اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره مند شود.

اثبات مالکیت ملک
اثبات مالکیت ملک

 اثبات مالکیت با سند عادی

خواهان ,دعوای اثبات مالکیت را در خصوص املاکی  که دارای سند رسمی نباشد می تواند در مرجع صالح  مطرح نماید در نتیجه اگر ملک دارای سند رسمی باشد , طرح این دعوا  در دادگاه مسموع             نیست .

خواهان می تواند برای اثبات ادعای خود علاوه بر ارائه سند مالکیت , به ادله دیگری همچون اماره تصرف , شهادت شهود , اقرار , سوگند و ….. استناد نماید .

نحوه اثبات مالکیت ملک

یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. به جهت رویه های متفاوت و  در مواردی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و همچنین عدم آشنایی اشخاص و یا حتی در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها، فرآیند رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت ملک طولانی‌می گردد و باعث می شود که در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد.

مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده  47 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست.

چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.

دادگاه در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود مالکیت خواهان را احراز نماید ، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .

برای کسب اطلاعات تکمیلی در باب اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، میتوانید به دپارتمان دعاوی ثبتی مراجعه نمایید.

دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی

دعوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد؛

چرا که بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور :” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمی  به او ارث رسیده باشد را مالک می شناسد

بنابراین در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او  ثبت شده باشد . انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند.

مالکیت ملک با چه دلایلی ثابت می شود؟

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست ، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح می شود  کسی که مدعی مالکیت ملک است  باید با استفاده از دلایل اثبات ،مانند سند، شهادت شهود یا تصرف (اماره ی ید )  و … ادعای خود را اثبات نماید.

 • سند مالکیت : مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است. امروزه املاک و اتومبیل ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و به این ترتیب دولت فقط کسی را که مال به نام او ثبت شده مالک می شمارد.
 • شهادت شهود: یکی دیگر از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.
 • تصرف ملک (اماره ید): طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: (( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))

همانطور که در این ماده قانونی هم ذکر گردیده، صرف تصرف نمی‌تواند دلیل مالکیت باشد؛ چرا که در صورتی که ثابت شود تصرف غاصبانه است، تصرف او متزلزل می گردد و نمی تواند دلیل بر مالکیت متصرف باشد؛ همچنین کسی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارد مالک آن محسوب نمی شود .

در شرایط فعلی در دست داشتن سند مالکیت، قولنامه یا بنچاق نشانه ی تصرف دارنده ی آن محسوب می شود . بنابراین اگر کسی به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد ، البته قانون تسلط را اصولا مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف آن را در دادگاه ثابت کند؛ بنابراین همیشه تصرف مادی ملاک تصرف به عنوان مالکیت نیست.

مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت کند ، ملک صحیحا به او منتقل شده است.

 • مبایعه نامه عادی: در صورتی که شخصی ملک را در تصرف داشته باشد ولی شخص دیگر با ارائه مبایعه نامه ادعا نماید که ملک به صورت قانونی به وی فروخته شده است ، می‌تواند با طرح دعوای اثبات مالکیت و ارائه مبایعه نامه عادی خویش مالکیت خود را اثبات نماید.

اثبات مالکیت ورثه

وراث متوفی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • افرادی که بر اساس قانون رایج کشور، مشمول سهم الارث شده باشند؛
 • افرادی  بر اساس وصیت نامه متوفی، مشمول ارث شده باشند.

در حالت اول، فردی که به سبب رابطه سببی و یا نسبی مانند همسر، فرزندان یا پدر و مادر، مشمول سهم الارث شده است، می تواند بعد از پشت سر گذاشتن مراحل انحصار وراثت توسط دادگاه، مالکیت خود را بر اموال مربوطه، اثبات کند؛ در چنین وضعیتی دادگاه سهم هر فرد را بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، مشخص می کند. یعنی به طور دقیق به افراد اطلاع می دهد که هر کس چه کسری از اموال منقول و غیر منقول متوفی را می تواند دریافت کند؛ بنابراین، حکم دادگاه برای اثبات مالکیت، کافی خواهد بود.

در حالت دوم، فردی که به هر دلیل ، نامش در وصیت نامه ذکر شده است، باید علاوه بر گواهی انحصار وراثت، وصیت نامه متوفی را نیز به دادگاه ارائه دهد؛ دادگاه بعد از بررسی مدارک مربوطه، سهم آن فرد را نیز در ارث مشخص می کند؛ مجددا حکم دادگاه، مالکیت را اثبات  می کند.

بنابراین اگر فردی، برای اثبات مالکیت خود دچار مشکل شود، می تواند از وصیت نامه معتبر متوفی استفاده کند. البته این امر مستلزم وجود نام وارث و اموال تعلق گرفته به وی، در وصیت نامه است.

حالت سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از دو حالت بالاست. یعنی فرد علاوه بر این که وارث قانونی محسوب می شود، در وصیت نامه اموال اضافی دیگری نیز به او تعلق گرفته است. در چنین شرایطی روال کار، مانند مراحل بالا خواهد بود. یعنی ارائه وصیت نامه به همراه گواهی انحصار وراثت که منجر به حکم دادگاه برای اثبات مالکیت می شود.

هیچ کدام از وراث نمی تواند بدون در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، نسبت به اموال متوفی، ادعایی داشته باشد. بعد از این که لیست ورثه توسط دادگاه در گواهی انحصار وراثت ذکر شد، ورثه می توانند تقسیم اموال را انجام دهند. دادگاهی که می تواند گواهی انحصار وراثت را صادر کند، نزدیک ترین دادگاه به محلی است که متوفی برای آخرین بار در آن جا ساکن بوده است.

لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت ورثه قبل از تقسیم ماترک

از آن جا که بعد از تقسیم ماترک , مالکیت ورثه نسبت به اموال مستقر می شود , لذا لازم است وراث دعوای اثبات مالکیت را قبل از تقسیم ماترک در مرجع صالح اقامه نمایند .

البته لازم به ذکر است اگر قسمتی از اموال هنوز تقسیم نشده باشد , وراث می توانند نسبت به طرح دعوا در محکمه اقدام نمایند .

دعوای اثبات مالکیت در عرصه و اعیان

لازم است در ابتدا تعریفی از عرصه و اعیان بیان کنیم .

منظور از عرصه همان زمین و مکانی است که ساختمان بر روی آن ساخته شده است و منظور از اعیان همان ساختمان و بنایی است که بر روی زمین احداث شده است .

خواهان ,دعوای اثبات مالکیت در خصوص عرصه و اعیان را , زمانی می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید که ملک  دارای سابقه ثبتی نباشد , خواهان می بایست دعوای خود را در دادگاه محل وقوع مال   طرح نماید .

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت

در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد ، باید علاوه بر فروشنده ، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند. در بسیاری مواقع عدم رعایت این نکته باعث صدور قرار رد دعوا می گردد.

طرح توامان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت

خواهان می تواند دعوای  خلع ید  را در خصوص اموال غیرمنقولی  که دارای سابقه ثبتی می باشند در دادکاه اقامه نماید . لازم به ذکر است در خصوص املاک با سند عادی خواهان می بایست  ابتدا دعوای اثبات مالکیت  را در دادگاه مطرح نماید و یا دادخواست خلع ید و اثبات مالکیت را به صورت توامان در دادگاه اقامه نماید .

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد (حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد) و تمامی مدارک مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، در صورتی که حقانیت خواهان احراز شد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از اینکه رای صادره قطعی گردید، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می‌شود و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید .

در صورتی که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد ، مدعی می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توأمان مطرح نماید .

دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟

دعوای اثبات مالکیت دعوای مالی است و هزینه دادرسی ،با توجه به قیمت منظقه ای ملک محاسبه می گردد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 25 امتیاز: 4)

186 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلا و احترام. سوالی داشتم در خصوص اینکه ایا با داشتن امتیازات انشعاب اب و برق و گاز بنام خود میتوانم اثبات مالکیت کنم ؟

  پاسخ
  • سلام. صرفا به استناد امتیاز آب و برق نمی توان دعوای اثبات مالکیت را به نفع خود دانست. اثبات مالکیت با وجود ادله ای از قبیل قرارداد یا شهود و …. که مورد قبول دادگاه میباشد. امکان پذیراست.

   پاسخ
   • آرش محمدی
    جولای 27, 2021 5:10 ب.ظ

    سلام اگر متوفی(پدر) در زمان حیات ملک دارای سند رسمی را از طریق مبایعه نامه و اقرار نامه به دو فرزند خود منتقل کرده باشد. اکنون اثبات مالکیت این دو فرزند پس از فوت پدر چگونه انجام می گیرد؟ متوفی وراث دیگری نیز دارد.

    پاسخ
    • نیازی به اثبات مالکیت نیست،خریداران در صورت ممانعت سایر ورثه میتوانند به طرفیت ایشان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کنند

     پاسخ
     • سلام ملک ما با صورت جلسه و عدم حضور ما بعنوان مالک. و معرفی افراد غیر بعنوان مالک در سال 1364 واگزار شده و پس از ده ساال افدام به اخذ سند کرده اند. ما کروکی با امضاع شورا سال 65را داریم اتشهاد فعلی اهالی روسا رانیز داریم بعنوان مالک اولیه. ایا امکان ابطال سند و خلع ید ممکن است با این مستندات ؟

     • سلام بله مشکلی نیست

   • بیژن امیرنیرومند
    آگوست 12, 2021 1:07 ب.ظ

    ۳ قطعه زمین محصور افراز شده منطقه ۲ حق نسق زارعانه با تائید جهاد کشاورزی وزمین شهری برای نقل و انتقالات ده ۸۰ درخواست سند سال ۸۹ ثبت شده وهمه خوب بدون مشگل که امسال وزارت مسکن نامه زده وکل فرعی را موات اعلام شده پول هم ندارم هزینه کنم پیشنهادی راهنمایی ممنون میشم ۰۹۱۲۶۸۳۶۳۹۳ نیرومند

    پاسخ
    • سلام جهت مشاوره با وکیل متخصص اراضی با دفتر تماس بگیرید

     پاسخ
    • با سلام.
     ما ملکی مسکونی را در روستا خریدیم. موقعه ای که به دنبال جواز ان رفتیم.دهیار گفت این زمین مشکل دارد.مشکل به این صورت است که صاحب ملک این قطعه زمین را با قطعه کشاورزی که در زمبن خودش بوده تعویض میکنه.هر دو صاحب زمین فوت و به ورثه می رسد.ما زمین را از ورثه خریدیم.اما صاحب زمین با پسرعموی خودش سر تقسیم مال به دادادگاه کشیده شدند.دادگاه زمین هارا متعلق به هر دو می داند.تکلیف ما چیست؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

     پاسخ
     • سلام در صورت صدور حکم نهایی دادگاه احکام و آثار معامله فضولی بر آن حاکم هست

 • با عرض ادب و احترام . زمینی در شهرستان به نام پدربزرگ من بوده که چون ما به اونجا سر نمی زدیم الان متوجه شدیم , فردی بدون اجازه و خرید زمین از ما در این زمین خانه ای ساخته و در آن سکونت دارد. ایا ما الان می تونیم شخص رو بیرون کنیم و قانونا سند رو به نام خودمان بزنیم ؟

  پاسخ
  • بله امکان پذیر است. تنظیم سند کرده و شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.

   پاسخ
   • سلام
    پدربزرگم سال ۹۶ فوت کردن پدرم سال ۹۷
    حدود ۳۰ سال پیش پدربزرگم ده هزار متر زمین به پدرم واگذار کرده که پنج هزار مترش از اون زمان در تصرف ما بوده از این پنج هزار متر هزار متر مرغداری ساخته شده و دارای سند منگوله داربه نام پدرم هستش چهارهزار متر دیگه جواز ساخت و پروانه بهره بردای داره
    الان بعد سی سال عمه هام اومدن ادعا میکنن این زمین ارث پدرشونه آیا ما میتونیم مالکیتمونو بر اون چهار هزار متر اثبات کنیم؟؟؟

    پاسخ
   • با سلام وادب خدمت شما قطعه زمینی در منطقه ی هزار جریب با توجه ب اینکه ۱۷ سال قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در اختیار بنده بوده و چون بد انقلاب سالهای ۵۸ و ۵۹ توسط دادگاه انقلاب ب موجب اینکه مال یکی از خان های این منطقه بوده مصادره گردید و تا کنون با عنایت بنیاد مستضعفان در دست ما و کشاورزان دیگری هست لذا مدتی است ک فرزند این خان مدعی است ک پدرش این ملک و ملک های دیگری ک در حدود شش روستا میباشد ب او واگذار کرده لذا ایشان بدون اینکه بنیاد دستوری ب کشاورزان مبنی بر وارث بودن زمین بر شخص مورد نظر صادر کرده باشه ب محل مورد نظر مراجعه و درخواست گرفتن زمین ها از کشاورزان را نموده چرا ک اکثر این کشاورزان یا زمینی ب غیر از زمین یاد شده ندارند یا اینکه در ان ملکی بنا نهاده و درحال گذر زندگی هستند میخواستم بدونم ایا این شخص میتونه این زمین هارا بگیرد یا ن ؟

    پاسخ
  • سلام سه سال پیش ما ملکی فروختیم که فخص شد ولی ما فخصنامه نداشتیم وبا یک شاهد محکوم به الزام به سند شدیم العان شاهدی پیدا شده که حاضر به شهادت است آیا میشود کاری کرد ممنون میشم راهنمای کنید

   پاسخ
   • سلام میتوانید درخواست اعاده دادرسی حسب بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کنید

    پاسخ
 • سلام من مالک سه دانگ از یک مغازه هستم که بنده اما سندم در دستم نیست شخصی از سال ۹۴ تا الان در آن مشغول به کار است. میخاستم بپرسم چطور می تونم ضرر و زیان این چند سال رو مطالبه کنم و اگر درخواست اجرت المثل به دادگاه بدم به نرخ روز حساب میشه یا نه ؟

  پاسخ
  • ابتدا لازم است مالکیت خود را اثبات کنید سپس اجرت المثل مطالبه نمایید که ارجاع به کارشناسی شده و مبلغ هرسال را نسبت به تورم همان سال محاسبه می نمایند.

   پاسخ
   • امیر هادی
    آگوست 18, 2021 8:59 ق.ظ

    سلام. چطور میشه زمین را که هیچگونه سند یا مدرکی نداره ولی را ثبت کرد

    پاسخ
   • سلام پدرم یک قطعه زمین از پدرش به ارث برده و 40سال سابقه زراعتی دارد و استشهاد محلی با مهر کدخدا وقت و اهالی روستا مال سال1357رو داریم و استشهادیه محلی حالا رو .منابع طبیعی شکایت تصرف عدوانی نموده آیا من می توانم مالکیتم رو ثابت کنم در حالی که پدربزرگم قبلا مالک کل رو ستا بوده.

    پاسخ
    • سلام شما باید نسبت به نقض رای ملی شدن پلاک مزبور و صدور حکم بر مستثنیات بودن با توجه به تصرف و استشهادیه و نقشه های هوایی و نظریه کارشناسی به طرفیت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک طرح دعوا نمایید.

     پاسخ
 • سلام من مغازه ای داشتم که برادرم با نقشه و با وعده شراکتی که هیچ وقت عملی نشد با این توجیه که برای گرفتن مجوز لازمه آن را از من گرفت و من الان هیچ مدرکی هم ندارم که ملکم را پس بگیرم . الان می تونم با شهادت برادر های دیگرم و هم چراغ هایم ثابت کنم که این مغازه مال  من است؟

  پاسخ
  • بله یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

   پاسخ
  • سلام پدر من ملکی قولنامه ای در سال ۱۳۶۹ خریداری کرده و متعاقبا قسمتی از آن را با پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری ساخته.
   بعد از سی سال فردی که ادعا دارد سند مادر ان ملک ب نام پدرش بوده و فروشنده خود پدرش نبوده با قوه قهریه اقدام به تصرف ملک نموده.

   پاسخ
 • سلام
  پدر بنده حدود 30 سال پیش زمین 5000 متری ای رو به صورت شراکتی با دو تا از برادرهاش خریدن که حدودا 1500 متر از آن سهم پدر من است اون زمان این معامله رو در یه بنگاه محلی انجام دادن و یه برگه هم داشتن که حالا پیدا الان یکی از برادر ها فوت کرده و یکی هم فراموشی داره. پدر من چطور باید مالکیت خودش رو اثبات کنه که زمینش رو بتونه بفروشه؟

  پاسخ
  • سلام
   با شهادت مطلعین و شهود مانند بنگاه دار محلی و … قابل اثبات است. البته در برخی مراجع به سختی قابل پذیرش است.

   پاسخ
 • با احترام
  من یک قطعه زمین زراعی را پدرم ارث بردم که تا ده سال بعداز فوت پدرم،در اختیار مادرم قرار داشت واز آن استفاده میکرد وحدود چهارسال پیش زمین را از مادرم تحویل گرفتم وبا تنظیم یک صورتجلسه با امضای سایر وارثین ومهر شورای روستا،مبنی بر اینکه وراث هیچ ادعایی نسبت به مالکیت زمین مزبور نخواهند داشت،در زمین نهال کاشتم وهزینه هایی را تقبل کردم.الان دوتا از وراث،مدعی شدند که سهم قانونی خود رااز این زمین می خواهند.وخواهان ابطال تقسیم نامه ی قبلی شدند.لازم به ذکر است پیرو صورتجلسه ی مذکور بنده اثبات مالکیت قضایی خود رانیز انجام دادم.آیا آنها می توانند الان زمین را تصرف وقدرالسهم شرعی خودرا دریافت کنند؟درین صورت تکلیف هزینه هایی که جهت آبیاری ونهال کاری و…کردم به چه صورت خواهد بود؟
  پیشاپیش از مساعدت‌های سپاسگزارم.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   خیر با توجه به اینکه صورت جلسه قبلا بین وراث تنظیم شده و آنها امضا نموده اند . نمیتوانند از توافقشان برگردند

   پاسخ
   • سلام پدرم ۱۷ سال قبل از انقلاب زمینی را ک ماله خانه منطقه بوده برای اینکه حق و حقوقش را ندادند گرفته حالا بد از چهلو اندی سال گذشت انقلاب فرزندش مدعی این ملک شد چرا ک ما استشات و نامه ایی از شورا در این زمینه داریم و الان سه سال است ک پدرمان فوت نموده و این ملک را ب وارث واگذار نموده نظر قانون در این مورد چیه ؟

    پاسخ
 • مهران دولو
  ژانویه 4, 2021 3:25 ب.ظ

  با سلام واحترام، سوالی داشتم در خصوص این مطلب که من مالک زمین باغی به مساحت 781 بودم که حدود 600 متر ان باغ و مابقی به صورت سوله با دیواره مشترک از باغ تفکیک گردیده بود، که در سال 96 باغ را به شخصی در شاهد شهر فروختم و در قولنامه قید گردید که یک باغ به مساحت تقریبی 600 متر فروخته شده است ولی در زمان انتقال سند مالکیت دفترخانه گفت که یا باید 4 دانگ انتقال دهید یا 5 دانگ در این منطقه دانگ به صورت خورد نیست من هم 5 دانگ از 781 متر را به نام خریدار انتقال دادم که حدودا 651 میشود و خریدار قول داد هر زمانی سوله فروخته شد ان مقدار اضافه را انتقال میدهد، متاسفانه الان ایشون این مقدار اضافه که حدود 51 میباشد رو انتقال نمیدهد، سوال من این است که ایشون بابت این 51 متر پولی به من پرداخت نکرده است ایا ممکن است که من دادخواست برای اصلاح سند را بدهم و 51 را به مالکیت خودم برگردانم؟ چون ایشون ثمن معامله مربوط به 51 متر را به من پرداخت نکرده است.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   ابطال یا اصلاح سند امکان پذیر نمی باشد . فقط می توانید از طریق طرح شکایت ما بقی ثمن را از ایشان مطالبه نمایید

   پاسخ
   • با سلام و خسته نباشید پدرم خانه ای داشته که الان بعد از فوتشون یکی از برادرانش میگوید خانه را به نامش کرده که البته با حیله گری این کارو انجام داده ،ومن هیچ مدارکی از خانه در دست ندارم که بخوام اثبات کنم خانه مال پدرمه آیا راه حلی برای اثبات حق مالکیت من هست

    پاسخ
    • یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

     پاسخ
     • باسلام
      پدرم ملکی از یک شخص بیست سال پیش بصورت دست نوشته خریده و انتقال مالکیت نزده و دریک اتش سوزی مدارک ملک کلا سوخته و الان بیست ساله اونجا ساکنیم برای تنظیم سند و اثبات مالکیت باید چکار کنیم ؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

     • با سلام و سپاس از همراهی شما
      از طریق موضوع ماده قانون 147 می توانید اقدام کنید.در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با دفتر موسسه تماس بگیرید.

     • غریب بصامی
      اکتبر 14, 2021 4:41 ق.ظ

      سلام. پدر بنده در سال ۶۹ زمینی ب مصاحت ۵۰۰۰از مالک خریداری نمود ه که ب تصرف جاده در امد وحال جاده جدیدی افتتاح شده که زمین را جاده مطروکه کرده حال چون زمین محل رفت و امد اتومبیل شده بود پدرم نیز بیخیال میشه حال پدرم فوت نموده وهیچ مدارکی نیست وهیچ کس هم جز بنده مدعی نیست که در روزنامه درج گردیده لطفا رهنمایی بفرمایید.ممنون

     • سلام در فرض خیلی مساعد ،می‌توانید دعوای اثبات مالکیت و سپس دعوای مطالبه بهای زمین علیه ارگان مربوطه مطرح کنید

    • سلام و عرض ادب عموی بنده 20 سال پیش مبلغی رو از پدرم بابت خرید زمینی در یکی از شهرهای اطراف ما دریافت کرده و پدرم رو حساب اعتمادی ک به وی داشته هیچ نوشته ای از او نگرفته و حتی موقعیت و ادرس زمین را حدودی گفته،آیا راه حلی مبنی بر پس گرفتن مبلغ زمین به نرخ مبلغ املاکی ک در آن حدود واقع شده امکان پذیر است؟آیا میتوان نسبت به وی شکایت کیفری مطرح کرد؟ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر

     پاسخ
     • سلام خیر نمیتوانید فقط میتوانید مبلغی رو که به ایشون داده اید مطالبه نمایید به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

     • رضا سرایی
      جولای 23, 2021 2:44 ق.ظ

      سلام وقت بخیر،زمینی به متراژ ۵۴۵۰ متر باکاربری کشاورزی از شخصی خریداری کردم و مبلغ آنرا تمام وکمال پرداخت نمودم.وتوافق شد بعد تسویه حساب کامل قولنامه و قولنامه های قبلی رو بهم تحویل بدهد بعد آخرین واریزی و تسویه حساب فروشنده از دادن مدارک به من خودداری کردش و ادعا کرد که من از فروش زمین پشیمان کرده ام.ومن از فروشنده در دادگاه حقوقی شهرستان کلات شکایت کردم.
      درضمن فروشنده رفته ازمن شکایت کرده ازبابت غبن فاحش و اختلاف در متراژ زمین.
      دوباره من زمین رو متر کردم از متراژ که قولنامه کردیم یعنی ۵۴۵۰ متر الان متراژ حدود ۱۵۰متر هم کمتره.
      لطفا راهنمایی کنید چطوری مدارک ها مو ازشون بگیرم وبا کپی قولنامه وفیش های واریزی میشه اثبات کنم.

     • ایشان نمی تواند از طریق خیار غبن معامله را فسخ کند شما دادخواست الزام به تحویل اسناد و مدارک واجبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند براساس شهود و واریزی ها مطرح کنید

 • سلام..زمین مسکونی سندتک برگ به اسم برادرم است بامشارکت هم دردوطبقه ساختیم که هنوز پایان کارنگرفته ایم سال۹۷ مبایعه نامه بنگاهی بدون کدرهگیری و به تبع آن وکالت فروش سه دانگ محضری درهمان سال به نام خودم گرفتم وسند دررهن وام بوده و چندماهه آزادشده زن برادرم برای مهریه ملک را درثبت توقیف کرده است که اعتراض بنده جهت رفع توقیف بعلت نداشتن سند رد شد و استنادی به وکالت نامه ومبایعه نامه نکرده الان در دادگاه شکایت جریان داره و دادگاه میگه‌ بعلت رای هیات اجرادرثبت احتمال عدم صلاحیت رسیدگی صادرکنه واین یعنی نقض اعتراض مجددمن آیا مدارک من برای برنده شدن درنهایت اکتفا میکنه؟ ضمن اینکه تمانی امتیازات برق وآب وگاز هم بنام خودمه وملک نیزدرتصرف بنده هست وبرادرم هم کاملا معامله مذکرو رو قبول دارد واستشهادهم نوشته ام که چندین نفرامضا زده اند..پیش بینی‌شما از روند دادرسی تا حصول نتیجه چی هست؟ باتشکر

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   مدارک شما باید بررسی شود . لطفا تماس بگیرید تا مراتب ارسال مدارک و مشاوره به شما توضیح داده شود. 09123034393

   پاسخ
   • با سلام من ملکی با کد رهگیری خریداری کردم و فروشنده در مبایعه نامه اقرار به تحویل ملک نمود.من چهار سال داخل ملک بودم و با توجه به اینکه فروشنده وکالت نامه محضری داد باید خرید کنتور آب و برق و گاز ولی از نبودن خریدار در ملک..ملک را تصرف کرد و در حضور مامور کلانتری اقرار نمود کلید را از خود خریدار گرفتم. که دروغ گفته بود. و در دادگاه بدوی محکوم به شش ماه حبس و رفع اصراف شد..ولی دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد با توجه به مدارک خریدار که صحتش اثبات شده. ولی موضوع دعوا کیفری نیست خریدار باید دادخواست حقوقی بدهد..آیا دادخواست حقوقی بدهیم. به نظر شما رای میگیرم

    پاسخ
 • ما چند سال پیش ملکی خریدیم و بها رو با چک پرداخت کردیم که توی قولنامه هم اومده ولی الان اصل قولنامه گم شده و فقط کپی برابر اصلشو داریم و استعلام از بانک در خصوص چک ها . آیا با همین ها امکان اثبات مالکیت هست ؟

  پاسخ
  • سلام. بله با توجه به مستندات مذکور اثبات مالکیت امکانپذیر است.

   پاسخ
   • سلام وقت به خیر درگیرمشکلات خانه ای که مستاجرم شدم و بی خوابی واسترس لحظه ای آرامش برام نذاشته سندی مشاع به نامم هست ازخانه پدری که پدرمرحومم لطف کردن قبل از وفاتشون هرکدام ازمارو سنددادن ثبتی و درحال حاضر که سه سال ونیم هست باوجودمشکلاتی که دارم خواهروبرهدر هربار به بهانه اینکه قیمت خریداران پایین هست مشتری روفراری دادن وتلاشام بی نتیجه مانده لطفا راهنماییم کنید چطور می تونم ازحقم دفاع کنم و سهم خانه پدریم رو بفروشم تااز گرفتاریای اجاره نشینی خلاص شم ممنون ازشما وکلای مجرب

    پاسخ
    • سلام ابتدا باید از اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور گواهی عدم افراز بخواهید سپس در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دعوای دستور فروش ملک مشاع مطرح کنید
     ملک با دستور دادگاه کارشناسی و سپس مزایده میشود

     پاسخ
 • سلام آیا دادخواست اثبت مالکیت و خلع ید با هم متفاوت اند یا میشه هر دو را ضمن یک دادخواست مطرح کرد؟

  پاسخ
  • سلام. خلع ید نیازمند سند رسمی است بنابراین شما ابتدا باید اثبات مالکیت را درخواست نمایید . پس دادخواست خلع ید بدهید.

   پاسخ
  • سلام وقت به خیر درگیرمشکلات خانه ای که مستاجرم شدم و بی خوابی واسترس لحظه ای آرامش برام نذاشته سندی مشاع به نامم هست ازخانه پدری که پدرمرحومم لطف کردن قبل از وفاتشون هرکدام ازمارو سنددادن ثبتی و درحال حاضر که سه سال ونیم هست باوجودمشکلاتی که دارم خواهروبرادر هربار به بهانه اینکه قیمت خریداران پایین هست مشتری روفراری دادن وتلاشام بی نتیجه مانده لطفا راهنماییم کنید چطور می تونم ازحقم دفاع کنم و سهم خانه پدریم رو بفروشم تااز گرفتاریای اجاره نشینی خلاص شم ممنون ازشما وکلای مجرب

   پاسخ
   • سلام بله اگر فرزندان شما صغیر هستند میتوانید با مراجعه به دفترخانه مجددا ملک را به خودتان منتقل کنید
    و در صورتی که فرزندان بالغ و رشید هستند ،فقط شخص خودشان میتوانند ملک را به شما انتقال دهند

    پاسخ
 • سلام میخواستم بدونم نظر کارشناس در اثبات مالکیت اثری داره ؟

  پاسخ
  • سلام. دادگاه با توجه به مدارک و مستندات مالکیت را احراز خواهد نمود و کارشناسی زیاد در این امر تاثیر ندارد.

   پاسخ
 • با پروانه ساخت میشه اثبات کرد مالکیت رو ؟

  پاسخ
  • سلام. خیر. پروانه ساخت نمی تواند دلیلی جهت اثبات مالکیت قرار گیرد و صرفا اماره تصرف است.

   پاسخ
 • سلام . من یه مشکل اثبات مالکیت دارم می خوام حضوری مشاوره بگیرم باید چیکار کنم ؟

  پاسخ
  • با سلام
   لطفا با شماره های 09123034393 یا 02122740104 تماس بگیرید تا وقت مشاوره برای شما ثبت شود.

   پاسخ
   • فاطمه پیمانی
    سپتامبر 19, 2021 11:08 ب.ظ

    فاطمه پیمانی
    سلام،ملک زراعی مشاع از پدربزرگم به ارث رسیده که سالها در تصرف ما بوده چند سالی بخاطر کهولت سن پدرم و خشک سالی به آن روستا نرفتیم در این مدت قسمتی قبل و قستمی بعد از فوت پدرم توسط کسی در آن روستا که مالک هم نیست تصرف شده ما دادخواست تصرف عدوانی کیفری دادیم.بعد از دوسال رای اناطه صادر شده برای اثبات ماکیت که تمام شرکائ قبلی روستا فوت شدن و هر ۹۶سهم دارای پلاک ثبتی مشترک می باشد چکار باید بکنیم؟البته استشهاد،کارشناس،تحقیقات محلی توسط پاسگاه محل ملک و شهود به دادگاه بردیم.درخواست تجدیدنظر هم دادیم.

    پاسخ
  • سلام بنده به خونه پدری داریم که من حق برارو خو اهر ها زو دادم قبلا ویه داداش دارم که قبلا حقشو از پدرم برده و مدرک و کاغذ دستنویس ازش داازشالان ادعا میکنه

   پاسخ
   • خواسته شما نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد با دفتر تماس بگیرید

    پاسخ
    • سلام… عموی بنده هدعای مالکیت مغازه ای که از پدرمان ارث رسیده دارد..
     یاداوری میشه این مغازه پدرمان بعنوان اجاره در اختیار عموی ما قرار داده .. بعد فوت ایشون ادعا داره این مغازه رو خریدم.
     پدر‌ ما قبل فوت بصورت شفاهی به خانواده و برخی از یزرگان فامیل گفته این مغازه به برادز خود نفروخته …
     علی ایحال ایشون کاغذی از سال ۸۲ آورده و میگه این رو خریداری کردم و نصف پول رو دادم ..
     پدر ما سال ۹۳ فوت کرده…
     ما به عمومون میگیم ۱۱ سال پدرمان در قید حیات بود از ادعتی شما اط سال ۸۲ تا ۹۳ چزا در طول یازده سال وقتی که ایشون در حیات بودند همین ادعای که مکینی انجام ندادی و حق خودتون رو بگیری..
     و اینکه بزرگان فامیل هم به ایشون میگن که وصیت برادرش در بین فامیل در مورد خرید مغازه توسط شما نمی باشد..
     ما باتوجه به داشتنسند رسمی و انجام انحصار‌وراثت از ایشان درخواست اجاره مغازه داشتیم که زیربار نرفته
     الان عموی ما از دادگاه درخواست اثبات مالکیت کرده…
     میشه راهنمای کنید در جلسه دادگاه برای اینکه بتوانیم جق قانونی خودمون رو از عمومون بگیریم راهنمای کنید

     پاسخ
     • سلام میتوانید دعوای تقابل مبنی بر خلع ید و اجرت المثل مطرح نمایید

 • سلام 15 سال پیش برادر ما سند خانه پدریمان را به نام خودش گرفت و حالا فوت کرده چجوری باید حق و حقوق خودمان را در اون ملک ثابت کنیم ؟

  پاسخ
  • با سلام ایتداعا با اثبات عدم قرارداد میان وراث و عدم مالکیت صرف ایشان سند رسمی را ابطال کنید.

   پاسخ
   • سلام اگر قولنامه ملکی در دفتر املاک ب اسم پدرمباشد ولی سند ۵ برگی و س جانبه ان ب اسم خودم باشد و اگر من ملک را بفروسم پدرم میتواند ادعای فروش مال غیر کند،و نالکیت ان ملک را کند؟

    پاسخ
    • سلام اگر منظور شما سند ملکی در شهرک های صنعتی هست پدر شما نمی‌توانید شکایت کلاهبرداری مطرح کند

     پاسخ
     • آرش پورمند
      اکتبر 12, 2021 6:04 ب.ظ

      سلام خسته نباشید در خصوص دعوای ملکی سوال داشتم ما ۲۳ سال در ملکی که برای خودمان نیست ساکن هستیم صاحب ملک به پدر بنده بدهکار بوده و به صورت لفظی گفته که ملک برای تو تا بعدا بیام به نامت کنم ماهم هیچگونه مدرکی نداریم و طرف مقابل از ما شکایت کرده شاهدانی هستن ولی شهادت نمیدهند چکار باید بکنیم لطفا راهنمایینمون کنید

     • سلام حسب مورد دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید

 • موسی زاده
  آوریل 20, 2021 2:08 ب.ظ

  با سلام و احترام . نحوه رسیدگی به پرونده های تایید مبایعه نامه عادی بین اشخاص ، بدون بررسی و احراز مالکیت بین ایشان به چه صورت است؟

  پاسخ
  • در موارد رسیدگی دادگاه به دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنظیم شده بین اشخاص در خصوص اموال غیر منقول ، حسب درخواست یکی از متعاملین و بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال هم ، دادگاه عمومی می تواند بدون احراز مالکیت فروشنده نسبت به صحت قرارداد مستند دعوا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نمایند.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر ملک مال خواهان است اما سند رسمی بنام پدرش بوده ک ایشان فوت نموده حال ایشان چ دعوایی علیه چ کسی باید طرح کند تا بتواند ملک خود را صاحب شود

  پاسخ
  • با سلام اول بفرمایید ایشون چه مدرکی جهت ادعای خویش دارند اگر مبایعه نامه دارند باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه وراث مطرح شود

   پاسخ
  • ایشان هیچ سندی ندارند بجز شهادت شاهد

   پاسخ
 • با سلام
  در بافت داخل روستایی از استان تهران با تغییر مسیر رودخانه زمینهای زیادی ایجاد شده که بخشی از آن برای ساخت تاسیسات آبرسانی استفاده شد. بخشی از این زمینها که ادامه قطعات بالا دست جاده ساخته شده بود طبیعتا سند ثبتی دارد (مساحت این قطعات نسبت به زمین ایجاد شده کوچک است.). وراث تکه زمینهای ثبتی قاعدتابه نسل 3 رسیده است و خبری هم بعد از 50 سال از انها نیست. همزمان برخی ساکنین روستا بخشهای جدیدا ایجاد شده را تصرف نموده و اعیان و باغ ساخته اند (حدود 50 سال). با توجه به اینکه ارگان دولتی خود متصرف است و سندی دال بر اثبات مالکیت ندارد ولی با قدرتی که دارد خود را به عنوان صاحب زمین نشان می دهد (لازم به ذکر است بخشهای ایجاد شده در حریم سازمان آب قرار می گیرد) آیا امکان ادعا برای این خانوارها برای ثبت بخشهای ثبتی و غیر ثبتی وجود دارد؟ آیا ارگان دولتی می تواند با ادعای ایجاد این قطعه بزرگ از بقیه خلع تصرف نماید؟

  پاسخ
  • سلام بله امکان ثبت وجود دارد لیکن باید مدارک اعم از اسناد نسقی و غیره بررسی شود

   پاسخ
 • سارایوسفی
  ژوئن 4, 2021 2:09 ق.ظ

  شخص( الف) آپارتمان شخص ب را طی یک قرارداد بعنوان موجر اجاره میدهدو تاریخ اجاره تمام میشود مستاجر بافریب شخص الف را به منزل میکشاند و بازور وتهدیدامضامیگیرد ودر قرارداد ذکرمیکند که شخص الف مبلغ 70 میلیون بابت رهن دریافت کرده است
  شخص( ب) بعنوان مالک واقعی آپارتمان درخواست تخلیه براساس اجاره نامه قبلی در شورای حل اختلاف داده است وجلسه رسیدگی تعیین شده
  آیاشورای حل اختلاف با ارائه این مدرک دروغین ازسوی مستاجر باتوجه به توضیحات شخص (الف) درخصوص گرفتن امضا با اسلحه و زور ازایشان، اجاره نامه جدید را قبول خواهد کرد. ثانیا مالک با توجه به این توضیحات چه دفاعی میتواند داشته باشد تا دستور تخلیه بگیرد آیا دادگاه مدرک ویا فیش واریزی از مستاجر جهت اثبات ادعایش نمیخواهد.(درضمن اجاره نامه جعلی فقط در یک نسخه تنظیم شده که از ایشان امضاگرفتند ومالک تا امروز آن را رویت نکرده است)

  پاسخ
  • با سلام در مورد سوال شما آیا الف وکالتی از مالک داشته؟ در صورتی که الف مالک نبوده و وکالت هم نداشته باشد مستاجر مبلغ ادعایی بابت ودیعه را باید از شخص الف مطالبه نماید و شما به عنوان مالک که اجاره نامه تنظیم ننموده اید نمیتوانید دستور تخلیه بخواهید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مدارک شما و جلسه حضوری می باشد.

   پاسخ
 • محمدناصر
  ژوئن 4, 2021 3:09 ق.ظ

  سلام
  مرحوم پدرمان با پسر عموهاش زمین مشاع کشاورزی شریک بودند چندین سال قبل پسر عموهاش سهم خودشون رو فروختن ولی پدرم نفروخته بوده بعد از فوت پدرم کسی که زمین رو از پسر عموها خریده تمام زمین رو فروخته به غیر یعنی هم سهم پدر ما و هم سهمی که از پسر عموهای بابام خریده بوده تحت چه عنوانی میتونیم شکایت کنیم.

  پاسخ
  • سلام میتوانید شکایت انتقال مال غیر مطرح نمایید و ابطال معامله را هم مطرح نمایید

   پاسخ
 • باعرض سلام.۱۴سال پیش برادرم ب کمک محظر دار سند رو تنظیم وازما امضایی رو گرفتن ک الان مالک اون زمین ها هستن.البته بصورت کلاه برداری این کارو کردن.چون ما وکالت کاری برا یک زمین داده بودیم ولی اونا وکالت بلاعرض ازما گرفتن وکلاهبرداری کردن.الان ما چطوری میتونیم اینارومحکوم کتیم…هود هم باماهستن.

  پاسخ
  • مسلما باید متن سند وکالت را کامل مطالعه میکردید اکنون نمی توانید ادعایی مبنی بر کلاهبرداری داشته باشید

   پاسخ
 • مرضیه عیسی زاده
  ژوئن 13, 2021 11:58 ق.ظ

  سلام و عرض ادب پدر من در سال ۹۱ فوت نموده که الان فهمیدیم زمینی داشته که دولت قبلا آنرا مصادره نموده و چون قبل از انقلاب خریده روال قانونی طی نشده و هیچ مدرکی در دستمان نیست چطوری میشه اقدام کرد چون پول ملک پرداخت شده و فروشنده هم خیلی سال پیش فوت کرده زمین هم هیچکاری روش انجام نگرفته فقط محصور شده میباشد

  پاسخ
 • محمد معین
  ژوئن 25, 2021 1:53 ق.ظ

  درود بر شما وقتتون بخیر تمام سوال ها رو خوندم ولی فقط یه نمونه تقریبا شبیه مشکل بنده بود اما کامل نبود.
  در دفاتر ثبتی شاهنشاهی چند پلاک زمین به اسم مادر بزرگ پدرم ثبت شده که الان با تصرف چند بار دست به دست شده و سند رسمی هم صادر شده با چه دادخواست و شیوه ای میشه جهت دریافت این زمین ها پیگیری کنیم آیا تصرف عدوانی بر اساس شماره پلاک ثبتی بایست موضوع دادخواست باشه بعد بریم دنبال دادخواست ابطال سند یا اینکه روند رسیدگی به شیوه ای دیگه هست ممنون میشم راهنمایی کنید و در صورت امکان بابت وکالت انجام اینکار هم‌میتونیم مکالماتی باهم داشته باشیم
  زمین حومه شهر تهران هست

  پاسخ
  • سلام اصلی ترین راه دعوای ابطال سند یا اسناد مالکیت غیر قانونی صادر شده به نام اشخاص است و سپس دادخواست خلع ید
   جهت تعامل بیشتر و اخذ مشاوره با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام من خانه و سند تحت تصرفم هست ولی چون مهاجر هستم نتونستم خانه رو بنام خودم بزنم ولی شاهد دارم، بعد اون کسی ک من بهش اعتماد داشتم و وکالت ب اون زدم الان میگه ملک مال من هست آیا میتونم از حقم دفاع کنم؟

  پاسخ
 • با درود و وقت بخیر. زمینی در شهرستان (سالها است که انجا سکونت نداریم) به نام پدرم دارای سند منگوله دار می باشد که هیچ خرید و فروشی روی آن انجام نشده است . پدر یکسال پیش فوت کرده و انحصار وراثت هم انجام شده ولی الان متوجه شده ایم که بعد از مرگ پدر حدود 6 ماه پیش از طریق اجرای احکام به نام شخص دیگری سند خورده و هیچگونه اطلاعی هم به ما داده نشده است. چگونه این کار ممکن شده و چه باید کرد؟ با سپاس و احترام فراوان

  پاسخ
  • سلام به اجرای احکام مربوطه مراجعه و پس از اخذ کپی از مدارک جهت بررسی با دفتر موسسه تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام پدرم سند ملکی داشت که دستدارمی بود و شهرداری آن را پارک کرده من حدود 15 سال درگیر با شهردار هستم و کارشناسی های زیادی انجام و همه نامه ها و … به نام من صورت پذیرفت (طی فروشنامه ای ملک از طرف پدر به من داده شد در حال حاظر پدرم در قید حیات نیست) حال شهرداری با وجود اینکه ملک جهت تهاتر با ملکی دیگر کارشناسی شده ( به دلیل انحلال شورا و … منجر به امضائ صورتجلسه توافق نشدولی صورتجلسات قبلی توافق امضا شده پرداخت بهای ملک دارم) زیر بار نمیره و میگه باید اثبات مالکیت بشه از چه راهی باید به حقم برسم؟

  پاسخ
  • سلام پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی مدارک دارد در صورت تمایل برای اخذ وقت مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید

   پاسخ
 • با سلام
  زمينى را با توجه به در دست داشتن وكالتنامه از يك شخص خريدارى نموديم به شرط ساختن دو واحد مسكوني و بعد از ساختن نيز دو واحد به ما تحويل داده شد و ثمن معامله نيز پرداخت گرديده است اما سند ملك به نام همسر ايشان بوده و الان با توجه به اختلافات خانوادگى نقل و انتقال سند را انجام نميدهند و همسر ايشان در حالى كه به طور كامل از انجام معامله اطلاع داشته الان منكر شده و مشخص گرديده كه در وكالتنامه هم حق فروش نداشته است البته وكالتنامه اي كه روز اول به ما نشان داده شد يك وكالتنامه ديگر بوده است الان با توجه به اينكه سند به نام خانم ميباشد و ما طرح دعوي إثبات مالكيت انجام داده ايم آيا با توجه به اينكه چند نفر شاهد داريم كه دو نفر از آنها برادر خودم و خريدار دوم مي باشند ميتونيم در پرونده برنده دعوى شويم و آيا با استناد به شهادت شهود كه خانم صاحب سند از معامله اطلاع داشته راي به نفع ما صادر ميگردد
  ضمنا از خريد ملك مذكور حدود ١٢ سال گذشته و تازه ايشان با توجه به افزايش قيمت ملك اقدام به طرح دعوى تصرف عدوانى و خلع يد نموده است .
  پيشاپيش از شما بابت رهنماييتون سپاسگذارم

  پاسخ
  • سلام مدارک پرونده شما باید بررسی گردد و دعوای اثبات وقوع عقد بیع و دعوای اعلام تنفیذ معامله فضولی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مورد میتواند مطرح گردد.

   پاسخ
 • سلام علیکم
  آیا قسمتی ازملک که براثر سیل کاسته شده وکارشناس آبیاری قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد سوال میشه مقدار سیل برده راتصرف کرد

  پاسخ
 • سلام
  بنده ملک سال ۹۰به متراژ ۱۰۰۰متر با حضور شاهدین وفروشنده با حضور پسر ارشد تحویل گرفتم احداث بنا کردم تمام شده بعد مرگ فروشنده وارثین شکایت کردند که تصرفات من ۱۶۰۰متر است زمین در طبیعت ۲۱۰۰متر ولی مستثنیات۳۶۰۰ متر که قسمتی از زمین براثر سیل ۵دهه سالیان کاسته شد زمان خریداری من و الان هم ۲۱۰۰متر است .کارشناسان خلاف نظر که بعد واگذاری سیل آمده دادگاه تجدید نظر محکوم شده ام تامین دلیل کردم از منابع طبیعی و استعلام امور آبخیز و شورای حل اختلاف. منابع طبیعی ۲۱۰۰متر تائید امور آبخیز آن قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد وکارشناس حل اختلاف زمان وقوع سیل را قبل از خریداری عنوان کرد شورایعالی کارشناسان شکایت کردم توبیخ ونقض دادنامه کارشناسان را محرز ومسامحه امیز رای داده ودیوان ماده۴۷۴ شکایت کردم درخواست قرار قبول اعاده دادرسی در شعبه هم عرض اعلام نمود سوآل آیا رای نقض میشود آیا رای به نفع بنده میباشد راهنمایی کنید

  پاسخ
 • داود نعمتی
  جولای 29, 2021 11:06 ق.ظ

  با سلام و خداقوت به مالفین و راهنمایان

  سوالی که مطرح است اینکه اگر درملکی که قبلا در سوابق ثبتی بنام شخصی ثبت شده ولی تحدید حدود نشده است ، ومتصرفین حاضر بدون اذن واجازه اقدام به اعیان و راه و تخریب ملک به زوایای محتلف کزده اند، ومانع وسد راه بزرگی برای تعین تحدید حدود ایجاد کردند ،
  آیا خلع ید بدون اثبات مالکیت و یا بدون دریافت سند (ماده22) و یا خارج از مواد ثبتی تحدید حدود، به چه شکل امکان پذیراست؟ ،

  پاسخ
  • سلام شما میتوانید به تصرفات خارج از تعیین حد نشده در اداره ثبت مربوطه اعتراض و ضمن تقاضای تعیین حدود ملک خودتان تقاضای تعیین حد برای رقبه ثبتی مجاور را نیز از ثبت بخواهید

   پاسخ
 • باسلام ملک (حیاط) بنام پدرم بوده است و سند دارد ولی مدتها بود که عمو وفرزندانش می نشستند و بعدا ها هم سند بنام خودشان درست کردتد و در تقسیم نامه هم به اسم عمو است البته هم پدرم وهم عمو به رحمت خدا رفتند حالا با توجه به اینکه سند اصلی بنام پدرم است ما می تانیم ادعای مالکیت کنیم

  پاسخ
  • سلام بله میتوانید طرح دعوا نمایید لیکن فروض مختلفی در سوال شما مطرح هست که می‌بایست اسناد و مدارک بررسی شوند

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر در اثبات ماکلیت اگر ایادی ماقبل بجز یکنفر فوت کرده باشد چکار باید کرد

  پاسخ
 • سلام
  قطعه زمینی مادرم در سال 82 خریده و چند ماه بعد فروخته ولیکن بعد هجده سال کسی مراجعه نکرده برای انتقال سند موضوع مهم اینکه وکالتی داده نشده حتی مادرم میگه چیزی امضا نکرده که حتی قولنامه‌ اش کرده باشه ولی پول زمین رو در زمان خودش گرفته چون سند دست بنگاه بوده رفتیم و تحقیق کردیم و بنگاهی که سال 82 مادرم فروخته زمین رو بهشون پیدا کردیم ایشون اصلا یادشون نمیاد که به چه کسی زمین رو واگذار کرده وسند رو گفتیم بهمون پس بده اگه دستشونه چند روز مهلت خواستن که مدارک خودشونو چک کنند ببینند چیزی پیدا میکنن ولی هیچ مدرکی نبود و قولنامه هم پیدا نکردند و ما درخواست سند المثنی کردیم همسایه زمین بغلی درخواست یک متر جلو رفتن کرده که مادرم به دفتر ثبت رفتند و به همدیگر اجازه پیشروی دادن .الان بعد گذشت این همه سال تکلیف چیه جالب اینجاست بنگاه دار تمام مدارک وقوالنامههارو خانومش سوزنده وهیچ چیزی وجود ندارد به مادرم گفته بره دنبال سند المثنی

  پاسخ ها :

  پاسخ
  • سلام از نظر قانون ثبت شما کماکان مالک رسمی زمین محسوب میشوید و میتوانید درخواست سند المثنی کنید.

   پاسخ
 • با سلام و احترام
  پدر بزرگ من به مادر بزرگم تو یک نامه که به امضا شهود و فرزندان خود رسیده دو هکتار از زمین های زراعی خود را داده و گفته که تا وقتی که زنده هست می تواند از ان استفاده کند و بعد از مرگ به هرکس که هزینه دفن و کفن وی را تقبل نماید تعلق می گیره ولی اسم و مشخصات دو هکتار زمین مشخص نشده و 30 هکتار زمین دارد آیا می شود مادر بزرگم اثبات مالکیت کند؟ لطفا شرایط ان را راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • سلام سوال شما واضح نیست لطفا مدارکتون رو ارسال کنید

   پاسخ
   • باسلام. فسخ معامله زمینی بین دونفر که در بنگاه انجام بشه و بدون تاریخ باشه (به علت فراموشی بنگاه دار) آیا با شهادت بنگاه دارها در دادگاه اون فسخ قرارداد صحیح میباشد؟چون دادگاه بدوی به شهادت بنگاه دارها توجه نکرده و رای به ضرر شاکی داده پرونده در مرحله تجدید نظره ایا تجدید نظر رای قاضی بدوی را رد خواهد کرد؟

    پاسخ
 • باسلام
  آیا برای دعوی حقوقی اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی بصورت همزمان وجود دارد؟

  پاسخ
 • سلام زمینی قبل از زمان اصلاحات اراضی که اوقاف حضرت شاه چراغ بوده در اختیار پدرم بوده و در زمان اصلاحات اراضی این زمین با یک قطعه زمین کشاورزی دیگری با سند مشاعی رسما به پدرم تعلق میگیرد در حال چند سالی است پدرم به روستا سفر نداشته که متوجه شدیم این زمین توسط نماینده اوقاف با همسایه این زمین معامله شده و علت را که پیگیری کردیم گفتند در زمان اصلاحات اراضی این زمین باغ بوده و این با کد فلان ثبت شده و این کد در سند شما نیست و لذا شما صاحب نسق نمی باشد و خود را مجاز به معامله ان نموده اند از جایی که ابن ملک از کدکی در دست پدرم و عمویم بوده است چگونه از حقمان دفاع کنیم .

  پاسخ
  • ناهید باوفا
   آگوست 23, 2021 9:51 ق.ظ

   سلام مجدد ،لازم به ذکر میباشد پدرم استفاده کشاورزی از این زمین مینموده است و انگشت شمار هم در این باغ درخت میوه بوده است در حال حاضر این زمین یا باغ در حاشیه جاده قرار گرفته و بدلیل جاده دارای ارزش شده است و همه روستا از اینکه پدرم صاحب انجاست اطلاع دارند و ما اشتشهاد گرفتیم از اعضای شورا ،اما درحال حاضر چون از کسی که میخواستند با او معامله کنند وجهی به حساب اوقاف واریز شده و اوقاف وجه را بر نمی گرداند و قرار بوده در انجا یک گارگاهصد متری بنا کند در ۱۱۱۲ متر زمین ،نماینده اوقاف به ما گفته شماهم باید کاربری را تغییر بدهید ‌حتی اگر باغ احداث کنید باید صد متر بنا در ان احداث کنید تا اوقاف باشما قرار داد اجاره منعقد نماید ، یعنی باید پولی که انها معامله کرده اند را ما باید بپردازیم پدر من هم زیر بار این موضوع نمیرود و من میترسم زمین از دستمان برود لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ
   • سلام در فرض سوال اقدام اوقاف غیر قانونی هست و مدارک شما جهت طرح دعوا میبایست بررسی گردد

    پاسخ
 • حجت سالاری
  آگوست 29, 2021 3:55 ب.ظ

  باسلام مادر بنده من ۷ساله بودم تمام ملک وزمینهایش را برای بنده وبرادرم بخشش کرده(حبه)کرده حال بنده ۴۰سال دارم و۱۰ساله مادرم فوت کرده ودر همان زمان حیات خودش پروانه بهره برداری اب چاه راهم بنام بنده وبرادرم انتقال داده حال کسی دیگر ی میتواند ادعا کند که من سهم زمین میخواهم

  پاسخ
  • سلام خیر

   پاسخ
   • سلام من چهل سال پیش پدرم فوت کرده خواهر وبرادران ناتنی ام بدون حضور من که دران زمان کودک بوده ام دارایی پدرم را فروخته اند من از کجا باید شروع کنم آنها در سال ۶۳انحصار وراثت انجام داده اند ممنون راهنمایی کنید

    پاسخ
    • سلام میتوانید طرح دعاوی مطالبه وجه و یا دعوای ابطال تقسیم نامه حسب مورد مطرح کنید

     پاسخ
    • سلام ی سوال داشتم پدرم یک قطعه زمین کشاورزی خریده است حدود هشت سال پیش بعد با امدن امتیاز جاده برق اب و مجوز ساخت الان یکی از روستامون اومده میگه نصف زمین ماله منه ماهم حرکیو میاریم میگیم حدومرز این زمین کجا هست میترسن که بگن و صاحبشم میگه منهم خریدمش نمیدونم کجا هست حدومرزش حالا ب نظر شما ما باید چکار کنیم

     پاسخ
     • از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین حدود زمین اقدام کنید

 • یک قطعه زمین (باغ مرکبات) به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۴۶ فروشنده ۲ نفر خریدار پدرم که در دفتر خانه ثبت وگواهی امضا وبرگه در شعبه ۲ حقوقی دادگاه شهرستان سال ۱۳۷۳ کپی وبرابر اصل وامضا مدیر دفتر (باخودکار) ثبت گردیدو سال ۱۳۸۵ پدرم فوت نمودند برای اینجانب گواهی انحصار وراثت از شعبه دوم حقوقی دادگاه ۱۳۸۶ صادر گردید ویکی از دوستان پدرم که پیر محل بود متوجه شد که مدارک دادگاه برای اینجانب که تنها دختر متوفی هستم و۴ برادر بمن گفت که پدرت یه امانتی نزد من داره که برگه فوق را بمن داد و زمین در فلان محل هستش و شمالا به زمین اقای …. وصل ولی چون این اقا زمین زیاد داره دقیقا نمی دونم کجا هست چکار بایدبکنم؟

  پاسخ
 • سلام پدر بنده به رحمت خدا رفته من سه برادر ناتنی از همسر اول پدرم که طلاق گرفتن دارم پدرم املاک شون قولنامه ای رو قبل از فوت به نام من زدن الان مدارک و قولنامه گم شده اگر دایی بنده و عمه و حضور بنگاه داری که به منزل ما آمده بود شهادت بدن که پدرم قبل از فوت قولنامه‌ای اموال رو به نام من زدن، برای دادگاه قابل قبول هست یا خیر

  پاسخ
  • میتوانید دادخواست اثبات وقوع عقد بیع با شهادت شهود مطرح کنید

   پاسخ
   • با سلام زمین مزروعی دارم که به صورت نسل اندر نسل منتقل شده و هیچ نوع سند رسمی یا قولنانه ندارم و روستا نیز نقشه کشی نشده است.آیا با صرف تصرفی دارم می توانم درخواست سند بدهم؟

    پاسخ
   • سلام
    پدر شوهرم قبل از فوت منزل خودشو به اسم همسرم زده محضری سه تا از بچه هاش شهادت دادن که پدرشون به دلخواه خودش این کارو انجام داده
    الان دوتا از پسراش گفتن ما ارث پدری میخوایم و میخوان شکایت کنن
    آیا شکایتش به هدف میرسه ؟؟؟؟؟؟

    پاسخ
 • ماهان خمسه
  سپتامبر 6, 2021 9:40 ب.ظ

  سلام پدر بزرگ من در خیابان سپه یک گاراژ داشته که ثبت هم شده طبق قانون وراث پدر من و عموم هستند اما بعد از فوت پدربزرگم که سرطان داشت و درجوانی فوت شد مادرشون تا سالها بعد زنده بودند و با کهولت سن و پیری در سن ۹۰ سالگی قادر به انجام کارهاشون نبودند و در این زمان پسر دیگر که عموی پدرم می‌شود با تنظیم وکالت تام در زمانی که ایشون صلاحیت نگهداری از خودشون هم نداشته چه برسه به مالشون سهمی که از پسرش رسیده بوده بالا کشید این یه موضوع و سوال من اینه که بعد فوت پدربزرگم دارایی ایشون به دوفرزند و مادرشون تقسیم میشه دیگه درسته
  چون بعد از فوت مادربزرگ پدرم ،بابام در سال ۹۶ با عمو و عمه هاشون بر سر این دارایی کلان به مشکل خوردن و طی مراحل قانونی سال۹۶ پدرم از دادگاه حل اختلاف رای دریافت کرده که طوش پلاک ثبتی و متراژ و کارشناسی دقیق ذکر شده و وراث که بابام و عموم هستن نوشته شده این گاراژ طبق قانون به دو نفر واگذار می‌شود و همه چیه اون ملک دقیق توضیح داده شده با امضا و مهر قوه قضایهه و کاملا معتبر .میخواستم بدونم با اون حکم قانونی که دادگاه مشخص کرده میشه الان اقدام به دریافت سند تک برگ کرد و بیشتر اون مغازه ها بخاطر جعلی که صورت گرفته چند بار فروخته شده تا الان من منظورم اینه که راهنمایی کنین چیکار کنم ثروت واقعا قابل توجهی هست که واضح و روشن حق پدرم و در اصل حق من هستش با مدرک قانونی که خود دادگاه صادر کرده سال ۹۶ و روی سربرگ نوشته شده سند مالکیت و پشت اون حکم همه چیز به دقیق توضیح داده شده و در آخر هم اشاره کرده این برگه سند تلقی می‌شود و حق واگذاری دارد منو راهنمایی کنین خواهشا کار پیچیده شده ولی حق مشخص هست که با ما هست و وکیل خوب لازم دارم از همین مجموعه خودتون حتما که در آخر کار بعد از صدور سند علاوه بر هزینه پاداش خوبی در نظر گرفته میشه

  پاسخ
  • سلام بله امکان اخذ سند وجود دارد و ابطال اسناد جعلی وجود دارد و مدارک شما میبایست بررسی گردد

   پاسخ
 • با سلام .. زمینی در شهرستان بین ورثه پدر بزرگم تقسیم شده.. زمین سهم پدر من بخاطر قرار گرفتن توی شیب .. و اینکه پدر پسر بزرگ بود و تمام هزینه صاف کردن زمین رو داده و جاده هم احداث کرد بیشتر از عموهای دیگه تقسیم شده و تقسیم نامه 12 سال پیشتر حضور خود پدر بزرگ اوضاع تمام ورثه در مکان زمین هست که قبول کردند.. پدرم 8 سال پیش اقدام به دیوار کشی دور زمین خود کرد… حال بعد از فوت پدرم عموها که از مادر ناتنی هم هستند ادعا تقسیم کردن اضافه زمین رو دارند .. وبه زور وارد ملک شده و دعوا ایجاد شده .. شکایت کردم آیا اثبات مالکیت من مشکل دارد؟؟؟

  پاسخ
 • هاشم حسین پور
  سپتامبر 9, 2021 8:40 ق.ظ

  سلام ما۱۴سال پیش یه قطعه زمین کشاورزی به شخصی فروختیم ودرقول نامه قید که شرق آن به کوچه ۸متری وچون هنوز خیابان موجود نبود در حیاط وزمین خودمان درجنوب تردد میکرد.ازسمت جنوب که حیاط خودمان میباشد گاز وبرق کشیده شد وچون بخاطر قوم خویشاوندی به اونم دادیم.حالا بعد ۱۴سال کوچه سمت شرقی که اونم درملک خودمان است زیرسازی شده زمین طرف جنوب یه قطعه بین ما وخریدار مونده که طبق قول نامه متعلق به خواهرم شده ومیخاد ساخت وساز کند.خریداران اومدن جلوگیری وطرح شکایت کردن.استعلام از شهرداری گرفتن که اولا هنوز درطرح تفضیلی هیچ کوچه در سمت جنوب واقع نشده.دوم مالک خود دوپروانه ساختمان دارد وهیچ قید نشده که ازآن کوچه رد..حالا بهانه طرح دعوی که چون گاز وبرق درزمین آمده کوچه محسوب وباید آزاد تامن ازهردوسمت عبور کنم.خواستم بدونم نتیجه چی میشه طبق کدوم ماده حقوقی مدنی آیا کشیدن گاز برق دلیل برخیابان برای دیگری میشود.وآیاهمچین حقوقی دارد کلا.ممنونم

  پاسخ
  • سلام حق مجرا در انتقال آب لوله کشی یا سیم های برق با شرایطی که فرمودین وجود ندارد
   و حق عبور و حق مجرا تا زمانی است که مقتضی دسترسی از جای دیگری وجود نداشته باشد

   پاسخ
 • ایوب امین زاده
  سپتامبر 11, 2021 4:16 ب.ظ

  با عرض سلام و ادب
  پدرم با دو برادر دیگرش از طریق ارث از پدرشان مالک شش دانگ یک مغازه بوده اند پدرم در سال 1353 بدون داشتن وکالت از دیگر برادران این ملک را به شخصی اجاره می دهد و قید مبشود در اجاره نامه که مدت اجاره یک سال شمسی بوده و اجرت المثل طبق قرار داد پرداخت خواهد شد و مستاجر بدون اطلاع حق واگذاری به غیر را ندارد
  بعد از سپری شدن چهارده سال در سال 1367 پدرم فوت شدن و هر سال همون مبلغ اجاره را پدرم در یافت میکرد بعد از فوت ایشان نه مستاجر و بعد از فوت مستاجر وراث ایشان همون مبلغ اجاره اولیه را به بانک ملی واریز میکردند
  به علت اینکه مستاجر در قدیم دیوار بین مغازه موصوف و مغازه بغلی را که از کس دیگر خریده بود برداشته بودند و در سال 1386 آنرا از نو بدون اطلاع و اذن ما علم کردند و همه اینها بدون اطلاع بنده بوده
  لذا به جهت تعدی تفریط از بابت دیوار کشی و عدم پرداخت روز اجاره به دادگاه حقوقی شکایت کردم دادگاه برای روشن شدن ادعای وراث مستاجر که میگفند مغاز مال ماست دادگاه کارشناس رسمی دادگاه را مامورتحقیق و گزارش کرد و سند منگوله دار هم که به اسم ماست بعد از چهل روز کارشناس تائید کرد که هیچ مدرکی در هیچ اداره ائی نه ثبت نه شورای صنفی دال بر انجام معامله این ملک و تعلق ملک به مستاجر پیدا نشده و مغازه تائید کرد که به نام ما میباشد مستاجر حتی تو این سالها حتی پروانه کسب هم اخذ نکرده بود و با پروانه کسب مغازه بغلی خودش کاسبی میکرده
  دادگاه بعد از این قرار صادر کرد مبنی بر اثبات اجاره و به شرط اثبات آن درخواست تخلیه مغازه
  حالا سوالم این هست که چگونه اثبات اجاره صورت دهم و از چه راهی این کار را شروع کنم الان یکسال از صدور قرار گذشته لطفا جواب بنده رو محبت کنین بدین و استدعا دارم بهترین راه رو برایم دستور فرمائید. طولانی شد عفو بفرمائین با سپاس

  پاسخ
  • سلام میبایست با مدارکی که دارید تشریف بیورید و دادخواست اثبات عقد اجاره برای شما تنظیم شود

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  چطور میتوانم یک واحد آپارتمان را از کسیکه سند به نامش است ولی به خاطر چند معامله ای برایش انجام دادم که قرار بوده به عنوان حق الزحمه به من واگذار کند را از ایشان بگیرم ؟
  از ایشان چند پیام در واتس آپ و صدای ضبط شده دارم که خودشان در صدا اعلام کردند که در سلامت عقل و بدون هیچ فشاری این ملک را به شما میدهم

  مطلب دوم اینکه به من گفته واحد را به شما میدهم در صورتیکه سند به نام خودم باشد در ظاهر ولی کلیه اختیارات اعم از فروش و منافع آن را به بنده واگذار کند ، چه راه هایی هست ؟ مثل صلح عمری یا وکالت فروش با اختیار کامل ولی به شرطی که نتواند بعد از دادن وکالت ادعایی نسبت به آن واحد داشته باشد !
  مطلب سوم آیا میتوانم از ایشان دست خطی در منزل بگیرم و در آن نوشته شود ملک و ماشین به من واگذار شده که محکمه پسند باشد و بتوانم با آن دست خط فردا ادعا کنم و حق قانونی را دادگاه به من بدهد ؟
  و این دست نوشته باید چه موارد و شرایط و بندهایی داشته باشد
  اگر لطف کنید این ۳ مطلب را جداگانه راهنمایی کنید
  ممنون از راهنمایی و پاسخگویی شما

  پاسخ
  • سلام۱. قول به انجام معامله اثر حقوقی ندارد و گفته های ایشان در واتس اپ یا پیامک یا تلفن موثر در مقام اثبات نیست
   ۲.صرفا سند قطعی غیر منقول تنظیم کنید
   ۳.میتوانید در منزل صرفا مبایعه نامه تنظیم کنید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید اگر پدر بجز سهم ارث پسر دو دانگ از ملک را در حضور شاهدین به دلایلی به پسر بدهد و در برگه ثبت کند اما بعدا به دلایلی برگه سند در دسترس نباشد و وارثین دیگر نخواهند سهم فرزند پسر را بدهند آیا میتوان ادعای سهم کرد؟

  پاسخ
 • سلام من پدرم سند خانه را قبل از مرگش به اسم من انتقال داده است والان به اسم من است او دارای دو همسر است همسر دوم مادر من است همسر اول فرزندی ندارد و معلول است آیا میتواند نسبت به خانه ادعا کند

  پاسخ
  • سلام خیر

   پاسخ
   • سلام ببخشید پدربزرگ من زمان قدیم قبلا تو اردبیل خونه داشت بعد اینو همینجور زبانی به همسرش میده و دیگه بعد فوت اونا کسی دنبالشو نمیگیره . الان چطوری بفهمیم که سند اون ملک به اسم چه کسی ؟؟؟

    پاسخ
    • اگر کپی سند و یا شماره پلاک ثبتی و گواهی های حصر وراثت رو دارید به اداره ثبت محل مراجعه نمایید

     پاسخ
 • با سلام واحترام پدر بنده زمینی که دارای سند رسمی هست با شرکت نیشکر معاوضه میکنن که سند بنام برادر ایشون بوده در واقع سند بنام عموم بوده که از سند ۴ هکتار بنام بنده هست که بعد از چند سال پدر بنده فوت میکنن وزمین بدون کشت میمونه معاوضه نامه بصورت رسمی نبوده صورت جلسه ای بوده الان زمین در دستمون نیس چند نفر ادعای مالکیت آن زمین روکردن آیا میشه فسخ قراردادبا شرکت رو کرد یا میشه اثبات مالکیت کرد وزمین رو گرفت ممنون میشم راهنمایمون کنید

  پاسخ
 • اژدر یحیائی کقال
  سپتامبر 24, 2021 10:34 ق.ظ

  سلام من با مادرم یک قطعه خانه متروکه داریم که هر کدام در سال 86 سند ششدانگ گرفته ایم من امسال سهم خود را با سند ششدانگ فروختم با هم یک قولنامه داریم که حیاط خانه در سهم مادرم است ولی در سند به اسم من‌‌؛ بعد از فروختن من مادرم شکایت کرده حیاط مال من است تکلیف چیست هر نفر به سهم خود سند ششدانگ دارد

  پاسخ
 • سلام.
  پدر بنده ماشینی را با چول خود خریداری کرده و به نام بنده زده است.
  حالا با توجه اینکه بنده باید مهریه بپردازم،حکم توقیف خودرو آمده است.
  آیا می‌شود اثبات کرده که این خودرو برای پدرِ من است و از توقیف بودن در بیاید و به نام پدرم بخورد؟چون واقعا ماشین برای پدر بنده است.
  تعداد زیادی شاهد داریم.
  خودم اقرار می‌کنم.
  آن موقع هم که سند به نام بنده خورد،بنده ۲۱ سال سن داشتم و دانشجو بودم و پولی برای خرید خودرو نداشتم.
  ممنونم

  پاسخ
  • سلام طبق قانون هر کس که معامله می‌کند آن معامله برای خودش محسوب می‌شود مگر خلافش ثابت شود
   که در فرض سوال شما اثبات خلاف این امر سخت می‌باشد

   پاسخ
   • سلام خسته نباشید
    یعنی امیدی به اثبات نداشته باشم؟
    شاهد و گردش حساب و اقرار خودم نمیتونه کافی باشه برای قاضی؟
    به نظرتون اقدام کنم؟

    پاسخ
 • سلام
  زمینی که دارای سند مالکیت از اداره ثبت و اسناد است
  زمین شهری می‌تونه راجع به این ملک ادعایی داشته باشد .

  پاسخ
 • سلام

  پدرم زمین کشاورزی دارد و ملک در تصرف ما بوده است وشخصی با قلنامه ی دست نویس آمده و ادعای مالکیت میکند وچون پدر ما 70سال داشت با سوع استفاده از ایشان اثر انگشتی گرفتند و در قلنامه مهر جعلی شورا روستا هم است وشاهد قلنامه هم ندارد. پسرش پشت قلنامه به صورت ساخته گی از پدرش سال92خریداری کرده وپدرم سال 82طبغ قلنامه ای گفته زمین را به پسر سومم دادم و از علم سواد محروم هستم ودر خرید و فروش از اثر انگشت و مهر استفاده میکنم وسند بنچاق هم داریم آیا متهم می تواند زمین مرا که پدرم به من داده تصرف کند?

  تشکر از شما

  پاسخ
  • سلام حسیب مورد دعوای ابطال مبایعه نامه های جعلی و رفع تصرف عدوانی مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام روز بخیر من الان 54 سالمه پدر بزرگ من در زمان حیات زمینی داشتند وروی کاغذی به 4 نفر از بچه هاش بخشیده الان اون کاغذ مفقود شده خواستم ببینم بدون داشتن اون نوشته میشه ثابت کرد که زمین بما خواهد رسید یا نه …..ایا در اداره ثبت آثاری هست ؟ پدرم متولد سال 1284 بود ایا قبل ازاون ثبت اسناد بود ؟

  پاسخ
 • سلام
  پدرم فوت شده یک نفر بعد از 20سال یک قلنامه آورده و میگوید زمین را از پدرم خریده است.شاهد. قلنامه ندارد ومهر شورا را جعل کرده است.
  پسرش با خرید ساختگی ادعا میکند زمین را از پدرش سال 92خریده بنده هم با قلنامه و3سند بنچاق درسال 82از پدرم خریده ام.
  پدرم 70سال داشته قید کرده وامضاء کرده.

  من علم سواد نوشتن ندارم وباید پیش اثر انگشتم مهر فلزی هم باشد آیا می توانند زمین من را تصرف نمایند

  باکمال تشکر

  پاسخ
  • سلام حسب مورد دعوای ابطال مبایعه نامه های جعلی و رفع تصرف عدوانی مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید… پدر بزرگ بنده درسال 1370 یک قطعه زمین 100 متری به نام پورم کرده که قولنامه با امضای یک شاهد موجود هست.. الان عموی من همون قطعه زمین رو جز حیاتش کرده و سند واسش گرفته و پدر من هم فوت کرده… آیا الان میتونیم ادعای مالکیت کنیم؟؟

  پاسخ
  • سلام بله میتوانید ودر ابتدا باید دعوای ابطال سند رسمی انتقال و ابطال سند مالکیت رسمی در آن قسمت و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام یک زمین هکتاری در شهرستان ارثی داریم که پلاک به نام دایی بابام ثبت شده طرف هم خیلی وقت پیش فوت شده الان ادعا مالکیت زمین دارن میگن شما حق حقوقی ندارین ایا میشه کاری کرد ممنون راهنمایی کنین

  پاسخ
 • سلام پدر شوهرم ۹۱ سال سن داشت قبل از فوتشون منزل خودشو محضری به اسم پسرش زده و سه تا از بچه هاش شهادت دادن
  الان یکی از پسراش میخواد شکایت کنه
  آیا ایشون میتونه شکایت کنه که ملکه به دست بیاره لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام من به عنوان ورثه شوهرم اقدام به شکایت در دادگاه کردم و ادعای سهم الارث از یه خانه از پدر شوهرم ک قبل از شوهرم فوت کرده الان وراث یه مدرک از محضر ارائه دادن از سال57 که برا صاحب قبلی از خرید این ها بوده والان اونها میگن این خونه اصلا از ما نیس ولی الان این خانواده 43 سال در این خانه به عنوان مستاجر زندگی میکنند

  پاسخ
  • سلام نسبت به مطالبه سهم الارث همسرتان اقدام و بگزارید مدارک را به دادگاه ارائه و سپس آن زمان دفاعیات یا دعوای احتمالی دیگر حسب نظر وکیل مطرح نمایید

   پاسخ
 • حمزه ایلام
  اکتبر 14, 2021 11:24 ق.ظ

  با سلام بنده یک زمین با قولنامه عادی خریدم و مبلغ قرارداد را نقدی تحویل فروشنده دادم و ازش رسید هم گرفتم ولی چون سن فروشنده بالا بوده اثرانگشت وی قابل خواندن نبوده تو انگشت نگاری ایلام شاهد هم دارم و زمانی که درخواست ثبت سند دادم متأسفانه فروشنده به جرم کلاهبرداری از من شکایت کرد و به دلیل کرونا جلسات غیر حضوری برگزار شد و من محکوم شدم حالا چگونه شکایت کنم که هم بتونم ثابت کنم که ایشان کلاهبرداری انجام داده چون همون اثر انگشت که رو قولنامه خرید من گذاشته همون رو تو پرونده با اون نحوه نگارش دیدم و ایشان خودش هم اظهار داره که بنده به خاطر کمک مالی از وی اثرانگشت گرفتم در صورتی که من هم کپی سند زمین که چندین هکتار است وبه اسم وی است دارم هم نقشه و کروکی و utm زمین چون زمین فوق چندین هکتار است که بنده هزار و دویست متر از وی خریداری کرده ام

  پاسخ
 • سلام. 3 هکتار زمین کشاورزی مشاع دارای سند از زمان شاه در اختیارمان هست. متاسفانه منابع طبیعی سند مارو باطل کرده و به مسکن فروخته و سند جدید برای مسکن صادر شده. ایا راهی برای پس گرفتن زمین ها هست؟ ممنونم

  پاسخ
  • سلام میبایست حسب مدارک ودر صورت امکان دعوای نقض نظریه ملی شدن اراضی موصوف و ابطال سند مالکیت به نام دولت مطرح شود

   پاسخ
 • سلام. من و دوبرادرم سهم مغازه ای داشتیم توسط شورای محل تقسیم کردیم. برادر دومم بهم پیشنهاد داد که بیایم سهم برادر اولم رو باهم بگیریم درجای دیگه بهش معاوضه کنیم. بعد نوشته به برادر بزرگمون دادیم و تعهد کردیم بهش مغازه بدیم. تا اینجا مشکلی پیش نیامد تا اینکه برادر دومم متقاعدم کرد که اینجا جاده رد نمیشه و بین خودمون مساوی تقسیم کنیم زمین مغازه من رو در درازا به باغم اضافه کرد و گفت اگر روزی راه اومد بهم برمیگردونه. ماهم نوشته دادیم مساوی بین ما تقسیم شد. حالا که جاده اومد سال قبل توافق کردیم و نقشه بردار اومد سهم من رو دوربین زد و طرح کشید به ماداد. اما برادر دومم اجازه نمیده مغازه بسازم میگه بهم بفروش. من آیا میتونم شکایت کنم و اثبات مالکیت کنم توسط شهود که برادر اولم و شورای محل. متشکرم

  پاسخ
 • مهدی کرمی
  اکتبر 20, 2021 8:48 ق.ظ

  سلام : مالکیت اراضی مستثنیاتی که اثبات مالکیت نشده اند به عهده کیست ؟ ( رای دادگاه دال بر مستثنیات گرفته ولی اثبات مالکیت نکرده )

  پاسخ
  • اگر حکم دادگاه نسبت به مستثنیات در محدوه زمین مورد ادعا باشد نیازی به اثبات مالکیت نیست

   پاسخ
 • سلام من پدرم سال ۶۰ از ناحیه چشم نابینا شد و به شهر مهاجرت کرد اون زمان ما بچه بودیم نتونستیم بریم روستا تا سال ۹۴ رفتیم سری ب خونه و باغ هامون بزنیم متوجه شدیم یکی بین خونه و باغ مون یه خونه ساخته که بالای اون خونه مون هست و پایینش باغ مون و اون اومده وسط این خونه ای ساخته آیا میشه ازش پس گرفت

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست