انتقال سهام شرکت های تجاری

انتقال سهام شرکت ها اختصاص به سهام شرکت هایی دارد که سرمایه در آنها به شکل اوراق سهام در می آید و مشمول محدودیت های مربوط به انتقال سهم الشرکه نیست. اما انتقال سهم الشرکه در سایر شرکت های تجاری دارای فرآیندی می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

نحوه انتقال سهام شرکت های بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که سهم الشرکه ی آن قابل تبدیل به اوراق تجاری قابل انتقال نیست.

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به دو صورت قهری و قراردادی صورت می گیرد. نقل و انتقال سهم به صورت قهری و غیر ارادی با فوت شریک حاصل می گردد و وراث وی مالکان سهم الشرکه و جایگزین وی در حقوق و تعهدات می گردند و در سود و زیان شرکت ،شریک می گردند.

انتقال سهام شرکت

انتقال سهام شرکت

انتقال به صورت قراردادی و ارادی با رضایت شرکایی که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها است صورت می گیرد و اکثریت عددی را نیزداشته باشند

با اینکه اساسنامه شرکت نمی تواند صراحتا نصاب سه چهارم مقرر که برای انتقال سهم الشرکه لازم است را کاهش دهد و یا اکثریت عددی شرکا را ساقط نماید اما با خروج صاحب سهم از شرکت و ورود شریک جدید با آورده نقدی و یا غیر نقدی خود انتقال سهم الشرکه امکانپذیر است.

انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی

شرکت تضامنی ، شرکتی است که در آن سهم الشرکه قابل تبدیل به اوراق تجاری و سهام نیست و تنها با رضایت تمام شرکاء قابل انتقال می باشد در این نوع شرکت ها بر خلاف شرکت های با مسئولیت محدود،در صورت فوت یکی از شرکا ،انتقال سهم الشرکه و ادامه حیات شرکت مشروط است به رضایت سایر شرکا و اعلام رضایت وراث متوفی ظرف یک ماه از تاریخ فوت است

بیشتر بخوانید :  شرکت های دانش بنیان

در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکا چه در مقابل طلبکاران و چه درمقابل دیگر شرکا نامحدود و تضامنی است. در این نوع شرکت ها شرکا باید با رضایت و توافق کلیه شرکا دیگر اقدام به انتقال سهم الشرکه خود نماید.

صرف انتقال سهم الشرکه در شرکت های تضامنی رافع مسئولیت شریکی که سهم الشرکه خود را انتقال داده، نیست حتی با خروج از شرکت تضامنی، باز مسئول تعهدات حاصله از عملیات قبل از خروج خود می باشد، در اين صورت گرچه شريك مزبور كليه حقوق و منافع تعهدات مربوط به شركت را به ديگري واگذار كرده باشد باز مسئوليت او در شركت نسبت به تعهدات حاصله باقي و برقرار خواهد ماند.

انتقال سهم الشرکه در شرکت نسبی

بنا به ماده 183 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. سهم الشرکه در این نوع شرکت ها قابل تبدیل به اوراق تجاری و سهام نیست.

انتقال در این شرکت ها با رضایت تمام شرکاء  صورت می گیرد. این موضوع وجه اشتراکی است که بین شرکت نسبی و شرکت تضامنی وجود دارد. لازم به ذکر است که این انتقال می تواند به صورت سند رسمی یا عادی باشد.

انتقال سهام در شرکتهای سهامی

در شرکت سهامی، به ازای آورده نقد یا غیرنقد به اعضا، سهم تعلق می گیرد که مشخص کننده میزان مشارکت سهامداران است.

 • نقل و انتقال سهام بانام در شرکت های سهامی

انتقال در این نوع سهام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده او ، باید آن دفتر را امضا نماید.

چنانچه تمام مبلغ اسمی سهام تادیه نشده باشد، نشانی کامل منتقل الیه در دفتر ثبت سهام شرکت درج می گردد و به امضای منتقل الیه یا نماینده او می رسد. هرگونه تغییر اقامتگاه بعدی نیز باید به همین ترتیب به اطلاع شرکت برسد.

 هرگونه انتقال بدون رعایت شرایط ذکر شده، در برابر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتباراست. البته این انتقال در رابطه با متعاملین ( انتقال دهنده و منتقل الیه )تمامی آثار خود را را دارد.

