اجرای احکام

توقف و توقیف عملیات اجرایی رای

توقیف عملیات اجرایی حکم و یا توقف آن یکی از جهات و موارد ایستایی اجرایی حکم محسوب می گردد‌ . اگرچه از حیث آثار، تفاوت روشن و بارزی میان این...

بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه

یکی از موارد بسیار شایع در علم حقوق که محکوم له میتواند برای دست یابی به حق خویش  (جبران خسارت وارده از سوی محکوم علیه)بدان تمسک جوید بازداشت اموال محکوم علیه است.اموال محکوم علیه زمانی بازداشت می شود که حکم توقیف علیه او صادر شده باشد.توقیف خود بر دو نوع است : توقیف اموال منقول…