درصورت داشتن هرگونه انتقادات و پیشنهادات با موسسه تماس حاصل فرمایید.

مقالات و نکات کاربردی

قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال ۱۳۳۹

مقالات و نکات کاربردی

۱- قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال ۱۳۳۹

تا سال ۱۳۳۹ هیچ قانونی بطور صریح حق سرقفلی را به رسمیت نشناخته بود. این قانون با اختصاص یک فصل از فصول هفتگانه خویش به حق سرقفلی ( حق کسب ، پیشه یا تجارت )، مقرراتی را در مورد سرقفلی مقرر کرد( روابط مالک و مستاجر )، که به نکات مهم آن اشاره می شود:

۱-۱- حقوق مستاجر در صورت تخلیه

به موجب ماده ۹ این قانون: «علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه، در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:

  1. تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید
  2. تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر، دادگاه با توجه به مقررات این قانون، نسبت به حقوق کسب و پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.

روابط مالک و مستاجر

تبصره ۱- در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید، مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه یا تجارت در آن محل را ندارد.

تبصره ۲- در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می شود، هر گاه در ملک ساختمانی، متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر سابق احداث شود، مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت. مشروط بر این که موقع خروج از ملک مورد نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد. در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال الاجاره را در اظهارنامه ذکر می نماید و مستاجر می تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را به عنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل، تقاضای تنظیم اجاره نامه را می کند.»

برای مشاهده و خواندن این مطلب به صورت کامل این کتاب را دانلود کنید : قانون روابط مالک و مستاجر

فرمت : Pdf

تماس با موسسه