امور حسبی

مرجع صالح اجرای احکام تنفیذی اقلیت های دینی

از نظریه ۱۰۱۰/۹۴/۷-۲۲/۴/۱۳۹۴ اجرای رای دادگاه، ولو تحت عنوان تنفیذ تصمیم مرجع عالی اقلیت دینی، با همان دادگاه است و ثبت طلاق در دفاتر رسمی نیز با دستور دادگاه انجام…

صدور حکم خروج از حجر

حجر به معنای ممنوعیت می باشد. محجور کسی است که دارای اهلیت استیفا نبوده و به این واسطه نمی تواند حقوق مالی و غیر مالی خود را به صورت مستقل…

ثمنیه اعیانی

در صورتی که هریک از زوجین فوت کند نفر باقی مانده وارث  وی محسوب می شود و از ماترک به جای مانده از او اعم از اموال منقول و غیر…

صدور حکم رشد

برای اینکه اشخاص بتوانند اداره امور خود را برعهده بگیرند و از اهلیت استیفا برخوردار باشند نیاز هست که بالغ، عاقل و رشید باشند در غیر این صورت محجور قلمداد…

رد ترکه

فوت اشخاص سبب می شود که اموال و دارایی های به جا مانده از آنها به وراثی که حین الفوت آنها زنده و موجود هستند برسد.علاوه بر اموال و دارایی…

قبول ترکه

فوت اشخاص سبب می شود که اموال و دارایی های به جا مانده از آنها به وراثی که حین الفوت آنها زنده و موجود هستند برسد.علاوه بر اموال و دارایی…

احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی

احوال شخصیه به اموری اطلاق می شود که مربوط به شخصیت انسان است، قابل تبدیل و تقویم به پول نیست هر چند ممکن است دارای آثار مالی باشد به عنوان…

احوال شخصیه اتباع خارجی

احوال شخصیه به  اموری اطلاق می شود که مربوط به شخصیت انسان است، قابل تبدیل و تقویم به پول نیست، هر چند ممکن است دارای آثار مالی باشد. به عنوان…

تصفیه ترکه

اموال متوفی پس از درخواست مهر و موم ترکه و یا تحریر ترکه با  در نظر گرفتن دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن همچنین خارج شدن مورد…

موت فرضی

صدور حکم موت فرضی زمانی امکان پذیر است که از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب مفقودالاثر رسیده است مدتی گذشته باشد که عرفاً شخص زنده نمی ماند. اشخاص…

تحریر ترکه

فوت افراد سبب می شود که وراث پس از آنها به صورت قهری  نسبت به اموالشان مالکیت پیدا کنند البته قبل از وضع ید کامل نسبت به اموال متوفی نیاز…

دعوای مطالبه خسارت از  محجور

برخلاف تصور عموم ، محجورین در مقابل اعمال زیان بار خود مسئولیت داشته و صغر و جنون رافع مسئولیت آنان نمی گردد. قانون مدنی، مسئولیت مدنی محجورین را به رسمیت…

درخواست عزل قیم

هرگاه معلوم گردد قیم، توانایی و صلاحیت لازم برای اداره اموال محجور را ندارد یا پس از قیمومت، صلاحیت خود را از دست دهد، هر ذی نفع می تواند در…