دعاوی حق اختراع

جرم افشا اسرار محرمانه اختراع

یکی از مصادیق نقض حقوق دارنده گواهینامه اختراع افشا اسرار محرمانه اختراع می باشد. نقض حقوق مخترع مطابق با ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری...

استفاده مقدم از حق اختراع

در کنار حقوق انحصاری صاحب حق اختراع (حقوق ناشی از ثبت اختراع)، گاهی اشخاص ثالث خود را مجاز در بهره‌ برداری از اختراع می‌دانند به نحوی که برخلاف سایر محدودیت‌ها...

ضمانت اجرای کیفری حمایت از حقوق مالکیت صنعتی

مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و...

واردات موازی

یکی از استثنائات مهم حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع و به تعبیر وسیع تر حقوق انحصاری اشخاصی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری قرار دارند، موضوع «واردات موازی یا اصل...

وحدت اختراع

مستنداً به اصل وحدت اختراع ، اظهارنامه ای که مخترع جهت ثبت اختراع به اداره ثبت اختراعات تقدیم می کند باید صرفاً مربوط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات...

ثبت بین المللی اختراع

در نظام حقوقی ایران و سایر کشورهای جهان، اختراعی قانوناً حمایت خواهد شد که در مرجعی صلاحیت دار ثبت گردد و تا زمانیکه اختراعی ثبت نشده باشد، مورد حمایت قانون...

خاتمه استفاده از حق اختراع 

بر اثر گواهینامه اختراع ، حقوق انحصاری در بهره برداری از اختراع برای مخترع یا قائم مقامان قانونی وی فراهم می گرددکه می تواند از هر نوع بهره برداری تجاری...

موارد صدور پروانه اجباری در اختراعات

در بعضی موارد زمانی که از موضوع حق اختراع سوء استفاده شود یا آنکه اختراع مورد بهره برداری قرار نگیرد یا آنکه حق اختراع به صورتی ناروا مانع بهره برداری...

انتقال حق اختراع از طریق رهن

یکی ازحقوق ناشی ازثبت اختراع که برای مخترع در نظرگرفته می شود، واگذاری حق اختراع است که یکی ازمصادیق این واگذاری ، انتقال حق اختراع از طریق انعقاد عقد رهن...

نقض حق اختراع و طرح دعوا علیه نقض کننده حق اختراع

دعوای رفع نقض از حق اختراع

نقض حق اختراع به معنای نادیده گرفتن حقوق انحصاری صاحب گواهینامه حق اختراع می باشد .در صورتی که از نقض حق اختراع خسارتی به صاحب حق اختراع یا هر ذی نفع دیگری وارد شود وی می تواند از محکمه درخواست جبران خسارت نماید.

چه کسانی حق طرح شکایت از نقض حق اختراع را دارند؟

چه کسانی حق طرح شکایت از نقض حق اختراع را دارند؟

مسلما افرادی در وهله اول ذی الحق شناخته می شوند که مالک باشند و طرف اصلی دعوا قرار گیرند. در این مورد هم صاحب ورقه اختراع یا مالک اختراع ثبت شده ذی الحق شناخته می شود. و در صورت نقض حق اختراع ، می توانند طرح دعوا کنند.

اخذ دستور موقت در دعوای حق ثبت اختراع

اخذ دستور موقت در دعوای نقض حق اختراع

گاهی قبل از دادرسی ، لازم است اقدامات تامینی و موقتی برای پیش برد بهتر روند رسیدگی لحاظ شود .چرا که گاهی ممکن است تا زمانیکه موعد رسیدگی فرا برسد مدارک و مستندات مربوط به آن دعوی معدوم شود و یا مالی از دسترس خارج شود. از این رو قانون گذار صدور دستور موقت را…

مطالبه خسارت ناشی از حق اختراع

مطالبه خسارت ناشی از نقض حق اختراع

هرگاه حقوق انحصاری صاحب گواهینامه حق اختراع نقض گردد، وی یا هر فرد ذی النفع دیگری می تواند از محکمه تقاضای جبران خسارت کند. در قوانین سابق حقوق اختراعات هم به مطالبه خسارت و نحوه دستیابی به آن اشاره شده است .

دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی حق اختراع

مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی حق اختراع

یکی از گام های اساسی در رسیدگی به هر دعوایی ، طرح دعوی در مرجع صالح است . چه بسا دعاوی مطرح می شوند اما به دلیل عدم صلاحیت دادگاه با قرار عدم صلاحیت مواجه می شوند.