دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

بنابراین با توجه به ماده فوق اگر عملیات اجرایی با حقوق شخص ثالثی در تضاد باشد و اجرای عملیات به حقوق او ضرر بزند در صورتی که وی حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته باشد می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح دعوای اعتراض ثالث اجرایی راه بیاندازد.

تفاوت ها و شباهت های دعوای اعتراض ثالث اجرایی و دعوای اعتراض ثالث غیراجرایی

تفاوت های دو اعتراض

1- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

2- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و دعاوی دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3- اعتراض ثالث غیراجرایی مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که در فوق به آن اشاره گردید، اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد از مال رفع توقیف می شود.

4- در اعتراض ثالث غیراجرایی با سپردن تأمین احکام تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین و در غیر این دو مورد در صورت تشخیص دادگاه در بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تأخیر پیش بینی شده است. واضح است که رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تأخیر این اثر را ندارد.

5- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث غیراجرایی دادگاه صادر کننده حکم اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.

6- رسیدگی به اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می گیرد.

7- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم رعایت مهلت است و مهلت آن پس از ختم دادرسی و تا قبل از اجرای حکم است و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوق منشأ اعتراض ساقط نشده است.

شباهت های دو اعتراض

1- زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن می باشد.

2- در هر دو اعتراض خواهان شخص ثالث یعنی شخصی به غیر از طرفین اصلی دعوای اصلی می باشند.

3- در هر دو اعتراض حکم یا اجرای آن باید مضر به حال شخص ثالثی باشد و در هر دو باید دعوا به طرفیت محکوم و محکوم له پرونده ی اصلی طرح گردد.

آئین دادرسی دعوای اعتراض ثالث اجرایی

مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عمیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

مطابق تبصره ی ماده فوق نیز محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

ارائه دادخواست اعتراض ثالث بهتر است با مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری انجام شود یا اینکه به وکیل پایه یک دادگستری جهت ارائه خدمات اعتراض ثالث وکالت داده شود چرا که در این صورت به نتیجه دلخواه در وقت کمتری خواهید رسد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آمادگی خدمات حقوقی و تخصصی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)
فهرست