اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره مند شود.

شرح موضوع

اثبات مالکیت ملک در وضعیتی طرح می شود که در مورد مالکیت مالی اختلاف باشد. مالکیت حقی است که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین ، در مالی تصرف کرده و از تمام منافع آن بهره مند شود .

اثبات مالکیت ملک
اثبات مالکیت ملک

 اثبات مالکیت با سند عادی

مدعی مالکیت املاک فاقد سابقه ثبتی که برای آنها سند رسمی صادر نشده می تواند برای اثبات ادعای خود، اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نموده و با استناد به مبایعه نامه، قولنامه، اماره تصرف، تحقیق محلی، شهادت شهود و … صدور حکم مبنی بر احراز مالکیت خود بر ملک مزبور را از دادگاه تقاضا نماید.

نحوه اثبات مالکیت ملک

یکی از پیچیده ترین دعاوی ملکی که در مراجع قضایی شاهد آن هستیم دعوای اثبات مالکیت ملک است. به جهت رویه های متفاوت و  در مواردی متعارض محاکم در رسیدگی به این پرونده ها و همچنین عدم آشنایی اشخاص و یا حتی در برخی موارد عدم تسلط کافی وکلا و قضات بر قوانین و رویه ها، فرآیند رسیدگی به دعاوی اثبات مالکیت ملک طولانی‌می گردد و باعث می شود که در بسیاری مواقع این پرونده ها به نتیجه مطلوب ختم نگردد.

مستند به ماده ۲۲ و همچنین ماده  47 قانون ثبت اسناد و املاک، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی را مالک می شمارد که سند اصلی مالکیت به نام اوست.

چنانچه در مورد ملکی که در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده است اختلافی ایجاد شود و شخصی که آن را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است بخواهد مالکیت خود را بر آن ملک ثابت کند، لازم است دعوایی به خواسته ” اثبات مالکیت ” در دادگاه طرح نماید.

دادگاه در صورتی که با توجه به دلایل و مستندات خواهان، از جمله تصرف ملک ، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود مالکیت خواهان را احراز نماید ، حکم به اثبات مالکیت وی صادر می کند .

برای کسب اطلاعات تکمیلی در باب اسناد رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک، میتوانید به دپارتمان دعاوی ثبتی مراجعه نمایید.

دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی

دعوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد؛

چرا که بر اساس ماده ۲۲ قانون مذکور :” همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک از مالک رسمی  به او ارث رسیده باشد را مالک می شناسد

بنابراین در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او  ثبت شده باشد . انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند.

مالکیت ملک با چه دلایلی ثابت می شود؟

برای اثبات مالکیت الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست ، زیرا مالکیت ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد. به عنوان مثال مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد.

زمانی که دعوای اثبات مالکیت ملک مطرح می شود، کسی که مدعی مالکیت ملک است باید با استفاده از ادله اثبات دعوا مانند اماره تصرف، شهادت شهود، مبایعه نامه عادی و … ادعای خود را اثبات نماید.

 • شهادت شهود: یکی دیگر از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.
 • تصرف ملک (اماره ید): طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: (( تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.))

همانطور که در این ماده قانونی هم ذکر گردیده، صرف تصرف نمی‌تواند دلیل مالکیت باشد؛ چرا که در صورتی که ثابت شود تصرف غاصبانه است، تصرف او متزلزل می گردد و نمی تواند دلیل بر مالکیت متصرف باشد؛ همچنین کسی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارد مالک آن محسوب نمی شود .

مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی اگر متصرف فعلی ، اقرار کند که ملک ، سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند. مگر اینکه ثابت کند ، ملک صحیحا به او منتقل شده است.

 • مبایعه نامه عادی: در صورتی که شخصی ملک را در تصرف داشته باشد ولی شخص دیگر با ارائه مبایعه نامه ادعا نماید که ملک به صورت قانونی به وی فروخته شده است ، می‌تواند با طرح دعوای اثبات مالکیت و ارائه مبایعه نامه عادی خویش مالکیت خود را اثبات نماید.

اثبات مالکیت ورثه

وراث متوفی به دو دسته تقسیم می شوند:

 • افرادی که بر اساس قانون رایج کشور، مشمول سهم الارث شده باشند؛
 • افرادی  بر اساس وصیت نامه متوفی، مشمول ارث شده باشند.

در حالت اول، فردی که به سبب رابطه سببی و یا نسبی مانند همسر، فرزندان یا پدر و مادر، مشمول سهم الارث شده است، می تواند بعد از پشت سر گذاشتن مراحل انحصار وراثت توسط دادگاه، مالکیت خود را بر اموال مربوطه، اثبات کند؛ در چنین وضعیتی دادگاه سهم هر فرد را بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، مشخص می کند. یعنی به طور دقیق به افراد اطلاع می دهد که هر کس چه کسری از اموال منقول و غیر منقول متوفی را می تواند دریافت کند؛ بنابراین، حکم دادگاه برای اثبات مالکیت، کافی خواهد بود.

در حالت دوم، فردی که به هر دلیل ، نامش در وصیت نامه ذکر شده است، باید علاوه بر گواهی انحصار وراثت، وصیت نامه متوفی را نیز به دادگاه ارائه دهد؛ دادگاه بعد از بررسی مدارک مربوطه، سهم آن فرد را نیز در ارث مشخص می کند؛ مجددا حکم دادگاه، مالکیت را اثبات  می کند.

بنابراین اگر فردی، برای اثبات مالکیت خود دچار مشکل شود، می تواند از وصیت نامه معتبر متوفی استفاده کند. البته این امر مستلزم وجود نام وارث و اموال تعلق گرفته به وی، در وصیت نامه است.

حالت سومی نیز وجود دارد که ترکیبی از دو حالت بالاست. یعنی فرد علاوه بر این که وارث قانونی محسوب می شود، در وصیت نامه اموال اضافی دیگری نیز به او تعلق گرفته است. در چنین شرایطی روال کار، مانند مراحل بالا خواهد بود. یعنی ارائه وصیت نامه به همراه گواهی انحصار وراثت که منجر به حکم دادگاه برای اثبات مالکیت می شود.

هیچ کدام از وراث نمی تواند بدون در دست داشتن گواهی انحصار وراثت، نسبت به اموال متوفی، ادعایی داشته باشد. بعد از این که لیست ورثه توسط دادگاه در گواهی انحصار وراثت ذکر شد، ورثه می توانند تقسیم اموال را انجام دهند. دادگاهی که می تواند گواهی انحصار وراثت را صادر کند، نزدیک ترین دادگاه به محلی است که متوفی برای آخرین بار در آن جا ساکن بوده است.

لزوم طرح دعوای اثبات مالکیت ورثه قبل از تقسیم ماترک

از آن جا که بعد از تقسیم ماترک , مالکیت ورثه نسبت به اموال مستقر می شود , لذا لازم است وراث دعوای اثبات مالکیت را قبل از تقسیم ماترک در مرجع صالح اقامه نمایند .

البته لازم به ذکر است اگر قسمتی از اموال هنوز تقسیم نشده باشد , وراث می توانند نسبت به طرح دعوا در محکمه اقدام نمایند .

دعوای اثبات مالکیت در عرصه و اعیان

لازم است در ابتدا تعریفی از عرصه و اعیان بیان کنیم .

منظور از عرصه همان زمین و مکانی است که ساختمان بر روی آن ساخته شده است و منظور از اعیان همان ساختمان و بنایی است که بر روی زمین احداث شده است .

خواهان ,دعوای اثبات مالکیت در خصوص عرصه و اعیان را , زمانی می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید که ملک  دارای سابقه ثبتی نباشد , خواهان می بایست دعوای خود را در دادگاه محل وقوع مال   طرح نماید .

نحوه طرح دعوای اثبات مالکیت

در دعوای اثبات مالکیت خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است و چنانچه ایادی قبلی نیز داشته باشد ، باید علاوه بر فروشنده ، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند. در بسیاری مواقع عدم رعایت این نکته باعث صدور قرار رد دعوا می گردد.

طرح توامان دعوای خلع ید و اثبات مالکیت

دعوای خلع ید تنها راجع به املاکی قابل استماع است که به ثبت رسیده باشند و سند رسمی مالکیت برای آنها صادر شده باشد. بنابراین دعوای اثبات مالکیت که تنها راجع به املاک فاقد سابقه ثبتی مسموع می باشد، نمیتواند همزمان با دعوای خلع ید اقامه شود. البته طرح توامان دعوای اثبات مالکیت و الزام به رفع تصرف عدوانی در برخی موارد امکان پذیر است.

مرجع صالح جهت اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت باید در دادگاه محل وقوع ملک (مال غیر منقول) مطرح گردد (حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد) و تمامی مدارک مستندات به همراه دادخواست تقدیمی ارائه شود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه، تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات مدعی ، در صورتی که حقانیت خواهان احراز شد، دادگاه رای بر اثبات مالکیت وی صادر می کند.

رای اثبات مالکیت نیازی به صدور اجراییه ندارد و پس از اینکه رای صادره قطعی گردید، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک شناخته می‌شود و می‌تواند از حق مالکانه خویش استفاده نماید .

در صورتی که ملک موضوع دعوای اثبات مالکیت ملک در تصرف شخص دیگری باشد ، مدعی می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را توأمان مطرح نماید .

دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟

دعوای اثبات مالکیت دعوای مالی است و هزینه دادرسی ،با توجه به قیمت منطقه ای ملک محاسبه می گردد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 211 امتیاز: 3.4)

پرسش و پاسخ

674 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • با سلا و احترام. سوالی داشتم در خصوص اینکه ایا با داشتن امتیازات انشعاب اب و برق و گاز بنام خود میتوانم اثبات مالکیت کنم ؟

  پاسخ
  • سلام. صرفا به استناد امتیاز آب و برق نمی توان دعوای اثبات مالکیت را به نفع خود دانست. اثبات مالکیت با وجود ادله ای از قبیل قرارداد یا شهود و …. که مورد قبول دادگاه میباشد. امکان پذیراست.

   پاسخ
   • سلام اگر متوفی(پدر) در زمان حیات ملک دارای سند رسمی را از طریق مبایعه نامه و اقرار نامه به دو فرزند خود منتقل کرده باشد. اکنون اثبات مالکیت این دو فرزند پس از فوت پدر چگونه انجام می گیرد؟ متوفی وراث دیگری نیز دارد.

    پاسخ
    • نیازی به اثبات مالکیت نیست،خریداران در صورت ممانعت سایر ورثه میتوانند به طرفیت ایشان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کنند

     پاسخ
     • سلام ملک ما با صورت جلسه و عدم حضور ما بعنوان مالک. و معرفی افراد غیر بعنوان مالک در سال 1364 واگزار شده و پس از ده ساال افدام به اخذ سند کرده اند. ما کروکی با امضاع شورا سال 65را داریم اتشهاد فعلی اهالی روسا رانیز داریم بعنوان مالک اولیه. ایا امکان ابطال سند و خلع ید ممکن است با این مستندات ؟

     • سلام بله مشکلی نیست

     • سلام خسته نباشید.. پدر من ۲۰ ساله که مفقود شده..یه زمین داره که به اسم خودشه و سندش هم دست ماست الان بعداز این همه سال عموم اومده از ما شکایت عدوانی کرده که زمین رو از دست ما دربیاره..به نظر شما عموم میتونه زمین رو از ما بگیره یانه؟؟ و ما چکار باید بکنیم ؟؟هم سند داریم هم امین نامه ..ممنون میشم راهنمایی کنید

     • سلام متن شکایت عدوانی باید ملاحظه شود

     • سلام . یه خونه خریدم نسق . یک سوم پول دادم معادل ۱۵۰ میلیون . بعد از قولنامه به صورت اتفاقی . چنتا از اهالی محل بهم گفتن . برای خونه مدعی اومده بوده . سر این خونه هم دعوا حرف حدیث بوده . الان من تو شک هستم . که شاید کلابرداری باشه . مالک پرونده کلابرداری در سال ۹۷ هم داشته . الان چیکار باید بکنم به نظر شما . ممنونم ازتون

     • دادپویان حامی
      فوریه 26, 2022 10:22 ق.ظ

      سلام در صورت به یقین رسیدن سعی کنید قرارداد رو یا اقامه کنید یا فسخ

    • سلام پدر بزرگ بنده در ۴۰ سال پیش از برادرش ملک را خریده و اون هم از کسی دیگری خریده حالا طرف بعد ۴۰ سال اومده و ادعا مالکیت میکند درصورتی که عموی من نزدیک ۳۰ سال است اونجا ساکن است و پدربزرگم فوت کرده چیکار باید کرد

     پاسخ
    • سلام.. دهه پنجاه دوتا ازعمه هام یک قطعه زمین توروستا بوده بیمدرک عمه ها با کارگرواینا میکننش باغ بعداز حدودبیست سال باغو میدن پدرما که همراه باغهای خودت اینم نگهداری بکن .البته شفاهی. . سال هفتادوش یا هفت باغو دادن به من برای خودم البته شفاهی …عمه ها چون شریک بودن مقیم جایی دیگه بودن ودلایل دیگه عملا از باغ گذشته بودن .. مرحوم پدر ما هم خودش چندین قطعه باغ ارثی داشت که باغهای پدرم اسناد ثبتی داشتن همه.باغ عمه ها که هیچوقت هیچ مدرکی نداشته ازسال هشتاد عملا دادنش به من وتابحال متعلق به خودم بوده.حال شنیدم خواهرهای خودم تقاظای تقسیم ماترک دادن این باغ هم جزماترک معرفی کردن حکم هم خورده عمه ها هم بدلیل کهولت سن کاری نمیکنن .منم مدارکی دارم که دوسه سالی باغو اجاره دادم .بیست سال پیش دفترچه باغ به اسم خودم ازجهادکشاورزی گرفتم .باغ هم بیش از بیست سال تحت تصرفم بوده ودرحال حاضر هم هست .آیا راهی دارم که اقدام بکنم ؟؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

     پاسخ
     • مسلما خواهرانتان باید مدارک و ادله بیاورند که ملک موصوف برای پدرتان بوده است در غیر اینصورت حقی ندارند

    • سلام . یه خونه خریدم نسق . یک سوم پول دادم معادل ۱۵۰ میلیون . بعد از قولنامه به صورت اتفاقی . چنتا از اهالی محل بهم گفتن . برای خونه مدعی اومده بوده . سر این خونه هم دعوا حرف حدیث بوده . الان من تو شک هستم . که شاید کلابرداری باشه . مالک پرونده کلابرداری در سال ۹۷ هم داشته . الان چیکار باید بکنم به نظر شما . ممنونم ازتون

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      فوریه 26, 2022 10:22 ق.ظ

      سلام در صورت به یقین رسیدن سعی کنید قرارداد رو یا اقامه کنید یا فسخ

   • بیژن امیرنیرومند
    آگوست 12, 2021 1:07 ب.ظ

    ۳ قطعه زمین محصور افراز شده منطقه ۲ حق نسق زارعانه با تائید جهاد کشاورزی وزمین شهری برای نقل و انتقالات ده ۸۰ درخواست سند سال ۸۹ ثبت شده وهمه خوب بدون مشگل که امسال وزارت مسکن نامه زده وکل فرعی را موات اعلام شده پول هم ندارم هزینه کنم پیشنهادی راهنمایی ممنون میشم ۰۹۱۲۶۸۳۶۳۹۳ نیرومند

    پاسخ
    • سلام جهت مشاوره با وکیل متخصص اراضی با دفتر تماس بگیرید

     پاسخ
    • با سلام.
     ما ملکی مسکونی را در روستا خریدیم. موقعه ای که به دنبال جواز ان رفتیم.دهیار گفت این زمین مشکل دارد.مشکل به این صورت است که صاحب ملک این قطعه زمین را با قطعه کشاورزی که در زمبن خودش بوده تعویض میکنه.هر دو صاحب زمین فوت و به ورثه می رسد.ما زمین را از ورثه خریدیم.اما صاحب زمین با پسرعموی خودش سر تقسیم مال به دادادگاه کشیده شدند.دادگاه زمین هارا متعلق به هر دو می داند.تکلیف ما چیست؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

     پاسخ
     • سلام در صورت صدور حکم نهایی دادگاه احکام و آثار معامله فضولی بر آن حاکم هست

    • با سلام بنده سال ۹۵ اقدام به خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری کردم ملک دارای سند تک برگ بود و از خود سازنده به نام بنده انتقال پیدا کرد. بعد از گذشت هفت سال کسی پیدا شده که میگه آقای سازنده در دست نوشته ای به من قول داده بوده که بعد از احداث این ساختمان یک واحد ۱۰۰ متری در طبقه چهارم که من ساکن هستم به بنده بدهند .توضیح اینکه این ساختمان ما ۸ واحد هستش و هر طبقه ۲ واحد هستش طبقه واحد من ۷۵ متری و واحد کناری من ۱۰۴ متر می‌باشد آیا ادعای ایشان پایه و اساس داره یا نه. در ضمن ایشان یک بار از سازنده شکایت کرده بودند که به دلیل عدم وجود ادله کافی قرار منع تعقیب برای این پرونده صادر شده بوده اکنون دوباره به عنوان فروش مال غیر از سازنده شکایت کرده.

     پاسخ
     • متاسفانه به علت شرایط موجود اشخاص صرفا درصدد مدرک سازی و کلاهبرداری هستند
      کاری نمی تونند پیش ببرند

     • بهرام ویری
      فوریه 15, 2022 1:27 ق.ظ

      سلام زمینی خریدم با مبایعه نامه وقولنامه دست نوشت..فروشنده زمین بنده رو دوباره ب پسرش فروخته…..شکایت کردم با موضوع تصرف عدوانی ..دادگاه کارشناس فرستاد …و نظریه کارشناس ب نفع بنده بود….اما قاضی رای منع تعقیب برای متصرف صادر کرد…..من دوباره شکایت اثبات مالکیت و خلع ید و ابطال سند رو کردم و کار شناس ها اومدن…و هنوز نظریه هاشون رو ب دادگاه ندادن..آیا شکایت دوم بنده نتیجه بخش خواهد بود؟؟

     • دادپویان حامی
      فوریه 26, 2022 10:01 ق.ظ

      سلام بله ولی بهتر بود شکایت کلاهبرداری انتقال مال غیر نیز مطرح می نمودید

    • سلام خسته نباشی من ۳ دانگ سرقفلی یک مغازه را شریک هستم ولی متاسفانه برادرم که شریک من هست با کلک قلنامه را از دستم در آورد ولی کد رهگیری و دارایی ۳ دانگ مرا تعید کردن و استلام گرفتم و دارم ولی تا الان چند مرتبه شکایت حقوقی کردم و هر با وکیل برادرم می‌گوید اثبات مالکیت بیار حلا باید چیکار راهنمایم کنید

     پاسخ
     • سلام باید دعوای اثبات مالکیت نسبت به ۳ دانگ سرقفلی را حتما اخذ نمایید

    • سلام وقتتون بخیر.پدر من درسال ۱۳۸۲سه دانگ نانوایی را از شریک خود خریداری کرده ودرهمان موقع خاله من مقداری پول به او قرض داده که دستگاه های نانوایی اعم از دستگاه پخت و دستگاه خمیر هست را بخره هاله من پولی بابت به خرید امتیاز نانوایی نداده.وبعدازمدتی خاله من میگه که پول من رو پس نده بجاش ماهانه ب من پول بده برای کرایه یک دانگ ونیم دستگاه ها حالا بعد از دوسال که پدر من نانوایی رو از بربری پزی به سنگک پزی تغیر کاربری داده و هیچ دستگاهی برای نانپایی ایشان نمونده فروخته واز پول دستگاه یک دانگ ونیم را حساب کرده وبه خاله داده بدون هیچ مشکلی حالا بعد دوسال خاله من ادعا داره که درامتیاز نانوایی شریک بوده وادعای یک دانگ ونیم نانوایی از امتیاز رادارد.البته اون زمان که پول را به پدر من داده هیچ گونه شاهد و مدرکی ندارد ولی الان پسرخودشو شاهد اعلام کرده توی دادگاه ومیگه به قران قسم میخوریم که ماشریک هستیم امکانش هست دادگاه به نفع اونا رای بده؟؟؟

     پاسخ
    • سلام یک ملکی خریدیم در مازندران شهرکی هست فروشنده سند عرصه رو نگرفتن و برای اعیان درحال ساخت و الان میخایم سند عرصه رو بگیریم میگن ۵۰ میلیون اداره ثبت و دارایی میگیره و ما این زمین رو وکالتنامه ای خریدیم سوالم اینه وکالتنامه رو ببرم دهیاری همون روستا مهر و امضا کنه تا گرفتن سند معتبر هست ؟ و با فوت فروشنده مشکلی تو اعتبارش با مهر دهیاری پیش نمیاد قبل گرفتن سند؟

     پاسخ
   • سلام ببخشید من یه سوال اینه که الان من یک ملکی در یک روستایی دارم و یک نفر با جواز جعلی آن را گرفته است من با شهد می توانم آنرا بگیرم

    پاسخ
   • میثم موسوی
    آوریل 13, 2022 3:26 ب.ظ

    سلام.من یک قطعه زمین با سند دهیاری و مهر دهیار در تاریخ ۷۹که نوشته شده بود از فروشنده خریدم ودر بنگاه هم قولنامه کردم..اما بعد از چند ماه شخصی بامن تماس گرفت گفت زمین من هست و منم سند دهیاری درسال۷۹دارم.ایا این شخص بعد از گذشت ۲۲ سال میتونه مدعی باشد.درضمن زمین در تصرف کسی بوده که من ازش خریدم دارای حصار درب و درخت چندساله میباشد..برام سوال شده چرا تو این مدت۲۲سال مدعی اقدام نکرده.لطفا راهنمایی

    پاسخ
  • علی محمد صبرامیز
   دسامبر 15, 2021 9:47 ب.ظ

   سلام من 30 سال پیش یک قطعه زمین از صاحب اصلی ملک خریداری کردم الان 2 ساله که ما سند تک‌برگ گرفتیم سکو ساخت و ساز کردیم الان بعد از دو سال یه نفر مدعی شده که قولنامه ی من از شما قدیمی تره و اون شخص تازگی پیدا شده با اینکه اهالی اونجاس و شاهد ساخت و ساز بوده و حتی ما شاهد هم داریم

   پاسخ
   • لطفا سوال خودرا مشخصا مطرح کنید

    پاسخ
    • سلام، خسته نباشید
     پدر بنده چند ماه قبل فوت کرد ایشان یک همسر صیغه‌ای داشتند (که البته مدارک صیغه هم از مسجد هست و از ثبت اسناد نیست) که در خانه رهن شده توسط پدرم زندگی می‌کنه. الان میگیم باید بلند بشی اینکارو نمیکنه و صاحبخانه هم کاری انجام نمی‌دهد الان ما برای خونه و پول پیش پرداخت رهن آه باید چیکار کنیم.
     مهریه هم میخواد که یک بنده خدایی گفت چون مدرک ثبت اسنادی ندارن پس نمیتونه طلبی داشته باشه، این درسته ؟

     پاسخ
     • اولا مهریه را پس از اثبات رابطه زوجیت و تحت شرایطی میتواند مطالبه کند
      و نسبت به مبلغ رهن باید با مالک توافق کنید و یا اینکه مدت اجاره تمام شود

  • با سلام پدرم سال ۷۴ زمینی را با وکالتنامه و مبایعه نامه دستی فروخته و خودش سال ۷۶ فوت کرده و وکالتنامه باطل شده اما اصل سند هنوز به نام پدرم هست مدارک و بنچاق دست کسی است که وکالت داشته ایا ورثه حقی در این ملک که هنوز به نام پدرشان هست دارند یا خیر ؟

   پاسخ
  • سلام با احترام ملکی در مازندران خریدم. برای مبلغی ۲ قطعه چک هر دو ماه سال ۹۷ دادم اختلاف پیش آمد. یکی از چک ها مشروط به انتقال سند بود. در تهران چک ها را برگشت. زد و قاضی گفت کاری به معامله ملکی ندارم چک سند تجاری است.همون جلسه اول فاضی به ضرر ما حکم صادر کرد.چک ها مال شخص ثالثی بود دعوی اعسار داد دعوایش پذیرفته شد. الان دارد اقساطی پرداخت میکند. فروشنده علاو بر وصول دوبار طلب خود دعوای فسخ داد که دعوایش رد شد. اصل مبایعنامه را دست کاری کرده فقط کپی ارائه میدهد. اظهار میکند اصل نزد من است من هم اصل را ندارم. ولی در جلسه رسیدگی فسخ هر دو قطعیت معامله را پذیرفتیم. چون ایشان ادعای عدم قطعیت معامله را داشت. مهم اینکه قبل از شکایت فسخ دعوای وجه التزام با همان کپی مبایعه نامه داده بود. که من ایراد تردید و انکار مطرح کردم. دادخواست را استرداد کرد. بعد از رد دعوای فسخ ایشان دو باره دعوی استرداد شده را با استناد به رای فسخ که مالکیت را به من داده و با استناد به رای وحدت رویه ۸۰۵ سال ۹۹ مطرح کرده.
   در صورتی که استحقاق من برای وجه التزام بیشتر است چون سه بار اظهار نامه دادم برای انتقال نیامد. بعد هم مشخص شد سند قطعی ندارد. سند شورایی است.من هم دادخواست متقابل دادم. و چون کپی از برابر با اصل مبایعه نامه نداشتم. حتی دفاتر خدمات قضایی کپی را قبول نمیکردند…در دادگاه هم ارزش آنچنانی نداشت.
   حال آیا چک ها که مال شخص ثالث است. ضمامت محسوب میشود که تعهد از من رفع شود
   ۲ آیا ادعای ایشان با وجود دریافت ثمن معامله و عدم انتقال که من به شورایی هم قانع بودم ولی حاضر نشد. و دهیار هم در صورت استعلام حضور من را گواهی مینماید.
   واینکه من دادخواست متقابل دادم برای انتقال. تحویل نسخه ای از قولنامه و دیگر اسناد. با توجه به اینکه بعد از چهار سال و امتحان راههای دیگر وجه التزام قرار دادی را با دستکاری در کپی یک میلیون تومان در روز نوشته، که از اصل قرارداد بیشتر و نه جهت شرعی دارد نه منفعت عقلایی، سند معتبری هم ندارد. فقط روی شهود قرلابی تاکید دارد. بیش از چند تعهد را عمل نکرده حتی در آن مقطع غبن فاحش به ضرر من بوده. و چون با وسایل به قولا مبله بوده بخشی را تحویل نداده. و بیمه نامه که از منظمات قرارداد بود هم در موقع نیاز و استفاده تحویل نداد و…….
   لطفا ضمن عذر خواهی از اینکه متن زیاده شد. راهنمایی فرمایید. و آیا احتمال تهاتر هست. چهار سال است. نتوانستم بفروشم یا بهره ای ببرم…. خیلی ممنون

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    آوریل 8, 2023 4:27 ب.ظ

    با سلام پرداخت مبلغ چک ها وفای به عهد بوده و سئولیت از شما ساقط می شود.برای مشاوره بیشتر تماس حاصل فرمایید

    پاسخ
  • افشین صفری
   آگوست 13, 2022 2:47 ق.ظ

   باسلام و خداقوت به شما ، شخصی بعداز ۲۵ سال اومده میگه زمینی رو که از طرف تعاونی مسکن ارتش به پدر شما واگزار شده و ما وکیل سوم و خریدار سوم زمین پدر شما هستیم میخوایم سند بگیریم ، پدرتون فوت شدن لطف کنید بیاین سند بزنید ، گفتم لطف کنید قولنامه یا رسید پولی که به پدرم از طرف خریدار اول بهش پرداخت شده رو ببینم چشم ، گفتند بین پدرتون و خریدار اول هیچ مبایعه یا قولنامه ای وجود نداشته، وکالتی فروختن ، امَتی پدرمون و وکیل اول رو فرستادن تو واتساپ، وقتی به مادرو خواهر بزرگم گفتم معلوم بود از نام وکیل یا خریدار جا خوردند و گفتند هرگز ، مادرم گفت پدرت به شخص با خانواده و فرنگی به نام الف فروخت و چون یک تخته فرش و یک سیستم پخش گرفت و ۱۰۰ هزارتومان پول طلب داشت از آقای الف، که متاسفانه آن شخص به همراه زن و بچه در اثر سانحه ای فوت می‌شوند که حتی پدرم تا چندین سال می‌گفته ای وای این خدابیامرز از یادم نمیره ، و میگفت پدرت آدمی نبود که بره دنبال حق مرده ، و شناخت خودم نسبت به پدرم من ام شخصیت پدرم را میستایم، من مراجعه به تعاونی کردم که از همان اول از اینکه نام پدرم رو بردم متوجه شدم منتظر آمدن من به تعاونی مسکن هوانیروز بوده اند ، احساس میکنم رئیس تعاونی با این شخص آخر دستشون تو به کاسه هست ، الزام به سند کردن و ادعای جعل کردیم، چون وقتی به دفتر خونه رفتم بابت وکالت نامه اول نام محمد رضا رو انتظار داشتم بگن همون الف اما گفتند حمید رضا ، ادعای جعل کردیم چون دلیل بعد من عدم اصالت امضای پدرم هست ، و خواستم بپرسم من فقط میتونم به مدارک و وکالت نامه بین دعوای پدرم و وکیل اول ادعای جعل کنم ، یا میتونم مثلا تاریخ نداشتن قولنامه بین وکیل اول و دوم ، وحتی نوع کاغذی که چاپ شده مربوط به چندسال پیش هست که دستی مبایعه نامه نوشته اند ، و حتی نوشته اند ۶۰۰ هزار نقدی دریافت شد در ۲۵ سال پیش ، آیا به اسناد بعدی توجه نمیشه? ممنونم واقعا ، خدا خیرتون بده 💗💗💗💗💗💗

   پاسخ
  • سلام خواهش میکنم جواب بدید
   من و سه نفر دیگه از همسایه ها برامون یک مشکل مشترک پیش اومده
   سال ۹۸ یک قطعه زمین قولنامه ای با کد رهگیری خریدم و خونه هم ساختم داخل زمین ….. برادر فروشنده ی زمین الان شکایت کرده و ادعا داره که مدتها پیش زمینهارو به صورت دستی به برادرش فروخته ولی بعدا دوباره یک قرار داد دستی نوشتن که معامله های قبلی همه فسخ می‌باشد و امضا کردند….الان برادر فروشنده شکایت کرده از ماها…… آیا برادر فروشنده می‌تونه با اون فسخ نامه دستی کاری پیش ببره؟

   پاسخ
 • با عرض ادب و احترام . زمینی در شهرستان به نام پدربزرگ من بوده که چون ما به اونجا سر نمی زدیم الان متوجه شدیم , فردی بدون اجازه و خرید زمین از ما در این زمین خانه ای ساخته و در آن سکونت دارد. ایا ما الان می تونیم شخص رو بیرون کنیم و قانونا سند رو به نام خودمان بزنیم ؟

  پاسخ
  • بله امکان پذیر است. تنظیم سند کرده و شکایت تصرف عدوانی مطرح نمایید.

   پاسخ
   • سلام
    پدربزرگم سال ۹۶ فوت کردن پدرم سال ۹۷
    حدود ۳۰ سال پیش پدربزرگم ده هزار متر زمین به پدرم واگذار کرده که پنج هزار مترش از اون زمان در تصرف ما بوده از این پنج هزار متر هزار متر مرغداری ساخته شده و دارای سند منگوله داربه نام پدرم هستش چهارهزار متر دیگه جواز ساخت و پروانه بهره بردای داره
    الان بعد سی سال عمه هام اومدن ادعا میکنن این زمین ارث پدرشونه آیا ما میتونیم مالکیتمونو بر اون چهار هزار متر اثبات کنیم؟؟؟

    پاسخ
    • سلام بله شما میتوانید دعوای اثبات مالکیت و اثبات وقوع عقد بیع مطرح نمایید

     پاسخ
     • سلام پدر بزرگ بنده همراه پدرم سال ۶۷ از دهات میرن کرج زندگی میکنن تا سال ۹۹ به زمینهاشون سر نمیزنن امسال بنده رفتم تا نگاهی به املاک پدریم بندازم دیدم تصرف شده و طرف حتی از پدر بنده قولنامه دستی هم داره که فقط امضا شده ولی اثر انگشت نداره آن هم بالای ۶۰ سال و اینکه کل وراس هیچ اطلاعی نداریم که املاک فروخته شده واقعا یا خیر . پدر بنده هم هیچ وقت حرفی از فروش نزده و نکرده تا آنجایی بنده اطلاع دارم چون پدرم پیش خودم زندگی میکرده باهم بودیم الان این قولنامه ها که دستی هم نوشته شده وجود دارن و تصرف کننده های املاک پدریم سال ۸۰ سند بنام خود زده اند از طریق دادگاه و روزنامه شده تا اطلاع دهند به فروشنده یا وراس فروشنده و چون ورسه متوجه نشدیم املاک ما بنام تصرف کنندگان در آمده چه راهکاری را باید انجام بدهیم تا سند آنها ابطال گردد و درضمن املاک پدریم دارای یک برگه نسق میباشد که سال ۱۳۴۹ بنام پدرم ثبت شده چون پدرم سال ۸۳ فوت شدن الان نمیدانیم چه باید بکنیم ممنون میشوم که راهنمایی کنید سپاس??

     • سلام اگر نسبت به عدم اصالت امضای پدرتان ذیل قولنامه ها وثوق کامل دارید پیشنهاد می‌شود دعوای جعل علیه دارندگان قولنامه مطرح کنید.

   • با سلام وادب خدمت شما قطعه زمینی در منطقه ی هزار جریب با توجه ب اینکه ۱۷ سال قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در اختیار بنده بوده و چون بد انقلاب سالهای ۵۸ و ۵۹ توسط دادگاه انقلاب ب موجب اینکه مال یکی از خان های این منطقه بوده مصادره گردید و تا کنون با عنایت بنیاد مستضعفان در دست ما و کشاورزان دیگری هست لذا مدتی است ک فرزند این خان مدعی است ک پدرش این ملک و ملک های دیگری ک در حدود شش روستا میباشد ب او واگذار کرده لذا ایشان بدون اینکه بنیاد دستوری ب کشاورزان مبنی بر وارث بودن زمین بر شخص مورد نظر صادر کرده باشه ب محل مورد نظر مراجعه و درخواست گرفتن زمین ها از کشاورزان را نموده چرا ک اکثر این کشاورزان یا زمینی ب غیر از زمین یاد شده ندارند یا اینکه در ان ملکی بنا نهاده و درحال گذر زندگی هستند میخواستم بدونم ایا این شخص میتونه این زمین هارا بگیرد یا ن ؟

    پاسخ
  • سلام سه سال پیش ما ملکی فروختیم که فخص شد ولی ما فخصنامه نداشتیم وبا یک شاهد محکوم به الزام به سند شدیم العان شاهدی پیدا شده که حاضر به شهادت است آیا میشود کاری کرد ممنون میشم راهنمای کنید

   پاسخ
   • سلام میتوانید درخواست اعاده دادرسی حسب بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کنید

    پاسخ
   • سلام من زمینی خریدم و مبایعه نامه با کدرهگیری دارم ، نسق اصلی زمین که الان دست بنده است بنام شخصی که سالهای خیلی قبل فوت شده و از نظر شورا و همسایگان و … همه میدانند که مالک بنده هستم . حالا میخوام بفروشم و خریدارم میگه این نسق را به من وکالت بده یا صلح بزن ، آیا امکانش هست ؟ میتونم اینکارو بکنم ؟

    پاسخ
    • سلام خیر امکان پذیر نیست

     پاسخ
    • سلام.ملکی را سال گذشته خریداری کردیم و سند زدیم بخشی از پول را به حساب فروشنده و بخشی را به درخواست فروشنده به حساب شخص دیگری زدیم که متاسفانه رسیدی مبنی بر این مورد دریافت نکردیم

     که گویا قرار بوده با پول ایشان کار کنند و سودش را به ایشان دهند و کویل دبه درآورده اندو پولشان را نداده آمد بعد از یک سال از من شکایت شده که من مابقی پول را نداده ام و خواهان فسخ معامله هستند

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      آوریل 8, 2023 4:21 ب.ظ

      در صورتی که برای ادعای خود شاهد داشته باشید می توانید پرداخت وجه را اثبات نمایید

   • سلام‌خداقوت

    پاسخ
  • با سلام
   بنده سال ٩٨ زميني را از دايي خودم خريدم و ٧٠ ميليون تومن پول دادم و همسرم شاهد مبايعه نامه دستي هستند و أفراد خانوادم كلا مطلع بودن حالا ايشون رفته عين ٧٠ ميليون رو زده به حساب من بدون اطلاع و من اظهاريه فرستادم كه شماره حساب بدن پول رو واريز كنم ندادن ، ميخوام پول رو بزنم به حساب اماني دادگاه چون ملك هنوز تقسيم نشده و سند ثبتي نداره ! سوْال بندت در مورد كتمان شفاهي ايشونن! با توجه به اينكه شرط شده هروقت تقسيم شده بايد بدن من چطور ميتونم ايشون رو به دادگاه بكشم ! كه فقط پرونده اي داشته باشه و دهنش رو ببندم! سپاسگزارم

   پاسخ
 • سلام من مالک سه دانگ از یک مغازه هستم که بنده اما سندم در دستم نیست شخصی از سال ۹۴ تا الان در آن مشغول به کار است. میخاستم بپرسم چطور می تونم ضرر و زیان این چند سال رو مطالبه کنم و اگر درخواست اجرت المثل به دادگاه بدم به نرخ روز حساب میشه یا نه ؟

  پاسخ
  • ابتدا لازم است مالکیت خود را اثبات کنید سپس اجرت المثل مطالبه نمایید که ارجاع به کارشناسی شده و مبلغ هرسال را نسبت به تورم همان سال محاسبه می نمایند.

   پاسخ
   • سلام. چطور میشه زمین را که هیچگونه سند یا مدرکی نداره ولی را ثبت کرد

    پاسخ
   • سلام پدرم یک قطعه زمین از پدرش به ارث برده و 40سال سابقه زراعتی دارد و استشهاد محلی با مهر کدخدا وقت و اهالی روستا مال سال1357رو داریم و استشهادیه محلی حالا رو .منابع طبیعی شکایت تصرف عدوانی نموده آیا من می توانم مالکیتم رو ثابت کنم در حالی که پدربزرگم قبلا مالک کل رو ستا بوده.

    پاسخ
    • سلام شما باید نسبت به نقض رای ملی شدن پلاک مزبور و صدور حکم بر مستثنیات بودن با توجه به تصرف و استشهادیه و نقشه های هوایی و نظریه کارشناسی به طرفیت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک طرح دعوا نمایید.

     پاسخ
     • سلام وقت بخیر
      یکی از اقوام ما زمینی ب ارث رسیده
      از پدر مرحوم و هیچ برادر خواهری هم نداره
      و زمانی ک از همسر خودش طلاق میگیره
      همسرش ادعا میکنه ک زمین ک ب ارث رسیده
      بنام اونه و رفته از پدر و مادر همسر سابق شکایت گرفته
      و در سال ۱۳۶۰ ظاهرا بصورت نا محسوس
      از مرحومه امضا میگیره و قباله صوری درست میکنه
      میخوام بدونم ایا واقعا میشه کاری کردی؟؟
      و این سند ب اسم فرزند مرحوم
      اما بصورت املاک برای اون تنظیم شده

     • مدارک شما باید بررسی شود

 • سلام من مغازه ای داشتم که برادرم با نقشه و با وعده شراکتی که هیچ وقت عملی نشد با این توجیه که برای گرفتن مجوز لازمه آن را از من گرفت و من الان هیچ مدرکی هم ندارم که ملکم را پس بگیرم . الان می تونم با شهادت برادر های دیگرم و هم چراغ هایم ثابت کنم که این مغازه مال  من است؟

  پاسخ
  • بله یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

   پاسخ
  • سلام پدر من ملکی قولنامه ای در سال ۱۳۶۹ خریداری کرده و متعاقبا قسمتی از آن را با پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری ساخته.
   بعد از سی سال فردی که ادعا دارد سند مادر ان ملک ب نام پدرش بوده و فروشنده خود پدرش نبوده با قوه قهریه اقدام به تصرف ملک نموده.

   پاسخ
   • سوال و خواسته شما مشخص نیست

    پاسخ
    • رافع بلوچ پور
     نوامبر 18, 2021 3:35 ق.ظ

     سلام من یک ملک کشاورزی در اطراف روستا داریم که یکی مدعی شده که قسمتی از ملک متعلق به شخص دیگری بوده که پدرم از او گرفته ما شکایت کردیم حل اختلاف ما رو فرستاده شریعت های محلی یک جلسه اون شخص گفته من شاهد دارم قاضی گفته شاهدان رو بیار قرار بوده شاهد بیاره بعد گفته من ندارم قاضی به ما میگه سوگند یاد کنید ما چهل ساله ملک رو آباد میکنیم کسی نیومده چرا ما سوگند یاد کنیم

     پاسخ
     • سلام مشکلی نیست اگر حق باشماست قسم یاد میکنید و طبق قانون ادعای طرف مقابل رد خواهد شد.

    • با سلام،
     سند خانه پدری بنام یکی از برادرانم (احمد) بود که پس از فوت پدر، خانه توسط برادرم (احمد) فروخته شد و تقسیم ارث صورت گرفت، احمد مبلغی را به حساب یکی از برادران(رضا) واریز کرد تا برای مادر خانه ای بخرد و بدلیل اعتماد، سند خانه بنام(رضا) شد، مادر در آن خانه ای که برایش خریدیم مستقر و زندگی میکند، طی حادثه ایی برادرمان رضا متوفی شدند، و حالا همسر و سه فرزندش مانده اند و همسرش قصد ندارد ملک را باز گرداند و میگوید باید انحصار وراث صورت گیرد و این ملک سهم من و ایتام است، لطفا خواهشمند است راهنمایی بفرمایید که چگونه میتوانیم ملک را باز پس بگیریم و به اصل صاحب حق مادرمان و یا برادرمان احمد برگردد و از هرگونه دخل و تصرف دیگران جلوگیری شود. با تشکر

     پاسخ
    • سلام خسته نباشید،بنده یه زمین کشاوزی با مبایعه نامه قدیمی که به اسم فروشنده زمبن به من ثبت شده و از اون هم به من انتقال یافته حالا یه نفر مدعی پیدا شده که زمین در تصرف وی هست ، راهکار بنده چی هست

     پاسخ
     • دعوای رفع تصرف عدوانی و اگر ملک سند رسمی دارد عوای خلع ید نیر قابلیت طرح شدن دارد.

   • سلام
    ما حدود ۲۲ سال در ملکی سکونت داریم که صاحب ملک ملک‌رو در قبال طلب پدرم به صورت شفاهی به ما واگذار کرده و ما هیچ سند و مدرکی در این باره نداریم ملک رو خودمون ساختیم و در این مدت از تصرف ما خارج نشده طرفمون هم الان شکایت کرده لطف میکنید راهنماییمون کنید
    ممنون

    پاسخ
  • سلام.پدر ما یک سال فوت کردن .و یک ساختمان دو طبقه داشتن که سند هر طبقه سه دونگی هستش .ما دو برادر و سه خواهر هستیم.وقتی برادر اول بدنیا اومد پدرم گفتن طبقه بالا برای پسرم و بعدها که بزرگ شد روز خواستگاری هم توی جمع اعلام کردن که طبقه بالا برای پسرم هستش و در اونجا ساکن شدن به مدت ۱۷ سال تا الان،بعدها یه پسر دیگه بدنیا اومد که طی زمان به پسر کوچک هم گفتن طبقه پایین برای شما. ولی هیچ سند و نوشته ای نداشتن برای این دو پسر،حالا بعد یک سال دو خواهر خواهان ارث از این دو طبقه هستن.
   میخواستم بدونم طبقه دوم که توی جمع گفته شد برای پسرم ،پسر اول میتونن با استشهاد افراد روز خواستگاری و همسایه ها که ما اینجا ۱۷ سال ساکن بودن در دادگاه طبقه بالا رو برای خودشون کنند؟

   پاسخ
 • سلام
  پدر بنده حدود 30 سال پیش زمین 5000 متری ای رو به صورت شراکتی با دو تا از برادرهاش خریدن که حدودا 1500 متر از آن سهم پدر من است اون زمان این معامله رو در یه بنگاه محلی انجام دادن و یه برگه هم داشتن که حالا پیدا الان یکی از برادر ها فوت کرده و یکی هم فراموشی داره. پدر من چطور باید مالکیت خودش رو اثبات کنه که زمینش رو بتونه بفروشه؟

  پاسخ
  • سلام
   با شهادت مطلعین و شهود مانند بنگاه دار محلی و … قابل اثبات است. البته در برخی مراجع به سختی قابل پذیرش است.

   پاسخ
 • با احترام
  من یک قطعه زمین زراعی را پدرم ارث بردم که تا ده سال بعداز فوت پدرم،در اختیار مادرم قرار داشت واز آن استفاده میکرد وحدود چهارسال پیش زمین را از مادرم تحویل گرفتم وبا تنظیم یک صورتجلسه با امضای سایر وارثین ومهر شورای روستا،مبنی بر اینکه وراث هیچ ادعایی نسبت به مالکیت زمین مزبور نخواهند داشت،در زمین نهال کاشتم وهزینه هایی را تقبل کردم.الان دوتا از وراث،مدعی شدند که سهم قانونی خود رااز این زمین می خواهند.وخواهان ابطال تقسیم نامه ی قبلی شدند.لازم به ذکر است پیرو صورتجلسه ی مذکور بنده اثبات مالکیت قضایی خود رانیز انجام دادم.آیا آنها می توانند الان زمین را تصرف وقدرالسهم شرعی خودرا دریافت کنند؟درین صورت تکلیف هزینه هایی که جهت آبیاری ونهال کاری و…کردم به چه صورت خواهد بود؟
  پیشاپیش از مساعدت‌های سپاسگزارم.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   خیر با توجه به اینکه صورت جلسه قبلا بین وراث تنظیم شده و آنها امضا نموده اند . نمیتوانند از توافقشان برگردند

   پاسخ
   • سلام پدرم ۱۷ سال قبل از انقلاب زمینی را ک ماله خانه منطقه بوده برای اینکه حق و حقوقش را ندادند گرفته حالا بد از چهلو اندی سال گذشت انقلاب فرزندش مدعی این ملک شد چرا ک ما استشات و نامه ایی از شورا در این زمینه داریم و الان سه سال است ک پدرمان فوت نموده و این ملک را ب وارث واگذار نموده نظر قانون در این مورد چیه ؟

    پاسخ
 • مهران دولو
  ژانویه 4, 2021 3:25 ب.ظ

  با سلام واحترام، سوالی داشتم در خصوص این مطلب که من مالک زمین باغی به مساحت 781 بودم که حدود 600 متر ان باغ و مابقی به صورت سوله با دیواره مشترک از باغ تفکیک گردیده بود، که در سال 96 باغ را به شخصی در شاهد شهر فروختم و در قولنامه قید گردید که یک باغ به مساحت تقریبی 600 متر فروخته شده است ولی در زمان انتقال سند مالکیت دفترخانه گفت که یا باید 4 دانگ انتقال دهید یا 5 دانگ در این منطقه دانگ به صورت خورد نیست من هم 5 دانگ از 781 متر را به نام خریدار انتقال دادم که حدودا 651 میشود و خریدار قول داد هر زمانی سوله فروخته شد ان مقدار اضافه را انتقال میدهد، متاسفانه الان ایشون این مقدار اضافه که حدود 51 میباشد رو انتقال نمیدهد، سوال من این است که ایشون بابت این 51 متر پولی به من پرداخت نکرده است ایا ممکن است که من دادخواست برای اصلاح سند را بدهم و 51 را به مالکیت خودم برگردانم؟ چون ایشون ثمن معامله مربوط به 51 متر را به من پرداخت نکرده است.

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   ابطال یا اصلاح سند امکان پذیر نمی باشد . فقط می توانید از طریق طرح شکایت ما بقی ثمن را از ایشان مطالبه نمایید

   پاسخ
   • با سلام و خسته نباشید پدرم خانه ای داشته که الان بعد از فوتشون یکی از برادرانش میگوید خانه را به نامش کرده که البته با حیله گری این کارو انجام داده ،ومن هیچ مدارکی از خانه در دست ندارم که بخوام اثبات کنم خانه مال پدرمه آیا راه حلی برای اثبات حق مالکیت من هست

    پاسخ
    • یکی از ادله ای که می توان از طریق آن مالکیت را اثبات نمود ، استناد به شهادت شهود می باشد. برای مثال مدعی می‌تواند به وسیله شهود ثابت نماید که قبلا مال در تصرف او بوده و بعداً متصرف به وسیله قوه قهریه یا به حیله و تقلب آن را غصب و تصرف نموده است و یا ثابت نماید که مال از طرف متصرف به او انتقال داده شده است . البته شاهد باید دارای شرایط قانونی باشد و شهادت هر کسی مورد پذیرش دادگاه واقع نمی شود.

     پاسخ
     • باسلام
      پدرم ملکی از یک شخص بیست سال پیش بصورت دست نوشته خریده و انتقال مالکیت نزده و دریک اتش سوزی مدارک ملک کلا سوخته و الان بیست ساله اونجا ساکنیم برای تنظیم سند و اثبات مالکیت باید چکار کنیم ؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

     • با سلام و سپاس از همراهی شما
      از طریق موضوع ماده قانون 147 می توانید اقدام کنید.در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با دفتر موسسه تماس بگیرید.

     • غریب بصامی
      اکتبر 14, 2021 4:41 ق.ظ

      سلام. پدر بنده در سال ۶۹ زمینی ب مصاحت ۵۰۰۰از مالک خریداری نمود ه که ب تصرف جاده در امد وحال جاده جدیدی افتتاح شده که زمین را جاده مطروکه کرده حال چون زمین محل رفت و امد اتومبیل شده بود پدرم نیز بیخیال میشه حال پدرم فوت نموده وهیچ مدارکی نیست وهیچ کس هم جز بنده مدعی نیست که در روزنامه درج گردیده لطفا رهنمایی بفرمایید.ممنون

     • سلام در فرض خیلی مساعد ،می‌توانید دعوای اثبات مالکیت و سپس دعوای مطالبه بهای زمین علیه ارگان مربوطه مطرح کنید

    • سلام و عرض ادب عموی بنده 20 سال پیش مبلغی رو از پدرم بابت خرید زمینی در یکی از شهرهای اطراف ما دریافت کرده و پدرم رو حساب اعتمادی ک به وی داشته هیچ نوشته ای از او نگرفته و حتی موقعیت و ادرس زمین را حدودی گفته،آیا راه حلی مبنی بر پس گرفتن مبلغ زمین به نرخ مبلغ املاکی ک در آن حدود واقع شده امکان پذیر است؟آیا میتوان نسبت به وی شکایت کیفری مطرح کرد؟ممنون میشم راهنماییم کنید با تشکر

     پاسخ
     • سلام خیر نمیتوانید فقط میتوانید مبلغی رو که به ایشون داده اید مطالبه نمایید به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

     • سلام وقت بخیر،زمینی به متراژ ۵۴۵۰ متر باکاربری کشاورزی از شخصی خریداری کردم و مبلغ آنرا تمام وکمال پرداخت نمودم.وتوافق شد بعد تسویه حساب کامل قولنامه و قولنامه های قبلی رو بهم تحویل بدهد بعد آخرین واریزی و تسویه حساب فروشنده از دادن مدارک به من خودداری کردش و ادعا کرد که من از فروش زمین پشیمان کرده ام.ومن از فروشنده در دادگاه حقوقی شهرستان کلات شکایت کردم.
      درضمن فروشنده رفته ازمن شکایت کرده ازبابت غبن فاحش و اختلاف در متراژ زمین.
      دوباره من زمین رو متر کردم از متراژ که قولنامه کردیم یعنی ۵۴۵۰ متر الان متراژ حدود ۱۵۰متر هم کمتره.
      لطفا راهنمایی کنید چطوری مدارک ها مو ازشون بگیرم وبا کپی قولنامه وفیش های واریزی میشه اثبات کنم.

     • ایشان نمی تواند از طریق خیار غبن معامله را فسخ کند شما دادخواست الزام به تحویل اسناد و مدارک واجبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند براساس شهود و واریزی ها مطرح کنید

    • سلام وقتتون بخير
     بسيار سايت خوبى داريد و خيلى ممنون كه سوالا دوستان رو پاسخ مى دهيد.
     من هم يك سوال داشتم ممنون مى شم جواب بديد.
     پدر بنده يك زمينى در سالهاى بسيار دور اوايل انقلاب خريدن مدارك دارن ايشون مى رن براى اقدام به سند كه اعلام مى شه شخص ديگه سند گرفته براى اين زمين و اون شخص هم كسى بوده كه سالها كنار اين زمين خانه داشته و زمين ساخت سال نشده و همين طور مانده با مدارك جعلى اقدام به سند كرده گرفته. پدرم شكايت مى كنه اما خوب در بين هم زمان زياده گذشته و پدرم رو هى پيچوندن حتى يك قاضى هم گفت كه به من پول بده مى دونم حق توست تا كارت رو راه بندازم اما پدرم پول نداشت و هنوز هم مستاجر هستش.
     در هر صورت الان توسط بنياد شهيد تصرف شده،
     مى خوام بدونم از چه طريق بايد اقدام كنيم نتيجه بده در اين بين هم پول زياد نداريم هزينه كنيم درسته زمين شايد ميلياردى الان ارزش داره اما وضعيت مالى كه داريم ايا در دادگاه ها بايد مبالغ سنگين پرداخت كنيم ايا ارگان خاصى هست كه حمايت كنه ممنون مى شم راهنمايي كنيد ايا وكيلى مى تونه صدرصد حقمون بگيره

     پاسخ
 • سلام..زمین مسکونی سندتک برگ به اسم برادرم است بامشارکت هم دردوطبقه ساختیم که هنوز پایان کارنگرفته ایم سال۹۷ مبایعه نامه بنگاهی بدون کدرهگیری و به تبع آن وکالت فروش سه دانگ محضری درهمان سال به نام خودم گرفتم وسند دررهن وام بوده و چندماهه آزادشده زن برادرم برای مهریه ملک را درثبت توقیف کرده است که اعتراض بنده جهت رفع توقیف بعلت نداشتن سند رد شد و استنادی به وکالت نامه ومبایعه نامه نکرده الان در دادگاه شکایت جریان داره و دادگاه میگه‌ بعلت رای هیات اجرادرثبت احتمال عدم صلاحیت رسیدگی صادرکنه واین یعنی نقض اعتراض مجددمن آیا مدارک من برای برنده شدن درنهایت اکتفا میکنه؟ ضمن اینکه تمانی امتیازات برق وآب وگاز هم بنام خودمه وملک نیزدرتصرف بنده هست وبرادرم هم کاملا معامله مذکرو رو قبول دارد واستشهادهم نوشته ام که چندین نفرامضا زده اند..پیش بینی‌شما از روند دادرسی تا حصول نتیجه چی هست؟ باتشکر

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   مدارک شما باید بررسی شود . لطفا تماس بگیرید تا مراتب ارسال مدارک و مشاوره به شما توضیح داده شود. 09123034393

   پاسخ
   • با سلام من ملکی با کد رهگیری خریداری کردم و فروشنده در مبایعه نامه اقرار به تحویل ملک نمود.من چهار سال داخل ملک بودم و با توجه به اینکه فروشنده وکالت نامه محضری داد باید خرید کنتور آب و برق و گاز ولی از نبودن خریدار در ملک..ملک را تصرف کرد و در حضور مامور کلانتری اقرار نمود کلید را از خود خریدار گرفتم. که دروغ گفته بود. و در دادگاه بدوی محکوم به شش ماه حبس و رفع اصراف شد..ولی دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد با توجه به مدارک خریدار که صحتش اثبات شده. ولی موضوع دعوا کیفری نیست خریدار باید دادخواست حقوقی بدهد..آیا دادخواست حقوقی بدهیم. به نظر شما رای میگیرم

    پاسخ
 • ما چند سال پیش ملکی خریدیم و بها رو با چک پرداخت کردیم که توی قولنامه هم اومده ولی الان اصل قولنامه گم شده و فقط کپی برابر اصلشو داریم و استعلام از بانک در خصوص چک ها . آیا با همین ها امکان اثبات مالکیت هست ؟

  پاسخ
  • سلام. بله با توجه به مستندات مذکور اثبات مالکیت امکانپذیر است.

   پاسخ
   • سلام وقت به خیر درگیرمشکلات خانه ای که مستاجرم شدم و بی خوابی واسترس لحظه ای آرامش برام نذاشته سندی مشاع به نامم هست ازخانه پدری که پدرمرحومم لطف کردن قبل از وفاتشون هرکدام ازمارو سنددادن ثبتی و درحال حاضر که سه سال ونیم هست باوجودمشکلاتی که دارم خواهروبرهدر هربار به بهانه اینکه قیمت خریداران پایین هست مشتری روفراری دادن وتلاشام بی نتیجه مانده لطفا راهنماییم کنید چطور می تونم ازحقم دفاع کنم و سهم خانه پدریم رو بفروشم تااز گرفتاریای اجاره نشینی خلاص شم ممنون ازشما وکلای مجرب

    پاسخ
    • سلام ابتدا باید از اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور گواهی عدم افراز بخواهید سپس در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک دعوای دستور فروش ملک مشاع مطرح کنید
     ملک با دستور دادگاه کارشناسی و سپس مزایده میشود

     پاسخ
     • باسلام من ویکی از برادرهام با خرید زمینی ک هرکدوم ۳ دنگ ازازون سهم داریم در حضور شاهدین تصمیم ب ساخت دوواحددر اون زمین شدیم اما در بین راه برادرم بدلیل مشگلات مالی نتونست واحدشو تکمیل کنه ولی ماواحدمونو تکمیل والان دراون سکونت داریم حال برادرم باتوجه ب یند۳دنگ مشاعی میگه از کل ساختمون سهم داره حالا ما چطور هرینه های ک خودمون انجام دادیم رو اثبات کنیم.وآیا میتونه حکم تخلیه بگیره.ما چطور طرح شکایت کنیم ک اون زیر قولاش زده و نصفه کاره ول کرده.ممنون

     • سلام خیر نمی تواند حکم تخلیه بگیرد

    • سلام .مادرم سال ۷۲زمینی ازپدرشون در روستا خریداری کردن وخونه ساختن و درش ساکنن منتها زمینشون ثبت محضری نشده فقط فروشنامه چی ومهرو امضادهیاروشورای محل زیرش هست .الان چند سالی هست که پدربزرگم فوت شده میخواستم بدونم وراث دیگه برای گرفتن حق و ارثشون میتونن ازاین زمین هم ادعایی داشته باشند ؟یانه .ممنون میشم راهنمایی کنید

     پاسخ
     • سلام خیر در صورت ضرورت میتوانید دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید

     • سلام وقت بخیر
      من سال۹۷یه واحد آپارتمان از فروشنده که سند تک برگ بنام خودش بود خریدم و سند بنام بنده زده شد الان برادر فروشنده ادعا میکنه که در سال ۹۰طی یه مبایعه نامه ایی که بین خودش و بردارش انجام شده واحد بنده رو پیش خریده کرده و نیمی از پول را داده و در سال ۹۹اظهاریه برای برادرش فرستاده که انتقال سند انجام بده الان از برادرش شکایت کرده که انتقال سند وادعای مالکیت میکنه با توجه با اینکه من حدود ۴سال هست در این ملک هستم آیا امکان این هست سند من باطل بشه و برادر ایشون توی دادگاه گفتن مبایعه نامه امضاش جعلی دادگاه بعدی قرار شاهد ها حضور پیدا کنن

     • دادپویان حامی
      می 7, 2022 4:36 ب.ظ

      سلام بله امکان دارد لیکن مدارک باید بررسی شود

 • سلام آیا دادخواست اثبت مالکیت و خلع ید با هم متفاوت اند یا میشه هر دو را ضمن یک دادخواست مطرح کرد؟

  پاسخ
  • سلام. خلع ید نیازمند سند رسمی است بنابراین شما ابتدا باید اثبات مالکیت را درخواست نمایید . پس دادخواست خلع ید بدهید.

   پاسخ
  • سلام وقت به خیر درگیرمشکلات خانه ای که مستاجرم شدم و بی خوابی واسترس لحظه ای آرامش برام نذاشته سندی مشاع به نامم هست ازخانه پدری که پدرمرحومم لطف کردن قبل از وفاتشون هرکدام ازمارو سنددادن ثبتی و درحال حاضر که سه سال ونیم هست باوجودمشکلاتی که دارم خواهروبرادر هربار به بهانه اینکه قیمت خریداران پایین هست مشتری روفراری دادن وتلاشام بی نتیجه مانده لطفا راهنماییم کنید چطور می تونم ازحقم دفاع کنم و سهم خانه پدریم رو بفروشم تااز گرفتاریای اجاره نشینی خلاص شم ممنون ازشما وکلای مجرب

   پاسخ
   • سلام بله اگر فرزندان شما صغیر هستند میتوانید با مراجعه به دفترخانه مجددا ملک را به خودتان منتقل کنید
    و در صورتی که فرزندان بالغ و رشید هستند ،فقط شخص خودشان میتوانند ملک را به شما انتقال دهند

    پاسخ
 • سلام میخواستم بدونم نظر کارشناس در اثبات مالکیت اثری داره ؟

  پاسخ
  • سلام. دادگاه با توجه به مدارک و مستندات مالکیت را احراز خواهد نمود و کارشناسی زیاد در این امر تاثیر ندارد.

   پاسخ
 • با پروانه ساخت میشه اثبات کرد مالکیت رو ؟

  پاسخ
  • سلام. خیر. پروانه ساخت نمی تواند دلیلی جهت اثبات مالکیت قرار گیرد و صرفا اماره تصرف است.

   پاسخ
 • سلام . من یه مشکل اثبات مالکیت دارم می خوام حضوری مشاوره بگیرم باید چیکار کنم ؟

  پاسخ
  • با سلام
   لطفا با شماره های 09123034393 یا 02122740104 تماس بگیرید تا وقت مشاوره برای شما ثبت شود.

   پاسخ
   • فاطمه پیمانی
    سپتامبر 19, 2021 11:08 ب.ظ

    فاطمه پیمانی
    سلام،ملک زراعی مشاع از پدربزرگم به ارث رسیده که سالها در تصرف ما بوده چند سالی بخاطر کهولت سن پدرم و خشک سالی به آن روستا نرفتیم در این مدت قسمتی قبل و قستمی بعد از فوت پدرم توسط کسی در آن روستا که مالک هم نیست تصرف شده ما دادخواست تصرف عدوانی کیفری دادیم.بعد از دوسال رای اناطه صادر شده برای اثبات ماکیت که تمام شرکائ قبلی روستا فوت شدن و هر ۹۶سهم دارای پلاک ثبتی مشترک می باشد چکار باید بکنیم؟البته استشهاد،کارشناس،تحقیقات محلی توسط پاسگاه محل ملک و شهود به دادگاه بردیم.درخواست تجدیدنظر هم دادیم.

    پاسخ
   • باسلام پدربزرگ بنده فوت کرده. وهیچگونه وصیت نامه ای نداشته.وبعدازمرگش خانه وباغ ودوقطعه زمین ازاوبه جامانده که درکرمانشاه می باشد. ماتهران بودیم عمه بنده بدون انحصاروراثت ووکالت ازدیگروارثین خانه که متراژ1050مترمی باشدرافروخته وباغ رادراختیارپدرم گذاشت وپدرم هم درخت میوه درباغ کاشت که به متراژ یک هکتارمی باشد. ماقصدفروش باغ راداشتیم ازعمه ودیگروراث خواستیم امضاکنن کسی امضانکرد. ماتقاضای انحصاروراثت وگواهی فوت دادیم که صادرشد. ودیروزم تقاضای تامین دلیل دادیم ومتراژ شدوچندنفرم برای ماامضاکردندکه خانه درتصرف خریداران است. مابه غیرازاون برگه کارشناسی واستشادیه وگواهی فوت وانحصاروراثت چیزی نداریم.وبیشتراملاک اونجاسنددارن. به نظرشماچه شکایتی کنیم که بتونیم مدارک جمع کنیم

    پاسخ
  • سلام بنده به خونه پدری داریم که من حق برارو خو اهر ها زو دادم قبلا ویه داداش دارم که قبلا حقشو از پدرم برده و مدرک و کاغذ دستنویس ازش داازشالان ادعا میکنه

   پاسخ
   • خواسته شما نیاز به بررسی اسناد و مدارک دارد با دفتر تماس بگیرید

    پاسخ
    • سلام… عموی بنده هدعای مالکیت مغازه ای که از پدرمان ارث رسیده دارد..
     یاداوری میشه این مغازه پدرمان بعنوان اجاره در اختیار عموی ما قرار داده .. بعد فوت ایشون ادعا داره این مغازه رو خریدم.
     پدر‌ ما قبل فوت بصورت شفاهی به خانواده و برخی از یزرگان فامیل گفته این مغازه به برادز خود نفروخته …
     علی ایحال ایشون کاغذی از سال ۸۲ آورده و میگه این رو خریداری کردم و نصف پول رو دادم ..
     پدر ما سال ۹۳ فوت کرده…
     ما به عمومون میگیم ۱۱ سال پدرمان در قید حیات بود از ادعتی شما اط سال ۸۲ تا ۹۳ چزا در طول یازده سال وقتی که ایشون در حیات بودند همین ادعای که مکینی انجام ندادی و حق خودتون رو بگیری..
     و اینکه بزرگان فامیل هم به ایشون میگن که وصیت برادرش در بین فامیل در مورد خرید مغازه توسط شما نمی باشد..
     ما باتوجه به داشتنسند رسمی و انجام انحصار‌وراثت از ایشان درخواست اجاره مغازه داشتیم که زیربار نرفته
     الان عموی ما از دادگاه درخواست اثبات مالکیت کرده…
     میشه راهنمای کنید در جلسه دادگاه برای اینکه بتوانیم جق قانونی خودمون رو از عمومون بگیریم راهنمای کنید

     پاسخ
     • سلام میتوانید دعوای تقابل مبنی بر خلع ید و اجرت المثل مطرح نمایید

 • سلام 15 سال پیش برادر ما سند خانه پدریمان را به نام خودش گرفت و حالا فوت کرده چجوری باید حق و حقوق خودمان را در اون ملک ثابت کنیم ؟

  پاسخ
  • با سلام ایتداعا با اثبات عدم قرارداد میان وراث و عدم مالکیت صرف ایشان سند رسمی را ابطال کنید.

   پاسخ
   • سلام اگر قولنامه ملکی در دفتر املاک ب اسم پدرمباشد ولی سند ۵ برگی و س جانبه ان ب اسم خودم باشد و اگر من ملک را بفروسم پدرم میتواند ادعای فروش مال غیر کند،و نالکیت ان ملک را کند؟

    پاسخ
    • سلام اگر منظور شما سند ملکی در شهرک های صنعتی هست پدر شما نمی‌توانید شکایت کلاهبرداری مطرح کند

     پاسخ
     • آرش پورمند
      اکتبر 12, 2021 6:04 ب.ظ

      سلام خسته نباشید در خصوص دعوای ملکی سوال داشتم ما ۲۳ سال در ملکی که برای خودمان نیست ساکن هستیم صاحب ملک به پدر بنده بدهکار بوده و به صورت لفظی گفته که ملک برای تو تا بعدا بیام به نامت کنم ماهم هیچگونه مدرکی نداریم و طرف مقابل از ما شکایت کرده شاهدانی هستن ولی شهادت نمیدهند چکار باید بکنیم لطفا راهنمایینمون کنید

     • سلام حسب مورد دعوای اثبات مالکیت مطرح کنید

 • با سلام و احترام . نحوه رسیدگی به پرونده های تایید مبایعه نامه عادی بین اشخاص ، بدون بررسی و احراز مالکیت بین ایشان به چه صورت است؟

  پاسخ
  • در موارد رسیدگی دادگاه به دعوای تایید مبایعه نامه عادی تنظیم شده بین اشخاص در خصوص اموال غیر منقول ، حسب درخواست یکی از متعاملین و بدون درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال هم ، دادگاه عمومی می تواند بدون احراز مالکیت فروشنده نسبت به صحت قرارداد مستند دعوا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نمایند.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر ملک مال خواهان است اما سند رسمی بنام پدرش بوده ک ایشان فوت نموده حال ایشان چ دعوایی علیه چ کسی باید طرح کند تا بتواند ملک خود را صاحب شود

  پاسخ
  • با سلام اول بفرمایید ایشون چه مدرکی جهت ادعای خویش دارند اگر مبایعه نامه دارند باید دادخواست الزام به تنظیم سند علیه وراث مطرح شود

   پاسخ
  • ایشان هیچ سندی ندارند بجز شهادت شاهد

   پاسخ
 • با سلام
  در بافت داخل روستایی از استان تهران با تغییر مسیر رودخانه زمینهای زیادی ایجاد شده که بخشی از آن برای ساخت تاسیسات آبرسانی استفاده شد. بخشی از این زمینها که ادامه قطعات بالا دست جاده ساخته شده بود طبیعتا سند ثبتی دارد (مساحت این قطعات نسبت به زمین ایجاد شده کوچک است.). وراث تکه زمینهای ثبتی قاعدتابه نسل 3 رسیده است و خبری هم بعد از 50 سال از انها نیست. همزمان برخی ساکنین روستا بخشهای جدیدا ایجاد شده را تصرف نموده و اعیان و باغ ساخته اند (حدود 50 سال). با توجه به اینکه ارگان دولتی خود متصرف است و سندی دال بر اثبات مالکیت ندارد ولی با قدرتی که دارد خود را به عنوان صاحب زمین نشان می دهد (لازم به ذکر است بخشهای ایجاد شده در حریم سازمان آب قرار می گیرد) آیا امکان ادعا برای این خانوارها برای ثبت بخشهای ثبتی و غیر ثبتی وجود دارد؟ آیا ارگان دولتی می تواند با ادعای ایجاد این قطعه بزرگ از بقیه خلع تصرف نماید؟

  پاسخ
  • سلام بله امکان ثبت وجود دارد لیکن باید مدارک اعم از اسناد نسقی و غیره بررسی شود

   پاسخ
 • سارایوسفی
  ژوئن 4, 2021 2:09 ق.ظ

  شخص( الف) آپارتمان شخص ب را طی یک قرارداد بعنوان موجر اجاره میدهدو تاریخ اجاره تمام میشود مستاجر بافریب شخص الف را به منزل میکشاند و بازور وتهدیدامضامیگیرد ودر قرارداد ذکرمیکند که شخص الف مبلغ 70 میلیون بابت رهن دریافت کرده است
  شخص( ب) بعنوان مالک واقعی آپارتمان درخواست تخلیه براساس اجاره نامه قبلی در شورای حل اختلاف داده است وجلسه رسیدگی تعیین شده
  آیاشورای حل اختلاف با ارائه این مدرک دروغین ازسوی مستاجر باتوجه به توضیحات شخص (الف) درخصوص گرفتن امضا با اسلحه و زور ازایشان، اجاره نامه جدید را قبول خواهد کرد. ثانیا مالک با توجه به این توضیحات چه دفاعی میتواند داشته باشد تا دستور تخلیه بگیرد آیا دادگاه مدرک ویا فیش واریزی از مستاجر جهت اثبات ادعایش نمیخواهد.(درضمن اجاره نامه جعلی فقط در یک نسخه تنظیم شده که از ایشان امضاگرفتند ومالک تا امروز آن را رویت نکرده است)

  پاسخ
  • با سلام در مورد سوال شما آیا الف وکالتی از مالک داشته؟ در صورتی که الف مالک نبوده و وکالت هم نداشته باشد مستاجر مبلغ ادعایی بابت ودیعه را باید از شخص الف مطالبه نماید و شما به عنوان مالک که اجاره نامه تنظیم ننموده اید نمیتوانید دستور تخلیه بخواهید البته جهت راهنمایی دقیق تر نیاز به بررسی مدارک شما و جلسه حضوری می باشد.

   پاسخ
 • محمدناصر
  ژوئن 4, 2021 3:09 ق.ظ

  سلام
  مرحوم پدرمان با پسر عموهاش زمین مشاع کشاورزی شریک بودند چندین سال قبل پسر عموهاش سهم خودشون رو فروختن ولی پدرم نفروخته بوده بعد از فوت پدرم کسی که زمین رو از پسر عموها خریده تمام زمین رو فروخته به غیر یعنی هم سهم پدر ما و هم سهمی که از پسر عموهای بابام خریده بوده تحت چه عنوانی میتونیم شکایت کنیم.

  پاسخ
  • سلام میتوانید شکایت انتقال مال غیر مطرح نمایید و ابطال معامله را هم مطرح نمایید

   پاسخ
 • باعرض سلام.۱۴سال پیش برادرم ب کمک محظر دار سند رو تنظیم وازما امضایی رو گرفتن ک الان مالک اون زمین ها هستن.البته بصورت کلاه برداری این کارو کردن.چون ما وکالت کاری برا یک زمین داده بودیم ولی اونا وکالت بلاعرض ازما گرفتن وکلاهبرداری کردن.الان ما چطوری میتونیم اینارومحکوم کتیم…هود هم باماهستن.

  پاسخ
  • مسلما باید متن سند وکالت را کامل مطالعه میکردید اکنون نمی توانید ادعایی مبنی بر کلاهبرداری داشته باشید

   پاسخ
 • مرضیه عیسی زاده
  ژوئن 13, 2021 11:58 ق.ظ

  سلام و عرض ادب پدر من در سال ۹۱ فوت نموده که الان فهمیدیم زمینی داشته که دولت قبلا آنرا مصادره نموده و چون قبل از انقلاب خریده روال قانونی طی نشده و هیچ مدرکی در دستمان نیست چطوری میشه اقدام کرد چون پول ملک پرداخت شده و فروشنده هم خیلی سال پیش فوت کرده زمین هم هیچکاری روش انجام نگرفته فقط محصور شده میباشد

  پاسخ
 • محمد معین
  ژوئن 25, 2021 1:53 ق.ظ

  درود بر شما وقتتون بخیر تمام سوال ها رو خوندم ولی فقط یه نمونه تقریبا شبیه مشکل بنده بود اما کامل نبود.
  در دفاتر ثبتی شاهنشاهی چند پلاک زمین به اسم مادر بزرگ پدرم ثبت شده که الان با تصرف چند بار دست به دست شده و سند رسمی هم صادر شده با چه دادخواست و شیوه ای میشه جهت دریافت این زمین ها پیگیری کنیم آیا تصرف عدوانی بر اساس شماره پلاک ثبتی بایست موضوع دادخواست باشه بعد بریم دنبال دادخواست ابطال سند یا اینکه روند رسیدگی به شیوه ای دیگه هست ممنون میشم راهنمایی کنید و در صورت امکان بابت وکالت انجام اینکار هم‌میتونیم مکالماتی باهم داشته باشیم
  زمین حومه شهر تهران هست

  پاسخ
  • سلام اصلی ترین راه دعوای ابطال سند یا اسناد مالکیت غیر قانونی صادر شده به نام اشخاص است و سپس دادخواست خلع ید
   جهت تعامل بیشتر و اخذ مشاوره با دفتر تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام من خانه و سند تحت تصرفم هست ولی چون مهاجر هستم نتونستم خانه رو بنام خودم بزنم ولی شاهد دارم، بعد اون کسی ک من بهش اعتماد داشتم و وکالت ب اون زدم الان میگه ملک مال من هست آیا میتونم از حقم دفاع کنم؟

  پاسخ
  • سلام اسناد شما توسط وکیل دعاوی ملکی میبایست بررسی شود

   پاسخ
   • سلام من یک خانه ۷۰ متری ۸ سال پیش خریده ام و بعد ۸ سال الان یگ خانم امده می‌گوید خانه از طرف خانواده شوهرم به من مهر داده شده بوده و من الان میخواهم مهرم را بگیرم این خانه مهر من هست ایا این خانم می‌تواند ادعا کند چون خانه به نام پدر شوهرش بوده که در سال ۸۵ فروخته شده واز آن زمان ۵ دست دیگر خانه خرید وفروش شده من هم ۸ سال هست که مالک خانه هستم خواستم بدانم ایا این خانم می‌تواند ادعای مالکیت کند زیرا خانه قولنامه ای خرید وفروش شده و کل قولنامه های سال‌های قبل هم هست .لطفا ممنون میشوم جوابتان را بشنوم .

    پاسخ
 • با درود و وقت بخیر. زمینی در شهرستان (سالها است که انجا سکونت نداریم) به نام پدرم دارای سند منگوله دار می باشد که هیچ خرید و فروشی روی آن انجام نشده است . پدر یکسال پیش فوت کرده و انحصار وراثت هم انجام شده ولی الان متوجه شده ایم که بعد از مرگ پدر حدود 6 ماه پیش از طریق اجرای احکام به نام شخص دیگری سند خورده و هیچگونه اطلاعی هم به ما داده نشده است. چگونه این کار ممکن شده و چه باید کرد؟ با سپاس و احترام فراوان

  پاسخ
  • سلام به اجرای احکام مربوطه مراجعه و پس از اخذ کپی از مدارک جهت بررسی با دفتر موسسه تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام پدرم سند ملکی داشت که دستدارمی بود و شهرداری آن را پارک کرده من حدود 15 سال درگیر با شهردار هستم و کارشناسی های زیادی انجام و همه نامه ها و … به نام من صورت پذیرفت (طی فروشنامه ای ملک از طرف پدر به من داده شد در حال حاظر پدرم در قید حیات نیست) حال شهرداری با وجود اینکه ملک جهت تهاتر با ملکی دیگر کارشناسی شده ( به دلیل انحلال شورا و … منجر به امضائ صورتجلسه توافق نشدولی صورتجلسات قبلی توافق امضا شده پرداخت بهای ملک دارم) زیر بار نمیره و میگه باید اثبات مالکیت بشه از چه راهی باید به حقم برسم؟

  پاسخ
  • سلام پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی مدارک دارد در صورت تمایل برای اخذ وقت مشاوره با موسسه تماس حاصل نمایید

   پاسخ
 • با سلام
  زمينى را با توجه به در دست داشتن وكالتنامه از يك شخص خريدارى نموديم به شرط ساختن دو واحد مسكوني و بعد از ساختن نيز دو واحد به ما تحويل داده شد و ثمن معامله نيز پرداخت گرديده است اما سند ملك به نام همسر ايشان بوده و الان با توجه به اختلافات خانوادگى نقل و انتقال سند را انجام نميدهند و همسر ايشان در حالى كه به طور كامل از انجام معامله اطلاع داشته الان منكر شده و مشخص گرديده كه در وكالتنامه هم حق فروش نداشته است البته وكالتنامه اي كه روز اول به ما نشان داده شد يك وكالتنامه ديگر بوده است الان با توجه به اينكه سند به نام خانم ميباشد و ما طرح دعوي إثبات مالكيت انجام داده ايم آيا با توجه به اينكه چند نفر شاهد داريم كه دو نفر از آنها برادر خودم و خريدار دوم مي باشند ميتونيم در پرونده برنده دعوى شويم و آيا با استناد به شهادت شهود كه خانم صاحب سند از معامله اطلاع داشته راي به نفع ما صادر ميگردد
  ضمنا از خريد ملك مذكور حدود ١٢ سال گذشته و تازه ايشان با توجه به افزايش قيمت ملك اقدام به طرح دعوى تصرف عدوانى و خلع يد نموده است .
  پيشاپيش از شما بابت رهنماييتون سپاسگذارم

  پاسخ
  • سلام مدارک پرونده شما باید بررسی گردد و دعوای اثبات وقوع عقد بیع و دعوای اعلام تنفیذ معامله فضولی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حسب مورد میتواند مطرح گردد.

   پاسخ
 • سلام علیکم
  آیا قسمتی ازملک که براثر سیل کاسته شده وکارشناس آبیاری قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد سوال میشه مقدار سیل برده راتصرف کرد

  پاسخ
 • سلام
  بنده ملک سال ۹۰به متراژ ۱۰۰۰متر با حضور شاهدین وفروشنده با حضور پسر ارشد تحویل گرفتم احداث بنا کردم تمام شده بعد مرگ فروشنده وارثین شکایت کردند که تصرفات من ۱۶۰۰متر است زمین در طبیعت ۲۱۰۰متر ولی مستثنیات۳۶۰۰ متر که قسمتی از زمین براثر سیل ۵دهه سالیان کاسته شد زمان خریداری من و الان هم ۲۱۰۰متر است .کارشناسان خلاف نظر که بعد واگذاری سیل آمده دادگاه تجدید نظر محکوم شده ام تامین دلیل کردم از منابع طبیعی و استعلام امور آبخیز و شورای حل اختلاف. منابع طبیعی ۲۱۰۰متر تائید امور آبخیز آن قسمت سیل برده را انفال و منع قانون کرده و هرگونه دخل و تصرف خریدوفروش ابطال میباشد وکارشناس حل اختلاف زمان وقوع سیل را قبل از خریداری عنوان کرد شورایعالی کارشناسان شکایت کردم توبیخ ونقض دادنامه کارشناسان را محرز ومسامحه امیز رای داده ودیوان ماده۴۷۴ شکایت کردم درخواست قرار قبول اعاده دادرسی در شعبه هم عرض اعلام نمود سوآل آیا رای نقض میشود آیا رای به نفع بنده میباشد راهنمایی کنید

  پاسخ
 • داود نعمتی
  جولای 29, 2021 11:06 ق.ظ

  با سلام و خداقوت به مالفین و راهنمایان

  سوالی که مطرح است اینکه اگر درملکی که قبلا در سوابق ثبتی بنام شخصی ثبت شده ولی تحدید حدود نشده است ، ومتصرفین حاضر بدون اذن واجازه اقدام به اعیان و راه و تخریب ملک به زوایای محتلف کزده اند، ومانع وسد راه بزرگی برای تعین تحدید حدود ایجاد کردند ،
  آیا خلع ید بدون اثبات مالکیت و یا بدون دریافت سند (ماده22) و یا خارج از مواد ثبتی تحدید حدود، به چه شکل امکان پذیراست؟ ،

  پاسخ
  • سلام شما میتوانید به تصرفات خارج از تعیین حد نشده در اداره ثبت مربوطه اعتراض و ضمن تقاضای تعیین حدود ملک خودتان تقاضای تعیین حد برای رقبه ثبتی مجاور را نیز از ثبت بخواهید

   پاسخ
 • باسلام ملک (حیاط) بنام پدرم بوده است و سند دارد ولی مدتها بود که عمو وفرزندانش می نشستند و بعدا ها هم سند بنام خودشان درست کردتد و در تقسیم نامه هم به اسم عمو است البته هم پدرم وهم عمو به رحمت خدا رفتند حالا با توجه به اینکه سند اصلی بنام پدرم است ما می تانیم ادعای مالکیت کنیم

  پاسخ
  • سلام بله میتوانید طرح دعوا نمایید لیکن فروض مختلفی در سوال شما مطرح هست که می‌بایست اسناد و مدارک بررسی شوند

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر در اثبات ماکلیت اگر ایادی ماقبل بجز یکنفر فوت کرده باشد چکار باید کرد

  پاسخ
 • سلام
  قطعه زمینی مادرم در سال 82 خریده و چند ماه بعد فروخته ولیکن بعد هجده سال کسی مراجعه نکرده برای انتقال سند موضوع مهم اینکه وکالتی داده نشده حتی مادرم میگه چیزی امضا نکرده که حتی قولنامه‌ اش کرده باشه ولی پول زمین رو در زمان خودش گرفته چون سند دست بنگاه بوده رفتیم و تحقیق کردیم و بنگاهی که سال 82 مادرم فروخته زمین رو بهشون پیدا کردیم ایشون اصلا یادشون نمیاد که به چه کسی زمین رو واگذار کرده وسند رو گفتیم بهمون پس بده اگه دستشونه چند روز مهلت خواستن که مدارک خودشونو چک کنند ببینند چیزی پیدا میکنن ولی هیچ مدرکی نبود و قولنامه هم پیدا نکردند و ما درخواست سند المثنی کردیم همسایه زمین بغلی درخواست یک متر جلو رفتن کرده که مادرم به دفتر ثبت رفتند و به همدیگر اجازه پیشروی دادن .الان بعد گذشت این همه سال تکلیف چیه جالب اینجاست بنگاه دار تمام مدارک وقوالنامههارو خانومش سوزنده وهیچ چیزی وجود ندارد به مادرم گفته بره دنبال سند المثنی

  پاسخ ها :

  پاسخ
  • سلام از نظر قانون ثبت شما کماکان مالک رسمی زمین محسوب میشوید و میتوانید درخواست سند المثنی کنید.

   پاسخ
 • با سلام و احترام
  پدر بزرگ من به مادر بزرگم تو یک نامه که به امضا شهود و فرزندان خود رسیده دو هکتار از زمین های زراعی خود را داده و گفته که تا وقتی که زنده هست می تواند از ان استفاده کند و بعد از مرگ به هرکس که هزینه دفن و کفن وی را تقبل نماید تعلق می گیره ولی اسم و مشخصات دو هکتار زمین مشخص نشده و 30 هکتار زمین دارد آیا می شود مادر بزرگم اثبات مالکیت کند؟ لطفا شرایط ان را راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • سلام سوال شما واضح نیست لطفا مدارکتون رو ارسال کنید

   پاسخ
   • باسلام. فسخ معامله زمینی بین دونفر که در بنگاه انجام بشه و بدون تاریخ باشه (به علت فراموشی بنگاه دار) آیا با شهادت بنگاه دارها در دادگاه اون فسخ قرارداد صحیح میباشد؟چون دادگاه بدوی به شهادت بنگاه دارها توجه نکرده و رای به ضرر شاکی داده پرونده در مرحله تجدید نظره ایا تجدید نظر رای قاضی بدوی را رد خواهد کرد؟

    پاسخ
 • باسلام
  آیا برای دعوی حقوقی اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی بصورت همزمان وجود دارد؟

  پاسخ
 • سلام زمینی قبل از زمان اصلاحات اراضی که اوقاف حضرت شاه چراغ بوده در اختیار پدرم بوده و در زمان اصلاحات اراضی این زمین با یک قطعه زمین کشاورزی دیگری با سند مشاعی رسما به پدرم تعلق میگیرد در حال چند سالی است پدرم به روستا سفر نداشته که متوجه شدیم این زمین توسط نماینده اوقاف با همسایه این زمین معامله شده و علت را که پیگیری کردیم گفتند در زمان اصلاحات اراضی این زمین باغ بوده و این با کد فلان ثبت شده و این کد در سند شما نیست و لذا شما صاحب نسق نمی باشد و خود را مجاز به معامله ان نموده اند از جایی که ابن ملک از کدکی در دست پدرم و عمویم بوده است چگونه از حقمان دفاع کنیم .

  پاسخ
  • ناهید باوفا
   آگوست 23, 2021 9:51 ق.ظ

   سلام مجدد ،لازم به ذکر میباشد پدرم استفاده کشاورزی از این زمین مینموده است و انگشت شمار هم در این باغ درخت میوه بوده است در حال حاضر این زمین یا باغ در حاشیه جاده قرار گرفته و بدلیل جاده دارای ارزش شده است و همه روستا از اینکه پدرم صاحب انجاست اطلاع دارند و ما اشتشهاد گرفتیم از اعضای شورا ،اما درحال حاضر چون از کسی که میخواستند با او معامله کنند وجهی به حساب اوقاف واریز شده و اوقاف وجه را بر نمی گرداند و قرار بوده در انجا یک گارگاهصد متری بنا کند در ۱۱۱۲ متر زمین ،نماینده اوقاف به ما گفته شماهم باید کاربری را تغییر بدهید ‌حتی اگر باغ احداث کنید باید صد متر بنا در ان احداث کنید تا اوقاف باشما قرار داد اجاره منعقد نماید ، یعنی باید پولی که انها معامله کرده اند را ما باید بپردازیم پدر من هم زیر بار این موضوع نمیرود و من میترسم زمین از دستمان برود لطفا راهنمایی کنید

   پاسخ
   • سلام در فرض سوال اقدام اوقاف غیر قانونی هست و مدارک شما جهت طرح دعوا میبایست بررسی گردد

    پاسخ
    • سلام.پدر من دارای یه باب مغازه که در زیر خانه خودش می‌باشد است که بنده در آن مشغول شغل لاستیک فروشی می‌باشم و کل مدیریت مغازه اعم از خرید و فروش به عهده خودم می‌باشد و حساب بانکی مغازه و کارت خوان هم بنام بنده است ولی به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت جواز مغازه را بنام پدرم اخذ کردیم سوال بنده این است که آیا اجناس داخل مغازه به من تعلق دارد یا پدرم ؟in

     پاسخ
 • حجت سالاری
  آگوست 29, 2021 3:55 ب.ظ

  باسلام مادر بنده من ۷ساله بودم تمام ملک وزمینهایش را برای بنده وبرادرم بخشش کرده(حبه)کرده حال بنده ۴۰سال دارم و۱۰ساله مادرم فوت کرده ودر همان زمان حیات خودش پروانه بهره برداری اب چاه راهم بنام بنده وبرادرم انتقال داده حال کسی دیگر ی میتواند ادعا کند که من سهم زمین میخواهم

  پاسخ
  • سلام خیر

   پاسخ
   • سلام من چهل سال پیش پدرم فوت کرده خواهر وبرادران ناتنی ام بدون حضور من که دران زمان کودک بوده ام دارایی پدرم را فروخته اند من از کجا باید شروع کنم آنها در سال ۶۳انحصار وراثت انجام داده اند ممنون راهنمایی کنید

    پاسخ
    • سلام میتوانید طرح دعاوی مطالبه وجه و یا دعوای ابطال تقسیم نامه حسب مورد مطرح کنید

     پاسخ
    • سلام ی سوال داشتم پدرم یک قطعه زمین کشاورزی خریده است حدود هشت سال پیش بعد با امدن امتیاز جاده برق اب و مجوز ساخت الان یکی از روستامون اومده میگه نصف زمین ماله منه ماهم حرکیو میاریم میگیم حدومرز این زمین کجا هست میترسن که بگن و صاحبشم میگه منهم خریدمش نمیدونم کجا هست حدومرزش حالا ب نظر شما ما باید چکار کنیم

     پاسخ
     • از کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین حدود زمین اقدام کنید

 • یک قطعه زمین (باغ مرکبات) به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در سال ۱۳۴۶ فروشنده ۲ نفر خریدار پدرم که در دفتر خانه ثبت وگواهی امضا وبرگه در شعبه ۲ حقوقی دادگاه شهرستان سال ۱۳۷۳ کپی وبرابر اصل وامضا مدیر دفتر (باخودکار) ثبت گردیدو سال ۱۳۸۵ پدرم فوت نمودند برای اینجانب گواهی انحصار وراثت از شعبه دوم حقوقی دادگاه ۱۳۸۶ صادر گردید ویکی از دوستان پدرم که پیر محل بود متوجه شد که مدارک دادگاه برای اینجانب که تنها دختر متوفی هستم و۴ برادر بمن گفت که پدرت یه امانتی نزد من داره که برگه فوق را بمن داد و زمین در فلان محل هستش و شمالا به زمین اقای …. وصل ولی چون این اقا زمین زیاد داره دقیقا نمی دونم کجا هست چکار بایدبکنم؟

  پاسخ
  • میتوانید تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس ثبتی بنمایید

   پاسخ
  • سلام میخام بدونم ملکی که نسق هست و بابنچاق به همسر بخشیده شده، و تمام امتیازات بجز امتیاز گاز به نام همسر شده، وقتی شخص فوت میکند و همسر قصد فروش ملک را دارد، ایا بنام نبودن همان یک امتیاز میتواند مانعی برای فروش ملک باشدو فرزندان میتوانند مانع از فروش شوند به خاطر امتیاز گاز که به نام پدر بوده و الان پدر فوت شده ؟

   پاسخ
 • سلام پدر بنده به رحمت خدا رفته من سه برادر ناتنی از همسر اول پدرم که طلاق گرفتن دارم پدرم املاک شون قولنامه ای رو قبل از فوت به نام من زدن الان مدارک و قولنامه گم شده اگر دایی بنده و عمه و حضور بنگاه داری که به منزل ما آمده بود شهادت بدن که پدرم قبل از فوت قولنامه‌ای اموال رو به نام من زدن، برای دادگاه قابل قبول هست یا خیر

  پاسخ
  • میتوانید دادخواست اثبات وقوع عقد بیع با شهادت شهود مطرح کنید

   پاسخ
   • با سلام زمین مزروعی دارم که به صورت نسل اندر نسل منتقل شده و هیچ نوع سند رسمی یا قولنانه ندارم و روستا نیز نقشه کشی نشده است.آیا با صرف تصرفی دارم می توانم درخواست سند بدهم؟

    پاسخ
   • سلام
    پدر شوهرم قبل از فوت منزل خودشو به اسم همسرم زده محضری سه تا از بچه هاش شهادت دادن که پدرشون به دلخواه خودش این کارو انجام داده
    الان دوتا از پسراش گفتن ما ارث پدری میخوایم و میخوان شکایت کنن
    آیا شکایتش به هدف میرسه ؟؟؟؟؟؟

    پاسخ
 • سلام پدر بزرگ من در خیابان سپه یک گاراژ داشته که ثبت هم شده طبق قانون وراث پدر من و عموم هستند اما بعد از فوت پدربزرگم که سرطان داشت و درجوانی فوت شد مادرشون تا سالها بعد زنده بودند و با کهولت سن و پیری در سن ۹۰ سالگی قادر به انجام کارهاشون نبودند و در این زمان پسر دیگر که عموی پدرم می‌شود با تنظیم وکالت تام در زمانی که ایشون صلاحیت نگهداری از خودشون هم نداشته چه برسه به مالشون سهمی که از پسرش رسیده بوده بالا کشید این یه موضوع و سوال من اینه که بعد فوت پدربزرگم دارایی ایشون به دوفرزند و مادرشون تقسیم میشه دیگه درسته
  چون بعد از فوت مادربزرگ پدرم ،بابام در سال ۹۶ با عمو و عمه هاشون بر سر این دارایی کلان به مشکل خوردن و طی مراحل قانونی سال۹۶ پدرم از دادگاه حل اختلاف رای دریافت کرده که طوش پلاک ثبتی و متراژ و کارشناسی دقیق ذکر شده و وراث که بابام و عموم هستن نوشته شده این گاراژ طبق قانون به دو نفر واگذار می‌شود و همه چیه اون ملک دقیق توضیح داده شده با امضا و مهر قوه قضایهه و کاملا معتبر .میخواستم بدونم با اون حکم قانونی که دادگاه مشخص کرده میشه الان اقدام به دریافت سند تک برگ کرد و بیشتر اون مغازه ها بخاطر جعلی که صورت گرفته چند بار فروخته شده تا الان من منظورم اینه که راهنمایی کنین چیکار کنم ثروت واقعا قابل توجهی هست که واضح و روشن حق پدرم و در اصل حق من هستش با مدرک قانونی که خود دادگاه صادر کرده سال ۹۶ و روی سربرگ نوشته شده سند مالکیت و پشت اون حکم همه چیز به دقیق توضیح داده شده و در آخر هم اشاره کرده این برگه سند تلقی می‌شود و حق واگذاری دارد منو راهنمایی کنین خواهشا کار پیچیده شده ولی حق مشخص هست که با ما هست و وکیل خوب لازم دارم از همین مجموعه خودتون حتما که در آخر کار بعد از صدور سند علاوه بر هزینه پاداش خوبی در نظر گرفته میشه

  پاسخ
  • سلام بله امکان اخذ سند وجود دارد و ابطال اسناد جعلی وجود دارد و مدارک شما میبایست بررسی گردد

   پاسخ
 • با سلام .. زمینی در شهرستان بین ورثه پدر بزرگم تقسیم شده.. زمین سهم پدر من بخاطر قرار گرفتن توی شیب .. و اینکه پدر پسر بزرگ بود و تمام هزینه صاف کردن زمین رو داده و جاده هم احداث کرد بیشتر از عموهای دیگه تقسیم شده و تقسیم نامه 12 سال پیشتر حضور خود پدر بزرگ اوضاع تمام ورثه در مکان زمین هست که قبول کردند.. پدرم 8 سال پیش اقدام به دیوار کشی دور زمین خود کرد… حال بعد از فوت پدرم عموها که از مادر ناتنی هم هستند ادعا تقسیم کردن اضافه زمین رو دارند .. وبه زور وارد ملک شده و دعوا ایجاد شده .. شکایت کردم آیا اثبات مالکیت من مشکل دارد؟؟؟

  پاسخ
 • هاشم حسین پور
  سپتامبر 9, 2021 8:40 ق.ظ

  سلام ما۱۴سال پیش یه قطعه زمین کشاورزی به شخصی فروختیم ودرقول نامه قید که شرق آن به کوچه ۸متری وچون هنوز خیابان موجود نبود در حیاط وزمین خودمان درجنوب تردد میکرد.ازسمت جنوب که حیاط خودمان میباشد گاز وبرق کشیده شد وچون بخاطر قوم خویشاوندی به اونم دادیم.حالا بعد ۱۴سال کوچه سمت شرقی که اونم درملک خودمان است زیرسازی شده زمین طرف جنوب یه قطعه بین ما وخریدار مونده که طبق قول نامه متعلق به خواهرم شده ومیخاد ساخت وساز کند.خریداران اومدن جلوگیری وطرح شکایت کردن.استعلام از شهرداری گرفتن که اولا هنوز درطرح تفضیلی هیچ کوچه در سمت جنوب واقع نشده.دوم مالک خود دوپروانه ساختمان دارد وهیچ قید نشده که ازآن کوچه رد..حالا بهانه طرح دعوی که چون گاز وبرق درزمین آمده کوچه محسوب وباید آزاد تامن ازهردوسمت عبور کنم.خواستم بدونم نتیجه چی میشه طبق کدوم ماده حقوقی مدنی آیا کشیدن گاز برق دلیل برخیابان برای دیگری میشود.وآیاهمچین حقوقی دارد کلا.ممنونم

  پاسخ
  • سلام حق مجرا در انتقال آب لوله کشی یا سیم های برق با شرایطی که فرمودین وجود ندارد
   و حق عبور و حق مجرا تا زمانی است که مقتضی دسترسی از جای دیگری وجود نداشته باشد

   پاسخ
   • سلام .زمینی که سند عادی داره سالها است که شهرداری تصرف کرده و آسفالت کرده .باید دادخواست اثبات مالکیت به همراه مطالبه بهای زمین رو به طرفیت شهرداری بدم؟؟و اینکه فروشنده فوت شده است وراث فروشنده هم باید خوانده قرار بدم علاوه بر شهرداری؟؟؟؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     فوریه 26, 2022 10:21 ق.ظ

     سلام بله وراث فروشنده و شهرداری را میبایست خوانده قرار بدهید و عنوان دعاوی که فرمودین نیز درست هست

     پاسخ
 • ایوب امین زاده
  سپتامبر 11, 2021 4:16 ب.ظ

  با عرض سلام و ادب
  پدرم با دو برادر دیگرش از طریق ارث از پدرشان مالک شش دانگ یک مغازه بوده اند پدرم در سال 1353 بدون داشتن وکالت از دیگر برادران این ملک را به شخصی اجاره می دهد و قید مبشود در اجاره نامه که مدت اجاره یک سال شمسی بوده و اجرت المثل طبق قرار داد پرداخت خواهد شد و مستاجر بدون اطلاع حق واگذاری به غیر را ندارد
  بعد از سپری شدن چهارده سال در سال 1367 پدرم فوت شدن و هر سال همون مبلغ اجاره را پدرم در یافت میکرد بعد از فوت ایشان نه مستاجر و بعد از فوت مستاجر وراث ایشان همون مبلغ اجاره اولیه را به بانک ملی واریز میکردند
  به علت اینکه مستاجر در قدیم دیوار بین مغازه موصوف و مغازه بغلی را که از کس دیگر خریده بود برداشته بودند و در سال 1386 آنرا از نو بدون اطلاع و اذن ما علم کردند و همه اینها بدون اطلاع بنده بوده
  لذا به جهت تعدی تفریط از بابت دیوار کشی و عدم پرداخت روز اجاره به دادگاه حقوقی شکایت کردم دادگاه برای روشن شدن ادعای وراث مستاجر که میگفند مغاز مال ماست دادگاه کارشناس رسمی دادگاه را مامورتحقیق و گزارش کرد و سند منگوله دار هم که به اسم ماست بعد از چهل روز کارشناس تائید کرد که هیچ مدرکی در هیچ اداره ائی نه ثبت نه شورای صنفی دال بر انجام معامله این ملک و تعلق ملک به مستاجر پیدا نشده و مغازه تائید کرد که به نام ما میباشد مستاجر حتی تو این سالها حتی پروانه کسب هم اخذ نکرده بود و با پروانه کسب مغازه بغلی خودش کاسبی میکرده
  دادگاه بعد از این قرار صادر کرد مبنی بر اثبات اجاره و به شرط اثبات آن درخواست تخلیه مغازه
  حالا سوالم این هست که چگونه اثبات اجاره صورت دهم و از چه راهی این کار را شروع کنم الان یکسال از صدور قرار گذشته لطفا جواب بنده رو محبت کنین بدین و استدعا دارم بهترین راه رو برایم دستور فرمائید. طولانی شد عفو بفرمائین با سپاس

  پاسخ
  • سلام میبایست با مدارکی که دارید تشریف بیورید و دادخواست اثبات عقد اجاره برای شما تنظیم شود

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  چطور میتوانم یک واحد آپارتمان را از کسیکه سند به نامش است ولی به خاطر چند معامله ای برایش انجام دادم که قرار بوده به عنوان حق الزحمه به من واگذار کند را از ایشان بگیرم ؟
  از ایشان چند پیام در واتس آپ و صدای ضبط شده دارم که خودشان در صدا اعلام کردند که در سلامت عقل و بدون هیچ فشاری این ملک را به شما میدهم

  مطلب دوم اینکه به من گفته واحد را به شما میدهم در صورتیکه سند به نام خودم باشد در ظاهر ولی کلیه اختیارات اعم از فروش و منافع آن را به بنده واگذار کند ، چه راه هایی هست ؟ مثل صلح عمری یا وکالت فروش با اختیار کامل ولی به شرطی که نتواند بعد از دادن وکالت ادعایی نسبت به آن واحد داشته باشد !
  مطلب سوم آیا میتوانم از ایشان دست خطی در منزل بگیرم و در آن نوشته شود ملک و ماشین به من واگذار شده که محکمه پسند باشد و بتوانم با آن دست خط فردا ادعا کنم و حق قانونی را دادگاه به من بدهد ؟
  و این دست نوشته باید چه موارد و شرایط و بندهایی داشته باشد
  اگر لطف کنید این ۳ مطلب را جداگانه راهنمایی کنید
  ممنون از راهنمایی و پاسخگویی شما

  پاسخ
  • سلام۱. قول به انجام معامله اثر حقوقی ندارد و گفته های ایشان در واتس اپ یا پیامک یا تلفن موثر در مقام اثبات نیست
   ۲.صرفا سند قطعی غیر منقول تنظیم کنید
   ۳.میتوانید در منزل صرفا مبایعه نامه تنظیم کنید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید اگر پدر بجز سهم ارث پسر دو دانگ از ملک را در حضور شاهدین به دلایلی به پسر بدهد و در برگه ثبت کند اما بعدا به دلایلی برگه سند در دسترس نباشد و وارثین دیگر نخواهند سهم فرزند پسر را بدهند آیا میتوان ادعای سهم کرد؟

  پاسخ
 • سلام من پدرم سند خانه را قبل از مرگش به اسم من انتقال داده است والان به اسم من است او دارای دو همسر است همسر دوم مادر من است همسر اول فرزندی ندارد و معلول است آیا میتواند نسبت به خانه ادعا کند

  پاسخ
  • سلام خیر

   پاسخ
   • سلام ببخشید پدربزرگ من زمان قدیم قبلا تو اردبیل خونه داشت بعد اینو همینجور زبانی به همسرش میده و دیگه بعد فوت اونا کسی دنبالشو نمیگیره . الان چطوری بفهمیم که سند اون ملک به اسم چه کسی ؟؟؟

    پاسخ
    • اگر کپی سند و یا شماره پلاک ثبتی و گواهی های حصر وراثت رو دارید به اداره ثبت محل مراجعه نمایید

     پاسخ
 • با سلام واحترام پدر بنده زمینی که دارای سند رسمی هست با شرکت نیشکر معاوضه میکنن که سند بنام برادر ایشون بوده در واقع سند بنام عموم بوده که از سند ۴ هکتار بنام بنده هست که بعد از چند سال پدر بنده فوت میکنن وزمین بدون کشت میمونه معاوضه نامه بصورت رسمی نبوده صورت جلسه ای بوده الان زمین در دستمون نیس چند نفر ادعای مالکیت آن زمین روکردن آیا میشه فسخ قراردادبا شرکت رو کرد یا میشه اثبات مالکیت کرد وزمین رو گرفت ممنون میشم راهنمایمون کنید

  پاسخ
 • اژدر یحیائی کقال
  سپتامبر 24, 2021 10:34 ق.ظ

  سلام من با مادرم یک قطعه خانه متروکه داریم که هر کدام در سال 86 سند ششدانگ گرفته ایم من امسال سهم خود را با سند ششدانگ فروختم با هم یک قولنامه داریم که حیاط خانه در سهم مادرم است ولی در سند به اسم من‌‌؛ بعد از فروختن من مادرم شکایت کرده حیاط مال من است تکلیف چیست هر نفر به سهم خود سند ششدانگ دارد

  پاسخ
 • سلام.
  پدر بنده ماشینی را با چول خود خریداری کرده و به نام بنده زده است.
  حالا با توجه اینکه بنده باید مهریه بپردازم،حکم توقیف خودرو آمده است.
  آیا می‌شود اثبات کرده که این خودرو برای پدرِ من است و از توقیف بودن در بیاید و به نام پدرم بخورد؟چون واقعا ماشین برای پدر بنده است.
  تعداد زیادی شاهد داریم.
  خودم اقرار می‌کنم.
  آن موقع هم که سند به نام بنده خورد،بنده ۲۱ سال سن داشتم و دانشجو بودم و پولی برای خرید خودرو نداشتم.
  ممنونم

  پاسخ
  • سلام طبق قانون هر کس که معامله می‌کند آن معامله برای خودش محسوب می‌شود مگر خلافش ثابت شود
   که در فرض سوال شما اثبات خلاف این امر سخت می‌باشد

   پاسخ
   • سلام خسته نباشید
    یعنی امیدی به اثبات نداشته باشم؟
    شاهد و گردش حساب و اقرار خودم نمیتونه کافی باشه برای قاضی؟
    به نظرتون اقدام کنم؟

    پاسخ
 • سلام
  زمینی که دارای سند مالکیت از اداره ثبت و اسناد است
  زمین شهری می‌تونه راجع به این ملک ادعایی داشته باشد .

  پاسخ
  • بله امکانپذیر می‌باشد

   پاسخ
   • اصغر شیرازی
    اکتبر 11, 2022 8:29 ب.ظ

    سلام و خسته نباشید. پدر من حدودا ۴۰سال روی زمین کشاورزی پدری اش کار کرده و حالا بعد از گذشت این همه سال برادران او امسال میگویند که دیگر روی زمین ها کار نکن و اینکه پدر انها هنوز زنده اس ولی چون پیر شده حرفی نمیزند ما باید چیکار کنیم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     آوریل 8, 2023 4:23 ب.ظ

     با سلام شما مکلف به تحویل ملک هستید ولی قبل از تخلیه می توانید تقاضای حق زارعانه خود رو از مالک بخواهید

     پاسخ
 • سلام

  پدرم زمین کشاورزی دارد و ملک در تصرف ما بوده است وشخصی با قلنامه ی دست نویس آمده و ادعای مالکیت میکند وچون پدر ما 70سال داشت با سوع استفاده از ایشان اثر انگشتی گرفتند و در قلنامه مهر جعلی شورا روستا هم است وشاهد قلنامه هم ندارد. پسرش پشت قلنامه به صورت ساخته گی از پدرش سال92خریداری کرده وپدرم سال 82طبغ قلنامه ای گفته زمین را به پسر سومم دادم و از علم سواد محروم هستم ودر خرید و فروش از اثر انگشت و مهر استفاده میکنم وسند بنچاق هم داریم آیا متهم می تواند زمین مرا که پدرم به من داده تصرف کند?

  تشکر از شما

  پاسخ
 • سلام روز بخیر من الان 54 سالمه پدر بزرگ من در زمان حیات زمینی داشتند وروی کاغذی به 4 نفر از بچه هاش بخشیده الان اون کاغذ مفقود شده خواستم ببینم بدون داشتن اون نوشته میشه ثابت کرد که زمین بما خواهد رسید یا نه …..ایا در اداره ثبت آثاری هست ؟ پدرم متولد سال 1284 بود ایا قبل ازاون ثبت اسناد بود ؟

  پاسخ
 • سلام
  پدرم فوت شده یک نفر بعد از 20سال یک قلنامه آورده و میگوید زمین را از پدرم خریده است.شاهد. قلنامه ندارد ومهر شورا را جعل کرده است.
  پسرش با خرید ساختگی ادعا میکند زمین را از پدرش سال 92خریده بنده هم با قلنامه و3سند بنچاق درسال 82از پدرم خریده ام.
  پدرم 70سال داشته قید کرده وامضاء کرده.

  من علم سواد نوشتن ندارم وباید پیش اثر انگشتم مهر فلزی هم باشد آیا می توانند زمین من را تصرف نمایند

  باکمال تشکر

  پاسخ
  • سلام حسب مورد دعوای ابطال مبایعه نامه های جعلی و رفع تصرف عدوانی مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید… پدر بزرگ بنده درسال 1370 یک قطعه زمین 100 متری به نام پورم کرده که قولنامه با امضای یک شاهد موجود هست.. الان عموی من همون قطعه زمین رو جز حیاتش کرده و سند واسش گرفته و پدر من هم فوت کرده… آیا الان میتونیم ادعای مالکیت کنیم؟؟

  پاسخ
  • سلام بله میتوانید ودر ابتدا باید دعوای ابطال سند رسمی انتقال و ابطال سند مالکیت رسمی در آن قسمت و سپس دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام یک زمین هکتاری در شهرستان ارثی داریم که پلاک به نام دایی بابام ثبت شده طرف هم خیلی وقت پیش فوت شده الان ادعا مالکیت زمین دارن میگن شما حق حقوقی ندارین ایا میشه کاری کرد ممنون راهنمایی کنین

  پاسخ
 • سلام پدر شوهرم ۹۱ سال سن داشت قبل از فوتشون منزل خودشو محضری به اسم پسرش زده و سه تا از بچه هاش شهادت دادن
  الان یکی از پسراش میخواد شکایت کنه
  آیا ایشون میتونه شکایت کنه که ملکه به دست بیاره لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • سلام خیر نمیتواند

   پاسخ
   • سلام . پدر همسرم یه تکه از زمین خودشو به همسرم فروخته و مبایعنامه تنظیم کردن ولی زمین تفکیک شده نیست و سند مادر داره آیا برای تفکیک زمین احتیاج به سند مادر داره یا لازمه که پدر همسرم خودش هم باشه ؟ برای تفکیک و سند زدنش چه چیزهایی لازمه ؟

    پاسخ
 • سلام من به عنوان ورثه شوهرم اقدام به شکایت در دادگاه کردم و ادعای سهم الارث از یه خانه از پدر شوهرم ک قبل از شوهرم فوت کرده الان وراث یه مدرک از محضر ارائه دادن از سال57 که برا صاحب قبلی از خرید این ها بوده والان اونها میگن این خونه اصلا از ما نیس ولی الان این خانواده 43 سال در این خانه به عنوان مستاجر زندگی میکنند

  پاسخ
  • سلام نسبت به مطالبه سهم الارث همسرتان اقدام و بگزارید مدارک را به دادگاه ارائه و سپس آن زمان دفاعیات یا دعوای احتمالی دیگر حسب نظر وکیل مطرح نمایید

   پاسخ
 • حمزه ایلام
  اکتبر 14, 2021 11:24 ق.ظ

  با سلام بنده یک زمین با قولنامه عادی خریدم و مبلغ قرارداد را نقدی تحویل فروشنده دادم و ازش رسید هم گرفتم ولی چون سن فروشنده بالا بوده اثرانگشت وی قابل خواندن نبوده تو انگشت نگاری ایلام شاهد هم دارم و زمانی که درخواست ثبت سند دادم متأسفانه فروشنده به جرم کلاهبرداری از من شکایت کرد و به دلیل کرونا جلسات غیر حضوری برگزار شد و من محکوم شدم حالا چگونه شکایت کنم که هم بتونم ثابت کنم که ایشان کلاهبرداری انجام داده چون همون اثر انگشت که رو قولنامه خرید من گذاشته همون رو تو پرونده با اون نحوه نگارش دیدم و ایشان خودش هم اظهار داره که بنده به خاطر کمک مالی از وی اثرانگشت گرفتم در صورتی که من هم کپی سند زمین که چندین هکتار است وبه اسم وی است دارم هم نقشه و کروکی و utm زمین چون زمین فوق چندین هکتار است که بنده هزار و دویست متر از وی خریداری کرده ام

  پاسخ
 • سلام. 3 هکتار زمین کشاورزی مشاع دارای سند از زمان شاه در اختیارمان هست. متاسفانه منابع طبیعی سند مارو باطل کرده و به مسکن فروخته و سند جدید برای مسکن صادر شده. ایا راهی برای پس گرفتن زمین ها هست؟ ممنونم

  پاسخ
  • سلام میبایست حسب مدارک ودر صورت امکان دعوای نقض نظریه ملی شدن اراضی موصوف و ابطال سند مالکیت به نام دولت مطرح شود

   پاسخ
 • سلام. من و دوبرادرم سهم مغازه ای داشتیم توسط شورای محل تقسیم کردیم. برادر دومم بهم پیشنهاد داد که بیایم سهم برادر اولم رو باهم بگیریم درجای دیگه بهش معاوضه کنیم. بعد نوشته به برادر بزرگمون دادیم و تعهد کردیم بهش مغازه بدیم. تا اینجا مشکلی پیش نیامد تا اینکه برادر دومم متقاعدم کرد که اینجا جاده رد نمیشه و بین خودمون مساوی تقسیم کنیم زمین مغازه من رو در درازا به باغم اضافه کرد و گفت اگر روزی راه اومد بهم برمیگردونه. ماهم نوشته دادیم مساوی بین ما تقسیم شد. حالا که جاده اومد سال قبل توافق کردیم و نقشه بردار اومد سهم من رو دوربین زد و طرح کشید به ماداد. اما برادر دومم اجازه نمیده مغازه بسازم میگه بهم بفروش. من آیا میتونم شکایت کنم و اثبات مالکیت کنم توسط شهود که برادر اولم و شورای محل. متشکرم

  پاسخ
 • سلام : مالکیت اراضی مستثنیاتی که اثبات مالکیت نشده اند به عهده کیست ؟ ( رای دادگاه دال بر مستثنیات گرفته ولی اثبات مالکیت نکرده )

  پاسخ
  • اگر حکم دادگاه نسبت به مستثنیات در محدوه زمین مورد ادعا باشد نیازی به اثبات مالکیت نیست

   پاسخ
 • سلام من پدرم سال ۶۰ از ناحیه چشم نابینا شد و به شهر مهاجرت کرد اون زمان ما بچه بودیم نتونستیم بریم روستا تا سال ۹۴ رفتیم سری ب خونه و باغ هامون بزنیم متوجه شدیم یکی بین خونه و باغ مون یه خونه ساخته که بالای اون خونه مون هست و پایینش باغ مون و اون اومده وسط این خونه ای ساخته آیا میشه ازش پس گرفت

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  ببخشید پدر من سد کوچکی در کنار باغشون دارن که از اب باران استفاده کنن بعد از ۳۰ سال که از مهندسی و ساخت این سد گذشته اداره اب ادعای مالکیت میکند و از پدر من شکایت کرده و دادگاهی شدند میخواستم بدونم ایا دادگاه حق مالکیت و به ما میدهند یا نه؟؟

  پاسخ
 • با سلام
  من خونه پدربزرگ و خریدم و خونه الان دست من هست ولی بعد از فوت پدربزرگم یکی از وراث قولنامه من و زیر سوال برده و از من شکایت کرده و علی رغم شهادت دو تا دایی هام بعنوان شاهد قولنامه و تایید قولنامه از طرف هر سه نفر از کارشناسان دادگستری قاضی من و محکوم کرده و استنادش این بوده که بنگاهی که در آن قولنامه را نوشته ایم وجود خارجی نداشته چون در استعلام از اداره اصناف گفته شده که چنین بنگاهی در آن سال پروانه نداشته. بنگاهی پسر عمومی من بود و با نامه در دست اقدام در سال 82 فعالیت میکرده که پرونده ای در اداره اصناف برایش ثبت نشده

  پاسخ
  • سلام مجوز نداشتن مشاور املاک هر چند تخلف صنفی محسوب لیکن موجب بطلان یا فساد قرارداد بیع نوشته شده نمی شود حتما تجدید نظر خواهی انجام دهید

   پاسخ
 • الان پرونده در دادگاه تجدید نظر هست و اگه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی و تایید کنه من چیکار می تونم بکنم؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 8, 2023 1:39 ب.ظ

   باسلام. چنانچه حکم صادر شده باشد اعتبار امر مختومه دارد و نمی توانید مجدد طرح دعوی با همان خواسته را نمائید ولی اگر قرار صادر شده باشد می توانید مجدداً طرح دعوی نمائید.

   پاسخ
 • با سلام پدر بزرگ بنده در سال 1350 حدود 70 هزار هکتار زمین در شهرستان کبودر اهنگ را رها کرده و به صورت امانت به برادر خود سپرده که پس از چند سال متوجه میشه مه پسرش زمین ها را بالا کشیده و به علت سادگی پدر بزرگم زمین رو رها میکنه و متاسفانه پدر بنده هم اقدام انچنانی هم نمیکنه الان میشه از طریق قانونی زمین رو پس پیدا کردن شماره پلاک ثبتی زمین و احراز شدن زمین به ملکیت پدر بزرگم پس بگیریم؟

  پاسخ
 • سلام همسرم خانه رابصورت قولنامه ای بنامم زده ودراملاک ثبت شده شاهدان امضا کردند وکد رهگیری داره اما سندواقساط وام منزل بنام همسرم است (چون اقساط پرداخت نشده سند به همسرم داده نشده اما قانونا به اسم ایشون هست)وفقط قولنامه بنام من است درقولنامه ثمن معامله ۱۰۰ میلیون ذکرشده ونوشته شده ایشان موظف است اقساط منزل را کاملا پرداخت و درصورت آمدن سند آن را بنام من بزندآیا ازنظر قانونی من مالک خانه هستم ک قولنامه به نام است یاهمسرم که سند بنامش است ؟ آیا میتواندتقاضای رجوع هبه کند؟

  پاسخ
  • سلام اولا موضوع شما هبه نیست و بیع هست
   دوما اگر شرط تسویه وام را در قرارداد بیع آورده اید مشکلی نیست شما پس از تسویه وام میتوانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید من از این چیزای قانونی سر در نیاوردم
  سوالم اینه پدربزرگ من توی روستامون 3 هزار متر زمین داشته که توی همین زمین یه خونه 80 متری وجود داشته این خونه و زمین بعد از زلزله رودبار بنیاد مسکن اصفهان به اهالی بخشید و مدرک اسن بنیاد به اسم پدر بزرگم ثبت شده که الان دست ماست چند سال بعد پدربزرگم این خونه و زمین رو به یکی از دایی هام ینی پسرهاش داد چون جانباز بود و خونه نداشت داد که توش زندگی کنه ولی نداد برای خودش داد که بشینه ولی داییم صاحب شد و دیوار کشید و کسی رو راه نداد پدربزرگم هم سال 94 فوت کرد ما الان شکایت کردیم و کلی دویدیم ولی جلسه اخر که دادگاه رای مارو میخواست صادر کنه اومد گفت اب و برق به اسم منه و اخطار امور کشاورزی هم به اسم من اومده و همه چیز خراب شد البته نا گفته نباشه که پیش قاضی کارت جانبازی ارایه داد و گفت من اوم سرشناسیم و از این حرفا الان ما این هفته دادگاه جلسه اخرمونه بهم کمک کمید بدونم که باید چی بگیم به دادگاه و چی ارائه بدیم
  این خم هست که دادگاه به ما مامور داد و ما رفتیم استشهاد گرفتیم و بالای 100 نفر این حرفای منو تایید کردن حتی شورای حل اختلاف روستا هم تایید کرد ولی داییم خودش تنهایی کاغذ برده ده تااز همسایه ها امضا کردن ولی دادگاه مال اونو ارجح تر میدونست اخه چرا
  جواب رو به ایمیلم بفرستید ممنونم

  پاسخ
  • سلام حق باشماست احتمالا دایی شما به نتیجه نرسند لیکن حتما مستندات شما توسط وکیل میبایست بررسی گردد.

   پاسخ
 • با سلام قطعه زمینی به مساحت 3500 متر خریدم ولی در قول نامه متراژ ذکرشده زمین 3200 متر بیان شده و نوشته شده “طبق نقشه مهندس طهماسبی پس از اصلاحات و توافق طرفین به مساحت 3200 متر توافق شده است” درصورتیکه در نقشه مساحت این پلاک زمین 3500 متر است متراژ سند چقدر درست است؟

  پاسخ
 • سلام خسته نیاشید از مادرم زمینی به ما ارث رسیده است که بعد از فوت مادرم برادرهایمان بدون اجازه یه چاه حفر کردند و چند سالی بدون اجازه برداشت داشتند. در سال گذشته ما مجبور به فروش زمین در دادگاه به خود بادرهایمان شدیم. و در شکایتی دیگر اجرت المثل ایام تصرف را خواستار شدیم. الان بعد از فروش زمین از ما شکایت کردند چون قیمت زمین به خاطر چاه بالا بوده و اجرت المثل دریافت کردید باید سهمیه خودتان از چاه را بدهید سوال من اینه ایا ما باید هزینه بدهیم . با تشکر از شما

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر.پدربزرگ بنده یک زمین 600 متری کشاورزی را به عنوان هدیه به من داده و داخل برگه سه نفر به عنوان شاهد امضا کردند.و هیچ کدام از فرزندان پدر بزرگم از این مسله مطلع نیستند.و حالا پدر بزرگم در قید حیات نیستند. اگر عمو ها و عمه ها شکایت کنند میتوانند این زمین را از من بگیرند؟ممنونم

  پاسخ
 • سلام پدربزرگ من یک برادر داشته است که فوت کرده بعد برادر فوت کرده دو فرزند یکی پس و دیگری دختر داشته است پد پزرگ من آنها را کنار فرزندان خود بزرگ کرده بعد از چند سال فرزند پسر میمیرد و دختر شوهر میکند بعد از اینکه سال ها میگذرد فرزند پسر دختر از پدربزرگ من ادعای ارث میکند ولی سند تمامی زمین ها به اسم پدربزرگم و سند رسمی جمهوری اسلامی است حالا آیا پسر دختر برادر پدربزرگم میتواند کاری کند خواهشا جواب بدهید

  پاسخ
  • سلام اگر در طبقات اول و دوم ورثه موجود نباشد ،ایشان میتواند تحت رعایت طبقه ودرجه مدعی ارث بشود.

   پاسخ
 • سلام. من و همسرم زمین کشاورزی در سال 92 خریداری نموده ابتدا بنام همسرم ولی در سال 93 نصف آن را بنام من انتقال دادند.زمین کسر دارد ایشان با سند قبلی که ششدانگ بنامشان بوده طرح دعوا نموده اند الان که من قصد متارکه دارم درمورد اجرت المثل و کسری زمین اقامه دعوا نموده ام دادگاه با استناد به اینکه ایشان مالک ششدانگ است رای صادر شده و چیزی به من تعلق نمی گیرد. با چه عنوانی علیه ایشان دادخواست بدهم.

  پاسخ
  • شما بدوا میبایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کنید و بعد اخذ سند سه دانگ دعوای اجرت المثل مطرح نمایید

   پاسخ
 • سلام ملکی با سندعادی (مبایعنامه)فروخته شده و سه ضلع آن مشخص است و یک ضلع مشخص نیست وخریدار ده سال تصرف داشته(سه ضلع رادیوارکشیده) حال فروشنده مدعی است که ضلع نامعلوم یکی از اضلاع دیگر است، چاره چیست

  پاسخ
 • سلام.
  الف یک باب مغازه به شخص ب می فروشد با این شرط که بیع پس از تنظیم سند و‌امضای سند رسمی محقق می گردد اما پیش از تنظیم سند الف مغازه را تحویل ب می دهد.
  یک) ایا بیع صحیح است یا خیر ؟معلق است یا تشریفاتی؟
  دو)ایا مشتری پس از تنطیم سند می‌تواند از منافع ان بهره ببرد؟
  سه)اگر در ضمن این قرار داد موافقت شده باشد که مشتری از لحظه ایحاب و قبول مالک شود ایا صحیح است یا خیر؟

  پاسخ
  • سلام
   یک) اگر وقوع عقد معلق شده باشه بیع باطله
   چون مصداق تعلیق در انشا خواهد بود
   اما اگر منشا معلق باشه بیع معلق صحیحه
   دو) اگر بیع صحیح باشه بله
   سه)بله ممکنه و در این صورت مشتری مستحق اجرت المثل ملک هم خواهد بود.

   پاسخ
 • بسمه تعالی
  سلام
  پدر بزرگ بنده درسال 1346 اموال غیر منقول خود را بین فرزندان ذکور تقسیم کرد به هر کدام زمینی در بافت روستا برای خانه داده است و افراد آن را تحویل گرفته بودند و بعضی از قبیل یکی از عموهایم که در روستا زندگی میکرد خانه ای در زمان حیات پدربزرگ ساخت در آن زندگی نمود و حتی در آن فوت نمود . پدر بزرگ بنده در سال 1351 فوت کرده است اموال غیر منقول او صورت برداری شد و میزان سهم وراث ذکور و تنها عمه من مشخص گردید و تحویل هر کدام شدهمه سهم خود را به پدرم که نوجوان بود بخشیدند که یتیم شده بود با مادرش زندگی کند و تا اینکه ازدواج نماید . پدر بزرگم مقداری زمین زارعی داشت که آن را نیز بین وراث ذکور در سال 1346 تقسیم کرده بود ولی بعد از وفات، فرزندان ذکور با حضور شاهدین وقت اقدام به صورتجلسه بین خود کردند . ما هیچ مستندی برای مالکیت زمینها اعم از خانه سرا و زمینهای زراعی نداریم هر یک از وراث با تهیه یک استشهاد محلی در سنوات قبل مجوز احداث بنا در ملک مسکونی خود را گرفتند و اقدام به ساخت خانه نمودند الان بعد از 50 سال سکوت فرزندان عمه ام او را تحریک کرده اند که او باید شکایت کند و سهمش را بگیرد در حالیکه پدربزرگ بنده در زمان حیات زمینها را به افراد داده بود حال قاضی دادگاه اقدام به کارشناسی در خصوص میزان متراژ افراد بدون توجه به اینکه مالکیت املاک برای پدر بزرگم بعد از فوت نبوده داده است چه باید بکنیم

  پاسخ
  • سلام در شهر خوتان حتما با وکیل مشورت نمایید مفروض ترین اقدام طرح دعوای اثبات مالکیت هست

   پاسخ
   • باسلام وعرض ادب.بنده حدود ۶ماه پیش از فوت پدرم زمین وباغ به صورت سند عادی خریداری کردم ولی الان متسفانه سند گم شده وبنده فقط کپی سند رو دارم که در دفتر اسناد رسمی مهر خورده.الان پدرم فوت شده ورثه میگن کپی سند قبول ندارم .وقتی فروشنده فوت شده بند برای اثبات مالکیت باید به جای خوانده چکسی رو بنویسم
    ممنون

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر. سال ۷۲زمینی رو در روستا از پدرهمسرم خریداری کردم ودرش خانه ساختم و زندگی میکنم ،منتها زمینم ثبت محضری نشده فقط خط فروشنامه چی و مهرو امضادهیارو شورا محل زیرش هست الان چند سالی هست که پدرخانمم به رحمت خدا رفته خواستم بدونم ورثه اون مرحوم براگرفتن حق وارثشون میتونن ازاین زمین من هم تصرف و شکایتی داشته باشن یا نه ؟باتوجه به اینکه زمینم ثبت محضری نشده برام مشکل ساز نیست ؟باید چه مراحلی انجام بدم آیا الان میتونم براثبت اقدام کنم ؟ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
 • سلام ممنون از سایت خوبتون
  پدر من حدود ۳۰ سال پیش مبلغی پول به پدرش میده تا یه ملک برای او خریداری کنه پدربزرگمم ملک رو میخره اما قول نامه رو به اسم خودش مینویسه چند روز بعد فروشند ملک رو از اداره اوقاف مستقیما به نام پدرم ثبت میکنه حالا بعداز گذشت سی و چند سال از این جریان برادران پدرم میتوانند از این ملک ادعای ارث کنند؟؟؟

  پاسخ
 • سلام ،پدر من زمینی حدودا2000متری داشته و خانه قدیمی بر روی آن ساخته و بعد اینکه سند را ثبت کرد ،بعد از چندین سال آن زمین را به مادرم به صورت وکالتی عرصه واعیان داد ومادر سند قطعی گرفت، وبعدا پدرم یک خانه با پروانه ساخت واشتراک بنام خودش(پدرم) ساخت ،حالا مادرم فوت کرده ،ایا پدرم این خانه جدید را که پروانه ساخت واشتراک آب وبرق بنام خودش است،میتواند به من (پسر) بفروشد، واز طرف مادرم هم که زمین ارث میبرم

  پاسخ
 • با سلام از سایت خوبتون
  یه سوال داشتم خدمتتون پدرم قبل از ازدواجش مجددش ملکی را به نام من و براددم زد در دفتر خانه ثبت شد اما روی حق خرید و فروش ملک شرط گذاشت تا زمانی که زنده هست ایا پدرم میتواند بدون حظور ما ملک را به فروش برساند ممنون

  پاسخ
 • باسلام وخسته نباشید
  ببخشید ما یه زمین داشتیم که مادر پدرم کوچیک بودیم فوت کردن مانمیدونیم کجاست ولی توتحریر ترکه ی ما ذکرشده که زمین 176متر باسندرسمی تودفترخونه 4تهران ثبت شده ولی ما شماره ثبتی یاپلاک هیچ مشخصاتی اززمین داریم چطوری میتونیم بفهمیم این زمین کجاست وکس فروخته عموم هم فوت کرده
  توروخدا راهنماییم کنید که به حقم برسم

  پاسخ
 • سلام.آیا فردی می تواند با استشهاد محلی و شاهد ملکی و اینکه در این مکان به مدت ۱۷ سال ساکن هست را در دادگاه مال خود کند بدون داشتنه سند یا وصیت نامه ای ؟

  پاسخ
 • آیا وصیتنامه ای که ۳۰ سال پیش در محضر تنظیم شده دارای اعتبار است ؟ وصیتنامه هر سال تمدید نشده است

  پاسخ
 • باسلام
  همسرم ۴ سال است که فوت کرده مبایعنانه یک باب مغازه واقع در پاساژی در تبریز با برادرشان را دارم که به امضای شهود هم رسیده برادرشان هم مغازه را بصورت قولنامه ای از شرکت عمران آذربایجان گرفته مغازه دارای پلاک ثبتی موقت است و پلاک ثبتی پاساژ را ندارم چگونه می توانم به پلاک ثبتی کل پاساژ دسترسی پیدا کنم تا بتوانم دعوی الزام به سند برای برادر شوهرم تنظیم کنم وآیاداگر پلاک ثبتی کل رو نداشته باشم چگونه می توانم برادر شوهرم را ملزم به زدن سند کنم

  پاسخ
  • سلام باید دعوای اثبات وقوع عقد بیع مطرح نمایید خود دادگاه استعلام می‌کند سپس قبل از پایان جلسه اول افزایش خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت بدهید

   پاسخ
 • با سلام
  آیا برای ملک قولنامه ای ، مجوز ساخت می توان صادر کرد ؟

  پاسخ
  • خیر با اینکه خیلی از شهرداری اقدام به صدور مجوز ملک قولنامه ای می نمایند اما ابن موضوع خلاف مقررات است .

   پاسخ
 • سلام،درسال59زمینی به مساحت 400مترکه 2اطاق پرداخت آن احداث شده بود خریداری و سپس دیوارحیاط و…رابنانمودم وپس از3الی4سال به واسطه نزدیکی با دکل‌های فشار قوی سکنه مجبور به تخریب وتخلیه منازل خویش نمودند وپس از گذشت نزدیک به40سال وارزش یافتن زمین متاسفانه تعداد 4نفرآنراتصرف نموده اند وعکس هوایی سال58که دواطاق خریداری شده توسط بنده مشخص است ودرجانمایی سال 2021کاملأتصرف آنها محرزمی باشد چگونه می توانم خلع ید بگیرم ممنون می شوم راهنمایی نمایید لازم به ذکر است آن زمان انشعاب آب شخصی (افرادی ماهیانه خود مبلغی از مصرف‌کنندگان اخذ می کردند)و ازانشعاب برق برخوردار بود که متأسفانه باتوجه به عدم ثبت سیستمی وبلااستفاده ماندن به مدت طولانی شماره اشتراک یافت نگردید.ممنون می شوم راهنمایی نمایید.

  پاسخ
 • باسلام
  خانه ای را با پدرم خریدیم که نصف پول خانه را من پرداخت کرده ام اما خانه را به نام پدرم سند زدیم اکنون که پدرم فوت کرده است خوهر و برادرهایم قبول نمی کنند و فقط یک مبایعنامه عادی میان من و پدم نوشته شده است آیا به استناد آن مبایعانمه عادی چه کاری می توانم انجام دهم

  پاسخ
  • به استناد مبایعنامه عادی می توانید طرح دعوای اثبات مالکیت نمایید .

   پاسخ
   • سامان ریگی
    دسامبر 9, 2021 7:12 ب.ظ

    باسلام بنده زمینی خریدم باقولنامه عادی وامضا شهودوسند وکالت محضری از فروشنده دارم الان فروشنده فوت کرده وورثه دردسترس نیستند برای انتقال سند بنام خودم چکاربایدبکنم و سریعترین روش برای نتیجه چیست

    پاسخ
    • بایستی از دادگاه درخواست استعلام گواهی انحصاروراثت مرحوم را نمایید البته اگر گواهی انحصاروراثت را گرفته باشند

     پاسخ
 • با سلام و وقت بخیر . یه سوال داشتم میخواستم ببینم برای پسرم که 18سال تمام سن دارد یه خودرو بخرم ولی چه جور سندی در محضر باید تنظیم شود که نتواند ادعای فروش و مالکیت داشته باشد .ممنون

  پاسخ
  • امکان پذیر نیست
   زیرا با وجود سند سبز راهور و یا سند انتقال قطعی دفتر خانه
   شما نمی توانید مانع اعمال حق مالکیت ایشان شوید
   مگر اینکه صلح عمری منعقد کنید.

   پاسخ
 • باعرض سلام وخسته نباشید .پدر شوهرم بوسیله قولنامه ودر بنگاه معاملات ملکی دودانگ ازخونه شو به من واگذار کرده وچند تا شاهد هم گواهی کردن .درآخر هم نوشته دودانگ از سهم شوهرم را هم به من بدهند قرار بود بعد از دوماه این قولنامه را محضری کنند که انجام نشده پدر شوهرم چند ساله فوت کرده شوهرم هم معتاده وهمش دنبال خلاف وزندانه .آیا میتوانم بوسیله این قولنامه چهار دانگ خونه رو بگیرم .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 • سلام وخسته نباشی اگر کسی برای خرید یک منزل مسکونی یکنفر پول را پرداخت کرده باشد اما بنام دونفر هم پرداخت کننده وجه وهم همسرش که بصورت امانت 3دانگ بنام خانم بوده ولی اکنون پس نمیدهد چگونه میشود بدون شاهد پس گرفت؟البته شاهدی هم نیست

  پاسخ
 • سلام، در سال 98 یک واحد آپارتمان که فاقد پایان کار و سند تفکیک شده برای طبقات بود را خریداری کردم و متاسفانه کد رهگیری برای مبایعه نامه نگرفتم. در روزی که قرار بود انتقال سند انجام شود هم هیچ یک از طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکرد و تا امروز هم پایان کار ساختمان صادر نشده است. همچنین صاحب بنگاه املاک فوت کرده است و مالک فعلی ساختمان از دریافت پایان کار و انتقال سند به بهانه های مختلف خودداری میکند. اکنون در آپارتمان ساکن هستم. باید در این شرایط چه کار انجام دهم؟

  پاسخ
  • دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح نمایید

   پاسخ
 • من فرزند ذکور خانواده بودم سال 62 که سن قانونی نداشتم قطعه زمین مسکونی به مبلغ 120000تومان در حضور چند نفر از معتمدین خریدم مبلغ 90000تومان ان را شخصا پرداختم مبلغ 30000 تومان ان را طی چکی که یکی از معتمدین دادند پدرم بعد از 9ماه پرداخت نمودند سالهای بعد با مشارکت هم بدون هیچ گونه قراددادی بدون حضور پدر م زمین را تبدیل به منزل مسکونی کرده و با تمام امکانات در اختیار والدین وسایر خواهر برادران قرار دادم وسند بنام پدرم می باشد حدود 10 سال قبل پدرو مادرم فوت نمودند بخشی از صورت هزینه های ان زمان را بصورت دستی است خرج کردم دارم ودیون بانکی منزل هم که ضمانت بانک بوده و پدرم مقروض بود خودم پرداخته ام و فیشهای ان رادارم بخشی از پرداختیهای پدرم هم دارم .در ان سالها دو نفر از خواهرام ازدواج کرده بودند و مستقل بودند ویک خواهرم دو ساله و یک برادرم متولد نشده بودندولی یکی از برادرام شاهدهستند و قبول دارند که ملک توسط من خریداری شده و مشارکتی ساخته شده چگونه می توانم برای سایر برادران و خواهرام که دران زمان متولد نبودند و دو ساله بودند اثبات مالکیت مشارکتی کنم ( سند به نام پدرم است ) چند نفر از حاضرین که در زمان خرید ملک حضور داشتندحاضرند شهادت بدهند و حتی استاد کار و همسایگان مطلع هستندمیتوانم با استشهاد محلی و شهادت شهودین اثبات مالکیت مشارکتی برای وارثین نمایم لطفا راهنمایی کرده مواد و استناد قانونی ان برام ذکر کنید

  پاسخ
 • من فرزند ذکور خانواده بودم سال 62که سن قانونی نداشتم قطعه زمین مسکونی به مبلغ 120000تومان در حضور چند نفر از معتمدین بدون حضور پدرم خریدم مبلغ 90000تومان ان را شخصا پرداختم مبلغ 30000 تومان ان را طی چکی که یکی حاضرین دادند پدرم بعد از 9ماه پرداخت نمودند سالهای بعد با مشارکت هم بدون هیچ گونه قراددادی بدون حضور پدر م زمین را تبدیل به منزل مسکونی کرده و با تمام امکانات در اختیار والدین وسایر خواهر برادران قرار دادم وسند بنام پدرم می باشد حدود 10سال قبل پدرو مادرم فوت نمودند بخشی از هزینه های ساخت و ساز بصورت دستی دارم و دیون بانکی منزل به نام پدر را پرداخته ام فیش دارم بخشی از پرداختی های پدرم را هم دارم .در زمان خرید دو نفر از خواهرام ازدواج کرده و مستقل بودند و یکی از خواهرام دوساله و ویکی از برادران 4سال بعد متولد شدند ولی یکی از برادرام وچند نفر از معتمدین و مطلعین در خرید؛ استاد کار بنا و همسایگان حاضرند شهادت بدهند چگونه می توانم برای ان خواهر و برادرم که ان زمان دو ساله و متولد نشده بودند اثبات مالکیت مشارکتی یا مشاعی کنم که در تقسیم ترکه حقم ضایع نگردد ایا با استشهاد محلی و شهادت برادرم و مطلعین میتوانم اثبات مالکیت کنم لطفا راهنمایی کرده مواد و استناد قانونی ان را برام ذکر کنید

  پاسخ
 • باسلام وعرض ادب،وتشکر از زحمات کلیه کارشناسان که در راهنمایی گشایش گره مشکلات هم میهنان ،تلاش دارند.بعرض برسانم که مرحوم پدرم درزمان حیات یک قطعه زمین رابرای جبران جزیی از دیونی که بمن داشت هبه کرد ،ازجمله همین زمین که تاکنون بیش از۲۰۰ قطعه اش را مرحوم فروخت ،ولی بمن هیچ مدرکی نداد،وبعد باقیمانده زمین را به تعداد اولاد خود ۱۳نفرتقسیم کرد ،ومال من را چسبیده به قطعه ای که قبلا داده بود،وحاشیه خیابان قرار دارد، شخصا انتخاب کرد و۱۲ قطعه دیگر برادران وخواهران را به قید قرعه به هرکدامشون واگذارکرد،و به آنها هم هیچ مدرکی نداد ودادن سند محلی به همه را بعهده من گذاشت.حالا اکثریت وراث نسبت به قطعه اولی اعتراض داشته وبرای تصرف آن توسط من شکایت کیفری نمودند،که دادگاه کیفری بودن آن را رد کرد و۲۰ روز حق اعتراض وفرجام خواهی را از استان داده است،در حالی که ابتدا ۴ نفر از وراث سند محلی را از من گرفتند وبقیه خود داری کردند،وآنه برای قطعات خود غیر از خودشان شاهدی ندارند،اما من چندنفر شاهد که مستقیما ازپدرم مالکیت آن را شنیدند که یکی برادرش یعنی عمویم میباشد که زمین راقطعه بندی کرد ،حال قطعه چسبیده به قطعه اولی را که قطعات سایرین نیز بصورت پیوسته در کنار آن هستند قبول دارندو منهم همانطور که پدرم امر کردند،اسناد محلی هرکدام را تنظیم کردم ولی بعضی از آنها همینطور بدون اینکه سندی از من بگیرند،فروختند والبته من وبقیه هیچکدام مدعی ۱۳ قطعه نیستیم ،اما قطعه حاشیه را که قبلا پدرم بطریق هبه واگذار کرده بود قبول ندارند همانطور که عرض شد،نسبت به تصرف آن که سالهاست دست من میباشد،بعنوان تصرف عدوانی ومال غیرشکایت کیفری نمودند که دادگاه موضوع را رد کرده وحقوقی دانست،حال من برای رسیدن به حق خودم با وجود شاهد و تاییدیه استشهادی باید چه کاری انجام دهم؟ متشکر وممنون هستم از بذل توجه و وراهنمایی که می فرمایید

  پاسخ
 • با سلام
  خانم ۹۰ ساله ای، صاحب منزل شخصی بود. دو تا از ۷ فرزند این خانم، با همدستی، خانه را به نام یکی از نوه ها کرده اند. الآن آن خانم فوت کرده است. ۵ فرزند دیگر نه سند دارند و نه وصیت نامه. با این شرایط، ۵ فرزند دیگر از خانه ارث نمیبرند؟

  پاسخ
 • باسلام و احترام، پدرم در زمان حیات قطعه زمینی را به اینجانب بخشیده اند ولی سند به نام ایشان است. اکنون بعد از فوت ایشان تمام ورثه که شامل 8 نفر هستند قبول دارند که ملک مذکور متعلق به من است و همگی در دفتر خانه حاضر شده و وکالت به نام بنده زده اند. با این حال اداره ثبت می گوید باید سند بنام همه وراث سند بخورد و بعد اگر خواستند به نام شما انتقال دهند. آیا راه دیگری وجود ندارد؟ و باید حتما سند به نام همه تقسیم شود؟

  پاسخ
 • با عرض سلام
  پدرم حدود بیست سال پیش ملکی را به سازمانی فروختند که در قولنامه به این شرح است که ۵۳ سهم از ۲۴۰ سهم از ملک مشاع که هر سهم برابر با ۱۸۴ متر ! اخیرا ما فهمیدیم که هر سهم ۲۰۴ متر بوده که حدود هزار متر تفاوت میشود؛
  مدارک لازم در اختیار هست و ملک ساخته نشده
  سوال اینست که آیا قابل بازپس گیری هست ؟

  پاسخ
 • سلام.من زمینی در شمال خریداری کردم ۷ سال پیش ولی قولنامه ای که نوشته شد دارای شماره ثبت نمیباشد .الان من میتونم این زمین رو بفروشم . وبعدا کسی نمیتونه ادعای مالکیت کنه؟؟

  پاسخ
  • بله طبیعتا میتوانید اقدام کنید

   پاسخ
   • سلام خسته نباشید
    پدربزرگ من دو طبقه ساختمان داشت قبل فوت یک طبقه رو در مبایعه نامه عادی به اسم پدرم کرد ولی سند زمین با سند خانه بغلی عوض شده بود یعنی پدربزرگ سواد نداشته از اول سندهای دو تا ملک جا به جا بوده الان پدربزرگ فوت شده وراث میخان پلاک ثبتی رو درست کنن و خانه را به نامه خودشان بگیرن ایا من با داشتن مبایعه نامه میتونم خونه رو بعد ثبت پلاک بگیرم؟

    پاسخ
    • قبل از هر اقدامی ابتدا پدر شما دعوای اثبات وقوع عقد بیع علیه بقیه ورثه مطرح نمایید

     پاسخ
   • با سلام.من 35 سال پیش زمینی رو بصورت قولنامه ای خریدم.خودم ساختم.اب و برق و گاز و تلفن همه به نام خودمه.اون زمان فروشنده چند تا سفته داد که ضمانتی باشه برای سند زدن.بنا بر دلایلی نرفتم سند بزنم.الان بعد از گذشت 35 سال رفتم زمین شهری سند بگیرم گفتن به نام اون شخص ثبت شده.پیگیری کردم فروشنده در قید حیات نیست.الان وراثش ادعا میکنن این ملک برای پدرشون بوده.با توجه به این که قولنامه دارم و شهادت همسایه ها آیا میتونن مدعی باشن و ملک رو از دستم دربیارن.نمیان سند بزنن

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     ژانویه 28, 2022 8:27 ب.ظ

     دعوای الزام به تنظیم سند و صدور سند مالکیت به طرفیت ورثه فروشنده و زمین شهری مطرح کنید

     پاسخ
 • پدربنده درزمان مهجوریت مغازشوفروختن،حدود20سال قبل به صورت قولنامه ای. الان صاحب مغازه واسه خودش سندشش دانگ گرفته چجوری به دادگاه بفهمونم که این طرف مغازه رو ازپدرم خریده چون این صاحب مغازه میگه من سند شش دانگ دارم و مغازه رو ازکسه دیگه خریدم که الان قولنامش گم شده

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر. ببخشید پدر بزرگ ( فوت شده )من قبل از انقلاب ۸جریب مشاع با فردی زمین خریداری کرده است که سه دانگ از شش دانگ مال او بوده و ما سند این زمین را ‌که مال قبل از انقلاب است داریم و بر اساس شماره ملی و این سند قدیمی ما از دفتر ثبت استعلام گرفتیم و هنوز مالکیت قسمتی از آن زمین در ثبت اسناد به نام پدر بزرگ من است. اما در آن مکان خانه های زیادی ساخته شده است
  آیا هنوز هم ما می‌توانیم ادعای مالکیت کنیم یا ممکن است زمین به صورت قولنامه فروش رفته باشد

  پاسخ
 • با سلام و احترام- برج 7 سال 1396 یک واحد آپارتمان ( از مجموع 15 واحد ) را با میابعه نامه عادی خریداری نموده ام که برج 11 همان سال قرار به حضور در محضر و تنظیم سند بود ولی تاکنون انجام نشده است ، بنده در همان روز مقرر شده برگه عدم حضور را گرفتم ، الان بعد از گذشت 4 سال و ارسال چندین اظهار نامه و درخواست های مکرر هنوز این مهم انجام نشده است ، سال گذشته دادخواستی مینی بر الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام انجام دادم و قاضی با توجه به آماده نبودن پایان کار و صورتمجلس تفکیکی دادخواست را قابل استماع ندانست ، تا به امسال که بنده با توجه به انجام شدن این مراحل دادخواست مجددی مبنی بر الزام به تنظیم سند ، پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و … ارائه دادم و این بار قاضی ارتباط بین دو شریک ملک را خواسته ، شایان ذکر است سند تک برگ کل ملک بصورت سه دانگ سه دانگ بین دو نفر است و یکی از این دو نفر که جواز ساخت و پایان کار و … به نام ایشان بوده مبایعه نامه بنده را امضا کرده و نفر دوم را بنده اصلا ندیده ام ، این در حالی است که به جز واحد مابقی واحد ها ظاهرا به نام سازنده ( کسی که مبایعه نامه بنده را امضا کرده ) می باشد ، سوال بنده از حضرتعالی اینه که قاضی رابطه بین دو شریک ( تقسیم نامه ، شراکت نامه یا .. ) را از بنده میخواهد ، این درحالی است که با توجه به استعلام از ثبت اسناد هنوز سند بنام هر دو شریک بوده و تفکیک سند جهت هر واحد انجام نشده ، و خود شرکا هم این تقسیم نامه را جز اسناد فی مابین خود دانسته و به هیچکدام از واحدها ارائه نداده اند ، با توجه به بررسی بنده تقسیم نامه محضری و مستند بعد از صورت مجلس تفکیکی ( که انجام شده ) و قبل از تفکیک اسناد هر واحد ( مشخص نمودن مالک و خریدار هر واحد ) انجام می گردد که هنوز در دفترخانه انجام نشده است ، لطفا راهنمایی فرمائید با ارائه این همه مدارک و مستندات و … آیا ارائه این برگه به دادگاه جز الزامات است یا خیر ؟ لازم به توضیح است بنده از همان ابتدا ( 4سال ) متصرف واحد بوده ام . با تشکر و عذرخواهی از زیاده گویی

  پاسخ
  • بله شما باید تمام مالکین مشاعی را خوانده دعوا قرار می دادین و یا اکنون باید مدارکی رابطه شرکای مشاعی را ارائه نمایید

   پاسخ
 • با سلام
  خانه نسقی خریده ام به متراژ صد متر که بعد از چند دست خرید و فروش به من رسیده توالی خریدار و فروشنده درست است و به نسق میرسد به صاحب اصلی زمین که مدارک مالکیت اون هم درست است مشکلی که دارم اینه که اثر انگشت فروشنده اصلی یعنی صاحب زمین جوهر برویش ریخته شده و نصف ونیمه پیداست و صاحب زمین هم فوت کرده از طرف کسی هم شاکی خصوصی نداره و خونه هم در تصرف من هست در ضمن این ملک سال ۶۹ معامله شده خواستم ببینم برای من امکان دارد مشکلی پیش بیاید و کسی ادعایی بکند یا نه و من با این ایراد که در مبایعه نامه وجود دارد میتوانم برای گرفتن سند اقدام کنم یا نه در ضمن این خانه را من تازه خریدم و زمن خرید این اشکال رو ندیدم ممنون از پاسخگویی شما

  پاسخ
 • منیره اذر کیا
  دسامبر 29, 2021 12:58 ب.ظ

  اموال ب اسم فرزندانم بوده ولی الان شوهرم فروخته بخاطر ندادن مهریه ومن شماره سند ندارم ونمیتوانم ثابت کنم هیچ راهی وجود ندارد ک ثابت شود

  پاسخ
 • سلام. دو تا برادریم. پدرم در زمان حیاتش، قصد داشت یک مغازه بزرگ در محل زندگی مان بخرد. بنده آن زمان، یک مغازه کوچک به نام خودم داشتم. برای اینکه پدرم از دیگران پول قرض نگیرد، بنده مغازه خودم را فروختم و پولش را به ایشان دادم تا پدرم این مغازه بزرگتر را بخرد؛ آن زمان، پدرم مغازه را به نام برادر بزرگترم ثبت کرد و من از باب برادری، در این مغازه سالها کار می کردم. بنده هیچ مدرکی ندارم که در این مغازه جدید، به اندازه پولی که کمک کردم، سهم میبرم و مدتی است که برادرم مرا از مغازه خودش بیرون کرده است. حالا برای اثبات سهم خودم در این مغازه، چکار باید بکنم؟ آیا راهکار قانونی وجود دارد؟ خیلی ممنون اگر راهنمایی بفرمایید. تشکر

  پاسخ
  • خیر متاسفانه راهی ندارید صرفا میتوانید دعوای اثبات وقوع عقد قرض علیه ورثه مطرح کنید

   پاسخ
 • با سلام اینجانب ملکی را قول نامه ای خریداری نمودم ولی الان وراث شکایت کرده اند که ملک جزو اموال ماترک پدر است وباید تقسیم گردد ممنون میشم راهنمایی بفرمایین که چه باید بکنم

  پاسخ
  • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا اثبات مالکیت حسب مورد با توجه به وجود یا عدم وجود سند مالکیت مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام ایا اسناد عادی یاهمان قولنامه های عادی نسبت به همسایه ها قابل استاد هست؟مثلا یه نفر بیاد بگه چون همسایه حد را به من نوشته اینجا زمین من میشه؟

  پاسخ
 • زینب رودباری
  دسامبر 31, 2021 4:33 ب.ظ

  سلام،خدا قوت،ایا مشاور املاک،با دانستن اینکه صاحب اصلی ملک مسکونی را میشناسد،اما با همدستی کس دیگری اقدام به اجاره دادن ملک مسکونی میکند،به او اعتراض کردم، آقای شهریاری گفتند هیچ تخلفی انجام نداده میتوانم شکایت کنم

  پاسخ
 • سلام.پدر من دارای یه باب مغازه که در زیر خانه خودش می‌باشد است که بنده در آن مشغول شغل لاستیک فروشی می‌باشم و کل مدیریت مغازه اعم از خرید و فروش به عهده خودم می‌باشد و حساب بانکی مغازه و کارت خوان هم بنام بنده است ولی به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت جواز مغازه را بنام پدرم اخذ کردیم سوال بنده این است که آیا اجناس داخل مغازه به من تعلق دارد یا پدرم ؟

  پاسخ
 • سند زمینی به نام پدرم هست که سال ۷۴ فروخته با وکالتنامه و مبایعه نامه دستی در واکالت قید شده پرداخت نقدی ما هم نمیدونیم واقعا پولی داده یا نداده پدرم سال ۷۶ فوت کرد و ملک ومدارکی که الان پاساژ شده دست خریدار هست ایا میتوانیم زمین که هنوز به نام پدرم هست پس بگیریم ؟

  پاسخ
 • برای ابطال وکالت وکیل که قرارداد چهل درصد را بسته بودیم ایا فقط با رفتن به دادگاه میتوانیم وکالت راباطل کنیم چون میخواهیم کار را به وکیل دیگری بدهیم یا باید حتما برگه فسخ قرارداد را از وکیل اول بگیریم
  آیا برای ابطال وکالت وکیل احتیاج به برگه از سمت وکیل داریم یا فقط در دادگاه اعلام ابطال کنیم کافیست

  پاسخ
  • ضمن اعلام مراتب عزل به دادگاه میبایست قرارداد وکالت نیز فسخ شود

   پاسخ
  • سلام .پدر بنده ۳۵ سال پیش پیش پدر بزرگم کار میکرده وبعد با دخترش که مادرم باشه ازدواج میکنه و پدر بزرگم برای دستمزد قطعه زمینی رو بهش میده تا تشکیل خانواده بده البته یه فروش نامه ای تنظیم کرد ولی متاسفانه در قسمت فروشنده اسم پدر بزرگم نیست ودر پشت برگه (دست نویس)یه امضا و اثر انگشت هست که مشخص نیست مال اونه یانه فقط یه شاهد امضا کرده که اون زندست .حالا ۵ سال بعد فوت پدربزرگم داییم جهت رسیدگی به مالش میگه شما خونه رو تصرف کردین واگه مدرکی دارین رو کنین حالا تکلیف چیه ایا با استشهاد محلی میشه کاری کرد یا نه ؟

   پاسخ
 • سلام
  پدرم و پدربزرگم سالها پیش (سال 65) سرقفلی مغازه ای رو هر کدام سه دانگ مشاع از مالک و از طریق سند عادی خریداری میکنند. پدربزگم فوت میکنند و قبل از فوت 3دانگ سهم خودشون رو به شریک مشاعی خود یعنی پدرم و به صورت دستنویس پشت همان سند عادی منتقل میکنند و 3 نفر شاهد هم امضا میکنند. الان میخواستم بدونم این انتقال، انتقال به غیر حساب نمیشه؟ و اینکه در حال حاضر این سند عادی در ادارات پذیرفته نمیشه و میگن باید سند رسمی باشه. برای اقدام به الزام به تنظیم سند باید مالک اصلی رو خوانده قرار بدیم و یا ورثه پدربزرگم رو؟ و یا دعوای تایید و اثبات وقوع عقد بیع رو مطرح کنیم؟
  ممنون

  پاسخ
  • خیر انتقال به غیر محسوب نمی‌شود.
   برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی هم مالک و هم ورثه پدر بزرگ را خطاب دعوا قرار دهید

   پاسخ
 • سلام در سال ۴۹ آپارتمانی خریداری کردم به مساحت ۱۳۲.۳۰ متر مربع که ۶۳.۷۵ متر مربع آن حیاط و الباقی محل سکونت اینجانب به مساحت ۶۸.۵۵ میباشد و کلا در سند من ثبت شده با توجه به اینکه مالک طبقه فوقانی دارای ۱۲۵.۶۵ آپارتمان میباشد، آیا نسبت به عرصه حیاط بنده میتواند ادعایی داشته باشد؟ راه دسترسی حیاط صرفا در اختیار من میباشد.

  پاسخ
  • سلام خیر قسمت حیاط ساختمان شما مشاع نمی‌باشد

   پاسخ
   • سلام و عرض ادب ببخشید یک سوال داشتم پدربزرگ بنده حدود ۶۰ سال پیش زمین مشاعی رو خریداری کرده بود و دو دانگ از شش دانگ را فروخته بود ولی الان بعد از گذشت این مدت مالکان متعددی آنجا رو تصرف کردن با وجود اینکه هنوز سند ملک در اختیار ما هست میخواستم بدونم امکان طرح دعوا خلع ید وجود داره یا خیر؟

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  با پدرم خانه ای نو ساز را خریداری کردیم که در قولنامه املاک دو دانگ برای بنده و 4دانگ برای پدرم نوشته شد و شهود امضا کردند. بعد از یک سال که سند خانه از طرف فروشنده آماده انتقال شد .برای اینکه میخواستیم سند به نام یکنفر باشد و فروشنده به نام پدرم بزند روی کاغذ نوشتم دو دانگ سهم خودم را به یک شاخه نبات و هزارتومن پول به پدرم واگذار کردم.و سند به نام پدرم شد.
  الان پدرم فوت کرده و من قولنامه دو دانگ سهمم و کاغذی که واگذاری سوری برای انتقال سند به پدرم رو نوشتیم رو دارم و برادر و مادرم قبول دارند که دو دانگ سهم من بوده و واگذاری صوری بوده جهت انتقال سند ،ولی خواهرم قبول نداره. افراد دیگری هم غیر از برادر و مادرم شاهد این موضوع هستند که من در خرید خانه با پدرم شریک هستم

  چجوری باید حقم رو اثبات کنم به خواهرم؟ و دو دانگ سهمم رو بگیرم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:04 ق.ظ

   سلام شما سهمی خودتان را طبق برگه ای که گفتید به پدرتان واگذار و ایشان ستد مالکیت ۶ دانگ گرفته و ادعای شما به نتیجه نمی رسد.

   پاسخ
 • سلام بنده یکی از اقوام را برای خرید یک دستگاه وانت برای استفاده در مغازه شفاها وکیل کردم ومبلغ خودرو را از حساب خودم به حساب مالک واریز نمودم ولی بعد متوجه شدم ایشان بدون اطلاع من خودرو وانت را بنام خودش قولنامه نموده واقدام به گرفتن وکالت نامه تام از فروشنده کرده سوال این است که :
  1)ایا من با توجه به این که پول را واریز نمودم میتوانم ادعای مالک بودن خودرو را داشته باشم وبه جرم خیانت در امانت شکایت کنم.
  2)برای اثبات این ادعا هم پرینت حسابی که مبلغ به حساب فروشنده رفته موجود میباشد هم شهادت تعداد زیادی از معتمدین بازار واشنایان گواه این ادعا هست.

  پاسخ
 • Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m inspired!
  Extremely helpful information specifically the closing phase 🙂
  I handle such info a lot. I used to be seeking this particular information for a
  long time. Thanks and best of luck.

  پاسخ
 • سلام
  ایا کسی میتواند با کپی قولنامه ایی که چندین ماه از زمان اتمام ان گذشته مجددا ادعای در اجاره بودن ان ملک را که قبلا در تصرف ایشان بوده را نماید.

  پاسخ
  • سلام در فرض ساده سوال خیر نمی تواند

   پاسخ
  • سلام در زمانی حیات مادرم در سن ۸۲ سالگی یکی از خواهرا به صورت مخفی مادرمو به سمت ویلای انزلی (خانه مادری) که پدرم به ایشان داده با وکالت به اسم خودش کرده ما ۵ برادر و ۳ خواهر هستیم بدون اینکه ما بدونیم تصاحب کرده و به اسم خودش زده در ضمن مادرم مریض احوال و بی سواد بوده و تمام مدارک پزشکی موجود است در سن ۸۳ سالگی فوت کردن ولی یکسال قبل فوت این خانم به اسم کرده و مادر قبل فوت وصیت کرده که این ویلا متعلق به همس و ضریه بشه تکلیف چه میباشد؟ ما باید چکارکنیم که به همه برسه؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    آوریل 8, 2023 4:17 ب.ظ

    با سلام اولا می توانید با اثبات حجر مادرتون در زمان انتقال بطلان وکالت نامه را بخواهید ثانیا در صورتی که فرض اول اثبات نگردید اگر قبل از فوت مادرتون سند رسمی اخذ نکرده باشند وکالت نامه باطل می گردد.

    پاسخ
 • سلام اگه کسی صاحب زمین نباشه و داخلش خونه بسازه و اگه پدرش صاحب زمین باشه و ایا بعد از فوت پدر بچه های دیگه میتونن تصرف کنند.یا الان اگر پدره زنده باشه میتونه خونه رو به هم بزنه
  مدرسه به همه تقسیم نامه داده

  پاسخ
  • سوال شما گنگ هست ولی در هرصورت صاحب زمین و یا ورثه ایشان میتواند نسبت به خلع ید و قلع و قمع خانه ساخته شده اقدام کنند و یا با حفظ خانه مزبور مطالبه اجرت المثل نمایند

   پاسخ
 • وقت بخیر زمین مسکونی داشتیم یه وام ساخت از شخص خریدیم برا کارها سند زدیم ب اسم صاحب وام و وکالت تام گرفتیم خونه رو ساختیم ولی پایان کار بدلیل هزینه نگرفتیم تا بتونیم سند رو دوباره به خودمون انتقال بدیم صاحب وام سنش بالاس میترسیم مشکلی پیش بیاد ورراث صاحب وام بیان ادعا کنن..ایا کار دیگه ای به غیر از وکالت تام میشه انجام داد تا احیانا مشکلی برا صاحب وام پیش اومد ورراث صاحب وام نتونن ادعایی بکنن؟ممنون

  پاسخ
  • سلام مبایعه نامه تنظیم کنید و همچنین اقرارنامه رسمی در دفترخانه از صاحب وام بگیرید

   پاسخ
 • سلام خسته نباشین من زمینی رو خریداری کردم و سند تک برگ به نام من هست که اقدام به دریافت پروانه ساخت کردم که در حال ساخت زمین هستم و شخصی پیدا شده و ادعا میکند که سال 1376 شخص دیگری این زمین را به صورت قولنامه ای به ایشان فروخت ایا امکان دارد سند تک برگ من که ثبت و اسناد داده باطل شود؟و زمین را از من بگیرد؟و اینکه این شخص خودش گفت کسی که قولنامه ای زمین را فروخته فرار کرده حتی اسمش را به روزنامه زده پیدا نکرده ؟و در اخر من را تهدید کرد که سندم را باطل میکند

  پاسخ
  • سلام خیر قولنامه تاب مقاومت در برابر سند رسمی مالکیت ندارد
   به هرصورت شخص مدعی باید در دادگاه شکایت نماید

   پاسخ
 • با سلام خدمت شما بزرگوار.و تشکر بابت وقت گذاشتن و پاسخگویی تون.سوالم اینه ک پدرم سال۷۲زمین مسکونی رو بطور قولنامه ای خریداری میکنه و بعد کارای پروانه ساخت رو هم انجام میده(پروانه و قولنامه ب اسم پدرم هست)و قرار میشه این زمین رو با عموم بطورمساوی تقسیم کنن.(الان ما و عموم تو همون ملک ساکن هستیم)عموم از پدرم درخواست میکنه ک چون خونش راه ب کوچه نداره پدرم حیاط خلوت ما رو بهش بده ک بعنوان راه استفاده کنه.اما قراربوده تو سندش نزنه.پدرم (بیسوادهست)هم قبول کرده.الان که ما بزرگ شدیم وسندمون رو خوندیم متوجه شدیم این زمین ک قراربوده نصف باشه .نیست.و زمین عموم بیشتره.و اون راه رو (حیاط خلوت)بیخبر سند زده.همه مردم هم می دونن ک باید این زمین نصف باشه.حتی عموم ریش سفید آورد ک حق ما رو نده اما ریش سفید تایید کرد که اون بیشتر گرفته و باید زمینا مساوی باشن و اون راه رو باید بهمون برگردونه اما قبول نمی کنه.باتوجه ب اون قولنامه و پروانه ساخت ک کلا ب اسم پدرم بوده و شهادت همسایه ها و ریش سفید.مامیتونیم شکایت کنیم و اون راه رو ازش بگیریم و درخواست اصلاح هردو سند رو بدیم؟لطفا راهنمایی بفرمائید.

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  بنده زمینی به ارث بردم از پدرم که ایشون هم از پدرش به ارث برده و قولنامه های زمین برمیگرده به ۳۵ سال پیش که امضای معتمدین روستا و شورای روستارو هم داره و روحانی روستا که همه قولنامه های روستا رو مینوشته این رو هم نوشته حالا کسی که از همسایه من زمین خریده با ادعای اینکه ایشان برایش حد و حدود زمین رو مشخص نکرده وارد زمین من شده و خارج نمیشه حالا سوالم اینه اگر از ایشون شکایت کنم برای تصرف عدوانی چون از ۳۵ سال پیش تا الان در دادگاه هیچ دعوی برای اثبات مالکیت انجام ندادیم ایا ایشون میتونه ادعای مالکیت مارو زیر سوال ببره؟ و یا شکایت ما از حالت کیفری تبدیل به حقوقی بشه؟

  پاسخ
 • سلام
  من بدلیل اینکه ضامن کسی شده بودم از یه جایی هر ملکی می‌خریدم به نام مادر خانومم قولنامه میکردم و الان دو ملک به نام ایشان قولنامه کردم که هر دو در تصرف خودم هستند ولی ایشون بدون اطلاع قولنامه ها رو برده و میگه ملک مال منه ،چطور میتونم قانونی املاک رو بنام خودم برگردونم؟

  پاسخ
  • سلام طبق قانون با اثبات اینکه ثمن معاملات رو خودتون پرداخت کردید و معامله به حساب شما ولی به نام دیگری بوده میتوانید مالکیت خودتون رو مستقر کنید

   پاسخ
 • سلام پدرم 26سال پیش یک زمین از خاله خودش خریده و سند مالکیت هم داریم و در سند هم 625متر نام برده شده الان برادر خاله پدرم که دایی خودش میشه بعد اینکه خاله پدرم فوت شده. ادعا میکرد که ما فقد 200متر ازین زمین را خریده ایم بعد از فوت دایی هم نوه دایی پدرم که تنها وارث اوست همین ادعا را دارد ..بنظر شما این ادعا منطقی است؟

  پاسخ
 • سلام.پدر من زمینی ۳۰ سال پیش از شخصی
  به نام عباس خریداری کرده.که او هم مالک اصلی زمین بوده و فوت نموده.حال شخصی دیگر که زمینش با ما همسایه است و یک جاده مابین ماست و او هم زمین را پدرش ۷۰ سال پیش از کریم خریداری کرده.و اکنون مدعی شده که طبق قولنامه من زمین شما هم مال من است و آن را از کریم خریده ایم البته در قولنامه او واضح نگفته این زمین و فقط به نشانه هایی از کوه در شمال اشاره شده.حال تمام مردم منطقه و فرزندان کریم و عباس شهادت میدهند که نه ملک مال کریم بوده ونه آنها در طول هفتاد سال نه خودشان و نه پدرشان روی زمین مالکیت و کار نکرده اند.ولی او نه شاهد دارد و فقط مدعی است قولنامه من قدیمی تر است …به نظر شما نتیجه چیست؟

  پاسخ
  • سلام مدارک شما باید بررسی شود

   پاسخ
   • مداراک ما کامل است که زمین را خریداری کرده ایم از عباس و تمام مردم شهادت میدهند که زمین متعلق به عباس بوده است.و او سند اصلاحات ارضی نیز دارد.ولی حتی یک نفر برای طرف مقابل شهادت نمیدهد

    پاسخ
    • به هر صورت مدارک شما باید مورد بررسی قرار گیرد

     پاسخ
    • سلام
     پدربزرگم سال ۷۳ پولی از پدرم دریافت کردند به مبلغ ۱۰۰ هزار ت
     و فرمودند زمینی هست برای تو میخرم و زمین را به مبلغ ۹۵۰۰۰ تومان خریدندو در مدرکی که نوشته شده توسط شورا یک قسمت اسم پدرم و یک قسمت اسم پدربزرگم هست حتی آدرس منزل زمان بچگی ما هم نوشته شده و الان وراث میگویند این ملک برای شما نیست برای پدر ماست چه باید کرد برای اثبات ؟؟؟؟

     پاسخ
     • دادپویان حامی
      آوریل 8, 2023 4:20 ب.ظ

      بستگی به متن قرارداد نگارش شده توسط شورا دارد. اگر از متن آن خریدار بودن پدرتان استنباط شود می توانید اثبات مالکیت خود را بخواهید

 • باسلام خسته نباشی خدمت شما پدر بنده یه منزل مسکونی در روستا داره که سال 88سندشو با استشهادیه محل وشورا گرفته وپدر بزرگ بنده سال 80فوت شده الان عموم ادعا میکنه که زمینی که ما دران سکونت دارم زمین پدر بزرگم هست وهیچ نو مدرکی برای اثبات نداره ولی چند نفر از اعضای خانواده ای خانومش که ساکن اون روستا هستن قول شهادت بهش دادن میشه راهنمایی کنید من باید چیکار کنم ممنون

  پاسخ
 • با سلام
  شخصی ملکی که ما درگیر دادگاه هستیم را به همسرش فروخته و مبلغ را 280 میلیون زده و برای پولی که رد و بدل شده هیچ مدرک و رسیدی در قولنامه قید نشده و ما هم پرونده ما در جریانه آیا من میتوانم شکایت کنم و قولنامه را باطل اعلام کنم و اگر میتوانم راهش چیست

  پاسخ
 • سلام پدربزرگ من زودتر از پدرش فوت کرده و قبل از مرگش زمین مشاعی خریده بوده که سند رو به اسم پدرش میگیره و بعداز مرگش پدرش به دخترش به طور شفاهی میگه که پسران و دخترانم ازاین زمین سهمی ندارن و برای فرزندان آن مرحوم هست…
  الان همه ی فرزندانشون بجز همین دختر که گفتم فوت کردن و پسر یکیشون ارث میخواد
  یکبار هم شکایت کرده و به دروغ گفته در زمین های ارث پدریش تصرف شده که شکایتش به جایی نرسید الان شکایت حقوقی کرده و میگه تقسیم ارث صورت نگرفته … این هم بگم که زمین موقعیت مکانیش مشخص نیست فقط سندش هست که در فلان تاریخ خریده شده.. میخواستم بدونم با گرفتن وکیل میشه اثبات کرد که اونا حقی ندارن؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:30 ب.ظ

   سلام خیر
   حتی در فرض اثبات گفته های شفاهی پدربزرگتون ،ایشان نمیتواند کسی را از ارث محروم نماید.

   پاسخ
 • سلام من سال گذشته ملکی خریدم و به صورت رسمی سند و بنچاق در دفتر اسناد رسمی به نامم گردید به تازگی مشخص شده که فروشنده طی صلح نامه عادی ۷ سال قبل این ملک رو به همسرش صلح کرده و این خانم الان شکایت کرده که ملک به ایشان برگشت داده شود رای دادگاه در این مساله به چه صورت هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:27 ب.ظ

   سلام ،در هرصورت شما سند مالکیت دارید لیکن بستگی به میزان قدرت دلالت صلح مزبور دارد ودر صورت ثبوت شما میتوانید علیه فروشنده شکایت کلاهبرداری و استرداد ثمن و مطالبه غرامات ثمن را مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام بنده سال ٩٩ يك آپارتمان با سند شش دانگ و عرصه و ايان و طلق با استعلام خريدم خوشحال از اين كه آپارتمان بدون مشكل است اما يك ماه پيش شركتي ادعا زمين اين ملك را كرده بعد از ١٥ سال بنده از همه جا بي خبر البته صاحب قبلي هم اطلاع نداشته يعني كل ساختمان اگر ادعا اين شركت ثابت شود تكليف من چيه سند من را باطل ميكنن ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:25 ب.ظ

   سلام اگر مدارک شرکت مدعی قوی باشد بله امکان دارد و البته با توجه به مدارک شما جای دفاع نیز دارد.

   پاسخ
 • سلام پدرم سال ۷۲ از برادرش خانه خرید با قولنامه که فقط اب داشت بعدا پدرم به نام خودش تغییر دادوبرق هم کشید در زمان حیاط عمویم وبعد فوت عمویم سال ۸۱ گاز تلفن فاظلاب وتمام امتیازات را کشیده پدرم وبیست هشت سال هم هست در انجا زندگی میکنیم وتمام قولنامه های خرید فروش که بین چند نفر اتفاق افتاده هم دست ماست ودوتا شاهد هم داریم که در دادگاه قبول کردند امضای انهاست ولی یکی قسم خورده ولی یکی قسم نخورده در حالی که انها فقط ادعای جعل امضا کردن دوبار رفته کارشناسی کارشناس به نفع انها رای داده و قاضی هم حکم را برای انها داده که حتی انها کوچکترین سند ومدرکی ندارند ایا این حکم مشکوک نیست وایا کارشناس امضا واقعا دصد درصد میتونن تشخیص اصل وجعل را بدانند عمویم حتی دست خط خودش اسم خودش را نوشته کنار امضا قرار شده هم قدمت قولنامه را در بیاوریم که ادعا کردند وراث جعل کردند وهم دست خط وهم دوباره از کانون تشخیص امضا خواستیم برسی کنند اما اگرهای زیادی دارند وراث عمویم که بعد فوت پدرشان وپدرم شکایت کردند که البته عمویم دوتا امضا دارد که با زیرکی خاص انها اول به امانت در خیانت شکایت کردند بعدا که وکیل شان فتوکپی قولنامه را برداشت وامضایی که شبیح امضای قولنامه نیست اوردند که در کارشناسی سه نفره امضای عمویم را از اداره برق پیدا کردیم ولی باز کارشناسان تایید نکردند در حالی که من بخوبی میدونم امضای عمویم هست وعمویم امضا کرده واقعا مشکل از کجاست چکار باید کرد ودر اخر یک امضا هم از یک نفر که عمویم برایش فروخته پیدا کردیم متاسفانه قولنامه را نمیدهد

  پاسخ
 • البته شاهدین من زیر قولنامه را امضا کردند

  پاسخ
 • روح الدین رزاقی
  ژانویه 26, 2022 12:44 ق.ظ

  سلام خانه ای را در سال ۹۰ در روستا مادر بابت هزینه های درمان ومشگلات شخصی با اجازه ورث در محصر بنام من زده در سال ۸۷ در زمان دکتر احمدی نزاد مبلغ ۶.۵ ملیون تومان از طریق بانک مسکن به افراد تحت پوشش کمیته وام دادن بع از گدشت۱۴ سال حالا بانک ادعای پولش را دارد که من اصل پول را پرداخت کردم ولی ۱۴ ملیون سود وجریمه میخواهد در صورتی که تا هفت سا در زمان حیا هیچگونه مطالبه ای از ایشان نکرده بوده وسه قسط هم کمیته پرداخت کرده ایا خانه روستایی که هیچگونه سندی ندارد بانک به خاطرمبا لع دیر کرد سود وجریمه میتواند اقدام قانونی داشته باشه البته سن مادر ۸۳ ساله بود واز وامهای زنجیره ای محسوب میشده هر روز هم من را تهدید میکنن که اجراییه میکشیم لطف کنید راهنمایی کنید سپاس گزارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:06 ب.ظ

   سلام خیر نمی تواند و در صورت بازداشت ملک مذکور در دادگاه شما میتوانید طبق مستندات اعتراض ثالث اجرایی طرح کنید.

   پاسخ
 • سلام پدربزرگ بنده وقتی زنده بود ۲۸هکتار زمین رو تصرف میکنه و بنام پدرش میزنه و خودش زودتر از پدرش فوت میکنه و سه تا پسر کوچیک ازش می مونه این سه تا پسرو عمشون که نابینا بوده بزرگ میکنه و پدربزرگشون میگن که زمین ها فقط برای تو و بچه هاست و پسرهای دیگه سهمی ندارن…حالا بعد از ۴۰سال که این سه تا پسر روی این زمین ها کشاورزی کردن نوه ی دیگه ی پسری اومده و از این زمین ها ارث میخواد درصورتی که عمشون هنوز زندست و همه میدونن که این زمینا برای پدربزرگم بوده و حاضرن شهادت بدن …اینم بگم که زمین ها مشاع هستن و موقعیت مکانیش مشخص نیست و اگه واقعا حقی بود میدادن میخواستم بدونم با وجود شهادتشون و اینکه دخترش زندست شکایتش به جایی میرسه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 28, 2022 8:06 ب.ظ

   سلام خیر با وجود در قید حیات بودن دخترش وراث طبقه پایین تر نمی توانند ادعای ارث کنند.

   پاسخ
 • من به عنوان خریدار دوم یک واحد آپارتمان با مبایعه نامه می توانم طرح شکایت از سازنده و صاحب ملک جهت تنظیم سند ثبتی داشته باشم؟ با توجه به اینکه خریدار اول طرح شکایت سند را انجام داده بود و به نتیجه نرسیده بود!؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 9:51 ق.ظ

   سلام بله میتوانید به شرط آنکه سازنده طبق قرارداد مشارکت در ساخت حق فروش آپارتمان به شمارا داشته باشد

   پاسخ
 • سلام پدر مادربزرگم یک زمینی داشت بعد فوتش از 30 سال پیش پسرعموی مادربزرگم اونجا خونه ساخته و نشسته است مادربزرگم و پسر عمویش تنها وراث هستند و تقسیم ارث کردیم دادگاه گفتند زمین غیر قابل تقسیم است و به ما پول زمین را بدهند درحالی که ما زمین میخواهیم در این چند وقته او برای زمین سند گرفته حالا ما چکار کنیم؟ می توانیم سند را لغو کنیم؟ برای گرفتن زمین به عنوان ارث چه باید کرد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 9:52 ق.ظ

   سلام اگر زمین موروثی غیر قابل تقسیم هست مسلما می‌توانید از دادگاه درخواست فروش ملک از طریق مزایده را داشته باشید و با شرکت در مزایده و برنده شدن و پرداخت پول سهم شریک می‌توانید زمین را در تصرف خود بگیرید.اخذ سند در فرض سوال مانعی در کار ایجاد نمی کند.

   پاسخ
 • با سلام بنده زمینی در شهرستان خریدم و سندش به نام خودم است با یک قولنامه دستی و جعلی برای اخذ پروانه و پایان کار اقدام شد چون باید تغییر کاربری برای زمین انجام می شد و سپس مجوز ساخت میداند.این قانون برای معامله های سال 80 به قبل بود که بنده به سن قانونی نرسیده بودم و مجبور شدم بنام پدر شوهرم یک قولنامه دست نویس درست کنم حالا پایان کار به نام ایشان است ولی سند زمین به اسم خود بنده برای اینکه در آینده بخواهم ساختمان را نیز روی سند خودم بیاورم مشکلی ایجاد نمیشود چود پایان کار به اسم ایشون است

  پاسخ
 • نصرالله عزیزی
  ژانویه 29, 2022 2:38 ق.ظ

  سلام.بامدارک یک زمینی که کاملا تو طرح شهرداری هستش یک زمین دیگری را فروخته که بنده‌ هم شاهد دارم ومبائینامه با نقشه پیوستی همان زمین.حالا که فهمیدم یارو میگه ن من همین زمین داخل طرح فروختم آیا حکم این فروش مال غیر هستش؟

  پاسخ
 • با سلام اگر شخصی چند نمونه امضا داشته باشد وبعد از فوت ان شخص وراث ان شخص ادعای جعل کنند ایا کارشناس میتواند تشخیص دهد که امضای شخص مرحوم هست یا قابل تشخیص نیست

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:16 ق.ظ

   سلام بر اساس اسناد مسلم الصدور ایشان در بانک ها یا شهرداری دارایی ،بیمه و سایر ارگان ها کارشناس امکان تصدیق و شناسایی دارد.

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید .بعد از فوت همسرم ۶ دانگ خانه رو زدیم به اسم پسرم . پسرم ۱۸ سالش که بود پدربزرگش که قییم هستش رفته نصف خونه رو زده به اسم خودش. العان پسرم ۱۹ سالشه کجا برم که دوباره سند ۶ دانگ برگرده به اسم پسرم . ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:18 ق.ظ

   دعوای ابطال معامله ولی را به علت معامله با خودش و عدم رعایت غبطه مولی علیه میتوانید طرح دعوا کنید.

   پاسخ
 • سلام
  مادربزرگم چند سالی است فوت شده و در زمان حیات از طرف پدر زمین‌هایی به ایشان صلح می‌شود وسند رسمی زمین‌ها به نام پدرش است.حال یکی ازعموهای من که ورثه مادربزرگم است می‌گوید قولنامه از پدرش دارد من باب اینکه داماد پدر مادربزرگم است.چون برگه خرید از مالک اصلی ندارد قولنامه ایشان معتبر است؟ و مالک گفته بوده زمین به دخترم صلح نمودم بعد از فوت به عنوان ارث من می باشد.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:19 ق.ظ

   سلام با توجه به‌ شلوغی و بزرگی فامیل شما حتما باید مدارک مربوطه بررسی شود.

   پاسخ
 • با سلام.ما در یک آپارتمان 4 طبقه چهارواحده زندگی میکنیم.طبقه بالایی مارو خودم فروختم به یک پیرزن که با خانواده دخترش (شوهر دخترش و سه فرزند دخترش و دخترش) زندگی میکنه. به خاطر رفت و آمدهای زیاد و شلوغی بیش از حد ما رو آزار میدهند.میخواستم بدونم با توجه به این که شوهر دخرش مالک نیست و احتمالا تحت تکفل پیرزن هم نیست میتونیم شکایت کنیم و از آپارتمان بیرون کنیم خانواده دخترش رو؟همه همسایه ها هم از دستشون ناراضی هستن.ممنون

  پاسخ
 • عرض سلام وخسته نباشید
  بنده دو سال پیش زمین باغی همراه با چوب کاری خریداری نمودم و پس از یک سال فروشنده مرحوم شدند ورثگان مرحوم املاک ایشان را تحریر کردن از جمله ملک خریداری شده بنده خواستم بدانم قبل از تنفیذ مباهینامه عادی میتوان چوب زمین را بفروشم چون دزد افتاده و دارد چوب رو میبره
  سپاسگزارم

  پاسخ
 • مهدی خیرخواه
  ژانویه 31, 2022 10:05 ب.ظ

  با سلام زمینی باغی در سال46 بدون مدرک از طرف دایی من به مادرم واگذار شد و او آن را جهت ساخت خانه به پدرم واگذار کرد وپدرم با هزینه شخصی در آن خانه ساخت و برای آن امتیازات آب و برق و تلفن گرفت اینکه بعدها بین دایی و پدرم خطی رد و بدل شد ما نمی دانیم ولی مادر من هیچ مدرک مالکیت نداشت با این حال پس از فوت پدرم مادرمن زمین و خانه را به برادرم فروخت ما چطور می توانیم ثابت کنیم که زمین به پدرمان واگذار شده آیا اقامت طولانی او بدون مدعی و معارض می تواند دال بر مالکیت شود یا از طریق امتیازات میتوان اثبات مالکیت کرد؟ برای ابطال فروشنامه عادی برادرم چه کار میتوانم بکنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:23 ق.ظ

   سلام صرفا شما به عنوان ورثه میتوانید نسبت به اعیانی دعوای مالکیت طرح کنید

   پاسخ
 • با سلام
  شخصی ساختمانی دارای ۶ واحد آپارتمان را حدود ۲ سال پیش در دفتر اسناد رسمی وقف کرده است، و اینجانب را در وقف نامه متولی قرارداده است، حدود ۴ ماه قبل از فوت به اطرافیان اعلام میکند از وقف پشیمان شده و به دفتر خانه مراجعه تا وقف را باطل نماید که متوجه میشود طبق قانون اجازه چنین کاری را ندارد.
  بنابراین در منزل اظهار پشیمانی از وقف خودرا کتبی می کند و به امضای شهود می رساند.

  حالا پس از مرگِ واقف ، ورثه به استناد این ورقه ی پشیمانیِ واقف، از تحویل واحد ها به متولی (اینجانب) امتناع میکنند، این در حالیست که ۴ واحد از این آپارتمان ها در اختیار مستآجر و دو واحد در اختیار ورثه می باشد.
  لطفآ راهنمایی بفرمائید بنده که به عنوان متولی دارای حکم تولیت از اوقاف هم هستم چه باید بکنم؟

  پاسخ
 • سلام ملکی داریم که نیازمند اثبات مالکیت است،شاهد و سند عادی در دست داریم،در زمین هیچ تصرفی صورت نپذیرفته،برای دادخواست آیا نیاز هست که تصرفی انجام دهیم؟البته نمیتوانیم حصار بکشیم آیا گود برداری یا حفر چاله دال بر تصرف است؟؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب .اگر به دلیل مشغله به کسی به طور شفاهی وکالت دهیم که به نمایندگی از طرف ما طبق یک مبایعه نامه دستی زمینی رو بخرد و بصورت از طرف شخص مورد نظر امضا بزند ایا خریدار واقعی بعدا خودش میتواند پای قرارداد رو امضا کند ؟

  پاسخ
 • علی سرخانی
  فوریه 3, 2022 9:06 ق.ظ

  سلام خسته نباشید
  پدر من ۲۰ سال پیش یه زمین بدون سند خریده و از فروشنده یک کاغذ گرفته که هر وقت سند زمین درومد بیاد و سند رو از مالک بگیره و به نام پدرم کنه
  بعد بیست سال مالک حقیقی ملک با سند اومده و فروشنده راضی نیست ملک رو بخره و بزنه به نام پدرم
  ما هم نمیخواییم زمینمون رو از دست بدیم
  به نظرتون چطوری این مسئله رو حلش کنیم تا زمینمون از دست نره

  پاسخ
 • مهدی خیرخواه
  فوریه 3, 2022 2:05 ب.ظ

  با عرض سلام ضمن تشکر خواهش میکنم پرسشم را پاسخ بفرمایید.دایی من در سال۴۶ زمینی را بدون مدرک به مادرم واگذار کرد و او نیز بلافاصله آن را جهت ساخت خانه به پدرم واگذار کرد اینکه جهت جلوگیری از رجوع خودش یا ادعای فرزندانش نوشته ای رد و بدل شده است ما خبر نداریم تا سال ۸۲ که پدرم در آنجا زندگی کرد هیچ مدعی و معارضی پیدا نشد و مادرم نیز هیچگاه ادعای مالکیت نکرد قطعا پدرم مدرکی داشته که تنها مادر و برادرم به آن دسترسی داشتند اما الان چیزی نیست دو سال بعد از از فوت پدرم مادر من به صورت مخفیانه عرصه و اعیان و امتیازات ملک را که به نام پدرم بود طی یک فروشنامه عادی با چند شاهد و تایید شورا به برادرم واگذار میکند پس از فوت مادرم در سال ۹۸ وقتی می خواستیم خانه و زمین را تقسیم کنیم متوجه فروشنامه شدیم
  در جلسه حل اختلاف یکی از خواهر ها که شاکی بود گفت که زمین مال مادرم بوده ولی آن برای ساخت خانه به پدرم واگذار کرده قاضی دادگاه این جمله مرکب را به بخش اولش به عنوان اقرار استناد کرده و ادعای عرصه را بلاموضوع تشخیص داده است حال چه کار می شود کرد ؟ چطور میتوانیم فروشنامه را باطل کنیم و یا اثبات کنیم که ملک متعلق به پدرمان بوده آیا استناد به به نام بودن امتیازات و استشهادیه ساخت خانه توسط پدرمان با هزینه شخصی همچنین اقامت طولانی در آن خانه مالکیت را ثابت میکند؟ لطفاً به طور کامل راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:29 ق.ظ

   سلام صرفا شما به عنوان ورثه میتوانید نسبت به اعیانی دعوای مالکیت طرح کنید

   پاسخ
 • سلام روزتون بخیر،ببخشید یه سوال داشتم
  یه زمینی هست که از ارضی ارباب رعیتی رسیده به شخصی،ومدرک وسند ندارن فقط کپی سند مادررو دارن.چندین سالم هست که داخلش تصرف دارن ومحصول کاشتن وحتی واسه تغییر کاربریش ازدادگاه حکم تبرع دارن وهمینطور انشعاب برق هم گرفتن، حالا یه شخصی اومده ادعا کرده که این زمینو من ازبنیاد شهید به صورت مزایده خریدم ودعوای تصرف عدوانی ارائه کرده.
  تکلیفشون چیه؟

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب بنده یه باغ و دامداری محصور دارم بر جاده اصلی روستا که پدرم به صورت قولنامه ای سال 67 خریداری خریداری کرده و برای من به ارث گذاشته در قولنامه مربوطه پدر من نفر چهارم بوده که ملک خریداری کرده در قولنامه متراژ 15000 متر و مشخصات حدود زمین از شرق به جاده عمومی که همان جاده اصلی روستا است ذکر شده ( که طی نقشه برداری که اینحانب چندین سال قبل انجام دادم مشخص شد متراژ 12000 متر است) اما در هنگام فروش به نفر ما قبل پدرم در قولنامه قید شده که ملک متر نشده و طرفین چهار دیواری را قبول دارند) در قسمتی از بر جاده که دیوار سوله انبار دامداری قرار دارد به علت رعایت حریم تیر برق عقب نشینی داشته که 3/5 متر بیشتر از حد معمول بوده که در امتداد بر باغ حدود 300 متر مربع میشه(البته حدود 80 متر باقی مانده از ادامه بر باغ به علت انتقال تیر برق به طرف دیگر جاده چسبیده به جاده اصلی است) حالا با توجه به بالا رفتن ارزش ملک ورثه نفر اول قولنامه که سال 55 اقدام به فروش کرده و غید حیات نیست تهدید میکنه که من سند مادر دارم و این قسمت زمین انهاست و قصد داره چند باب مغازه در انجا احداث کنه
  لازم به ذکر قولنامه من معتبر هست در تمای نقل وانتقال ها مهر شورای ده موجود است و از سال 64 ملک در اختیار ماست و چند سال پیش در دعوی در دادگاه با عده ایی که قصد تصرف تصرف عدوانی مللک اینجانب را داشتند مالکیت من احراز شد لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 12, 2022 10:45 ق.ظ

   سلام ادعای ایشان وجاهت قانونی ندارد لیکن مدارک شما باید بررسی شود

   پاسخ
   • سلام و عرض ادب
    یک باب منزل یکی از آشنایان بنده طبق یک قولنامه بنام اینجانب بوده.اکنون بدلی ل اینکه احتمال میدهم همسرم
    بخواهد مهریه خود را اجرا بگذارد و بتواند منزل را را تصرف کند تصمیم به این دارم که به بنگاه مراجعه نمایم.سوال بنده این است چون بنده فقط میخواهم مال را به صاحب مال برگردانم آیانیازی به نوشتن وجه فروخته شده می باشد یاخیر؟به این دلیل میپرسم که بعدها تو دادگاه ادعای صوری بودن معامله محسوب نشود.وهمچنین نگویند که پولی بخاطر منزل گرفتی پس به کجا واریز گردیده است.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید‌امیدوارم تونسه باشم مفهوم سوالامو رسونده باشم.باتشکر

    پاسخ
 • با سلام پدر بزرگم یک قطعه زمین هنگام عروسی در روستا رو به مادرم واگذار کردن البته فقط داخل یک صورت جهزیه ثبت کردن و مشخصات ملک مشخص شده ولی اون موقع تحویل ندادن و البته هم دایی و هم پدر بزرگم اونو بعنوان شهود امضا کردن البته چند شهود دیگه هم اونو گواهی کردن و تایید نمودن بعد گذشت 30 سال متوجه شدیم اون زمین تحت مالکیت بنیاد علوی بوده و پدربزرگ اونو طبق قولنامه به دایی انتقال دادن آیا این معامله صحیح هست یا نه چون قبل از معامله اونها اون ملک به مادرم واگذار شده بوده و هر دو نفر شهود بودن و خبر داشتن چه راه حلی برای گرفتن ملک مورد نظر پیشنهاد میفرمایید

  با تشکر

  پاسخ
 • سلام من پدربزرگم با سند وکالت نامه تک برگ به اسم یدونه داییم سال ۷۷ زمین خریده ونام پدربزرگم در وکالت نامه درج نشده وفقط به اسم داییم هستش پدربزرگم قبل مرگش زمین هارو تقسیم کرده وبرای هر کدام از فرزندان یک تقسیم نامه داده بدون مهر شورا ویا بنگاه فقط شاهد عادی الآنم فقط کپی وکالت نامه وتقسیم نامه رو داریم ویک کد رهگیری ثبت شده به اسم پدرم به خاطر مراحل طرح هادی ثبت شده الآن آیا داییم میتواند ادعای مالکیت نماید یانه ممنون.

  پاسخ
 • ملکی توسط تعدادی از وراث سالها پیش بین خود تقسیم شده و فروخته اند. در حال حاضر توسط خریداران تصرف شده است. ملک دارای نسق زراعی بوده و خریداران سند عادی دارند. اخیرا انحصار ورثه صورت گرفته و سایر وراث که حقشان پایمال شده بدنبال سهم خودشان از زمین هستند. برای احقاق حق سایر وراث از طریق رفع تصرف عدوانی باید عمل کرد یا خلع ید مشاعی؟ و یا روش دیگر؟ لطفا راهنمایی فرمایید؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:34 ق.ظ

   سلام باید ابطال تقسیم نامه و ابطال مبایعه نامه و حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا خلع ید و اجرت المثل را از دادگاه بخواهید.

   پاسخ
 • با سلام
  پرسش داشتم در رابطه به ادعای وراثت شخص زمینی را از یک شخص می خرد و اون شخص فروشنده همه وارثین و کسانیکه همجوار اون زمین هستند تظمین می‌شوند که در آینده درد سری به مشتری که زمین را خریده ایجاد نشود. چند سال می‌گذرد وارث پیدا می‌شوند که خودش را خواهر فروشنده معرفی می‌کنند و مستقیما بالای شخص مشتری عارض می‌شوند و مشتری هم بالای شخص فروشنده شخص فروشنده به همان غول که به اسناد اش داده در نزد حکومت راست می‌گویند که بنده تظمین همه وارثین شدم و حق خواهرم را از دیگر زمین های شخصی میدم اما اون شخص عارض قبول نمی کند و می‌گویند ما فقط حقم را از همین زمین فروخته شده می‌خواهیم درین ارتباط قانون وشریعت چی حکمی می کند آیا شخص مشتری چی کاری باید انجام دهند؟

  پاسخ
 • بنده سال ۹۷خانه ای را ساختم در شهر از استان کردستان برای بنده نزدیک۲۳۰میلیون تومان هزینه برداشت چون بدهکار زیاد شدم پدر خانم بنده صبح هفدهم بهمن سال۹۷به خانه بنده امدند و مبلغ صد میلیون هم اوردند و پیش همسر بنده این ادعا را کردند که الان شما سختی هستید من مال میخواهم چکار کنم و این صد میلیون را به حساب خانم بنده ریخته و ما به بدکاری دادیم بعد ظهر همان روز مطعئن شدند که این پول تمام شده به بنده فشار اوردند باید خانه را به اسم بنده بکنید من هم با توجه به شرایط فوق العاده بد محبور شدم خانه ام را به اسم ایشان داخل بنگاه بکنم. ایشان الان ادعای مالکیت میکنند و اون تاریخ در پشت مبایعه نامه هم نوشتن که صد میلیون من مال پدری به دخترم دادم و به حساب بانک کشاورزی دخترم واریر شده. الان ولی ایشان ادعای مالکیت دارن ایا بنده میتوانم اثبات کنم که مالکیت این منزل برای ایشان نیست و فروشنده بنده هستم و خریدار ایشان به خاطر این جریان نوشته شده. ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 23, 2022 1:11 ب.ظ

   سلام بله با توجه به مبایعه نامه ایشان خریداری کرده و مالک محسوب می‌شود.

   پاسخ
 • با سلام.بنده آپارتمانی را ۱سال پیش خریداری نمودم و سند شش دانگ دارم.این ملک قبل از من ۳بار بصورت وکالتی خرید و فروش شده بود
  حالا شخصی که اولین بار خونه رو خریده میگه من ۳دانگ وکالت رو به خانومم داده بودم و ۳دانگ رو خودش جعل کرده .البته هنوز نه مدرکی رو کرده و نه شکایتی. میخواستم بدونم تا چ حد حرفش محکمه پسند هستش و چقدر میتونه کاری انجام بده ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فوریه 26, 2022 10:43 ق.ظ

   سلام اگر تشریف بردند دادگاه و شکایت یا دعوا طرح نمودند با دفتر تماس بگیرید فعلا نیاز به انجام کاری از ناحیه شما نیست

   پاسخ
 • سلام. زمینی را در سال 97 با قولنامه ی بنگاهی خریداری کردیم و از طریق قانونی سندرسمی تک برگ گرفتیم. حالا بعد از سه چهارسال شخصی مدعی شده که او هم از صاحب اول زمین قولنامه ی بنگاهی دارد. و ادعا می کند که قبل از سال 97 قولنامه کرده است. آیا امکان دارد سند ما باطل شود؟؟؟

  پاسخ
 • سلام.
  مازمینی با قولنامه خریدیم.تمام امتیازات اب و برق و پروانه ساخت مال ماست.حتی زدیم و ساختیمش.
  اما یکی بعد چند سال اومده میگه صاحب اینو به من فروخته.صاحب هم میگه که من یه زمین دیگه ای رو که به تخریب شده و صرف راه کشی شده رو به تو فروختم!
  اما اون با قولنامه اومده میگه این زمین مال منه رصورتی که قولنامش
  موقعیت خونه و زمین مارو به درستی نمیگه.ما پروانه ساخت،قولنامه و حتی رضایت فروشنده رو داریم،
  و در قولنامه وی موقعیت جعرافیایی کلاًمتفاوته.کارشناس هم چند بار رای رو به نفع اونا داده.و مافهمیدیم باهم فامیلی دارن
  سوال اول:میشه راهی بهمون بگین که با مدارک ثابت کنیم مال ماست (حتی با استفاده از خود فروشنده زمین)
  وسوال۲:ایا میشه درخواست تعییر کارشناس بکنیم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 16, 2022 12:15 ب.ظ

   سلام شما نیاز به انجام کاری ندارید در صورت شکایت ایشان در دادگاه با وکلا تماس بگيريد

   پاسخ
 • اصلا فروشنده میگه من این زمین رو به شما فروختم و به اون شاکی،زمین دیگری فروختم.
  یعنی میشه از فروشنده استفاده کنیم برای این کار؟

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  اینجانب سال 1388 واحد آپارتمانی از سازنده ملک خریداری کردم که مبایعه نامه معتبر با کد رهگیری می باشد. قرار بود که سازنده ملک که خورد مالک نصف زمین ملک نیز می باشد سه ماه بعد سند رسمی واحد اپارتمان را به اینجانب انتقال دهد که این اتفاق نیوفتاد و ما با مراجعه به دفترخانه و پرداخت مابقی ثمن معامله عدم حضور مالک را گرفاه ایم. همچنین ما در دادگاه بابت خسارت در تاخیر شکایت کردیم و خسارت در تاخیر تادیه را هم از سازنده می گیریم. سوال این است بدلیل تخلف و اختلاف سازنده ها، ملک پایان کار گرفته نشده و بنابراین به نظر می رسد مالک قادر به سند رسمی به ما نخواهد شد. الان کسی مدعی مالکیت ملک ما را ندارد ولی من می خواستم دادخواست اثبات مالکیت داشته باشم یعنی الان خواهان و خوانده خودم هستم . سوال این است چنین دادخواستی می تونم بدهم به منظور اطمینان از مالکیت خود؟

  برای اینکه همچنین عدم حضور

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 3, 2022 10:46 ق.ظ

   سلام خیر
   دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت مطرح کنید

   پاسخ
 • سلام در سال 87 پدرم وکالتی برای ساخت مغازه به شخصی وکالت تام میده و فرد مذگور بعد از شش ما فوت میکنه و در سال 88 بدلیل گم شدن سند پدرم درخواست سند المثنی میدهد و سند المثنی بنام پدرم صادره میشود متاسفانه امسال متوجه شدیم که وارث مرحوم با جعل قولنامه بنام پدرم اقدام به زدن سند بنام خودشان میکنند در صورتی که پدرم خونه رو نفروخته و هیچ قولنامه ای امضا ننموده ولی در حال حاضر پدرم بعنوان جعل و کلاهبرداری و استفاده از سند مجهول شکایت نموده که قاضی پرونده بدون بررسی پرونده قرار موقوفی صادر نموده در حال حاضر چکار باید کرد ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • باسلام.پدربزرگ بنده حدود 80 سال پیش زمینی رو در روستامون وقف کردن به نام برادرشون که در ایام خاصی از سال از عواید اونجا احسان بدن به اهالی روستا.هردوشون خیلی وقته فوت شدن و الان به اون زمین که تعداد زیادی درخت داره پسر برادرشون میرسن و خیلی وقته شرایط وقف رو به جا نیاوردن و صاحب اون زمین شدن.آیا ما که الان وراث پدربزرگم هستیم و مدرک وقف نامه و همچنین سند اصلی اون زمین رو در اختیار داریم میتونیم از ایشون خلع یدکنیم این زمین وقفی رو و همچنین ادعای مالکیت کنیم؟

  پاسخ
 • سلام
  چند سال پیش من خونه خودم را برای این که برادرم از بانک مسکن وام بگیره به نام برادرم زدم و سند خونه که به نامش بود رفت رهن بانک و ما در یکی از مشاورین املاک یک مبایعه نامه تنظیم کردیم ( به تاریخ همون سال ) و برادرم خونه را در آن به من برگرداند الان اقساط وامش تموم شده و رفتیم خونه را از رهن در آوردیم وقتی محضر رفتیم متوجه شدیم خونه به خاطر مهریه خانم برادرم توقیف شده ، الان با توجه به این که خونه سندش به نام برادرم هست اما من ساکن بودم و تمام قبوض به نام من هست و مبایعه نامه دستی و استشهاد محلی میتونم ثابت کنم مالک اصلی ملک من هستم و چطور باید اقدام کنم

  پاسخ
 • سلام. من و پدرم شراکتی ی زمینی خریدیم که یک و نیم دانگ من کردم و یک دانگ هم پدرم بمن هدیه داد یعنی دو و نیم دانگ برای من شد و بقیه برای پدر.
  در مبایعه نامه فقط اسم پدر آمده و یک دست نویس پدر نوشتن که در آنجا توضیح دادن که دو و نیم دانگ برای من است و بقیه اعضای خانواده امضا کرده اند.
  پدرم متاسفانه فوت شدند.
  سوالم اینست که اون دست نویس برای اثبات مالکیت کافیه؟ نمیشه تو مبایعه نامه هم بنویسیم؟ قصدم اینه که در آینده مشکل و حرف و حدیثی نباشه
  و اینکه الان کنتور برق به نام فروشنده ی قبلیست الان به نام کی باید بشه؟ مادرم یا من یا …؟

  پاسخ
 • یوسف امیری
  مارس 29, 2022 12:37 ق.ظ

  با سلام و احترام

  یه سوال حقوقی داشتم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  پدر خانواده ای فوت کرده که از ایشون یه منزل مسکن مهر داشته و وراث ایشون ، همسر قانونی ، پسر و دختر بالای 30 ساله و یک مادر پیر هست.

  دختر و پسر میخوان خونه رو به نام مادرشون بزنند (همسر مرحوم) و به مادر پیر که ارثی میرسه دارن فشار میارن اگه خونه رو به نام مادر مون نکنیم نمی تونیم برای اون خونه برق ،گاز و تلفن بگیریم. تو هم باید خونه رو بدی به مادر ما

  حال سوالم اینه که برای گرفتن برق ، گاز و تلفن برای چنین خانه ای که صاحب اصلی فوت شده ، ایا خانه باید به نام یکنفر باشه ؟ یا راهی وجود داره

  باتشکر از وقت و زمانی که میگذارید

  پاسخ
 • سلام.یک آپارتمان دوطبقه دارم که بعداز پایان کار هنوز سندتفکیکی نگرفتم و فقط همون سند زمین هست و اون موقع بدلیل اینکه میخاستم از وام بانک مسکن استفاده کنم و شرایطشو نداشتم(شرط تاهل)از همون ابتدا زمین را بنام پدرم قولنامه کردم و سند ثبتی هم بصورت سه دانگ سه دانگ بنام پدرم و برادرم گرفتم که بتونم دوفقره وام برای دوطبقه بگیرم و هیچگونه مبایعه نامه یا دست نوشته و چیز دیگهی ندارم ولی تمامی اقساط بانک برای هر دو تسهیلاتو خودم پرداخت کردم و چک خرید زمین هم خودم دادم که داخل قولنامه ثبت شده و فاکتور هزینه هایی که برای ساخت کردم اینارو دارم و درحال حاضر پدروبرادرم حاضر به انتقال سند بنام خودم نیستن!!آیا من میتونم دعوی اثبات مالکیت مطرح کنم؟آیا نتیجه بخش خواهد بود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:39 ب.ظ

   سلام طرح دعوای اثبات مالکیت ،اساس قانونی ندارد
   شما باید دعوای اعلام بطلان معامله به جهت صوری بودن بنابر دلایل اثباتی مطرح کنید.

   پاسخ
 • سلام
  اگه شخصی برای اثبات مالکیت شکایت کرد و رد شد. آیامابرای تصرف سهم خودآزاد هستیم .یا دوباره بایدبه دادگاه مراجعه کنیم

  پاسخ
 • سجاد علی عسگری
  می 1, 2022 11:45 ب.ظ

  سلام.
  خیلی تشکرمیکنیم ازاطلاعات خوبتان وپاسخ های روشن وواضح
  بنده مدت ۲ سال است که پدرم فوت کرده.وقبل ازفوت وصیتی تنظیم کرد که دارای ۵ بند بود وما۴برادر که هستیم به اضافه خودش امضا کنندگان وصیت نامه پدر بودیم.البته ما ۴ بردار ۲
  برادر از یک مادر دیگر هستیم.
  دربند ۲ وصیت که من پدرم خانه خود رابه نام یکب ازبراردانم کرده بود وقید کرده بود که این خانه رافقط برای گرفتن وام به ایشان کردم وهیچ گونه حق فروشی ندارد.حالا بعد از۲ سال تفره میرود.البته چند بارکه شکابت کردم درجواب شکایت میگفت شما صبر کنید امینی که بین ما است مشکل راحل کند.ولی دوباره زیزحرفس زد.انحصاروراثت هم گرفتم.
  ایا برادرمن میتواند خانه پدرم راکه برای گرفتن وام )بند۲وصیت نامه(امتناکند ازتقسیم بین واراث.
  ممنوم از راهنمایهای خوبتان.
  من الله توفیق.
  عسگری

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:45 ب.ظ

   سلام با توجه به تعدد مدارک و سوالات موضوعی لطفا با دفتر تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 • سلام وقت به بخیر خانمی هستم به شحصی از نزدیکان مان برای خرید خانه پول دادم ببرد به فروشنده رفته املاکی قولنامه نوشته نضف ساختمان به اسمش خودش کرد ولی درمحضر سند به اسم من خورد هیچ حرفی از قولنامه به میان نیامد من هم بیخر از هرجا فکر می کردم ساختمان مال خودم از طرفی به من سند گروه بانک بگذارم بای انها وام 25 میلیونی بردارم حتی خودش در مخصر به طرفی ثبت می کردم سرش کلاه می گذارم من فکر فوقش ساختمان درگروه بانک شخصی دیگر وامش من پرداخت میکنم الان بعد از گذشت 9سال قولنامه رو کرد می گویند شما کلاهبرداری کردید رفت شکایت تکلیف چیست

  پاسخ
 • بنده در خصوص اثبات مالکیت زمین سوال داشتم پس از طرح تفکیک یک قطعه زمین، فروشنده ۱۸۰ متر بیشتر از طرح تفکیک را فروخته است با توجه به اینکه بنده مدت ۱۴ سال می باشد که زمین را خریده ام شخصی که متراژ مازاد را خریده بدون اجازه بنده در زمینیم پی کنی کرده تامین دلیل نمودم که اعلام نمود ۱۲۰ متر از زمین بنده مورد تعرض قرار گرفته است در ضمن قولنامه آن شخص با مشخصات پی کنی شده هماهنگی ندارد آیا این پی کنی برای نامبرده تصرف مالکیت می آورد؟

  پاسخ
 • اسماعیل
  می 12, 2022 5:08 ق.ظ

  باسلام ..بنده ملکی رو از پدرم درسال 92که دارای سند رسمی بوده و در رهن بانک بوده و بدهی وام داشته رو باتسویه حساب بانک از رهن خارج کردم و اون ملک رو با رضایت پدر و خانواده وبادریافت سند رسمی بنام خودم کردم . حالا بعداز 8سال یکی از آشنایان باارائه قولنامه ای که همه اعضای خانواده میدانیم جعلی میباشد طرح دعوی و ادعای مالک بودن در دادگاه نموده.بنظر شما آیا ادعای وی میتواند جنبه قانونی داشته باشد و آیا قاضی میتواند رای به نفع وی صادر کند ..لطفا اگر راهکاری هم دارید ممنون میشم راهنماییم کنید باتشکر از لطف شما..

  البته اینو یادم رفت بگم که قولنامه رو از طرف پدرم بعنوان فروشنده اعلام کرده ولی متاسفانه پدر بنده درسال 99فوت کردند و حالا بعداز فوت پدرم اینگونه مدعی شده ..

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 14, 2022 9:46 ق.ظ

   سلام خیر اثبات ادعای ایشان سخت میباشد. نسبت به مبایعه نامه وی تقاضای کارشناسی جعل کنید.

   پاسخ
 • با سلام اگر پدري در زمان حيات ملکي را بدون قول نامه و پرداخت وجه به يکي از پسران خود به نام زده باشد و يک هفته بعد فوت کند بقيه ورثه ميتوانند ادعاي بازگشت مالکيت و ادعاي ارث در مورد ملک مذکور نمايند

  پاسخ
 • سجاد اسمعیلی
  می 14, 2022 10:56 ب.ظ

  سلام من یه زمین کشاورزی خریدم فروشنده اول زمین یه راه برای عبور ماشین به همسایه ها فروخته با کاغذ اما در سند زمین او راه قید نشده است ایا میتونم ادعا مالکیت کنم و اون راه را بگیرم

  پاسخ
 • سلام بنده منزل مسکونی ای که قولنامه ای بنام مادر و برادرم بوده خریده ام . و در این ملک خانواده ما 20 سال ساکن بوده و آن را ساخته اند و قبل از ما 12 نفر این زمین را خریده و فروخته اند ولی الان سند عادی (قول نامه ای ) که دست ماست از اولین نفری که این زمین را از مالک اولیه خریده قولنامه ای وجود ندارد . به اداره ثبت مراجعه کرده برای ثبت ملک گفتن مالک اولیه چون قولنامه ای وجود ندارد باید بیاد امضا کند . ایشان فوت کرده اند و ورثه ایشان حاضر به امضا نشدند که اعلام کنند نسبت به این ملک ادعایی ندارند و اداره ثبت ملک بنده را ثبت نمی کند تا این مشکل برطرف نشود . حال سوال من این است آیا ورثه مالک اصلی بعد از گذشت 70 سال از فروش این زمین و دست به دست شدن های متعدد می توانند از من شکایت کرده و ملک مرا صاحب شوند؟ و سوال دیگر من برای اثبات مالکیت ملکم چه راهی دارم ؟

  پاسخ
 • محمد رضا
  می 16, 2022 3:16 ب.ظ

  سلام روز خوش پدرم40 سال پیش خانه ایی خریده و در سند به نام نخورده و فقط قولنامه دارد, و صاحب سند اثری ازش نیست از ثبت احوال هم پیگیری کردیم هیچ نامی از ایشون به ثبت نرسیده .الان چه جوری میتوان در سند اسم پدرم باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید..

  پاسخ
 • محمد رضا
  می 18, 2022 10:31 ق.ظ

  سلام روز خوش اگر صاحب سند رو پیدا نکنیم و فقط از ایشون قولنامه محضری داریم و در ثبت احوال هم هیچ نامی به این نام ایشون ثبت نشده جه جوری میتوان سند به نام زد

  پاسخ
 • فتحی تبار
  می 19, 2022 1:33 ب.ظ

  زمینی که 3دانگ آن بنام من بود و3دانگ دیگرمال برادرم بود قبل ازمحضرقراربراین شدکه سندرابنام برادرکنم وپول رابدهدکه پس ازامضائ سندهیچ پولی نداده وشاهد هم دارم ایا میتوان کارکرد

  پاسخ
 • سلام ،پدر ومادرم ۴دانگ از خانه خودشون رو باقولنامه و صلحنامه محضری به من فروختن، برادر و خواهرانم در مورد این ۴دانگ شکایتشان به جایی می‌رسد یانه ،ممنون

  پاسخ
 • کیهان باجلانی
  می 24, 2022 3:39 ق.ظ

  سلام بنده یک قطعه زمین کشاورزی برابر نسق زارعانه ومبایعه نامه سال ۹۰ خریدم واکنون نزدیک به ۱۰ سال است که درآن زمین مشغول باغداری وکار کشاورزی هستم امسال مسکن ازم شکایت تصرف عدوانی کرده ومیگه ما سند داریم با اینکه من هم نقشه هوایی سال ۵۰ وسال ۳۲رو آوردم با یوتی ام که کاملا برابر نظر کارشناس زیر کشت بوده ولی متاسفانه دردادگاه قسمت زیاد زمین را اراضی ملی کردن وبدونه توجه به عکس هوایی نسق مبایعنامه حتی شواهد محل که بالای ۵۰ سال سن دارن بازم من را محکوم کردن وفقط عکس سال ۴۷ رو قبول دارن که تو سنندج در دسترس نیست خواهشمندم راهنمایی کنید زندگی ۳خانواده با اون زمین تامین میشود دستمون به هیچکجا نمی رسد

  پاسخ
 • کیهان باجلانی
  می 24, 2022 3:42 ق.ظ

  خیلی عالی هستین ممنون خدا شما وکلای عزیز و پشتوانه مردم بی دفاع رو محفوظ کنه

  پاسخ
 • سلام.زمین کشاورزی سال‌های قبل اثبات مالکیت شده برای یک ورثه و خلع ید به اندازه سهم الارث ورثه انجام شد.آیا دیگر وراث می‌توانند از اثبات مالکیت که ورثه اول انجام داده استفاده نموده و خلع ید برای خودشان بگیرند.

  پاسخ
 • سلام و عرض ادب
  ببخشید در خصوص این سوال ممنون میشم بنده را راهنمایی فرمایید
  پدر و مادر اینجاب تصمیم گرفتن قبل از فوت منزل مسکونیشان که در حال حاضر خودشان در آنجا ساکن هستن را به طور مساوی بین سه فرزند (2 پسر و 1 دختر) به صورت محضری و قانونی تقسیم نمایند و در قبال آن هیچگونه پولی دریافت نکردند و با امضا طرفین و نوشتن متنی مقرر گردید فرزندان هیچگونه دخل و تصرفی در زمان حیات والدین نداشته باشن.ولی متاسفانه یکی از فرزندان پسر با همسر خود به مشکل برخورده اند و عروس خانواده در دادگاه شکایت کرده و جلو دارایی همسر خود را گرفته آیا ایشان می تواند اقدام به سهم و ملک پدر همسر خود بکند ؟ چطور میتوانیم به پدر و مادرمان کمک کنیم برای این مشکل؟
  با تشکر از شما

  پاسخ
 • سلام پدر من سال ۷۶ ۶۰۰ متر زمین مسکونی خریداری کردن و مبایعه نامه هم نوشته شده بوده و ابعاد هم نوشته شده و الان بعلت کم عرض شدن جاده ۵۰ متر به زمین ما اضاف شده و فروشنده از ما شکایت کرده و تقاضای پول ۵۰ متر به قیمت روز کرده آیا می‌تواند پول زمین را به قیمت امروز بگیرد

  پاسخ
 • حسین بالش زر
  ژوئن 10, 2022 2:01 ب.ظ

  درود ازاینک وقت می گذازید سپاس ما عشایری هستیم که بیش ازصدسال در مراتع خانه های عشایری داریم که بیش از نه ماه از سال درآنها سکونت داریم حال برای اثبات مالکیت خود شکایت کرده ایم وکارشناسی شده یعنی درتمام سالها از 1348تاکنون درعکس هوای وسمانه گوگل ارث هم تایید شد درپایان نظر کارشناس اعلام کرد ارصه ملی است لطفا راهنمایی بفرمایید ؟

  پاسخ
 • با سلام و ادب سواللم اینه که خونه قدیمی که به صورت ارث از پدر بزرگم به دخترش که مادرم باشد رسیده بدلیل فوت پدر بزرگ و مادر بزرگم خانه چندین سال خالی از سکنه میباشد الان به یکباره متوجه شدیم که فرد ی سند صادر کرده ما فقط شهود داریم چطور میتونیم مال تصرف شده را برگردانیم> ممنون میشم اگر پاسخ بدید.

  پاسخ
 • سلام یه زمین دارم دارای مبایعه نامه است برای گرفتن پروانه ساخت ب احراز مالکیت نیاز دارم باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 1, 2022 10:48 ق.ظ

   سلام حسب اینکه ملک شما در روستا یا هست به ترتیب باید به بنیاد مسکن و یا شهرداری مراجعه کنید

   پاسخ
 • ابراهیم احمدی
  ژوئن 24, 2022 3:59 ب.ظ

  سلام پدرم از سال 60اجاره دار ملک‌تجاری بوده و هست،اجاره نامه از طرف ما مفقود شده،لیست بیمه را مالک با پول ما پرداخت می‌کند،نامه توقیف اموال بیمه در دیرکرد پرداخت حق بیمه بنام‌پدرم کارفرما صادر شده،یک نامه رای وزارت کار در سال 83پدرم معطرف شده کارگر میباشدولی حکم به مستاجری و کارفرمای پدرم داده شده،مالک مدعی شده پدرم امین ملک میباشد و خواستار تخلیه شده .ایا ما میتوانیم ادعای سرقفلی بنماییم

  پاسخ
 • سلام و وقت بخیر
  پدر من 42 سال قبل خانه روستایی را از عموی خود به مبلغ26 هزار تومان خریده و مبلغ آن را پرداخت کرده است. تنها نوشته ای که از آن زمان دارند دست نویسی است که توسط شخصی دیگر در ان نوشته شده مبلغ 20 هزار تومان پرداخت شده است و برای 6 هزار تومن بعدی زمان تعیین کردند، ولی امضایی از طرفین روی این کاغذ نیست. ان ملک نزدیک به 10 سال هست که سند رسمی نیز دارد. الان پسر عموی پدرم آمده و ادعای مالکیت میکند و می گوید ما ان زمین را نفروخته ایم. آیا ادعای او مورد پذیرش هست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:30 ب.ظ

   با سلام بسته به ادله و مدارک طرف مقابل دارد.ولی اماره تصرف شما فعلا دلیل مالکیت تلقی می شود.

   پاسخ
 • در سال 76 پدر خانمم زمینی به مقدار 40 متر مربع طبق صلح نامه عادی بخشید پروانه ساختمانی بنام خانمم گرفتم و مغازه ساختم در سال 84 که بنیاد مسکن پروانه روستایی میداد من زمین را طبق قولنامه که به تایید شورا ودهیاری روستا رسیده خریدم و سند زمین بنام من با معرفی بنیاد مسکن واز طریق اداره ثبت و اسناد صادر شد. صلح نامه را از خانه من سرقت کردند و معدوم کردند حالا بعد از 16 سال پدر خانمم از من و خانمم شکایت کرده و ادعا کرده که مغازه از اوست و تقاضای ابطال سند کرده . آیا میتواند مغازه را از من بگیرد . ممنون از راهنمایی شما

  پاسخ
 • سلام شرحی به حال ذیل برای بنده حادث شده لطفا راهنمایی نمائید .

  با سلام ،احتراما” به استحضار عالی می رساند : اینجانب ……………….. مالک پلاک ثبتی ………… فرعی از ….. اصلی بخش ………….(معترض ثالث)نسبت به دادنامه شماره …………………………………….. مورخ / / موضوع پرونده کلاسه …………………………. صادره از شعبه …… دادگاه ………………….. که متأسفانه به علت عدم طرف دعوا قرار دادن اینجانب توسط خواهان بدوی آقای ………………………. نسبت به رأی صادره که بر خلاف اصول مسلم حقوقی و قانونی صادر شده معترض بوده از قضات معزز و شریف رسیدگی کننده عاجزانه تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.
  موضوع: اعتراض شخص ثالث به استناد ماده 417 و مواد بعد قانون آئین دادرسی مدنی
  شرح مختصر موضوع
  1-ابتدا لازم به توضیح است به موجب پرونده کلاسه ……………………………………. مطروحه در شعبه …… دادگاه حقوقی ……………. که منجر به محکومیت آقای ……………….(خوانده ردیف دوم) گردیده بود محکوم علیه پس از صدور اجرائیه جهت وصول محکوم به رأسا”اقدام به معرفی ملک خود به پلاک ثبتی ………… فرعی از …… اصلی واقع در ……………. می نماید که پس از ارجاع به کارشناسی وهیئت مربوطه در مزایده توسط آقای …………….. خوانده ردیف سوم خریداری و سند انتقال اجرایی به نام ایشان تنظیم می گردد.
  2-سپس خوانده ردیف اول(همان خواهان مطرح در بالا) آقای ………………. به استناد مبایعه نامه عادی مورخ ../ / به عنوان معترض ثالث اجرایی مدعی مالکیت پلاک ثبتی مذکور می گردد که پس از اعتراض به عملیات اجرایی به دلیل عدم ارائه مبایعه نامه مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ایشان پذیرفته نمی شود.
  3-خوانده ردیف اول (همان خواهان مطرح در بالا) آقای …………… یک بار در ………… دادخواست ابطال سند رسمی را مطرح می کند که به موجب دادنامه شماره ………………………. مورخ / / صادره از شعبه پرونده کلاسه ……………………………… دادگاه حقوقی ………….. منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا می گردد سپس در کمال ناباوری و با حیله و تقلب مجددا” در تهران دادخواست اعتراض به عملیات اجرائی و ابطال سند رسمی را مطرح می نماید که در مرحله بدوی به موجب دادنامه شماره ……………………… مورخ ……… شعبه … پرونده کلاسه ………………… دادگاه حقوقی …………. منجر به صدور حکم بطلان دعوا می گردد ولی متأسفانه در شعبه ….. دادگاه …………….به موجب دادنامه شماره ……………………….. مورخ ……… پرونده کلاسه ……………… حکم به ابطال سند انتقال اجرایی و انتقالات بعدی صادر می شود که از این رهگذر حقوق اینجانب و سایر مالکین به شدت تضییع می گردد.

  لذا با توجه به مراتب فوق شایان ذکر است :
  اولا”-به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی اگر ادعای اعتراض شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود بنابراین استدلال دادگاه محترم به داشتن کد رهگیری به تنهایی نمی تواند دلیل صحت اثبات ادعای خریدار تلقی گردد .
  ثانیا”-به موجب محتویات پرونده ملک مورد تنازع رأسا” توسط محکوم علیه آقای …………….. جهت وصول محکوم به ،به دادگاه معرفی گردیده بنابراین چگونه ممکن است شخصی ملکی را بفروشد سپس جهت ادای دین به دادگاه معرفی کند!؟وچرا تاکنون آقای ………… (همان خواهان مطرح در بالا) علیه فروشنده شکایت کیفری فروش مال غیرو کلاهبرداری را مطرح ننموده است !؟
  ثالثا”-متأسفانه آقای ……………..(همان خواهان مطرح در بالا) با حیله و تقلب وبا خواسته ای واحد یک بار در ……………. دادخواست ابطال سند را در خصوص انتقال اجرایی مطرح نموده و پس از ناکام ماندن از آن مجددا”همین دعوا را در ……………. مطرح کرده است که از مصادیق بارز حیله و تقلب می باشد.
  رابعا”-از همه مهمتر تنها مدرکی که از مرجع رسمی صادر گردیده و دلیل حقانیت مالکین می باشد که در جریان دادرسی مکتوم مانده به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مورخ …………. می باشد که شش دانگ پلاک ثبتی ……………. بخش ………….. به نام آقای ……………(محکوم علیه) ثبت و سند صادر شده است سپس برابر سند انتقال اجرائی شماره ………….. مورخ 15/1/94 به اینجانب ………………. انتقال یافته است وپس از آن برابر سند انتقال قطعی شماره ……………. مورخ 10/8/94 به آقای……………………. (همان خواهان مطرح در بالا) انتقال یافته است وسند اخیر الذکر معارض بر سند شماره …………….. مورخ 15/1/94 دفترخانه ……………. تنظیم شده است که نهایتا” برابر رأی شماره ………………………….. مورخ 20/11/95 هیئت نظارت سند مالکیت آقای………………… (همان خواهان مطرح در بالا) که برابر سند قطعی شماره ………………. مورخ 10/8/94 دفتر خانه ………………. موضوع پلاک مذکور معارض تشخیص داده شده و ابطال گردیده نتیجتا” در مورخ 6/3/96 بنام آقای ………………….. خوانده ردیف سوم (برنده مزایده) صادر گردیده است بنابراین دادگاه محترم نمی بایستی مالکیت خوانده آقای (همان خواهان مطرح در بالا) را احراز و اثبات می کرد همچنین به استناد مواد 22و46و48 قانون ثبت حکایت از صحت عملیات اجرایی ملک توقیفی مال محکوم علیه، در زمان بازداشت در مالکیت رسمی و قانونی وی بوده است .

  پاسخ
 • علی یدالهی
  جولای 11, 2022 12:24 ب.ظ

  سلام من و پدر پیرم در خانه ای ساکنیم که هنوز به اسم مادر پدر بنده هستش که در قید حیات نیست ورثه هیچ اقدامی نکردند تا حالا و ما نزدیک بیست ساله که در این خانه زندگی کردیم پدر بنده یک برادر داشته که فوت کرده و ورثه ی برادرش هم اقدامی نکردند خود پدر من هم همکاری نمیکند اگر پدر من فوت کند ایا میتوانم به علت سکونت طولانی مالکیت را به اسم خودم کنم؟ لازم به ذکر است دو برادر دارم که متاهلند و با ما زندگی نمیکنند بالغ بر بیست ساله رفت امدی هم وجود نداشته و سند این ملک در دست خانواده عموی منه

  پاسخ
 • سلام .
  پدرم سال ۷۰ خونه خودش رو فروخت ، خریدار به همراه بنگاهدار و اشنایی که توی دادگاه داشتن خونه رو بعد از ۴ سال دادگاه رفتن از پدرم گرفتن .
  قیمت خونه اون زمان ۲ میلیون بود که از این مبلغ ۳۰۰ هزار دادن و قرار بود یه قطعه زمین بدن و مابقی مبلغ ۷۰۰ هزار تومن پول . متاسفانه نه زمین رو دادن و نه ۷۰۰ هزار تومن رو . میخواستم ببینم اگه بابت ۷۰۰ هزار تومن شکایت کنیم به قیمت روز خونه میتونیم پول رو بگیریم یا فقط طبق تورم این مبلغ محاسبه میشه ؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:29 ب.ظ

   با سلام خیر چون طلب شما مستند به اسناد تجاری نیست از تاریخ تقدیم دادخواست مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود

   پاسخ
 • زهرا شعبانی
  جولای 31, 2022 5:42 ق.ظ

  با سلام هزینه وکالت بابت گرفتن استعلام ملک موروثی و اجازه فروش چقدر است از ملک پدری سه دانگ زن بابام بجای مهریه با هزار کلک گرفته که هیچ
  ان سه دانگ که سهم ما فرزندانش هست هم نه سند داریم نه استعلام اینقدر رشوه داد و وکیل داشت 5 سال گدشته یه استعلام نمیتونیم بگیریم از بس مراجع قضایی فاسدن و رشوه خوار بلا نسبت شما اگر جواب بدین هزینه ؟ توسط شما ممنون میشم خدا خیرتون بده

  پاسخ
 • با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اساتید محترم
  پدر ما درسال هفتادو یک فوت نموده.. چند ساعت آب چاه عمیقی داشتن که بین وارث تقسیم شده است..در سال هشتادو شش از مقدار آب سهم خودم دو ساعتی را فروختم..آیا با فروش مقداری از آبم .یک هشتم از مقدارآب فروخته شده به مادرم تعلق میگیرد یا خیر

  پاسخ
 • سلام. وقتتون بخیر. من یک زمین دارم که قولنامه به نام من هست . همسرم هزینه ساخت رو داده. حال مدعی شده نصف خونه مال من هست .آیا درسته؟

  پاسخ
 • سلام، ممنون میشم من رو راهنمایی بفرمایید، پدربزرگ بنده خونه ای رو در دوران حیات برای ما ساختن و ما در اون ساکن بودیم به مدت ده سال و بعد از جدایی پدر و مادرم از هم ما از اون شهر به شهر دیگه ای رفتیم، پدرم سال 91 فوت کرد و ما اون خونه رو در تصرف خودمون درآوردیم و کلی هم هزینه تعمیر و تجهیزش کردیم، الان دختر عموهام و عمه هام میگن که خونه باید تقسیم بشه و فروخته بشه در صورتی که همه اهالی میدونن که اون خونه رو برای ما ساخته پدربزرگم، حتی امتیاز انشعابات به اسم پدرم هستش، حالا سواله من اینه که آیا من با اتکا به استشهادیه محلی میتونم ادعای مالکیت ملک رو داشته باشم؟ اینم بگم که ملک سند نداره و فقط مجوز ساخت داره که به اسم پدربزرگم هستش.

  پاسخ
 • محسن جعفری
  آگوست 13, 2022 1:22 ب.ظ

  سلام و عرض ادب پدر من 2 دانگ از کل سه طبقه خانه خودش رو طی یک قولنامه داخل بنگاه به نام مادرم زده اند و امضا و اثر انگشت دو شاهد و همچنین امضا و اثر انگشت پدرم داخل این قولنامه هست الان دو ساله پدرم فوت کردن و ما میخوایم دو دانگ رو به نام مادر بزنیم ولی برادرم مخالفت کردند از نظر قانونی این دو دانگ شامل انحصار وراثت و تقسیم بین وراث نخواد بود ولی برای انتقال سند قطعی باید امضا تمام وراث خورده بشه گویا و با توجه به مخالفت برادرم آیا تنها راه برای انتقال سند از طریق دادگاه هست و یا راهی دیگر هسj
  ممنون بابت وقتی که میذارین

  پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. سوالم این است که اگر محکوم علیه پس از ابلاع اجراییه پلاکی را به عنوان مال خود معرفی کند، آیا باید دلیلی هم بر مالکیت خود تسلیم کند یا صرف معرفی پلاک کافی خواهد بود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 15, 2022 4:09 ب.ظ

   سلام. مطابق با نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/44: در مورد اموال غیرمنقول صرف معرفی شماره پلاک کافی نیست و باید دلیل مالکیت نیز تسلیم دایره اجرا شود.

   پاسخ
 • باسلام زن وشوهری در طی طلاق توافقی ماشین ودودانگ خانه مرد روبه زن اعلام میکنه ولی قبل از طلاق خانم کل مهریه رو ابرا میکنه وچون ابرا میکنه اقا فقط ماشین رو تحویل خانم میدهد سپس خانم اقدام به اخذ دودانگ میکند که رای دادگاه مبنی بر عدم مالکیت خانم بوده سپس اقا ملک رو به همسرجدید میفروشد وانتقال سند میدهد وهمسر جدید خانه رو میفروشد در حین فروش ملک همسر قبلی شکایت بر ابطال ابرا میکندکه در دادگاه بدوی ابطال ابرا قبول می شود حال دادگاه تجدید نظر مونده اگر دردادگاه تجدید نظر ابطال ابرا قبول شود همسر قبلی بردو دانگ خانه میتواند فروش اپارتمان روفسخ کند چاره چیست

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:26 ب.ظ

   با سلام بله در صورتی که ابطال ابرا قطعی شود معامله نسبت به دو دانگ مزبور غیر نافذ بوده و در صورت عدم تایید مالک جدید معامله نسبت به آن دو دانگ باطل خواهد بود

   پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید.من یک دعوای ملکی دارم به این صورت که ملکی را از فردی خریده ام ولی سند ملک به نام من نمی باشد و ملک هم هنوز تحویل من داده نشده است. می خواستم بدانم که آیا صدور حکم به الزام بنده به عنوان فروشنده به تحویل مبیع و یا انتقال سند از لحاظ قانونی درست است یا خیر؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 28, 2022 2:59 ب.ظ

   با سلام. در مواردی که سند به نام فروشنده نباشد و معاملات انجام شده روی ملک نیز قانونی باشد خریدار باید ایادی ماقبل را تا شخصی که سند به نام اوست طرف دعوا قرار دهد و دادگاه پس از احراز صحت معاملات انجام شده حکم به الزام صادر کند، این حکم نیز قابلیت اجرایی خواهد داشت؛ بنابراین طرح دعوا علیه آخرین ید که سند به نام وی نیست در عمل مشکلاتی داشته و حکم دادگاه نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ اما درمورد تحویل مبیع مطابق ماده 362 قانون مدنی فروشنده به تحویل مبیع ملزم خواهد شد.

   پاسخ
 • سلام از کسی طلب داشتم وسند ملکش رو در رهن من کرده و من فهمیدم که قبل از اینکه سند رو در رهن من بده ملک رو به کسی فروخته و من حکم بازداشت منزل و حتی مزایده رو گرفتم و الان هم چون کسی در مزایده برنده نشد ملک رو میخوان بنام من بکنن سوال من اینه اون کسی که الان توی اون خونه هست و مدعی هست که خونه رو خریده و فقط مبایعنامه داره میتونید کاری کند

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:25 ب.ظ

   با سلام بله در صورتی که فروش ملک قبل از در رهن گذاشتن آن اتفاق افتاده باشد می توانند ملک را پس بگیرند

   پاسخ
 • درود چند زمین کناره هم که دارای سند عرصه شش دانگ منگوله دار هست توسط عده ای تصرف و دست به دست فروخته شده همچنین ساخت و ساز در زمین ها شده . با توجه به مطالبه سایت متوجه شدم سند باعث میشه حق عیانی وجود نداشته باشه باید چه شکایتی بر علیه متصرفان کرد

  پاسخ
 • سلام
  مادر خانومم یه خونه داره که میخواد بده به خانومم اما سند نداره. حالا چکار کنه که بعداً وراث براش مشکلی ایجاد نکنن؟

  پاسخ
 • سلام ما سه همسایه بودیم که ملک خود را به سازنده سپردیم و یک واحد آپارتمان ۵ طبقه ۱۰ واحده ساخته شد. ۶۰ درصد سازنده ۴۰ درصد ما . هرکدام از ما همسایگان یک واحد برداشتیم و یک واحد هم شریک بودیم . آقای الف ( شریک اول ) سهم خودش را به آقای ب ( شریک دوم ) فروخت و حالا آقای ب منکر مالکیت ما می شود . نه سازنده و نه شریک اول حاضر نیستند در دادگاه شهادت دهند .( اون دو شریک خانه هاشون سند داشت و ما قولنامه ) از چه طریقی به دادگاه اثبات کنیم که من هم از این خانه سهم دارم ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:24 ب.ظ

   با همان مبایعه نامه و قرارداد مشارکت در ساخت می توانید اقدام نمایید

   پاسخ
 • محمود درویش خضری
  آگوست 30, 2022 7:23 ب.ظ

  با سلام. چهار سال پیش ملکی رابا سند دستدارمی خریداری نمودم که وصل به دیوار همسایه بود ولی امسال با اجازه ی از همسایه بعلت کج بودن دیوار و احتما ریزش آن اقدام به تخریب دیوار کردم و ردیف آخر دیوار هموز باقیست داخل ملک خودم و جفت ردیف آخر باقی مانده ی دیوار قبلی پی کنده و بعد از پر گردن پی دو رج دیوار کردم و همسایه مدعی شده که توافقی که پدر مرحومشان با فروشنده ی ملک به من ده سال پیش کردند و اقدام به دیوارکشی کردند را قبولندارند و مطابق سند ثبتی که دارند زمینشان را میخواهند .از توافقی که قبلا شده مکتوبی وجود ندارد ولی دیوار کشی یبلی که هنوز ردیف آخر آن موجود تست توسط پدر مرحوم خودشان انجام شد. آیا توافق قبلی قابل ابطال است؟

  پاسخ
 • سیروس صحت پور
  سپتامبر 9, 2022 1:16 ب.ظ

  با سلام
  در مورد ملکی که متعلق به پدر و مادر بوده که هم اکنون توسط برادر بزرگ‌تر مورد تصرف قرار گرفته در نبودن من و خواهرام با گرفتن وکالتنامه از ما سوع استفاده کرده و خونه را بنام خودش کرده در وکالتنامه پدرم امضای که شده امضا پدرم نیست چه راه حلی را شما پیشنهاد میکنید که ما بتوانیم سهمیه خودمون را از ارث پدری باز پس بگیریم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:24 ب.ظ

   در صورتی که از شما وکالت نامه گرفته بوده نمی توانید ملک را پس بگیرید

   پاسخ
 • اگر پدری ملکی را 20سال پیش برای پسرش خریده باشد یا زمینی را ساخته باشد ولی سند به پسر نداده باشد وپسرش در ان خانه به همین مدت 20سال زندگی کرده باشد وفرزندان پسر در همان خانه به دنیا امده باشند ودرس خانده وازدواج کرده باشند ایا میتواند پدر اورا از خانه بیرون کند این چه حکمی دارد.ممنون.

  پاسخ
 • سلام
  سوال داشتم
  پدر و مادر من سال ۸۰ حدودا و یا قیل تر زمینی خزیدن به قیمت ۵۰۰ هزاز تومن و قولنامه داشتند . پس از مدتی از شهرداری بهشون گفتن این زمین تو طرحه و این حرفا و بهشون نقشه نشون دادن و لعد از اون پدرم پیگیری نکرده . اگه الان با وکیلی صحبت کنن و قولنامه ررو نشونشون بدهند خسارت زمینو بهشون میدند؟؟ یا پولشونو به قیمت روز؟؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید الان پدربزرگم ملکی رو زده بنامم ولی پولی دریافت نکرده ولی در شکایت اول حکم منع تعقیب صادر شده دوباره برای شکایت اقدام نموده ایا میتونه ملک رو از من برگردونه؟

  پاسخ
 • میخواستم بپرسم آقایی ازدست پدرم شاکی شدن به دروغ که من ازایشان زمین خریده ام.هیچ مدارکی ندارن فقط گفتن شاهددارم.سندزمین به نام پدربنده هستش ایاایشون میتونن باشاهدزمین روبگیرن.

  پاسخ
 • سلام من یه ماشین خریدم صاحبش قول نامه رو به من نداده ولی تعویض پلاک و سند به نام من هست و پول رو هم کامل به طرف دادم حالا بعد چند سال ادعای مال را میکند ایا این ممکن است؟

  پاسخ
 • زمینی دارای مدرک قولنامه عادی دارم و شهرداری می گوید برابر ماده 22 قانون ثبت شما از نظر ارگانهای دولتی و شهرداری ها مالک شناخته نشده در نتیجه پروانه ساختمانی برای شما صادر نخواهد شد. حالا اگر من از دادگاه حکم تنفیذ قولنامه بگیرم آیا شهرداری مکلف به صدور جواز ساخت بر فرض نبود مشکلات دیگر می باشد؟ آیا مالک رسمی محسوب می شوم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 4, 2022 1:24 ب.ظ

   با سلام. به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مقررات متعدد دیگر مانند ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی سال 1389 و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 و قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت و … سند عادی که مبایعه نامه ان به تایید دادگاه رسیده در حکم سند رسمی است و لذا به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم له، ذی نفع صدور پروانه است و شهرداری مکلف به صدور پروانه به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری برای وی است.

   پاسخ
 • سلام. سوالی داشتم. شهرداری روی زمین هایی که سند عادی دارند مجوز حصارکشی و پروانه نمی دهد. راهکار چیست؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اکتبر 11, 2022 9:55 ق.ظ

   باسلام. راهی جز طرح دعوای اثبات و احراز مالکیت در دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد، زیرا صدور پروانه در مانحن فیه مغایر قوانین و مقررات از جمله ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیش از ده مورد تا ابتدای سال 1398 می باشد.

   پاسخ
 • سلام . من ملکی خریده ام سند عادی تبدیل به خانه مسکونی کردم یک سال میشه. الان مشخص شده زمین ایجانب زمین بغلی همین ملکی که درست کردم یعنی جا دو قطعه اشتباه شده هر دو قطعه چسبیده به هم بایک متراژ و یک دهنه. الان طرف از من شکایت تصرف عدوانی کرده . البته من گفته ام حاضرم رمین ایشان را به قینت روز خریداری کنم یا حتی حاضرم زمین خودم را به ایشان بدهم در صورت مابه التفاوت حاضرم پرداخت کنم . اما ایشان میگوید فقط زمین خودم را میخواهم. لطفا راهنمایی کنید. ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 10:51 ق.ظ

   با سلام. با توجه به اینکه زمینی که شما تصرف و اقدام به ساخت نموده اید متعلق به شخص دیگری است ایشان می تواند رفع تصرف و قلع و قمع را بخواهد.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر . پدربزرگ من 40سال پیش زمینی رو برای مادرم خریداری کردند وسند هم زدن به اسم مادرم و مادرم در اون زمان کودک بوده وکسی جز خاله بزرگم اطلاع نداشته حالا ما به تازگی متوجه شدیم که همچین زمینی وجود داره وسند دست خاله بزرگم هست ولی خاله بزرگم سند رو به مانمیده وحتی میگه مالک نصف زمین من هستم در صورتی که ما استعلام گرفتیم به اسم ایشون نیست ما چطور میتونیم سند رو به صورت قانونی از خاله بزرگم بگیریم

  پاسخ
 • سلام
  پدر من سال ۷۶ با چنتا از دوستاش چند قواره زمین کنار هم خریدن تو تهران. بنچاقش هم صادر شده بوده برای هرکس بصورت جدا. طی وقایعی، بنچاق دست یکی از دوستان می‌مونه و به دلایل اختلافاتی، پیگیری نکرده بوده برای پس گرفتن بنچاق. البته او که بنچاق دستش بوده مدعی شده همون سالها که به علت فلان بدهی، باید پدر ما بره و به نامش بزنه، ولی خب چنین کاری نمی‌کنه. متاسفانه محل دقیق ملک رو هم یادش نیست الان پدرم، دفترخونه‌ای که معامله شده رو یادشه ولی. الان امکان پیگیری هست اصلا؟ و ممکنه اصلا کل اون قضایا کلاه برداری بوده باشه و بنچاق جعلی باشه یا ملک به چند نفر فروخته شده باشه و از این داستانها؟

  پاسخ
 • حسین حیدری
  اکتبر 28, 2022 8:20 ق.ظ

  سلام سند آپارتمان و مغازه یکی است برای تفکیک سند رفتم اداره ثبت گفته اقرار نامه محضری از سایر مالکین ساختمان گرفته بشه آیا نیاز هست وقتی سند دارم ؟

  پاسخ
 • با سلام
  مغازه ای از ملکی که تجاری مسکونی بوده است 26 سال پیش طی مبایعنامه رسمی املاک که خود شخص نیز مالک بوده است خریداری نموده ایم حال موعد تنظیم سند کاشف به عمل آمد که ملک وام مشارکت مدنی دارد که پس از شکایت حکم الزام سند رسمی گرفته که به هر بار به دلایلی از زدن سند و تسویه وام امتناع کرده که بعدا به جرم تبانی برای بردن مال غیر کلابرداری نیز به 5 سال حبس محکوم گردید.حال پس از فوت پدر یکی از ورثه با تبانی با مابقی وراث و ثبت و اسناد و شهرداری و دارایی اقدام به گرفتن سند تک برگ بدون متر کردن واحد ها و مغازه و سایر موارد شد. و شخص خود را جانشین بانک و ورثه دانسته و همچین مبایعنامه را به دلیل داشتن وام و شرط بانک من باب ابطال معامله بدون اطلاع بانک دانسته اند.حال بهترین روش و پیشنهاد برای ابطال سند ایشان و احقاق حق خود چیست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 10:50 ق.ظ

   با سلام. سوال شما نامفهوم می باشد. لطفا چنانچه تمایل به اخذ مشاوره دارید با موسسه تماس حاصل نمائید تا بتوانیم راهنمایی دقیق نمائیم.

   پاسخ
 • سلام وعرض ادب. سوالی از خدمتتان داشتم. ممنون میشم پاسخ دهید. در مورد زمین های معامله شده با سندعادی که طبعاً به استناد مواد قانون ثبت وقانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور قابلیت اخذ پروانه ساخت ندارد و اخذ سند رسمی برای آن نیز به هیچ وجه مقدور نیست (فقدان افراز و انتقال رسمی قطعات و فقدان بنا در زمین برای استفاده از قانون تعیین تکلیف) تکلیف مالکان چیست؟ آیا رفع جریمه های ماده 100 به استناد حقوق مالکیت شرعی و شهروندی و تهیه مسکن مناسب در قانون اساسی و …. در دیوان عدالت اداری ممکن است یا مسموع نخواهد بود؟با تشکر.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   نوامبر 14, 2022 1:38 ب.ظ

   با سلام. اگر رای کمیسیون به نام مالک قولنامه ای باشد مورد پذیرش هست. در این خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. اما در سایر موارد پذیرفته نیست، مگر مالک تقاضای اثبات و احراز مالکیت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نماید که معمولا محاکم با وجود 15 دلیل بر اثبات صحت این دعوا، این موضوع را مورد پذیرش قرار نمی دهند.

   پاسخ
 • سلام،
  هشتادسال قبل، مادربزرگم وقتیکه بچه ۶ ساله بوده، پدر و مادرش رو از دست میده. چون کسی رو واسه نگهداری نداشته میفرستنش پیش عموش. متاسفانه عموشون هم زود فوت میکنن و به همراه زن عموش میرن شهر دیگه و اونجا بزرگ میشه و زود ازدواج میکنه. مادربزرگم همیشه میگه مااونجا باغ و اموال و گله داشتیم ولی نه سندی مونده، نه کسی رو اونجا میشناسه.
  به نظرتون مادربزرگم می تونه از راه قانون ادعایی به اموالش داشته باشه؟
  ممنون

  پاسخ
 • زهرا اسمعیل نیا
  نوامبر 28, 2022 4:34 ق.ظ

  با عرض سلام اینجانب طبق دست نوشته ای بین خود و همسرم سه دانگ از واحد مسکونی را بنام شوهرم زدم در قبال 400 متر زمین از 1400 متر زمینی که به ارث برده بود ایشان بدون اطلاع بنده زمین را فروخت بنده فقط کپی دست نوشته را در اختیار دارم با استشهاد شهود
  بابت تنظیم دادخواست اثبات مالکیت و فروش مال غیر نیاز به داشتن پلاک ثبتی زمین میباشد بنده هیچی ارتباطی با همسر و‌خانواده ایشان ندارم و زمین در روستایی نزدیک شهرستان نور واقع شده از چه طریق میتوانم پلاک ثبتی زمین را بدست بیاورم لطفا راهنمایی بفرمایید سپاسگزارم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:20 ب.ظ

   با سلام با مراجعه به کارشناس رسمی در منطقه مزبور و تعیین محل وقوع ایشان می توانند پلاک ثبتی را تعیین نمایند.به اداره ثبت نیز می توانید مراجعه کنید

   پاسخ
 • سلام زمینی هس در کوچه ای با پهنای ۸ متر و ۲۰ سانت در راستای بقیه خانه های کوچه دهیار مدعی شده ک اگر بسازید و حق تخریب دارد ایا میتونه؟؟… چون تمامی خانه ها باید عقب نشینی کنن اما نکردن حالا از ما رو گفتع نمیتونین بسازین درصورتی ک اگر عقب نشینی کنیم پرتی می افته

  پاسخ
 • سلام خداقوت
  بنده ملک کلنگی را که به نام ورثه (مادر خانمم و برادرش )بوده در سال97 با وکالت ایشان به سازنده دادم تا بسازدسازنده نیز با ملک مجاور تجمیع کرده و تا پایان اسکلت پیش رفته و 4طبقه که سهم سازنده و مالک50 50 بوده راساخته ودر مشارکت نامه نوشته شده که طرف هر یک از مالکین که پلاک 12 دو نفر و پلاک14 نیز دونفر بوده خود سازنده هست و سازنده حق فروش ندارد
  بنابراین سهم مادر خانمم تقریبا 36 متر بوده که الباقی متراژ تا سقف 103 متر از یک طبقه رو بنده از سازنده خریداری کردم و با مادر خانمم شریک شدم
  حال سازنده متوالی شده و متوجه شدیم که هر طبقه رو با مباینامه قدیمی تر نسبت به مباینامه بنده به چند نفر فروخته است
  لطفا راهنمایی بفرمایید بنده با توجه به اینکه مادر خانمم مالک بوده و خود بنده مشارکت نامه رو تنظیم و به امضاء رسوندم آیا میتونم ملک رو بگیرم یا خیر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 10:50 ق.ظ

   با سلام. چنانچه ادعای شما این است که ملکی که به شما فروخته که ملکی که به شما فروخته شده بعد از تنظیم مبایعه نامه شما به اشخاص دیگری فروخته شده است می توانید شکایت کیفری انتقال مال غیر مطرح نمائید و با تقاضای کارشناسی تاریخ دقیق مبایعه نامه بعدی را مشخص نمائید. و در صورت اثبات با دعوای حقوقی ابطال معامله، مبایعه نامه را باطل نمائید.

   پاسخ
 • با سلام تعداد 7 پلاک زمین از یک قطعه 2000 متری از عموی خودم خریدم و وجه انرا بابت مهریه همسرش که شکایت کرده بود و درجریان فروش زمین نیز بوددر وجه همسرش پرداخت کردم الان همسرش از عموم جدا شده ومالکیت این 2000 متری زمین را از دادگاه گرفته آیا می توانم با شکایت از این خانم حقم را بدست بیاورم. سژاس از لطفتان

  پاسخ
 • یداله کبیری
  دسامبر 22, 2022 8:44 ب.ظ

  با سلام .خسته نباشید. پدر بنده در سال 1389فوت نمودندحدود یکی دو سال پیش بعد از اینکه مادرمان هم فوت کرد منزلشان رافروختیم ودر حین تخلیه منزل چها فقره سند (بنچاق) پیدا کردیم که هر کدام به مقدار زمین با پلاک ثبتی وشماره ملک وحد وحدود آن مشخص شده ویکی دو موردش را نوشته حد وحدود آن درصفحه شماره فلان دفتر اسناد رسمی ثبت شده
  یاد آوری کنم پدرم سالهائی گه در آن محل کشاورزی می کرده وقبل از محاجرتش به تهران خریده واسناد آن موجود است
  حال با توجه به اینکه ما هنوز به این محل رفت وآمد داریم وقدیمیهای آنجا کاملآ پدرم را می شناسند واز آنموقعی که بدلیل خشکسالی محاجرت کرده دیگر دنبال این زمینها نیامده وما هم نه از مکان زمین مطلع هستیم ونه میدانیم زمین ها را چه کسی تصرف کرده به دفتر اسنادواملاک محل مراجعه کردم برای گرفتن تحدید حدود ودرسوابقشان هیچگونه معامله ای انجام نشده . لذا با توجه به عرایض بالا به چه طریقی می توانیم اولآ از محل زمین با اطلاع شویم ودر ثانی چگونه می توانیم این زمینها را زنده کنیم با تشکر از جوابتان

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:19 ب.ظ

   با سلام محل زمین را از طریق کارشناس رسمی می توانید تعیین نمایید و پس از تعیین محل ملک اگر در تصرف شخصی باشد می توانید دعوای خلع ید مطرح کنید

   پاسخ
 • باسلام بنده مشکل تقسیم ارث ومیراث پدر بزرگم راداریم مشکل اینجاست که هیچ ملکی تو ثبت اسناد واملاک به اسم پدر بزرگم نیست ولی یه زمین داره که سندش پیش عمه بنده هست وخونه ای که عمه هه داخلش نشسته زمینه رو همه ازش خبر داشتیم ولی خونه هه رو چه جوری وقتی ثبت نیست ثابت کنیم حتی وکیل هم گرفتیم ک وکیله نمیدونم از کجا ثابت کرده بود ک ملک به اسم پدر بزرگم هست ک بعد یه مدت تهدیدش کرده بودن وبعدش وکیل هم زد زیر همه اون حرفاش ک من همچین حرفی نزدم ما باید چیکار کنیم این وسط کجا باید بریم تابفهمیم ملک به اسم کیه وقتی تو سامانه ثبت نیست ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:18 ب.ظ

   با سلام طرق قانونی برای اثبات مالکیت در چنین مواردی شهود و اماره ید می باشد

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر پدر و پدربزرگ بنده 7تا مغازه تو بازار داشته ک بعد از سالها الان سندش مشخص شده ک تو ثبت ب اسمشونه و زمین های زیادی هم هست ک هنوز درخواست پیدا شدن سند ندادیم و احتمالا ب اسمشون هست و اصلا فروخته نشده و یا دولت یا مردم برا خودشون برداشتن الان بعد اینهمه سال میشه با وجود سندی ک ثبت شده هست ب نام پدربزرگم پدرم میتونه بگیره؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر ما پنج فرزند هستیم که از پدرمان یک خانه قولنامه ای به ارث رسیده الان برادرم در تلاش هست که سند را درست کند منتها می گوید که به نام مادرم سند صادر شود و از ما خواسته که به محضر رفته و امضا دهیم که به نام مادرم شود منتها من قبول نکردم و در قبال آن خواستم محضری یک قرار داد بنویسد که من سهم الارث خود را زمان فروش مثلا به اندازه یک هشتم دریافت کنم و بعد رضایت برای ثبت سند به نام مادرم بزنم خواستم ببینم این برگه آیا اعتباری دارد یا خیر؟ و اینکه اگه سند شش دنگ به نام مادرم باشد و این برگه را من بگیرم مادرم می تواند ادعا کند که من هیچ ارثی از این خانه ندارم با وجود آن برگه محضری ؟ باسپاس

  پاسخ
 • باسلام سال ۱۳۹۱ وام مسکن خود رو در اختیار پدرم قرار داده ام پدرم جدیدن سند مالکیت گرفته ولی منو از هر چیزی محروم کرده که نمیتوانم به مسکن ملی هم ثبت نام کنم چون خود مالکیتی میشناسن هنوز اقساط وام به اتمام نرسیده و تا به امروز خودش پرداخت اقساط میکنه آیا میتوانم ادعای مالکیتی برا یکی از طبقات رو بکنم

  پاسخ
 • سلام در زمانی حیات مادرم در سن ۸۲ سالگی یکی از خواهرا به صورت مخفی مادرمو به سمت ویلای انزلی (خانه مادری) که پدرم به ایشان داده با وکالت به اسم خودش کرده ما ۵ برادر و ۳ خواهر هستیم بدون اینکه ما بدونیم تصاحب کرده و به اسم خودش زده در ضمن مادرم مریض احوال و بی سواد بوده و تمام مدارک پزشکی موجود است در سن ۸۳ سالگی فوت کردن ولی یکسال قبل فوت این خانم به اسم کرده و مادر قبل فوت وصیت کرده که این ویلا متعلق به همس و ضریه بشه تکلیف چه میباشد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:18 ب.ظ

   با سلام اولا می توانید با اثبات حجر مادرتون در زمان انتقال بطلان وکالت نامه را بخواهید ثانیا در صورتی که فرض اول اثبات نگردید اگر قبل از فوت مادرتون سند رسمی اخذ نکرده باشند وکالت نامه باطل می گردد.

   پاسخ
 • با سلام و عرض احترامادعای
  در سال 66 پدرم اعیان آپارتمانی را با مبایعه نامه از شخصی خریداری کرده و در سال 1378 سهم العرصه آنران را نیز طی مبایعه نامه ای دیگر از بازماندگان مالک آپارتمان طبق مبایعه نامه دستی خریده .پدر در سال 85 فوت شده است از آنزمان آپارتمان مذکور به همراه مستندات در تصرف برادرمان بوده و ادعای مالکیت نصفی از ملک را بر اساس مبایعه نامه ای عادی و بدون تاریخ و شاهد و به منظور دریافت وام دارد بقیه وراث خواهان تنطیم دادخواست حقوقی مبنی بر اثبات مالکیت موروث و و ابطال مبایعه نامه دارند. کپی برابر اصل مبایعه نامه سهم العرصه نزد ما موجود است خواهشمند است در صورت امکان و با 0912——- برای مشاوره تماس گرفته شود.گلچین

  پاسخ
 • یک ملک زارعی هست دو تا راه داره یکی از پایین و یکی از بالای ملک
  بالای ملک رو فروخته و راهش رو از بالا تایین کرده
  بعد از مدت ها اومده که من از ملک بالا به ملک پایین راه دارم ولی در سندی که فروخته توضیحی در این مورد که راه داره نداده

  پاسخ
 • باسلام خدمت استاد پدر بنده حدود 40سال پیش ک ازدواج میکنه پدربزرگم زمینی تو روستا بهش میده میگه خانه ای بساز زندگی کن از اون موقعه هم تاحالا در تصرف پدرمه حتا برای بازسازی رفتیم مجوز گرفتیم ازتمام ادارات مربوط حتا گواهی مالکیت ملک هم ب نام پدرم دادن بهمان زمین 2هزار متر ولی 800مترشو دادن بهمان و احالی روستاهم امضا کردن ک بله اون موقعه فلانی این ملک رو داده پسرش الان عموهام میخوان بکننش زمین کشاورزی و تقثیمش کنن بین خودشان ایا ما میتونیم چون 40ساله ک خونمون بوده ادای مالکیت همون 800متر رو بکنیم بعد همه عموهامم داخل روستا زمین برای ساخت بردن حتا بیشتر از ما توروخدا راهی نشونمون بدین

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:15 ب.ظ

   با سلام در صورت تصرف ملک توسط غیر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کنید در غیر اینصورت اثبات مالکیت مطرح نمایید

   پاسخ
 • سلام زمینی را بصورت مبایعه نامه و وکالتی از فردی در سال 93 خریداری نمودم در دی ماه 1401 جهت فروش اقدام نمودم در دفتر خانه اعلام نمودن که فروشنده متاسفانه فوت نموده است به دفتر خدمات الکترئنیک قوه قضاییه مراجه نمودم جهت الزام به تنظیم انتقال سند گفتند بروید اداره ثبت اسناد غرب تهران گواهی حصر داثت بگیرید
  سوال مشخص من ایا اداره ثبت بدون گواهی فوت گواهی حصر و وراثت به من میدهد؟ من باید چکار کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:15 ب.ظ

   با سلام باید با مراجعه به اداره ثبت احوال گواهی حصروراثت اخد و نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نمایید.

   پاسخ
 • با عرض سلام
  پدرم قبل ازانقلاب زمینی را از پدربزرگش خریده و حدودزمین و مبلغ معامله کاملاً قیدشده و الان مقدارڪمی از آن رادرتصرف دارد درحالی که عمو و عمه هایش سه چهارم زمین رادرتصرف دارند
  درمبایع نامه مهر پدربزرگش و تعدادی از اهالی دوروستاامصانموده که الان اڪثرشون فوت نموده اند و ضمن اینڪه چون اون موقع فکرش رانمی کرده اند پدرم امضانکرده امامشخصاتش قیدشده و تنها نوه پدربزرگش بوده
  آیا الان باتوجه به آن مبایع نامه می تواند ادعای مالڪیت کند؟

  پاسخ
 • احمد صالحی
  فوریه 6, 2023 1:35 ب.ظ

  با سلام و احترام
  پدر من سال 82 یک قطعه زمین زراعی از همسر متوفی خریداری کرده که به مدت 3 سال هم توسط ما کشت شد و بعد از اون فرزندان متوفی ادعای ملک را کرده اند در این قولنامه یکی از دختران و یکی از پسران متوفی پای قولنامه را امضا و انگشت زده اند و همچنین همسر متوفی بعد از برگزاری دادگاه دوبار حکم به نفع ما صادر شد ولی بعد از اعتراض که وصیت نامه ای که پیوست قولنامه می باشد فاقد امضا و انگشت متوفی می باشد رای به نفع فرزندان متوفی صادر شد در این شرایط چه راه کاری هست که بتوانیم حق و حقوق خودمان را پس بگیریم در صورت لزوم امکان فرستادن حکم دادگاه برایتان مقدور می باشد.

  پاسخ
 • علی رستم نیا
  فوریه 13, 2023 1:41 ب.ظ

  رستم
  با سلام . پدرم 35 سال پیش با پسر عمویش یه زمین کشاورزی که هیچ کدام سند ندارند معاوضه می کند 40روز بعد از فوت پدرم پسر عمویش هر دوزمین موردمعاوضه را کاشت می نماید و وا نمود می کند که بنده 35 سال پیش معاوضه نکردو و زمین به صورت اجاره ای به پدر شما دادم درحالی که صاحب زمین های همسایه همگی اطلاع دارند که مدت 35 سال هست که کاشت این زمین با ماست الان در این رابطه ما باید چکار کنیم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:13 ب.ظ

   با سلام ضمن تنظیم استشهادیه و امضا آن توسط اهالی روستا و دهیار به دادگاه جهت اثبات مالکیت خود رجوع کنید

   پاسخ
 • سلام اینجانب ۲۰ سال پیش یک زمینی
  نسقی خریدم و در ان ۲ باب مغازه ساختم .و بعد از ۸ سال حتی سند منگوله دار
  هم گرفتم .و یک مغازه رو هم فروختم .اما الان یک شخصی بعد از ۲۰سال پیدا شده با یک برگه عادی دست نویس مدعی شده که من ۶ ماه قبل با این برگه زمین رو زود تر خریدم .لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:13 ب.ظ

   با سلام در صورتی که زمین را با سند نسقی خریداری نموده اید مشکلی پیش نمی آید.

   پاسخ
 • سلام من سه دونگ از منزل مسکونی به نامم هست و سه دونگ دیگر بنام شوهرم میباشد.اگر سه دونگ که بنام شوهرم هست از طریق شورای روستا یا دهیاری امضا بشه ووچند نفر امضا کنند ایااعتبار داره یانه؟

  پاسخ
 • سلام. من ملکی خریداری کردم و قول نامه در بنگاه نوشته شده و به امضای ما و شاهدین هم رسیده. در زمان قولنامه به ما کد رهگیری داده نشد در واقع ما اطلاعی نداشتیم که باید کد بگیریم. بعد از حدود یکماه بعد از اینکه فروشنده کارهای ثبتی خودش رو انجام داد و سند اماده شد ما از بنگاه درخواست کردیم پیش از سند زدن به ما کد رهگیری بده. که گفتن الان چون کارای مالیاتی و شهرداری و …. انجام شده سیستم بهشون کد نمیده و کد پیگیری ده رقمی دفترخانه رو دادن و عکسی هم از برگه دفترخانه ارسال کردن. از دفترخانه مذکور طی تماس تلفنی استعلام کردیم و گفتن سند مشکلی نداره و …

  اما مشکلی که وجود داره اینه که در سایتSsaa ما از همون اول سند رو استعلام کردیم و تا دو هفته پیش همه چیز اوکی بود و سند بالا میومد. اما شب گذشته بعد از استعلام سیستم به ما ارور میده و میگه که این سند وجود نداره. از سایر دفتر خانه ها سوال کردیم و گفتن احتمالا سند رو منتقل کرده که سایت نشون نمیده و امکان نداره پیش از قطعی شدن انتقال سند به شما از نام فروشنده سند دربیاد.

  الان ما موندیم چکار کنیم از مکجا بفهمیم که سند به غیر واگذار شده خارج از قول نامه ما یا خیر؟ به کجا باید رجوع کنیم؟ به کجا شکایت کنیم؟ ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 8, 2023 4:13 ب.ظ

   با سلام برای استعلام دقیق در خصوص سند به اداره ثبن اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه کنید

   پاسخ
 • سلام
  مادر بنده زمینی رو به مساحت مشخصی به عنوان ارث از وکیل خانوادگیشون که پسر عموشون میشده یعنی املاک پدری و عمو که پدربزرگ من میشده همه با کلک به نام وکیل مذکور بوده
  رو تحویل میگیره و ملک رو با حضور همین وکیل میفروشه و دوروز بعد چکهای زمین رو که به نامش بوده رو که از خریدار گرفته بود طی قراری مبلغ پانصد میلیون میده و به همراه یک چند قسمتی که هنوز بین وراث تقسیم نشده بوده ولی به هیچ عنوان اگر میخواستند نمیدادند رو محاسبه میکنه و حدود پانصد متر از باغی بیست هزار متری داخل بافت برغان کردان از طریق یک قولنامه دستی و حضور چهار شاهد به مادرم واگزار میکنه ولی به دلیل استفاده از باغ برای پرورش و دامداری رو تا وقتی که معین نشده رو نمیده
  حالا اون طرف که وکیلیا پسر عموی مادرم هست فوت شده حالا ما از طریق اون قولنامه دستی طبق شماره سریا ل چکها در چهار سال پیش که پرداخت کردیم مدعی مالکیت هستیم ولی ملک رو به ما نمیدهند قولنامه اثر انگشت و شهود دارد
  چکی رو هم که ما دادیم ایشون رفته تو بازار خرج کرده

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 10:49 ق.ظ

   با سلام. پاسخ به سوال شما نیازمند بررسی مدارک اسناد و مدارک و توضیحات بیشتر است چنانچه تمایل دارید می توانید با موسسه تماس حاصل نموده و وقت مشاوره اخذ نمائید.

   پاسخ
 • سلام
  اگر پدری یک زمین را به صورت قولنامه ای به نام همسر و دختر خود کرده باشد میتواند بدون اجازه یا حضور آنها به نام خود برگرداند و اقدام به فروش کند؟ ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