 • نقل و انتقال سهام بی نام در شرکت های سهامی
بیشتر بخوانید :  وضعیت حقوقی شرکت های خارجی

این سهام به صورت سند در وجه حامل است. نقل و انتقال آن به صرف قبض و اقباض صورت می گیرد و نیاز به تشریفات خاصی ندارد.

 انتقال سهام در شرکت های سهامی عام آزاد است و منوط به موافقت مجامع یا مدیران نیست اما در  شرکتهای سهامی خاص انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است هرچند مجمع عومی شرکت با نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود نمایند.

فرایند فروش سهام

 • تکمیل فرم درخواست فروش: فروشنده ی سهام بایستی در قسمتی از این فرم، به کارگزار برای فروش سهام خود و انجام مراحل و تشریفات ثبت و انتقال سهام وکالت دهد که اعطای این وکالت برای فروش از طریق بورس ضروری است.
 • ورود سفارش به سامانه ی معاملاتی: در این مرحله کارگزار ، باید سفارش های دریافتی را با حفظ نوبت وارد سامانه ی معاملات نماید.
 • انجام معامله: کارگزار باید سه روز کاری بعد از فروش، وجه سهام فروخته شده را به حساب فروشنده واریز نماید.

لازم به ذکر است که خرید سهام توسط خود شرکت به موجب ماده 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ممنوع شده اما با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394 این خصوصیت کلی برداشته شده و در مواردی اجازه ی خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت داده شده است و تا سقف 10% از سهام در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، براساس میزان سهام شناور خود در این بازارها و نگهداری آن در شرکت به عنوان سهام خزانه می باشد ، که این سهم فاقد حق رأی می باشد.

نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت مختلط سهامی

در این خصوص، قانون ساکت است . به نظر می رسد که باید بدین شرح بین شرکای ضامن و شرکای سهامی قائل به تفصیل شد.

 1. انتقال سهم الشرکه شرکای ضامن : منوط به اذن همه شرکا است. به موجب وحدت ملاک با شرکت مختلط غیرسهامی می توان بیان کرد که منظور، رضایت همه شرکا اعم از ضامن و سهامی است.
 2. انتقال سهم الشرکه شرکای سهامی : آزاد است

انتقال سهام در شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که در آن ، شریک با مسئولیت محدود و همچنین شریک ضامن، که حق انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را بدون رضایت سایر شرکاء ندارند.

بیشتر بخوانید :  دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

هر چند که این محدودیت در مورد انتقال به شخص ثالث می باشد و قانون در مورد انتقال سهم به سایر شرکاء ساکت است. اما با توجه به محدودیت ذکر شده و قوانین مربوط به شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود انتقال سهم به سایر شرکاء اعم از ضامن و مسئولیت محدود را نیز باید مشروط به این شرط دانست

در این شرکت ها سهم الشرکه ی شریک ضامن به صورت ورقه ی سهم درنیامده و مشمول محدودیت های مربوط به انتقال است. اما سرمایه ی شرکای سهامی، به صورت سهام یا قطعات سهام در آمده و نقل و انتقال آنها بدون محدودیت است.

انتقال سهم در شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی، شرکتی است که در آن سرمایه به صورت سهم و اوراق سهام درمی آید.

 • انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی

اگر عضو شرکت تعاونی فوت نماید، سهم یا سهامی که وی در شرکت تعاونی دارد  مانند دیگر اموال و حقوق مالی وی قهراَ به وراث او منتقل می گردد و چنانچه وارث وی عضو همان شرکت تعاونی باشد، در این حال انتقال قهری سهم شرکت تعاونی به عضو تحقق پیدا می نماید و عضو مذکور علاوه بر سهم خود در شرکت ، صاحب سهم یا سهام عضو متوفی نیز می گردد.

 • انتقال قهری به غیر عضو شرکت تعاونی
  انتقال قهری به غیر عضو وقتی پیش می آید که عضو شرکت تعاونی فوت کند و هیچ کدام یا بعضی از ورثه وی که سهام به آن ها منتقل می شود ، عضو همان شرکت تعاونی نباشند.
 • انتقال اختیاری سهام به عضو شرکت تعاونی
  انتقال سهام به عضو همان شرکت تعاونی مجاز است.
 • انتقال اختیاری به غیر عضو شرکت تعاونی
  انتقال اختیاری سهام شرکت تعاونی به غیر عضو مجاز نیست.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور شرکت ها آماده ی ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و پذیرش وکالت و پیگیری دعاوی به صورت کاملا تخصصی مربوط به امور شرکت ها می باشد جهت بهرمندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست