دعاوی املاک رهنی و فک رهن

1313

ابطال معامله به جهت در رهن بودن

گستره حقوق مرتهن و آثار عقد رهن بر اختیارات مالک، همواره محل مناقشه و کشمکش میان حقوقدانان بوده است. یکی از مهمترین موارد اختلاف نظر، اعتبار قانونی تصرفات ناقله راهن...

رای وحدت رویه

عدم نفوذ معاملات مالک منافی با حقوق مرتهن

رای وحدت رویه شماره 620 20/8/1376 معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود؛ اعم از این که معامله راهن بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن باشد.

اجرای حکم الزام به فک رهن

الزام به فک رهن

فک رهن به معنای خارج نمودن ملکی می باشد که سابقا در رهن دیگری قرار گرفته است .رهن ممکن است در اختیار نهادی همچون بانک باشد . فلدا زمانی که متقاضی(راهن) قصد خارج نمودن ملک را از رهن داشته باشد ،به این عمل وی فک رهن گفته می شود.