دعاوی-سند-رسمی

دعاوی سند رسمی

قانونگزار با تصویب قانون ثبت، تنظیم سند رسمی برای بخش قابل توجهی از املاک را اجباری دانست. دلیل این امر را میتوان حفظ حقوق عامه و جلوگیری از بروز هرج و مرج در بحث مالکیت املاک دانست.
البته اجباری شدن تنظیم سند رسمی و به ثبت رساندن نقل و انتقال املاک باعث بی اعتباری قراردادهای عادی تنظیم شده میان اشخاص نمیشود؛ اما صاحبین املاک برای آنکه بتوانند در مراجع رسمی و اداری خود را به عنوان مالک، معرفی نماید باید سند رسمی مالکیت خود را ارائه دهد.
ضمنا در صورتی که سندی برخلاف مقررات و برخلاف واقع تنظیم و صادر شده باشد، ذی نفع میتواند با ارائه دلایل موجه و قانونی، ابطال ان را از دادگاه صالح بخواهد.
فهرست