دعاوی اجاره

دعوای تجویز انتقال منافع

مستاجر در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حق انتقال منافع ملک به غیر را ندارد؛ مگر آنکه موجر چنین اجازه ای را به وی داده...

25

تمدید اجاره در شرایط کرونایی

تاثیر پاندمی کرونا بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان بر هیچکس پوشیده نیست. روابط حقوقی افراد هم از تاثیر این موضوع، مصون نماندند. یکی از موضوعات حقوقی که در این دوران...

موارد ابطال قرارداد اجاره

انحلال قرارداد اجاره

هر قراردادی که به نحو قانونی منعقد شده باشد، منشا حق و تکلیف برای طرفین متعاقدین خواهد بود، اما رعایت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد به وجود آمده اند منوط به بقا اعتبار آن قرارداد است. فلذا در صورتی که قرارداد به هر نحو از در جه اعتبار ساقط شود، الزامات تابع آن…

قوانین میان موجر و مستاجر

مطالبه اجرت المثل مورد اجاره

با اتمام قرارداد براساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 مستاجر ملزم می باشد ,ملک مورد اجاره را به موجر تحویل دهد درصورتی که مستاجر از تسلیم مورد اجاره به مالک خودداری نماید , مالک می تواند علیه او در مرجع صالح دعوای مطالبه اجرت المثل مورد اجاره را اقامه نماید .

تنظیم قرارداد اجاره

تنظیم قرارداد اجاره

تعریف عقد اجاره: مطابق با ماده 466 قانون مدنی می توان گفت که اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود.

اجاره ملک اوقافی

اجاره ملک اوقافی

اجاره اموال موقوفه دارای شرایطی است که هم عام است و هم خاص

مطالبه اجاره بها و اجور معوقه

دعوی مطالبه اجاره بها و اجور معوقه

مستأجر مکلف است اجاره های معینه را در سر موعد به موجر بپردازد در غیر اینصورت موجر می تواند دعوای مطالبه اجاره بها طرح کند.

32

الزام مالک به تعمیرات اساسی عین مستاجره

یکی از اختلافات رایج فی ما بین مالک و مستأجر، راجع به تعمیرات اساسی عین مستأجره است. در بسیاری از مواقع جهت استیفا از عین مستأجره هزینه هایی صورت می گیرد و اینکه موجر می بایست هزینه هارا پرداخت نماید یا مستأجر، اختلافات به وجود می آید. در ادامه در خصوص تعمیرات مربوط به مال…

تنظیم سند رسمی اجاره

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای الزام به تنظیم رسمی اجاره در دو مورد مطرح می شود.اول اینکه قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر تنظیم نشده باشد.دوم اینکه قرارداد اجاره تنظیم شده ولی مدت آن منقضی شده باشد.مورد اول بدین صورت است که طرفین به صورت شفاهی ملکی را اجاره دهند.

31

تعهدات مستاجر در قرارداد اجاره

قانونگذار در راستای حفظ حقوق موجر و مستاجر و ثبات قرارداد اجاره تعهداتی را در قانون برای موجر و مستاجر معین نموده است .در این مقاله به بررسی تعهدات مستاجر در قرارداد اجاره می پردازیم .

20

تعهدات موجر در عقد اجاره

گاه در قرارداد های اجاره منعقده، مدت زمان اجاره بیش از یک سال تعیین می شود و با توجه به نوسانات قیمت در کشورمان و بی ثباتی و تورم، ممکن است بعضاً برای موجر پس از گذشت سال نخست، اجاره بهای مقرر شده صرفه اقتصادی نداشته باشد. برای همین در این جا مفهوم تعدیل اجاره…

26

فسخ قرارداد اجاره

پس از انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر مطابق ماده 466 قانون مدنی، مالک منفعت مورد اجاره می شود. اما هم چنان که مستأجر نسبت به موجر حقوق و تکالیفی دارد، حقوق و تکالیف موجر نسبت به مست