دعوای رفع تصرف عدوانی

 دعوای رفع تصرف عدوانی

قانون گذار در پی دفاع از تصرفات مشروع افراد در اموال غیر منقول، صرف نظر از مالکیت یا عدم مالکیت آن ها، دعاویی را تحت عنوان دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی نموده است که عبارتند از: دعوای رفع تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. دعوای رفع تصرف عدوانی مهمترین دعوا میان دعاوی تصرف است و در شرایطی طرح میشود که خوانده ملکی را از تصرف خواهان خارج کند بدون آنکه رضایت متصرف یا جواز قانونی برای اقدام خود داشته باشد.

تعریف قانونی دعوای تصرف عدوانی

مطابق ماده قانونی، رفع دعوای تصرف عدوانی حقوقی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

جنبه کیفری و حقوقی دعوی رفع تصرف عدوانی

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی ملک دیگری واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری است و از هر دو طریق قابل پیگیری می‌باشد. اما شرایط و مقدمات طرح دعوای رفع تصرف در جنبه حقوقی و کیفری متفاوت می باشد. مثلا اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری ضروری است یعنی شاکی باید مالک باشد و این مالکیت را به موجب ادله و مدارک ثابت نماید تا بتواند شکایت کیفری خود را به نتیجه برساند در حالی که در دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی مالک بودن خواهان شرط نیست و اثبات سابقه تصرف در ملک مورد اختلاف کفایت می کند  به عبارت ساده تر برای طرح دعوای حقوقی، اثبات سبق تصرف کفایت میکند و نیازی به ارائه سند رسمی مالکیت نمیباشد. اما در صورتی که شخص بخواهد با طرح شکایت و از طریق دادسرا اقدام کند باید مالک ملک باشد.

ارکان رفع تصرف عدوانی حقوقی

خواهان برای پیروزی در دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی باید سه موضوع را اثبات نماید. در واقع برای اثبات تصرف عدوانی و رفع تصرف از ملک و تحویل آن به خواهان وجود سه شرط و اثبات آن در دادگاه لازم است. این شروط عبارتند از:

 • سابقه تصرف خواهان در ملک: اولین و مهمترین موضوع، در اثبات تصرف عدوانی، سابقه تصرف خواهان در ملک است. خواهان باید ثابت کند ملک موضوع دعوا پیش از این در تصرف او بوده است. قانونگذار در خصوص مدت زمان تصرف خواهان در ملک بازه و مدت خاصی را تعیین ننموده اما ضروری ست این حضور در ملک به نحوی باشد که بتوان آن را مصداق تصرف دانست.

نکته قابل توجه در مورد تصرف سابق خواهان این است که صرف تصرف برای به نتیجه رسیدن دعوا کفایت میکند و نیازی به اثبات مالکیت خواهان نمی‌باشد. در واقع حتی اثبات عدم مالکیت خواهان نیز موجب رد دعوا نخواهد شد. زیرا آنچه که از نظر قانونگذار در درعوای رفع تصرف عدوانی مورد حمایت است، فقط تصرف است، نه مالکیت. هم چنین لازم نیست مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعوای تصرف ثابت شود و حتی ادعای نامشروع بودن تصرف سابق خواهان نیز از سوی خوانده قابل رسیدگی نیست.

اگرچه اثبات مالکیت در تصرف عدوانی حقوقی لازم نیست اما مستند به ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز سند مالکیت اماره ای بر سبق تصرف می باشد و دیگر نیازی به اثبات سبق تصرف و مشروعیت آن نیست مگر آن که طرف دیگر (خوانده دعوی) سابقه استفاده خود را اثبات نماید.

 • لحوق یا متصل بودن تصرف خوانده به تصرف خواهان: رکن دوم دعوای رفع تصرف حقوقی، اثبات لحوق تصرف خوانده است. یعنی باید اثبات شود که خوانده بلافاصله پس از مدت تصرف خواهان، اقدام به تصرف کردن ملک کرده است.

اگر شخصی که متصرف ملک است، آن را بلاتصرف رها کند و بعد از مدتی دیگری مال مزبور را تصرف کند در این صورت تصرفات این شخص مصداق تصرف عدوانی نخواهد بود چرا که بین سابقه تصرف شخص و تصرف بعدی خوانده فاصله افتاده و سبق تصرف خواهان برقرار نیست.

 • عدوانی یا نامشروع بودن تصرف خوانده در ملک: سومین رکن دعوا، نامشروع بودن تصرف خوانده است. لازم است در نظر دادگاه محرز باشد که خوانده، ملک را من غیر حق در اختیار گرفته و هیچ سبب قانونی و قراردادی برای تصرف خود نداشته است. در واقع با توجه به ذیل ماده ۱۶۱ قانون فوق الذکر خواهان باید اثبات نماید که خروج ملک از تصرف او بدون رضایت وی یا به غیر وسیله قانونی بوده است.

نکته ای که در این خصوص نیازمند توجه است این می باشد که اگر دستور رفع تصرف را مرجع یا مقام غیر صالح صادر نموده و یا دستور در محدوده مقررات نبوده، تصرفات به عمل آمده در این حالت نیز نامشروع می باشد و شخص می تواند دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح نماید.

در صورت اثبات موارد فوق، خوانده محکوم به رفع تصرف عدوانی از ملک خواهد شد، حتی اگر مالک ملک باشد. همچنین در صورتی که یکی از موارد فوق اثبات نشود، خواهان محکوم به بی حقی خواهد شد حتی اگر مالک رسمی ملک باشد.

دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع

در صورتی که یکی از شرکای ملک مشاعی اقدام به تصرف تمام ملک کند، سایر شرکا میتوانند دعوای خلع ید یا رفع تصرف عدوانی مطرح کنند. ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در این مسئله بیان می کند:«در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف …… بعضی دیگر شوند حسب مورد در حکم تصرف عدوانی ……. محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.» به عبارت دیگر اگر چه اقدام شریک مشاعی در این حالت با تعریف تصرف عدوانی انطباق ندارد ولیکن قانون گذار احکام دعاوی ثلاثه را بر اقدام وی حاکم نموده است.

دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع

دعوای تصرف عدوانی

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای تخلیه ید

در دعوای رفع تصرف عدوانی، خوانده ملک را به طریق نامشروع و بدون رضایت متصرف قبلی از ید وی خارج کرده و خود بر آن مسلط شده است و مالکیت طرفین نیز در دعوای مذکور تاثیری ندارد این در حالی است که در دعوای تخلیه ید، شروع تصرف خوانده قانونی و با رضایت مالک بوده است ولی پس از اتمام مدت یا زوال رضایت، خوانده از تخلیه و تحویل ملک امتناع کرده است و مالک جهت تخلیه ملک خود اقدام به طرح دعوا می نماید.

تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای خلع ید

آنچه که خواهان باید در دعوای رفع تصرف عدوانی ثابت کند،  سبق تصرف مشروع است و مالکیت خواهان یا خوانده تعیین کننده نتیجه دعوا نخواهد بود اما خواهان در دعوای خلع ید باید حتما مالک ملک باشد و طرح دعوا از سوی کسی که مالک نیست هرچند حقی در ملک هم داشته باشد قابلیت استماع ندارد.

تقدم و تاخر دعوای رفع تصرف عدوانی و اثبات مالکیت

در صورتی که خواهان ابتدا اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نماید، تا زمانی که دعوای مذکور در جریان است نمیتواند دعوای رفع تصرف عدوانی را طرح نماید. اما اگر زمان طرح دعوای تصرف عدوانی مقدم بر دعوای اثبات مالکیت باشد، بلامانع است. حتی شکست در دعوای رفع تصرف عدوانی نیز تاثیری در دعوای اثبات ملکیت ندارد.

احداث بنا و تاسیسات و غرس اشجار توسط متصرف عدوانی

مطابق مفاد ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه متصرف عدوانی اقدام به تاسیس بنا یا غرس اشجار کرده باشد،  بنا و اشجار قلع و قمع میشوند مگر آنکه متصرف عدوانی ادعا کند مالک ملک است و ظرف یک ماه از زمان اجرای حکم دادخواست اثبات مالکیت خود را تقدیم کرده باشد.

آثار زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی

اگر متصرف، اقدام به زراعت در ملک مورد تصرف کرده باشد، بحث ابقا یا ازاله زراعت بستگی به این دارد که محصول در چه مرحله‌ای باشد.

 • در صورتی که زمان برداشت محصول رسیده باشد، متصرف باید فورا اقدام به برداشت محصول و پرداخت اجرت‌المثل زمین کند.
 • چنانچه هنگام برداشت محصول نرسیده باشد محکوم‌له میتواند متصرف عدوانی را مجبور به ازاله زراعت نماید و در صورتی که به موجب این امر خسارتی به ملک وارد شود، متصرف عدوانی محکوم به پرداخت خسارت و اصلاح آثار خواهد شد. همچنین محکوم‌له مختار است زمین را بدون ازاله زراعت، فورا تصرف کرده و سهم متصرف را پرداخت نماید یا اینکه ملک را تا زمان برداشت محصول در اختیار متصرف قرار دهد و اجرت‌المثل زمین را دریافت کند.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی

از آنجا که دعوای تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی تصرف، تنها در مورد اموال غیرمنقول قابل طرح است مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود. البته طبق قانون اصلاح قانون شورای حل اختلاف که اخیرا تصویب شد، رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.

اجرای رای رفع تصرف عدوانی

معمولا اجرای احکام منوط به قطعیت است اما بر این قاعده استثنائاتی وارد شده است. یکی از این استثنائات، حکم رفع تصرف عدوانی است در واقع این امتیازی است که قانونگذار برای محکوم‌له دعوای رفع تصرف عدوانی قائل شده است. با صدور رای بلافاصله رفع تصرف فوری صورت می گیرد و تجدیدنظر خواهی طرف مقابل نیز مانع اجرای حکم نخواهد بود. تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له برای اجرای حکم ضروری است و در صورتی که محکوم‌علیه پیش از زمان اجرای حکم، ملک را به تصرف ثالث بدهد، حکم علیه ثالث اجرا خواهد شد.

اگر رای مرحله بدوی پس از اجرا در مرحله تجدیدنظر نقض گردد اقدامات اجرائی، به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می گردد. در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

اجرای رای رفع تصرف عدوانی

اجرای رای رفع تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی

همانطور که در ابتدای بحث اشاره شد، تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی واجد جنبه کیفری نیز میباشد و مجازات آن در صورتی که ملک خصوص باشد ۱۵ روز تا شش ماه حبس تعیین شده است. اما اگر ملک متنازع فیه ملک عمومی یا دولتی باشد (مثلا در صورتی که شخصی اقدام به تصرف اراضی ملی نموده باشد) مجازات آن یک ماه تا یک سال خواهد بود.

طبق ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی علاوه بر مورد بالا که در شکایت کیفری تصرف عدوانی تعیین می شود، اگر شخصی محکوم به رفع تصرف عدوانی حقوقی شود و پس از اجرای حکم دوباره همان ملک را تصرف نماید یا دیگری را به تصرف آن وادار کند به مجازات فوق محکم می شود.

امتیازات دعوای رفع تصرف عدوانی

به موجب ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای رفع تصرف عدوانی و سایر دعاوی ثلاثه تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت رسیدگی می شوند و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی را در پی دارند. همچنین همان طور که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت آرای مربوط به این دعاوی قبل از قطعیت به صورت فوری قابلیت اجرا دارند. البته باید توجه داشت که  شرایط دادخواست رفع تصرف عدوانی مانند سایر دعاوی می باشد.

در این مقاله سعی شد اهم نکات مرتبط با دعوای رفع تصرف عدوانی که امروز دغدغه و سوال بسیاری از مراجعه کنندگان می باشد بیان گردد اما نباید از نظر دور داشت که هر پرونده به فراخور خود دارای پیچیدگی های خاصی است که علاوه بر سواد و علم بالا نیازمند تجربه و تبحر نیز می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از سابقه درخشان خود و وکلای مجرب آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در زمینه دعاوی تصرف را دارد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫20 نظر

 • اسماعیل

  باعرض سلام وخسته نباشید، بنده زمین قولنامه ای دارم،سال۹۳ خریداری نمودم،حدود ۲سال پیش درخواست اثبات مالکیت از دادگاه نمودم، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کرد،الان شهرداری زمین ما را تصرف نموده (آسفالت ریخته،پل انداخته) بنده دادخواست رفع تصرف عدوانی تقدیم کردم ودادگاه هم با جلب نظر کارشناس دادگستری در بازید از ملک تصرفات شهرداری را تایید نموده،وتصرفات شهرداری برای دادگاه محرز شده،ودادگاه رای به رفع تصرف عدوانی صادر کرده،وکیل شهرداری تجدید نظر خواهی نموده وبه (ماده۱۶۳قانون مدنی)استناد کرده،آیا تجدید نظر خواهی وکیل شهرداری صحیح است؟؟؟خیلی ممنون

  تیر ۲۲, ۱۴۰۲ در ۱۳:۲۰
  • دادپویان حامی

   سلام ماده ۱۶۳ قانون مدنی درخصوص مال پیدا شده می باشد و ارتباطی به موضوع شما ندارد مگر اینکه به استناد ماده ۱۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی نموده باشند. جهت راهنمایی بهتر نیازمند مطالعه لایحه تجدیدنظر خواه و مدارک و مستندات شما می باشد.

   تیر ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۷:۲۵
 • جاسمی

  سلام ماخواهربرادرهاباهم به طورتوافقی اموال روتقسیم کردیم اماالان برادرمون اموال ماروغصب کرده نمیده ماهم ازتقسیم اموال الان ناراضی هستیم چیکارمیتونیم بکنیم

  خرداد ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۳:۳۲
  • دادپویان حامی

   اگر مال زمین بوده و اومدید تقسیم کردید و شما در سهم خودتون تصرف داشتید، میتونید رفع تصرف عدوانی حقوقی تقاضا کنید. اما اگر ملک هست و تصرف نداشتید یا می‌تونید دعوای رفع تصرف عدوانی کیفری و یا دعوای حقوقی تسلیط ید مطرح کنید. البته لازمه بگم اگر سند زمین ثبتی بوده و شما اومدید خودتون افراز کردید، با استفاده از اون سند بعیده بشه خلع ید رو مطرح کرد. چون افراز صورت گرفته و مالکیت شما از شراکت خارج شده. در این مورد بحث بسیاره. اگر مال چیزی غیر از زمینه میتونید دعوای الزام به رد مال منقول غصب شده رو تقاضا کنید.

   خرداد ۳۱, ۱۴۰۲ در ۱۵:۵۸
 • محمدی

  سلام. وقت بخیر. سوالی داشتم. می خواستم ببینم در خصوص ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی درختان و بنای احداثی در زمین مورد دعوای تصرف عدوانی در چه صورتی باقی می ماند؟

  مرداد ۳۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۹
  • دادپویان حامی

   باسلام. اگر متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی، اشجار مغروسه و بنای مستحدثه محکوم به قطع و قلع و قمع می باشد، مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت بشود که در این صورت باید ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای حکم در خصوص مالکیت خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و بر اثبات مالکیت خویش دلایلی اقامه کند. در این صورت اشجار مغروسه و بنای مستحدثه تا خاتمه رأی نهایی باقی می ماند.

   شهریور ۱, ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۴
 • عظیم

  بابابزرگ من ۵۰۰هکتار زمین داشته پیش از انقلاب فرار کرده خارج، مقداری از زمینها بدون رضایت بابابزرگم از طریق اصلاحات ارضی به افرادی واگذار شده و مقداری از زمینها را عده ای تصرف کردن و از ثبت اسناد سند رسمی گرفته اند حالا با توجه به اینکه نام بابابزرگم در ثبت اسناد بعنوان مالک اول موجوده آیا اگه وراث اقامه دعوا کنند میتوانن زمینها را پس بگیرن؟

  بهمن ۱۱, ۱۴۰۰ در ۲۳:۵۸
  • دادپویان حامی

   سلام تحت شرایطی امکان دارد

   بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۴
 • صدیقی

  همراه برادرم اقدام به خرید یک زمین کشاورزی کرده ام که برادرم بدون اجازه من در زمین درخت کاشته است آیا می توانم از او شکایت کنم ؟

  آذر ۱۳, ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۹
  • مدیریت

   بله می توانید علیه او دعوای تصرف عدوانی را مطرح نمایید .

   آذر ۱۳, ۱۴۰۰ در ۱۶:۲۳
 • پیمان

  با سلام مورد مناقشه ما یک انباری در ساختمان هست که به تصرف واحد دیگری درامده.ما دادخواست تامین دلیل دادیم اما واحد مذکور نظر کارشناس را هم قبول ندارد،ما بدون داشتن مشخصات فردی خوانده هم میتوانیم شکایت کیفری تصرف عدوانی کنیم؟وچگونه؟ ممنون

  مهر ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۶:۲۰
  • مدیریت

   سلام بله صرفا با ارائه نام و نام خانوادگی متصرف میتوانید طرح شکایت رفع تصرف عدوانی مطرح نمایید

   آبان ۱, ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۵
 • یوسف

  سلام
  در کنار زمین مزروعی ما در ۵۰سال قبل یک آبندان بود برای استفاده پایین دست ها، بعدانقلاب با امدن کانال های اب به تدریج ان آن بندان توسط چند نفر تصرف و به زمین زراعی تبدیل شد به طوری که ان های که داخل آب بندان تصرف کرده بودن نیمی از خاک جاده یا بازوی ابندان را برداشت و به داخل زمین خود اضافه کردن بعد گذشت چند سال اکنون ما تصمیم گرفتیم نیمی دیگر خاک ابندان که در سمت و داخل زمین مزروعی ما هست و زمین ما هم نیز دارای نسق می باشد ، به زمین زراعی خود اضافه کنیم که یکی ازمتصرفین از ما شکایت کیفری تصرف عدوانی و تخریب راه و حق انتفاع کرده . شوراها میگونید چون اثری از تصرفات انها نیست شما محکومید! خواهشن کمکم کنید

  شهریور ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۵:۱۲
  • مدیریت

   سلام اسناد و مدارک شما و همچنین نقشه ملک میبایست بررسی شود

   مهر ۱, ۱۴۰۰ در ۰۹:۱۷
 • شرفی

  پسرم در یک واحد از واحد های من سکونت دارد به مدت ۶ سال طی اختلافاتی خواستار تخلیه خانه شده ام که ایشان از من تقاضای ۱۰۰ میلیون تومان کرده اند تا تخلیه کند من دادخواست رفع تصرف عدوانی داده ام و حال منتظر رسیدن زمان دادگاه هستم چه اقدامی قانونی می توانم در این خصوص انجام دهم؟ چقدر طول می کشد تا ایشان تخلیه نماید و آیا می توان این سه ماه که نشسته است را اجرت المثل بگیرم؟

  دی ۲۹, ۱۳۹۹ در ۱۶:۰۰
  • مدیریت

   پس از تعیین جلسه رسیدگی و اثبات سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرف دادگاه اقدام به صدور حکم رفع تصرف عدوانی و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده را در حق خواهان محکوم می نماید.

   دی ۲۹, ۱۳۹۹ در ۱۶:۲۲
 • نایبی

  سلام و عرض ادب بنده زمینی دارم به مساحت۳۵۰،۰۰۰هزارمترکه ارثیه از پدر بزرگم بوده الان چند سال از فوت وی می گذرد اما هنوز زمین بعد این چند سال تقسیم نشده است، بنده هم نیاز دارم به سهمم اما بقیه وراث حاضر به تقسیم نیستند و حتی بدون رضایت بنده پارسال به یکی دیگه اجاره دادن و بعد که من متوجه موضوع شدم میگویند که سهم اجارتو میدیم آیا این کار آنها قانونی ست؟آیا میتوانم که جلوی اجاره ای که بدون رضایت بنده بوده را بگیرم؟برای تقسیم چه کاری باید انجام بدهم؟ممنونم پاسخ دهید.بنده نیاز به یک مشاوره حضوری هم دارم زمان نوبت دهی رو بفرمایید که به چه صورت است ممنون میشم.

  دی ۱۰, ۱۳۹۹ در ۱۵:۵۷
  • مدیریت

   بله شما می توانید مانع اجاره و تصرف شوید ک چندین پرونده میبایست در شورای حل اختلاف و دادگستری مطرح کنید.ابتداعا گواهی حصر وراثت ۲ تحریر و تقسیم ماترک۳ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را هم میتوانید مطرح نمایید ۴ خلع ید البته بعد از تقسیم و اخذ سند مالکیت.

   دی ۱۰, ۱۳۹۹ در ۱۶:۰۱
 • سامان بهرامیان

  سلام وقتتون بخیر.من قصد دارم از غاصب ملک پدریم شکایت کنم و رفع تصرف او را تقاضا کنم آیا می توانم برای اجرت المثل ایام تصرف تقاضای صدور تامین خواسته کنم ؟

  آذر ۲۲, ۱۳۹۹ در ۱۰:۴۳
  • مدیریت

   سلام بله میتوانید البته باید خسارت احتمالی سپرده شود

   آذر ۲۴, ۱۳۹۹ در ۱۰:۲۹

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  15 + شش =