تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری

خدمات حقوقی
تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری

شرح موضوع

تنظیم دادخواست انواع دعاوی پیمانکاری به عنوان اولین اقدام حقوقی جهت طرح دعوا از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. عمده دلایل به وجود آمدن دعاوی پیمانکاری ناشی از نا آگاهی و بی اطلاعی پیمانکاران و کارفرمایان از دانش مدیریت پروژه و مسائل حقوقی قراردادها می باشد که داشتن وکیل متخصص در امور پیمانکاری می تواند تا حد زیادی از طرح دعاوی پیمانکاری بکاهد. علاوه بر این ارتقاء دانش مدیریت پروژه مدیران دولتی در راستای حفظ منابع ملی، احتراز از ایجاد تاخیر در پروژه های عمرانی و اتمام آنها در مدت اولیه قرارداد، شناخت چگونگی روابط حاکم بر قراردادها و پروژ های دولتی، ضوابط و مقررات آنها با توجه به تنوع و تعدد منابع موجود، نکات و مسایل حقوقی قراردادها و چگونگی رجوع به منابع قانونی مرتبط و وجود آنها، چالشهای شرایط عمومی پیمان، نحوه برگزاری مناقصات و واگذاری کار و انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه ها می توان از بروز اختلافات و دعاوی پیمانکاری جلوگیری نمود.

تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری یکی از خدمات حقوقی است که توسط وکیل دعاوی پیمانکاری ارائه می نماید. اکثر پیمانکاران و کارفرمایان ترجیح می دهند تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری را به وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری واگذار نمایند. تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری می بایست توسط وکیل دعاوی پیمانکاری که مهارت و تجربه و دانش کافی و لازم را در دعاوی پیمانکاری دارد صورت گیرد در غیر این صورت اثرات زیان باری به خواهان وارد می گردد.

دعاوی پیمانکاری

دعاوی پیمانکاری ناشی از عدم ایفای تعهدات و یا تاخیر در ایفای تعهداتی می باشد که کارفرما یا پیمانکار طبق شرایط عمومی و شرایط خصوصی و موافقتنامه ملزم به آن می باشند. با توجه به اینکه شرایط عمومی پیمان به صورت کاملا یک طرفه و به نفع کارفرما می باشد و کارفرما می تواند در صورت تخلف پیمانکار یا تاخیر در ایفای تعهدات، اقدام به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه ها و خلع ید پیمانکار و واگذاری پیمان به پیمانکار دیگر نماید بدون اینکه نیازی به اقدام قضایی باشد، لذا در اکثر موارد دعاوی پیمانکاری مطروحه در مراجع قضایی از سوی پیمانکار علیه کارفرما مطرح می گردد. دعاوی پیمانکاری به جهت تخصصی بودن و ویژگی و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند بهره مندی از وکیل دعاوی پیمانکاری می باشد تا با استفاده از دانش و تخصص و تجربیات وی به نتیجه مطلوب و دلخواه نائل گردید.

مبنای طرح دعاوی پیمانکاری

منشاء و مبنای طرح دعاوی پیمانکاری در مراجع قضایی و شورایعالی فنی، جهات و علل و عوامل گوناگونی دارد که به صورت عمده بر اساس کثرت پرونده های مطروحه در مراجع قضایی می توان گفت، در اکثر دعاوی پیمانکاری، مبنای طرح دعاوی پیمانکاری ناشی از اقدام غیرقانونی کارفرما نسبت به اعمال حق فسخ طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان می باشد که پیمانکار ناچار به طرح دعوای حقوقی و تقاضای ابطال فسخ پیمان می گردد.

جهت دیگری که مبنای طرح دعاوی پیمانکاری می باشد، ناشی از نوسانات قیمت و عدم امکان ادامه پروژه با مبلغ قرارداد می باشد و کارفرما نیز به جهت عدم پیش بینی شرط تعدیل در قرارداد پیمان، درخواست پیمانکار را مبنی بر تعدیل قرارداد رد می نماید و پیمانکار ناچار به طرح دعوای پیمانکاری تحت عنوان الزام کارفرما به تعدیل قرارداد می نماید.

مبنای دیگری که در طرح دعاوی پیمانکاری می توان به آن اشاره نمود عدم تامین منابع مالی کارفرما و در نهایت عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت های پیمانکار می باشد که پیمانکار با طرح دعوای مطالبه مبالغ صورت وضعیت های تائید شده یا تائید نشده در مراجع قضایی، مطالبات خود را از کارفرما وصول می نماید. از دیگر مواردی که به عنوان مبنای طرح دعاوی پیمانکاری می توان نام برد عبارتست از: عدم تحویل زمین در مدت قانونی، عدم پرداخت پیش پرداخت، عدم قبول خاتمه پیمان، عدم ابلاغ قرارداد پیمان در مهلت قانونی، تاخیرات غیر مجاز از سوی کارفرما و در نهایت عدم امکان تمام پروژه و غیره.

در تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری باید به این نکته مهم توجه نمود که باید جهت و مبنای طرح دعاوی پیمانکاری ذکر شود.

مبنای طرح دعاوی پیمانکاری
مبنای طرح دعاوی پیمانکاری

نحوه تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری

همانگونه که گفته شد تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. چرا که امکان هر گونه تغییری پس از ارائه دادخواست وجود ندارد مگر در برخی موارد مانند کاهش خواسته یا افزایش خواسته که تحت شرایطی امکان پذیر است.

اولین نکته ای که در تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری باید به آن توجه نمود این است که چنانچه خواهان شخص حقوقی می باشد، باید از سوی تمامی اعضای هیات مدیره یا شخصی که اعضای هیات مدیره به وی اختیار طرح دعوا یا اخذ وکیل را اعطا نموده اند، طرح دعوا صورت گیرد. چنانچه طرح و اقامه دعاوی پیمانکاری توسط وکیل پیمانکاری صورت می گیرد، وکالتنامه باید از سوی اشخاص مذکور امضا شود در غیر اینصورت منجر به رد دعوا می گردد.

خواندگان نیز طبق قرارداد پیمانکاری به نحو صحیح باید در دادخواست درج گردد. در صورتی که قرارداد پیمانکاری توسط نماینده کارفرما امضاء شده باشد باید دعوا علیه شخص کارفرما طرح گردد نه نماینده ایشان.

در تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری ذکر خواسته ها به نحو صحیح و کامل و جهات خواسته ها باید به طور واضح مشخص گردد.

هنگام تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری باید به این نکته توجه نمود که بنا بر تخصصی بودن پرونده های پیمانکاری نیاز به ارجاع امر به کارشناسی از ملزومات رسیدگی می باشد و از مهمترین ادله اثبات دعوا در این خصوص می باشد. بنابراین در ستون دلایل دادخواست باید ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری را نیز تقاضا نمود.

هزینه دادخواست دعاوی پیمانکاری با توجه به موضوع خواسته متفاوت می باشد،  اکثر دعاوی پیمانکاری خواسته ها مالی می باشند اما قابل تقویم کردن هستند.

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری نیز دادگاه محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای پروژه می باشد.

داوری در قراردادهای پیمانکاری
داوری در قراردادهای پیمانکاری

داوری در قراردادهای پیمانکاری

داوری در قراردادهای پیمانکاری، به عنوان یکی از مراجع حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی پیمانکاری محسوب می شود. در خصوص ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار به داوری شورای عالی فنی که در ماده 53 شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقد هستند با توجه به ماده 53 شرایط عمومی پیمان، داوری شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری را دارد اما برخی دیگر معتقد هستند داوری مذکور در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختیاری است و الزامی برای مراجعه افراد جهت رسیدگی به دعاوی پیمانکاری به داوری شورای عالی فنی وجود ندارد و چنانچه در مراجع قضایی دعاوی پیمانکاری طرح شود باید مورد پذیرش قرار گیرد و نسبت به آن رسیدگی شود.

البته در مقاله مجزایی با عنوان داوری در قراردادهای پیمانکاری به طور مفصل در این خصوص توضیح داده ایم که می توانید برای اخذ اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه نمائید.

با توجه به اهمیت دادخواست در دعاوی پیمانکاری می بایست تنظیم دادخواست دعاوی پیمانکاری توسط وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری انجام شود. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی پیمانکاری و با بهره گیری از وکلای با تجربه و متبحر آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در زمینه دعاوی پیمانکاری اعم از ارائه مشاوره حقوقی پیمانکاری، تنظیم دادخواست و لایحه و وکالت دعاوی پیمانکاری به شما عزیزان می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط