دعوای ابطال اظهارنامه و گواهی نامه ثبت اختراع

ابطال گواهینامه ثبت اختراع

عدم رعایت شرایط قانونی تعیین شده توسط مخترع سبب ابطال گواهینامه ثبت اختراع می گردد. از سوی دیگر چنانچه اشخاص ثالث اقدام به نقض حقوق مخترع نمایند، مخترع می تواند از مرجع صالح ابطال گواهینامه اختراع را درخواست نمایند.

ابطال گواهینامه ثبت اختراع

ابطال گواهینامه ثبت اختراع

موارد ابطال گواهینامه ثبت اختراع

۱-اختراع ثبت شده جدیدو حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی نباشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی‌، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد ازصنعت‌، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.

۲-اختراع ثبت شده از جمله اختراعاتی بوده است که از حیطه حمایت از اختراع خارج است. موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است‌:

‎‎‎الف – کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌.

‎‎‎ب – طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و

اجتماعی‌.

‎‎‎ج – روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌.

‎‎‎این بند شامل فرآورده‌های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای

مزبور نمی‌شود.

‎‎‎د – منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک

تولید آنها.

‎‎‎هـ – آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.

۳-صاحب ورقه اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست.

۴-اختراع برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه نکرده و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن حل نکند.

خواهان دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

هر شخصی که تقاضای ثبت گواهینامه ثبت اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تقدیم نموده یا اختراع به نام او ثبت گشته است می تواند خواهان دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع قرار گرفته و بر علیه نقض کننده دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع را مطرح نماید.

نحوه طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

خواهان می تواند با مراجعه به مرجع صالح دادخواست ابطال گواهینامه ثبت اختراع را به طرفیت خوانده مطرح نماید. ذی نفع می بایست دادخواست ابطال را همراه مدارک ذیل تسلیم دادگاه نماید:

۱-اصل یا رونوشت  مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال

۲-رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

۳-وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود

مطالبه خسارت در دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

چنانچه به سبب اقدامات خوانده به حیثیت، اعتبارات و موقعیت دارنده ورقه اختراع ضرر و زیان وارد گردد، وی مسئول جبران خسارت است، در صورت اثبات ادعای خواهان در مرجع صالح، دادگاه میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس تعیین می نماید.

کارشناسی در دعوای مطالبه خسارت ابطال گواهینامه ثبت اختراع

مرجع صالح می تواند به درخواست دارنده ورقه اختراع جهت تعیین میزان خسارت وارده، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نماید. طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد.

اعتراض به نظر کارشناس

طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به صورت کتبی اظهار نمایند.

درخواست دستور موقت در دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

خواهان می تواند ضمن ابطال گواهینامه ثبت اختراع، تقاضای دستور موقت نماید. خواهان مکلف است جهت جبران خسارت احتمالی که ممکن است از دستور موقت حاصل گردد، تامین مناسبی را به دادگاه بسپارد، درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی است.

اعتراض به دستور موقت

طبق ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قبول یا رد درخواست دستور موقت قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست، لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض نماید، ولی در هر حال قبول یا رد درخواست موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.

مرجع صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع

رسیدگی به دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران است.

تجدیدنظر خواهی از دعوای ابطال گواهی نامه ثبت اختراع

تجدیدنظر خواه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی با مراجعه به شعب تجدیدنظر اعتراض خود را تسلیم نماید.

نحوه اجرای حکم

هر گاه علامت تجاری باطل گردد، از تاریخ ثبت باطل تلقی گردیده، رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن ثبت  و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می کند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =