رفع تداخل در منابع طبیعی

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. تشخیص اراضی ملی
  5. رفع تداخل در منابع طبیعی

اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی اشخاص که منجر به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مقررات ملی شدن، موات، کشت موقت، اراضی شهری، مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت آن عرصه گردیده، تداخل نامیده می شود. رفع تداخل در منابع طبیعی به معنای رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق، نقشه ها و کلیه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه های مورد تداخل است.

انواع تداخل در منابع طبیعی

برابر ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تداخلات مشمول این آیین نامه شامل موارد ذیل است :

1ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اصلاحات ارضی.

2ـ تداخل در اجرای مقررات اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضی.

3ـ تداخل در اجرای مقررات ملی شدن و مقررات اراضی خالصه و بایر مرحله اول اصلاحات ارضی و موات.

4ـ تداخل در اجرای مقررات کشت موقت و مقررات ملی شدن.

5 ـ تداخل اراضی موات، اراضی مستحدثه و مقررات ملی شدن.

به بیان ساده تر تداخل زمانی رخ می دهد که دو یا چند مورد از موارد فوق الذکر در زمان واحد نسبت به زمین واحد اجرا شود.

مرجع رفع تداخل در منابع طبیعی

به موجب آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیون رفع تداخل شهرستان، کمیسیون رفع تداخل استان و کمیسیون رفع تداخل مرکزی عهده دار وظایف راجع به رفع تداخل شده اند. وظایف، اختیارات و اعضاء هریک از این کمیسیون ها متفاوت از سایر کمیسیون ها می باشد.

کمیسیون رفع تداخل شهرستان

به حکم تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،  به منظور بررسی سوابق، بازدید و معاینه محل و همچنین تجمیع نقشه های ارائه شده مربوط به اجرای مقررات از واحدهای ذیربط، کارگروهی با عضویت اعضای متناظر کمیسیون استانی در سطح شهرستان تشکیل میشود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین نامه، گزارش کاملی از وضعیت پلاک های دارای تداخل در سطح شهرستان تهیه و برای اتخاذ تصمیم به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نماید.

در واقع کمیسیون رفع تداخل شهرستان وظیفه دارد مقدمات لازم جهت رفع تداخل را فراهم نموده و پرونده های تکمیل شده جهت رفع تداخل به کمیسیون استانی ارسال خواهند شد.

اشخاص ذیل عضو کمیسیون رفع تداخل شهرستان خواهند بود:

1-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان

2-رئیس اداره امور اراضی شهرستان

3-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان

4-نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

5-رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

6-معاون اداره منابع طبیعی شهرستان

7-یک نفر کارشناس حقوقی بنا به پیشنهاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان.

کمیسیون رفع تداخل استان

به منظور رفع تداخلات اراضی و پلاک هایی که مشمول اجرای قوانین و مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، موات و کشت موقت شده و نیز مقررات منابع ملی نیز فارغ از تقدم و یا تأخر در آن اجرا شده است، اعم از اینکه منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت شده یا نشده باشد و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح نقشه ها، سوابق و اسناد مالکیت آنها، کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل شده است. این کمیسیون مکلف است نسبت به پرونده های ارجاع شده از سوی کمیسیون شهرستان اتخاذ تصمیم نماید.

بنا بر ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کمیسیون استان موظف است پس از وصول پرونده از کارگروه شهرستان و با بررسی حقوق قانونی و مکتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذیل، اتخاذ تصمیم نماید:

1ـ سوابق مربوط به اجرای اصلاحات ارضی

2ـ سوابق مربوط به اجرای مقررات ملی شدن

3ـ سوابق اجرایی مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضی دولتی و خالصجات

4ـ سوابق مربوط به اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است (کشت موقت)

5 ـ سوابق اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها

اعضاء کمیسیون رفع تداخل استان عبارتند از :

1ـ مدیرکل جهاد کشاورزی استان

2ـ مدیر امور اراضی استان

3ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

4ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

5 ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

6 ـ معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

7ـ یک نفر آشنا به مباحث حقوقی به انتخاب مدیرکل جهاد کشاورزی استان

کمیسیون رفع تداخل مرکزی

به منظور ایجاد رویه واحد، نظارت بر عملکرد کمیسیون استان ها و حل و فصل مشکلات احتمالی در تعیین تکلیف پرونده های مشمول آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، کارگروهی در مرکز با مسئولیت رئیس سازمان امور اراضی کشور و عضویت معاونین ذیربط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی  و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود.

تعیین خط مشی اجرایی، برنامه ریزی و نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه ها توسط کمیسیون استانی و رفع ابهامات و ایرادات و مشکلات اعلام شده از سوی کمیسیون های استانی از جمله مهم ترین وظایف کمیسیون رفع تداخل مرکزی است.

رفع تداخل در موقوفات

در صورتی که اراضی دارای تداخل از موقوفات باشند، ابتدا بر اساس نظام حقوقی رفع تداخل موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات و شیوه نامه های مربوطه، رفع تداخل انجام شود و پس از تعیین تکلیف در این مورد، در خصوص شمول قوانین راجع به موقوفات بر اراضی موضوع اختلاف اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شیوه رفع تداخل در اراضی ملی

پس از ارجاع پرونده از سوی کمیسیون رفع تداخل شهرستان، موضوع در کمیسیون رفع تداخل استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کمیسیون شهرستان از دو طریق، املاک و اراضی دارای تداخل را شناسایی می کند. در اغلب موارد اشخاص ذینفع با طرح اعتراض، وجود تداخل را به اطلاع  کمیسیون شهرستان می رسانند و این کمیسیون نیز پس از تکمیل پرونده، آن را نزد کمیسیون استان ارسال خواهد کرد. در فرضی که اعتراضی راجع به تداخل مطرح نشود نیز کمیسیون شهرستان مکلف است راسا نسبت به شناسایی اراضی دارای تداخل اقدام نموده و موضوع را به کمیسیون استان ارجاع دهد.

پس از وصول گزارشات کمیسیون شهرستان، طی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون رفع تداخلات استان در خصوص موضوع، اتخاذ تصمیم خواهد شد. نظر کمیسیون استان به اداره منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک، اعلام و ابلاغ خواهد شد. چنانچه نظر اعضا کمیسیون استان بر وجود تداخل باشد، تصمیم کمیسیون همراه با نقشه دارای مختصات جغرافیایی و سایر مستندات مربوطه که بیانگر میزان اراضی ملی، دولتی و اراضی متعلق به مالکین باشد به اداره منابع طبیعی و اداره ثبت اسناد و املاک ارسال خواهد شد. اداره ثبت در اسرع وقت بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام به اصلاح اسناد مالکیت می نماید.

اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون رفع تداخلات استان

تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات استان از سوی اشخاص ذی نفع در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و شکایت است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست