابلیت تجدید نظر خواهی از رای ورشکستگی ، در ماده 536 قانون تجارت نیز آماده است ؛  بر اساس این ماده :

” حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده شود ، قابل اعتراض است. “

مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی  نیز بر اساس قانون تجارت ( با توجه به اینکه قانون خاص نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی می باشد ) تعیین می شود که بنا بر ماده 537  این قانون اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته ، ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع مقیم ایران ، ظرف یک ماه و از سوی اشخاص خارج از ایران ظرف 2 ماه از تاریخ اعلان می باشد.

البته تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم ورشکستگی نیست .

فرجام خواهی از حکم ورشکستگی

رای ورشکستگی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد چرا که رای ورشکستگی واجد جنبه کشوری نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت رسیدگی دیوان عالی نمی باشد.

واخواهی نسبت به حکم ورشکستگی

شخصی که علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته و دفاع کتبی نیز ننموده باشد ، بر اساس ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ، حق واخواهی نسبت به رای ورشکستگی را خواهد داشت.

اعاده دادرسی نسبت به حکم ورشکستگی

در جریان رسیدگی به دعوای ورشکستگی ممکن است تاجر یا افراد وابسته به او اطلاعاتی را مخفی نموده یا مدارکی را به طور کاذب ارائه دهند ، لذا پس از صدور حکم و قطعی شدن آن در صورت وجود و احراز یکی از شرایط مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می توان نسبت به حکمی که قطعیت یافته درخواست اعاده دادرسی نمود.

اعاده دادرسی از جمله طرق استثنائی شکایت از رای می باشد و به وسیله آن،  ذینفع از دادگاه بدوی یا تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد می نماید ؛ این دادخواست به دادگاهی که حکم مورد درخواست را صادر کرده تقدیم می شود .

اعتراض به تاریخ توقف

در خصوص تاریخ توقف طلبکاران و گاها خود تاجر ترجیح می دهند که تاریخ توقف تا حد ممکن  به گذشته دورتر عطف شود تا معاملات بیشتری در معرض بطلان یا فسخ قرار گرفته و بدین وسیله بر دارایی تاجر افزوده شود ؛ اما منافع بستانکارانی که طلب خود را وصول کرده اند ایجاب می کند که  تاریخ توقف به زمانی پس از زمان وصول مطالبات آنان عطف گردد تا دریافتی آنها ابطال نشود . قانونگذار در این مورد  به تاجر و سایر اشخاص ذینفع این امکان را داده است که به تاریخ توقف اعتراض نمایند.

اعتراض به قرارهای مربوط به ورشکستگی

علاوه بر قرارهایی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است ، برخی قرارها در قانون تجارت به طور خاص درمورد ورشکستگی پیش بینی شده اند از جمله :

  • قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه ؛
  • قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او ؛
  • قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است ؛
  • قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد ؛
  • قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است ؛

که این قرارها قطعی بوده و قابل اعتراض نیستند ؛ تنها قرار بازداشت تاجر ورشکسته قابل اعتراض در مراجع بالاتر است و  تاجر هر یک ماه می تواند نسبت به قرار بازداشت خود اعتراض نماید .

مهلت اعتراض

مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف برای تاجر ورشکسته ده روز ، اشخاص ذی نفع مقیم ایران یک ماه و اشخاص ذی نفع مقیم خارج دوماه از تاریخ اعلان و انتشار حکم می باشد.

مهلت اعتراض به تاریخ توقف استثنائا برای طلبکاران تاجر ورشکسته تمدید شده و آنها می توانند تا پایان مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها تعیین می شود به تاریخ توقف اعتراض نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 6 امتیاز: 4.7)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست