تخلیه ملک مشاعی

دربرخی موارد ممکن است مورد اجاره بین موجر ودیگران مشاع باشد.دراینصورت واگذاری منافع مستلزم تصرف درحصه دیگران نیست و بی اذن شریکان نیز امکان دارد.ولی تسلیم عین به مستاجر باید بارضای آنان انجام پذیرد.به همین دلیل ماده۴۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد:

“اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.”

تخلیه ملک مشاعی با چه اشکالاتی روبرو است؟

درخواست مالک مشاع مبنی بر تخلیه تمام عین مورد اجاره ممکن نیست.چراکه همه صاحبان مال مشاع در جزبه جز مال مشاع شریک میباشند.

 جمع بین حق شریکی که درخواست تخلیه سهم خویش رادارد،با حق سایرمالکان ومستاجری که سهم آنان را نیزدرتصرف دارد،ممکن نیست.

تخلیه ملک مشاعی

تخلیه ملک مشاعی

 

درچنین حالتی یا بایستی به درخواست یکی ازشرکاء مستاجر را ازتمام عین مستاجره خارج نمود.یا درخواست یکی ازشرکا را نپذیرفت وسهم او را نیز همچنان درتصرف مستاجر باقی گذارد.حق مالکیت هرشریک منتشر درهمه اجزاء مال مشاع ومخلوط با حقوق سایر شریکان است.وپیش از افراز سهام،هیچ شریکی نمیتواند ادعا کند که بخش معین از مال مشاع،هرچند ناچیز،حق انحصاری دارد.به همین دلیل است که هیچ شریکی بدون اذن دیگران حق تصرف درمال مشاع را ندارد.وطبق ماده۴۷۵ قانون مدنی شریک میتواند سهم خود را اجاره دهد.لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است.

بنابراین همانطورکه شریک،چنین حقی را دارد که ازتصرف شریک دیگر در مال مشاع جلوگیری کند.حق درخواست تخلیه ملک از دست مستاجر او را هم دارد.

مواردیکه در تخلیه ملک مشاع باید به آنها توجه شود:

۱)شریکی که درخواست تخلیه دارد،نمیتواند از دادگاه تقاضای تحویل ملک مشاع را به خود نماید.چراکه تصرف او هم موقوف به اذن سایر شریکان است.

۲ـدرصورتیکه مبنای درخواست تخلیه احتیاج شخصی یا احداث ونوسازی عین مستاجره باشد،این تقاضا دربرابر شریک یامستاجر او پذیرفته نمیشود.چراکه مفاد درخواست او تحویل عین مستاجره است وتا زمانیکه شریک اذن ندهد امکان تصرف خواهان وجود ندارد.تا به دلیل لزوم آن بتوان اجاره را فسخ ودرخواست تخلیه کرد.

بیشتر بخوانید :  قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال 1339

۳)درصورتیکه اذن درتصرف ضمن عقداجاره ازسوی شرکاء آمده باشد،رجوع از آن،درصورتی ممکن است که بتوان اجاره رابه دلیلی منحل کرد.بنابراین هرگاه شریک بتوانداجاره سهم خودرا،فسخ کند،میتواندباوجود بقاء اجاره،نسبت به سهم شریک از اذن رجوع وتخلیه را درخواست کند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست