توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت ها

امکان توقیف سهام یا سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت ها،با توجه به اینکه این اموال مال محسوب میشوند وجود دارد. اما با توجه به نوع شرکت ،بازداشت سهام آن ها متفاوت میباشد.در این مقاله ضمن معرفی انواع سهام به بررسی انواع شرکت ها و چگونگی توقیف سهام یا سهم الشرکه در آن ها پرداخته میشود.

توقیف اموال محکوم علیه در چه صورتی مجاز است؟

گاهی فردی از دیگری طلبی دارد ، اقامه دعوا صورت می گیرد و در این دعوی محکوم علیه باید به محکوم له، طلب را پرداخت نماید. اما ممکن است محکوم علیه از این پرداخت امتناع نماید، در این مواقع محکوم له با معرفی اموالی از محکوم علیه در جهت بازستانی حق خود گام بر میدارد.
اموال محکوم علیه اموالی مانند ملک،خودرو و هر چه که مالیت داشته باشد را شامل میشود. اما گاهی محکوم علیه چنین اموالی ندارد اما محکوم له می داند که محکوم علیه در یک شرکت دارای سهام یا سهم الشرکه است از این رو،از همین طریق اقدام می نماید.
لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی عام و خاص و یا شرکت های تعاونی با همه انواعش و یا بخشی از شرکت های مختلط سهامی که سرمایه آن ها به صورت سهام است از عبارت سهامدار برای افراد دارای سهام شرکت استفاده می شود و در سایر شرکت ها که سرمایه به صورت سهام نیست، افراد شرکت، شرکاء و سرمایه آن ها سهم الشرکه نامیده می شود که با توجه به نوع شرکت سهام یا سهم الشرکه افراد قابل بازداشت می باشد.

انواع سهام قابل توقیف در شرکت ها

سهام در کل سه دسته است که بازداشت سهام در هرکدام متفاوت از دیگری است.

  • سهام با نام
  • سهام بی نام
  • سهام ممتاز

سهام با نام : سهامی است که مالک آن از همان زمان انتشار مشخص است و نام مالک هم بر روی برگه سهم نوشته می شود و باید خاطرنشان کرد که این نام باید در دفتر سهام شرکت مربوطه نیز ثبت شود و البته جهت انتقال این نوع سهام هم باید این انتقال در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده اعم از اینکه خودش باشد یا وکیلش و یا هرکس دیگری باید این انتقال را امضا کند.
سهام بی نام : این نوع سهام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و مالک، دارنده آن محسوب می گردد و نقل و انتقال آن هم با قبض و اقباض صورت می گیرد.
سهام ممتاز: سهامی که نسبت به سایر سهام شرکت مزیت یا مزایای بیشتری نسبت به سایر صاحبین سهم داشته باشد مثلا حق رای بیشتر و …

توقیف سهام با نام

سهام با نام ، سهامی است که برروی آن،نام مالک مشخص است ، پس در این مورد کار محکوم له بسیارسهل است چون برای بازداشت سهام با نام، نیازی به معرفی و ارائه اصل سهم به مامور اجرا نیست و کافی است که نام شرکتی که محکوم علیه در آن سهام با نام دارد را به مامور اجرا بدهد و درخواست بازداشت سهام با نام او را بنماید.

بدیهی است که مبلغ بازداشت شده سهام باید با میزان بدهی هم خوانی داشته باشد و اگر مبلغ سهام بیشتر از مبلغ بدهی باشد مابقی به محکوم علیه عودت داده می شود.

توقیف سهام بی نام

سهم بی نام فاقد نام دارنده است و تنها راه اثبات آن، بودن این نوع سهم در دست متصرف است.
لازم به ذکر است که….

از آنجایی که نقل و انتقال این نوع سهام با قبض و اقباض صورت می گیرد، حتی شرکتی هم که سهام بی نام منتشر می نماید ،از این نقل و انتقالات آگاه نمی شود و تنها راه اثبات وجود سهم در دست مالک است.

جهت بازداشت سهام بی نام ،محکوم له باید همچون اموال منقول ، اصل برگ سهم را به مامور اجرا ارائه بدهد، تا مامور اجرا بعد از صورت برداری و ارزیابی آن را توقیف نماید. بازداشت این نوع سهام به جهت بی نام بودن با دشواری های اموال منقول در معرفی همراه می باشد، که البته گاهی ممکن است سهام متعلق به یک نفر در تصرف یا نزد شخص ثالث وجود داشته باشد که آن هم ساز و کارهای مختص خود را می طلبد.

توقیف سهام ممتاز

در مورد بازداشت سهام ممتاز، در قانون اجرای احکام مدنی ، قانونی پیش بینی نشده است اما ماهیت آن ، همان ماهیت بازداشت سایر سهام هاست .یعنی اگر این سهام ممتاز با نام باشد از مقررات سهام با نام پیروی می شود. و چنانچه سهام ممتاز بی نام باشد از مقررات سهام بی نام پیروی مینماید.

توقیف گواهی نامه موقت سهم

گواهینامه موقت سهم، زمانی صادر می شود که هنوز تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد و به تعهد کنندگان این گونه سهام ،گواهینامه سهام با نام داده می شود. بدیهی است که نقل و انتقال این سهام تابع مقررات سهام با نام است و چون تابع مقررات سهام با نام است پس در دفتر ثبت سهام شرکت هم باید به ثبت برسد.بازداشت این نوع سهام تابع مقررات سهام با نام است.

توقیف سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی مسئولیت شرکاء در قبال دیون شرکت نامحدود است. و هر شریک درمقابل طلبکاران شرکت باید همه دیون را متقبل شود.این موضوع در صورتی است که شرکت بدهکار باشد. اما چنانچه شرکا شرکت طلبکار شخصی داشته باشند تکلیف بستانکاران شخصی شرکا شرکت چیست؟
چنانچه شخصی بدهی داشته باشد ،طلبکاران او میتوانند از اموال وی تا میزان طلب خویش بازداشت نمایند. سهام شرکت ها نیز مال محسوب میشوند، فلذا طلبکاران شرکا شرکت، میتوانند سهام وی را در شرکت تضامنی توقیف نمایند.

به عبارت دیگر اگر بدهی، علیه شرکت باشد که محکوم له ، اموال شرکت را برای توقیف معرفی می کند و اگر بستانکار شخصی باشد که از اموال شریک در شرکت تضامنی معرفی می نماید.

توقیف سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه آن به صورت سهام و مسئولیت هر سهامدار به مبلغ اسمی سهام اوست. سهم الشرکه شریک در این شرکت ها قابل بازداشت است چه در اجرای قرار تامین خواسته باشد و چه در اجرای حکم باشد.

آیا تفاوتی در بین زمانی که فردی در شرکت با مسئولیت محدود شریک است با مواقعی که سهم الشرکه دارد،وجود دارد؟
در مواقعی که محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه دارد و زمانی که محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود شریک است ،تفاوت وجود دارد.
محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود ،سهم الشرکه دارد:چنانچه محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود ،سهم الشرکه داشته باشد، بازداشت اموال شرکت در قبال بدهی محکوم له امکان پذیر نیست.
محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود ،شریک است: در مواقعی که محکوم علیه در شرکت با مسئولیت محدود شریک است، امکان بازداشت اموال شرکت در قبال بدهی محکوم له وجود دارد.

توقیف سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که جهت امور تجاری بین دو یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

مسئولیت هر شریک با توجه به اینکه شریک ضامن باشد یا مسئولیت محدود باشد متفاوت است.

مسئولیت شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی ،نسبت به تمام قروض شرکت است.

مسئولیت شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی، به مبلغ اسمی سهام است، در این شرکت هم ورقه سهم وجود دارد.

در شرکتی که مسئولیت شرکای آن ها با هم تفاوت دارد ،ساز و کار توقیف سهام در آن ها متفاوت است. چنانچه در چنین شرکتی قصد بازداشت سهام فردی که در این شرکت است ،مد نظر باشد در وهله اول باید این موضوع مشخص شود که فرد مورد نظر از کدام شرکا این شرکت میباشد.
اگر بدهکار از شرکای ضامن باشد : امکان بازداشت و وصول محکوم به از محل (منافع) مدیون در شرکت وجود دارد که البته به این سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طی کردن مراحل مختص به خود میباشد و اگر طرف مقابل از شرکای با مسئولیت است می توان با کمک قانون هم سهم الشرکه او را بازداشت نمود و هم در مزایده به فروش رساند البته این امر اگرچه خبر خوبی برای افرادی است که می خواهند سهم الشرکه محکوم علیه دعوی خود را بازداشت نمایند اما نباید فراموش کرد که رسیدن به مقصود در این دو جمله ای که بیان شد خلاصه نمی شود و نیازمند طی نمودن مراحل قانونی و راه کارهای صحیح و دقت در این مسئله است که با کمک قانون و متخصص این رشته این امر هم ممکن می شود.

توقیف سهم الشرکه  و سهام محکوم علیه در شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، متشکل از یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن است .سرمایه افراد در این نوع شرکت به صورت سهام مساوی القیمت است و مسئولیت تا میزان همان سرمایه است.

در شرکت مختلط سهامی دو دسته شریک با مسئولیت های متفاوت وجود دارد.

پس در صورتی که شریک یا شرکا از شریک یا شرکای ضامن باشند : طلبکاران شخصی شرکا نمی توانند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول نمایند اما می توانند در صورت انحلال شرکت از منافع شرکت سهم خود را وصول کنند و البته لازم به ذکر است که طلبکاران شخصی این شرکت ها نمی توانند تقاضای انحلال دهند.
در چنین شرکتی ،اگر شرکت منحل شده باشد و طرف مقابل از شرکا ضامن باشد می توان طلب را از منافعی که به او رسیده است وصول نمود ،در غیر اینصورت طلبکار نمی تواند تقاضای انحلال بدهد و تا زمانیکه شرکت منحل نشده ، دسترسی به طلب ممکن نمیباشد.
در صورتی که شریک یا شرکا از شریک یا شرکای سهامی باشند : با توجه به اینکه حصه یا سهم در بین شرکای سهامی مشخص است فلذا قابل بازداشت و فروش هست.

دانستن اینکه شریک از کدام شرکاست و باید با چه ساز و کاری با او برخورد کرد اصل غیر قابل انکاری است که روند دعوی را هم تحت تاثیر قرار می دهد و برای هر کدام به شیوه خاص آن باید وارد عمل شد.

توقیف سهم الشرکه محکوم علیه در شرکت نسبی

شرکت نسبی ،شرکتی است با حداقل دو شریک و مسئولیت هر شریک به نسبت آورده اوست.

در شرکت نسبی ،محکوم له می تواند برای تامین خواسته و یا گرفتن محکوم به سهم الشرکه محکوم علیه را در اکثر موارد بازداشت نماید البته مواردی هم وجود دارد که مجاز به این امر نیست.

سوال:آیا بعد از بازداشت سهم الشرکه در شرکت نسبی ،امکان فروش وجود دارد؟
پاسخ: خیر، بدون رضایت سایر شرکا امکان فروش سهم الشرکه در این شرکت ها وجود ندارد اما راه کارهایی برای وصول محکوم به وجود دارد که می توان با توسل به آن ها مبلغ محکوم به را از میزان سهم الشرکه وصول کرد و لازم به ذکر است که مقررات این نوع شرکت بسیار نزدیک به شرکت تضامنی می باشد.
در این مقاله سعی بر این بود ،تا هر آنچه را که درباره شرکت ها و قواعد آن ها لازم است به طور خلاصه ،بیان شود. اما لازم به ذکر است که اگر چه در بیان مطالب تلاش بر این بود که با زبانی ساده وشیوا مسائل برای فهم شما خوانندگان فراهم گردد .اما همیشه مسائل مربوط به شرکت ها به سادگی بیان ما نیست و با توجه به سابقه و تجربه ای که در اینگونه دعاوی در دست است ،بارها و بارها مشاهده شده است که پرونده های بسیار ساده به سرانجام نرسیده اند و این ناشی از کوتاهی نمودن متقاضیان و ساده گرفتن مطالب و روند رسیدگی بوده است اما از طرفی هم چه بسا دعاوی که هیچ امیدی به نتیجه مطلوب رسیدن آن ها نبوده است اما با دقت و حوصله و یافتن راه حلی جدید به نتیجه مطلوب رسیده است.
فلذا از شما عزیزان خواهشمندیم ضمن مطالعه و بالابردن اطلاعات خود از کمک و مشاوره افراد متخصص اهل فن غافل نشوید.گروه وکلای موسسه داپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص خود در دعاوی شرکت ها اماده پاسخگویی به شما عزیزان میباشد. با ما در تماس باشید...

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست
    اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست