اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

امور مالیاتی, انواع دعاوی مالیاتی
اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

شرح موضوع

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی یکی از حقوقی است که برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شد است. طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم،  امکان اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی ظرف 30 روز پس از اینکه برگ مذبور به مودی مالیاتی ابلاغ شد، وجود دارد. مودی مالیاتی می تواند نسبت به برگ تشخیص مالیاتی شخصا و یا توسط وکیل تام الاختیار اعتراض نماید. در مواردی که مودی ظرف 30 روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات های مستقیم به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند، درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است. در تبصره ماده 247 قانون مالیات های مستقیم مقرر گردیده بود مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد آن اعتراض خود را تسلیم کند. طبق این تبصره سازمان امور مالیاتی اعتراض مودی را منوط به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود. اما این تبصره طبق رای شماره 1326 مورخ 23/5/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بر حسب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تکلیف مودی نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول و اعتراض به مالیات مازاد، در مرحله اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل اعمال است و نمی توان اعتراض مودی به رای هیات بدوی مالیات را مشروط به پرداخت مالیات مورد قبول نمود.

تعریف برگ تشخیص مالیاتی

طبق قانون مالیات های مستقیم تمامی افراد مشمول این قانون موظف هستند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و نسبت به اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد، و نسبت به اشخاص حقوقی تا تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود ارسال نمایند. اداره امور مالیاتی موظف است به اظهارنامه های ارسالی در مهلت مقرر قانون (یکسال پس از پایان مهلت ارسال) رسیدگی نماید. اظهارنظر اداره امور مالیاتی طبق رسیدگی های صورت گرفته طی برگ تشخیص مالیاتی به مودیان اعلام می گردد. برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد.
مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنان، می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند.

نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی

ابلاغ برگ تشخیص مالیات به دو صورت فیزیکی و الکترونیکی صورت می گیرد. در ابلاغ برگ تشخیص مالیات به صورت فیزیکی می بایست در نشانی قانونی به مودی ابلاغ گردد. ابلاغ به مودی به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود. درصورتی که برگ تشخیص مالیات به صورت واقعی باشد و مودی در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید، برگ قطعی مالیاتی صادر می گردد. اما در صورتی که به دلیل عدم حضور مودی در نشانی قانونی یا استنکاف از دریافت آن و یا به هر دلیلی به صورت قانونی ابلاغ شده باشد، و مودی در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید، واحد مالیاتی مربوط مکلف است نسبت به ارسال پرونده به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی حداکثر ظرف مهلت یک هفته، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مزبور اقدام نماید.

ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به صورت الکترونیکی در صورتی امکان پذیر است که مودی در سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی به نشانیtax.gov.ir  ثبت نام نموده باشد. در این صورت هرگونه ابلاغی از سوی اداره امور مالیاتی به کارتابل مودی ارسال می شود. زمانی که ابلاغ الکترونیک ارسال شود از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی می شود تا نسبت به رویت ابلاغ اقدام نماید. مواعد قانونی جهت اعتراض از تاریخ درج ابلاغ در کارتابل مودی محاسبه می شود.

نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی
نحوه ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مودی می باشد. در صورتی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود از طریق سامانه عملیات الکترونیکی امور مالیاتی اعتراض خود را ثبت نماید.

نحوه تسلیم اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

فرم اعتراض باید توسط مودی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های مربوط تسلیم شود.  اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات ها مکلف هستند اعتراض مودی را در دفتر مربوط ثبت نموده و رسید ارائه نمایند. مودیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست، تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد. طبق بخشنامه شماره 531/1400/12-200 مورخ 12/11/1400 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردید از تاریخ 18/2/1401 به بعد صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند، به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و در مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 2/3/1400 مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. این بخشنامه طبق رای شماره 10903 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 11/5/1401 به علت مغایر بودن با قانون ابطال گردید.

نحوه تسلیم اعتراض مالیاتی
نحوه تسلیم اعتراض مالیاتی

اسناد و مدارکی که باید همراه اعتراض مالیاتی ارائه شود

مودیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند. برابری رونوشت یا تصویر اسناد مدارک با اصل می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی گواهی شود.

درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد، در این صورت برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد. چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران تسلیم شود.

در غیراینصورت به مدارک ارسالی به سایر زبانها که بدون رعایت مفاد این ماده ارائه گردد در هیات های حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر نخواهد شد.

نحوه رسیدگی به اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی

اولین گام مودی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اعتراض در اداره امور مالیاتی طبق ماده 238 قانون مالیات های مستقیم می باشد. مودی می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلائل، اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره مزبور مکلف است ظرف مدت 45  روز از تاریخ مراجعه مودی، به موضوع رسیدگی و به یکی از اشکال زیر اتخاذ تصمیم نماید:

 • درصورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مودی از طرف اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن، جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
 • اگر اداره امور مالیاتی دلایل ابرازی مودی را موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن ،جهت صدور برگ قطعی (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز) و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
 • اگر دلایل ابرازی مودی توسط اداره امور مالیاتی موثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مودی واقع نگردد، مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مودی و ثبت آن، حداکثر ظرف مدت ۵ روز پرونده جهت درخواست تعیین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی

طبق ماده 170 قانون مالیات های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف  نسبت به تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد. در دو حالت پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می گردد.

حالت اول زمانی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد اما مودی اقدام به پرداخت و یا اعتراض نزد اداره امور مالیاتی ننموده باشد.

حالت دوم زمانی که مودی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید.

پس از ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی، وقت رسیدگی جهت حضور مودی یا نماینده وی ابلاغ و پس از تشکیل جلسه اقدام به صدور رای خواهد نمود. فاصله تاریخ ابلاغ تا زمان جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

در صورتی که مودی یا ماموران مالیاتی به رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض داشته باشند می توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای نزد هیئت تجدیدنظر اعتراض نمایند.

رسیدگی در هیئت تجدیدنظر مالیاتی منوط به پرداخت مالیات مورد قبول توسط مودی نیست. رای صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است. مگر در صورت سپردن وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مالیات مورد رای یا نقض رای توسط شورای عالی مالیاتی و یا صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در شورای عالی مالیاتی

یکی از مراجع حل اختلاف مالیاتی شورای عالی مالیاتی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را دارد. که به آن هیات ماده 251 نیز گفته می شود. آرای قطعی که از هیئت حل اختلاف بدوی صادر شده و آرای صادره از هیئت موضوع ماده 243 یا 216 قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. شورای عالی مالیاتی صرفا آرای صادره از هیئت تجدیدنظر مالیاتی را از حیث نقض قوانین و مقررات یا ادعای نقص در رسیدگی بررسی می نماید. بنابراین از حیث ماهوی وارد نمی گردد و اظهارنظر نمی نماید.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیات موضوع ماده 257

هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم، به هیات های هم عرض گفته می شود که وظیفه رسیدگی به پرونده هایی که از سوی شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد را دارد. رای صادره از هیات موضوع ماده 257 قطعی است مگر اینکه از آرای صادره از شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری تبعیت ننماید که در این صورت امکان شکایت از رای هیات هم عرض در دیوان عدالت اداری وجود دارد.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت موضوع ماده 251 مکرر

مودی می تواند  با ادعای غیر عادلانه بودن مالیات، تقاضای تجدید رسیدگی را بنماید. که در صورت موافقت وزیر دارایی به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر دارایی ارجاع خواهد شد. چنانچه غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیئت مزبور محرز شود، وارد رسیدگی ماهوی شده و اقدام به صدور رای می نماید.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در هیئت موضوع ماده 216

هیئت موضوع ماده 216 صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالیاتی که در مرحله اقدامات اجرایی ایجاد می شود را بر عهده دارد. هیئت ماده 216 مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. اما هیئت تبصره 1 ماده 216 مرجع رسیدگی به وصول مالیات قبل از قطعیت و نسبت به مالیات های قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

هیئت تبصره 2 ماده 216 نیز مرجع رسیدگی به شکایت از جهت غیر قانونی بودن مطالبه مالیات های غیر مستقیم است.

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی در دیوان عدالت اداری

هرگونه اختلاف بین مودی و سازمان امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی حل و فصل می گردد. اما نی توان به آراء صادره از این هیات ها در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود.

 

دعاوی مالیاتی از حمله دعاوی تخصصی می باشد که طرح یا دفاع در دعاوی مالیاتی مستلزم دانش حقوقی مالیاتی و اشراف به قوانین و مقررات مالیاتی و بخشنامه های صادره در این خصوص می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص و متبحر در حوزه دعاوی مالیاتی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.

سوالات متداول

اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی می تواند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی باشد یا به صورت ارائه برگ اعتراض به اداره امور مالیاتی و یا از طریق ارسال اعتراض توسط پست نیز امکان پذیر است.

برای اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی باید به اداره امور مالیاتی مراجعه نمود که البته در سالهای اخیر سامانه رسیدگی به شکایات مودیان راه اندازی شده که مودیان می توانند در این سامانه اعتراض خود به برگ تشخیص مالیاتی را ارائه دهند.

دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حراکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت اعتراض مودی، نسبت به تعیین وقت اقدام نماید. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت امور هیات حل اختلاف مالیاتی

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

6 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • ابلاغ دعوت به کمیسیون تجدید نظر برای ما نشده رای صادر کردن و مالیات رو قطعی کردن چه ماده ای هست که ما طبق ماده اعتراض کنیم؟

  پاسخ
 • سلام؛ بنده پزشک مامایی هستم که یک سال پیش مطب خود را در تهران تاسیس کردم اما اداره مالیات بدون در نظر گرفتن اینکه من درآمد نداشتم و فعالیت نداشتم برای من مالیات زیادی تعیین کرده می خواستم ببینم چه کاری می توانم انجام دهم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 23, 1401 3:22 ب.ظ

   با سلام؛ شما می توانید نسبت به برگ تشخیص در هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض نمائید.

   پاسخ
 • برگه تشخیص مالیات به من ابلاغ نشده آیا حوزه مالیاتی نباید به من ابلاغ می کرد الان که مهلت اعتراض گذشته به من میگه باید پرداخت کنم .

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط