نکاتی کلیدی در قرارداد اجاره

مطابق ماده 466 قانون مقرر شده است ، که اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره میشود.اجاره کننده را مستأجر ، اجاره دهنده را موجر ، مورد اجاره را عین مستأجره و اجاره بها را مال الاجاره میگویند .

اجرت المثل ، اجرت و بهایی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین میشود . البته ، بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند . اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می گیرد .

تنظیم قرارداد اجاره
تنظیم قرارداد اجاره

نکاتی کلیدی که باید در قرارداد اجاره رعایت شود

 • مهمترین نکته ای که در انعقاد قرارداد اجاره ضروری است ذکر مدت آن است .در قرارداد اجاره مدت اجاره معمولاً یکسال تعیین می گردد. و اگر مدت اجاره ذکر نگردد و معین نباشد قرارداد اجاره باطل است.

همچنین باید اشاره کرد برابر ماده 469 قانون مدنی مدت اجاره از روزی شروع میشودکه بین طرفین مقرر شده است. و اگر در قرارداد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.

 • ضرورت ندارد که موجر حتماً مالک عین مستأجره باشد،ولی حتماً باید مالک منافع عین مستأجره باشد. همچنین لازم به ذکر است که در زمان انعقاد قرارداد اجاره ،مالک مدارک لازم که معرف مالک بودن وی است را همراه داشته باشد.بدین سان مستأجر از اینکه مال یا ملک موضوع قرارداد متعلق به خود موجر است اطمینان حاصل مینماید.
 • مستأجر باید در زمان تعیین شده درقرارداد اجاره، اجاره بها را پرداخت نماید و از موجر رسید دریافت نماید.
 • در اجاره نامه یا قرارداد اجاره ای که منعقد میشود باید نحوه استفاده مستأجر از مال الاجاره قید شود. و اگر مستأجر استفاده ای خلاف آن کند موجر حق فسخ قرارداد اجاره راخواهد داشت.
 • قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم به صورت رسمی می تواند تنظیم شود.
 • قرارداد اجاره ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود را قرارداد رسمی می گویند. و قرارداد اجاره ای را که در آژانس های مسکن تنظیم می شود را قرارداد عادی می گویند. همچنین قرارداد اجاره ای که درفرم های چاپی با تایپ مفاد قرارداد تنظیم شود موجب رسمی شدن آن نمیشود.
 • درتنظیم قرارداد به روش عادی باید مدت اجاره در آن قید گردد. بایستی در دو نسخه تهیه شود وبه امضای موجر ومستأجر و دونفرشاهد برسد.
 • در زمان انعقاد قرارداد اجاره ممکن است،که یکی از طرفین ازسوی شخص دیگر وبه عنوان وکیل،قرارداد را امضاء نماید. دراین صورت وکیل حتماً باید وکالت نامه را ضمیمه قرارداد نماید.
 • مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره بدهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد
 • عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.
 • برای صحت قرارداد اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
 • قرارداد اجاره بواسطه ی فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود. مستأجرمیتواند به وراث موجر که بعد از فوت موجر قائم مقام او میشوند رجوع نماید.وی میتواند برای پرداخت اجاره بها یا تمدید اجاره و یا فسخ و… به وراث موجر مراجعه نماید. اما اگر موجر فقط برای عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده باشد اجاره به فوت موجر باطل میشود. و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.
 • قرارداد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود .اگرپس ازانقضاء آن،مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی درتصرف خود نگاه دارد،موجر برای مدت مزبور،مستحق اجرت المثل میباشد. میزان اجرت المثل به نرخ روز محاسبه می گردد، اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد. اما اگر با اجازه مالک درتصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد. مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده کند.
 • اگرعین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
 • تعمیرات وکلیه ی مخارجی که درعین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهده مالک است.البته ممکن است، خلاف آن شرط شده باشد.
 • اگردرمدت اجاره درعین مستأجره تعمیراتی لازم آید،که تأخیر در آن موجب ضرر موجرشود، مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد.چنانچه مستاجر دراین مدت نتواند ازتمام یاقسمتی ازعین مستأجره کلاً یا بعضآً استفاده نماید،دراین صورت حق فسخ اجاره راخواهد داشت.
 • اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.
 • مستأجر نمی تواند عین مستأجره را اجاره دهد مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
 • در صحت قرارداد اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجر شرط است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست