اجاره ،سرقفلی ،حق کسب و پیشه

دعوای تجویز انتقال منافع

مستاجر در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حق انتقال منافع ملک به غیر را ندارد؛ مگر آنکه موجر چنین اجازه ای را به وی داده…

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره

آقای ((س.الف)) فرزند ((ب)) به طرفیت آقای ((ن.ک))فرزند ((الف)) دادخواست مطالبه مبلغ ……بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه تامین…

نمونه آرای دعاوی اجاره ، سرقفلی ، حق کسب یا پیشه یا تجارت

[us_separator size="large"][us_image image="32891" align="center" size="us_100_100_crop" css="%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%2220px%22%7D%7D"][us_separator]دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه [us_image image="35559" align="center" size="full"][us_separator size="custom" height="300px"] نمونه آرای دعاوی اجاره ، سرقفلی ، حق کسب یا پیشه یا تجارت...

نمونه رای با موضوع تخلیه به جهت انتقال به غیر

قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ با گذشت زمان، کماکان دارای اعتبار بوده و تنها در موارد خاصی قابل فسخ می باشند. یکی از مواردی که…

دعاوی تخلیه

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه [us_separator size="custom" height="20px"] دعاوی تخلیه [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,evacuation-claims" orderby="modified" items_quantity="" items_layout="37174"]

دعاوی اجاره

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه [us_separator size="custom" height="20px"] دعاوی اجاره [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87" orderby="modified" items_quantity="" items_layout="37174"]

دعاوی سرقفلی

[us_image image="32876" align="center" size="us_100_100_crop"][us_separator size="custom" height="20px"]دعاوی سرقفلی دعاوی اجاره دعاوی تخلیه [us_separator size="custom" height="20px"] دعاوی سرقفلی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,goodwill-claims-articles" orderby="modified" items_quantity="" items_layout="37174"]
25

تمدید اجاره در شرایط کرونایی

تاثیر پاندمی کرونا بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان بر هیچکس پوشیده نیست. روابط حقوقی افراد هم از تاثیر این موضوع، مصون نماندند. یکی از موضوعات حقوقی که در این دوران…

دعاوی تغییر شغل سرقفلی

تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل

علی رغم امتیازات متعدد پیشبینی شده برای مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ، محدودیت هایی نیز برای رعایت حقوق موجر تعیین شده است. از جمله این محدودیت ها میتوان به امکان صدور حکم تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل توسط مستاجر اشاره نمود.

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه ،قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر عبارتست از :

تخلیه ملک تجاری بدون پرداخت حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه

موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر

در مواردی که فسخ اجاره و تقاضای تخلیه مستند به سوء رفتار مستاجر باشد , حق کسب یا پیشه یا تجارت ثابت می شود .موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر منوط به اثبات نقض قانون یا قرارداد از سوی مستاجر است .

تخلیه ملک مشاعی و قوانین آن

تخلیه ملک مشاع

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف درحصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد.ولی تسلیم عین به مستاجر باید بارضای آنان انجام پذیرد.به همین دلیل ماده۴۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد: