دعاوی ابطال و فسخ معامله

دعوای تایید اقاله معامله

دعوای تایید اقاله معامله(اثبات اقاله)

اقاله نهادی حقوقی است که موجب انحلال عقد سابق می گردد. اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی شناخته شده است. هم چنین اقاله فقط باعث...

تایید انفساخ قرارداد----

دعوای تایید انفساخ معامله

انفساخ یکی از اشکال انحلال قرارداد است که به صورت قهری و بدون نیاز به اعلام اراده اشخاص سبب انحلال قرارداد می شود. سبب انفساخ معامله ممکن است قانونی یا...

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه---

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه

در صورتی که قرارداد نسبت به بخشی از موضوع معامله، اعتبار خود را از دست بدهد، طرف مقابل می تواند قرارداد را فسخ کند یا نسبت به آن بخش از...

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس---

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس

هر عمل، رفتار یا اظهاری که به قصد فریب طرف مقابل، نشان دادن اوصاف مطلوب به نحو غیر واقعی یا پنهان کردن عیوب موجود در کالا صورت گیرد و قرارداد...

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار عیب----

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

اگر مورد معامله معیوب باشد، طرفی که از این امر متضرر شده، تحت شرایطی می تواند معامله را فسخ کند. البته صاحب خیار عیب می تواند مورد معامله را با...

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار غبن---

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت خیار غبن

اگر میان عوضین یک قرارداد معوض، تعادل نباشد و مورد معامله در برابر مبلغی بسیار بیشتر یا بسیار کمتر از ارزش واقعی آن قرار بگیرد، طرفی که از این عدم...

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت شرط خیار----

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

ممکن است در قراردادی شرط شود که هر یک از متعاقدین یا یکی از آنها یا شخص ثالثی، ظرف مهلت معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. حق فسخ ناشی...

تایید بطلان معامله به دلیل حجر---

ابطال معامله به دلیل حجر

محجورین که شامل صغار، سفها و مجانین می باشند، اشخاص ممنوع المعامله ای هستند که اعمال حقوقی ایشان حسب مورد صحیح، غیر نافذ یا باطل است. اصل صحت معاملات اقتضا...

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

سؤال : قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب۱۳۷۷ علاوه بر محكوميتهاي مالي، به اسناد لازم الاجرا نيز اشاره ميکرد اما در ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي...

بیع

انحلال عقد بیع

انحلال بیع یعنی، عقد بیعی را که به صورت صحیح منعقد شده است، به علت خاصی اجرا نمی شود؛ یعنی عقد قابلیت اجرا و کامل شدن را داشته است ولی یک سبب و یا علت باعث شده است تا اجرای آن بی اثر باشد و در واقع عقد منحل شود.

1313

ابطال معامله به جهت در رهن بودن

گستره حقوق مرتهن و آثار عقد رهن بر اختیارات مالک، همواره محل مناقشه و کشمکش میان حقوقدانان بوده است. یکی از مهمترین موارد اختلاف نظر، اعتبار قانونی تصرفات ناقله راهن...

رای وحدت رویه

پرداخت غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای وحدت رویه شماره 733 15/7/93 نحوه پرداخت غرامات به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع یکی از شرایط برای معتبر بودن بیع، مالکیت بایع بر مبیع و مشتری بر ثمن است. چنانچه ثابت شود مبیع یا ثمن، متعلق به دیگری است، بیع غیرنافذ خواهد بود. نفوذ چنین معامله ای منوط بر تایید بعدی…

Untitled 1

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین و ضمانت اجرای آن یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوقی و محل مناقشه‌های بسیار بوده است.همچنین در مواردی دیده می‌شود که افراد تفاوتی میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری قائل نمیشوند

رای وحدت رویه

ابطال معاملات آتی بعد از فسخ معامله اولیه

رای وحدت رویه شماره 810 4/3/1400 معاملات آتی بعد از فسخ معامله اولیه باطل می‌شوند. پرداخت ثمن در اقساط متعدد در عرف معاملاتی میان مردم بسیار رایج است. عموما در معاملاتی که ثمن طی اقساط و در مواعد معین پرداخت میشود فروشنده به عنوان تضمین به نفع خود شرط میکند چنانچه خری

ابطال معامله فضولی

ابطال معامله فضولی

معامله فضولی  به معامله‌ای گفته می‌شود که شخصی  با مال دیگری ، بدون اینکه از او اجازه داشته باشد ، انجام می دهد. آثار معامله فضولی معامله فضولی قبل از تنفیذ یا رد توسط مالک باطل نیست. اما صحیح و معتبر نیز نمی باشد؛ بلکه یک عقد غیر نافذ است.

معامله معارض

ابطال معامله معارض

معامله معارض زمانی رخ میدهد که یک ملک بیش از یک بار معامله شده باشد.گاهی معاملات معارض ممکن است طبق سندعادی صورت بگیرد.ویا اینکه به برخی از افراد طبق سند عادی فروخته شود و به برخی طبق سند رسمی منتقل شده باشد.