اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا زمانی صورت می گیرد که ارزش مندرج در اسناد قابل قبول برای گمرک نباشد و یا گمرک متوجه گردد که ارزش کالای اظهاری کمتر از ارزش واقعی بوده و وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است، به میزان واقعی دریافت نگردیده باشد.

مصادیق اختلافات گمرکی ناشی از ارزش کالا

 • نزول ارزش در واردات قبل از ترخیص

چنانچه بین گمرک با صاحب کالا در خصوص ارزش اظهاری اختلاف حادث شود و گمرک که تشخیص ارزش کالا را برعهده دارد بر اساس ماده ۱۵ قانون امور گمرکی، ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا را به استناد دلایل و مدارک قابل قبول نپذیرد، لازم است بر اساس بندهای ذیل آن ماده تعیین ارزش نماید. در صورت عدم پذیرش صاحب کالا نسبت به ارزش تعیین شده از سوی گمرک قبل از ترخیص، مشارالیه می تواند اعتراض خود را به صورت مکتوب به گمرک محل اعلام دارد و در صورت عدم پذیرش گمرک محل، به استناد تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی ابتدا موضوع به دفتر ستادی ذی ربط گمرک کشور معنکس و در صورت بقاء اختلاف، پرونده قابل طرح در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد.

اعتراض به تعیین ارزش کالااز سوی گمرک

در صورت  عدم پذیرش ارزش اظهار شده توسط صاحب کالا نسبت به ارزش تعیین شده از سوی گمرک و بقاء اختلاف، چنانچه اظهارکننده به موضوع اعتراض داشته باشد و در عین حال بخواهد کالا را از گمرک ترخیص نماید  باید حقوق ورودی را بر اسای اظهار خود به صورت نقدی پرداخت نماید و تفاوت و جریمه احتمالی ( موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی ) را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع نماید.

 • نزول ارزش در واردات بعد از ترخیص

چنانچه محرز گردد ارزش کالای اظهاری کمتر از ارزش واقعی بوده و وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است به میزان واقعی دریافت نگردیده و یا اساساً دریافت نشده است، مطالبه نامه کسر دریافتی ظرف مهلت مقرر ( شش ماه از تاریخ امضاء سند ترخیص ) از سوی گمرک صادر و صاحب کالا می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام و در صورت عدم پذیرش گمرک و بقاء اختلاف موضوع قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی خواهد بود.

 • اضافه پرداختی ( ناشی از ارزش کالای اظهاری )

چنانچه بعد از ترخیص کالا، صاحب کالا با ارائه دلایل متقن و مستندات قانونی ادعای پرداخت وجوهی اضافه بر آنچه باید بپردازد، بنماید و موضوع مورد قبول گمرک مربوطه یا دفتر ستادی ذی ربط قرار نگیرد، با رعایت مواد ۱۳۵ و ۱۴۱ قانون امور گمرکی و حسب ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی قابل رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  اصطلاحات گمرکی

شرایط رسیدگی به درخواست های اضافه پرداختی

زمانی به درخواست های اضافه پرداختی به گمرک رسیدگی می شود که درخواست اضافه پرداختی مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد(ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی الزامی است) همچنین مبلغ و علت استرداد اضافه پرداختی قید گردد.

مبلغ اضافه پرداختی ظرف مدت 1 ماه به صاحب کالا یا ترخیص کار مسترد می شود. سپس گمرک در اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج می کند که اضافه پرداختی مسترد شده است.

 • پیش بود ارزش در واردات

در مواردی که نرخ ریالی ارز مبادله ای با ارز آزاد تفاوت قابل توجه دارد، چنانچه کالایی با تخصیص ارز مبادله ای خریداری و وارد کشور شود ممکن است صاحب کالا به منظور استفاده از تفاوت نرخ ارزهای مبادله ای با آزاد مبادرت به بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی نماید که در این صورت گمرک  ارزش کالا را تعیین خواهد کرد.

اختلاف در بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی قبل از ترخیص کالا

چنانچه اختلاف در بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی قبل از ترخیص کالا صورت پذیرد، صاحب کالا موظف است ظرف 30 روز از تعیین ارزش در گمرک یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران، به موضوع اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت (حداکثر شش ماه ) با کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.

اگر گمرک بعد از ترخیص کالا بیش اظهاری را کشف نماید، رویه فعلی گمرک این است که مورد را مشمول مهلت ندانسته و بعد از آن در هر زمانی که متوجه بیش اظهاری شود نسبت به مورد اقدام می نماید و با انعکاس مراتب به بانک مربوطه، در صورت بقاء اعتراض، قابل رسیدگی در کمیسیون خواهد بود. چنانچه رای قطعی مبنی بر بیش بود ارزش صادر گردد، مراتب به بانک منعکس و در صورت عدم تمکین صاحب کالا با شکایت بانک جهت رسیدگی قانونی از حیث تخلفات ارزی، به سازمان تعزیرات حکومتی احاله خواهد شد.

 •  نزول ارزش درصادرات

اصولاً کم اظهاری در کالاهای صادراتی زمانی صورت می پذیرد که کالا دارای عوارض ویژه صادراتی باشد تا ذینفع با استفاده، از تفاوت ناشی از اظهار کمتر کالا و عوارض منطقه و پرداخت کمتر حقوق دولت سود ببرد.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به مبالغ اضافه دریافتی و بهره آن و الزام به استرداد توسط گمرک

ارزش کالاهای صادراتی توسط گمرک تعیین و در صورت بقاء اختلاف، قابل رسیدگی در کمیسیون خواهد بود و چنانچه بعد از ترخیص و خروج کالا از کشور، تخلف از سوی گمرک کشف شود گمرک تا شش ماه فرصت دارد نسبت به مطالبه وجوه با ابلاغ مراتب اقدام نماید.

 • بیش اظهاری ارزش در صادرات

چنانچه گمرک در رسیدگی به اظهارنامه صادراتی، ارزش اظهاری را مشمول بیش بود بداند، در صورت بقاء اختلاف صاحب کالا می بایست ظرف 30 روز اعتراض نماید. البته اینگونه موارد مشمول تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی بوده و تخلف محسوب می شود و مشمول جریمه خواهد بود

 • ارزش کالای قاچاق

 مطابق بند ( ح ) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش کالای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزش سیف کالا ( مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل ) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

با توجه به مستند فوق محرز است که مبنای تعیین کالای قاچاق ورودی، ارزش سیف کالا است و با توجه به اینکه حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واحد کاشف موظف است در صورت کشف کالای قاچاق مراتب به مرجع رسیدگی کننده ( اعم از محاکم قضایی یا شعب تعزیرات حکومتی ) گزارش نماید.

رسیدگی به اختلافات صاحب کالا با کارشناس گمرک در خصوص تعرفه اظهاری یا ارزش کالا

چنانچه تعرفه اظهاری یا ارزش کالا در گمرکات اجرایی منجر به اختلاف نظر صاحب کالا و کارشناس گمرک اجرایی شود، هر طرفین می‌توانند جهت بررسی اختلافات پیش‌آمده به دفتر مربوطه (دفتر ارزش یا دفتر تعرفه) گمرک ایران اظهارنامه اختلافی را ارجاع دهند. سپس پرونده در گمرک ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت حل اختلاف، پرونده در دفتر مربوطه مختومه و در صورتی که نتیجه بررسی گمرک ایران مورد تایید صاحب کالا و کارشناسان مربوطه نباشد با وجود بقای اختلاف پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون بدوی جهت رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع داده می شود. در صورتی که نتیجه کمیسیون بدوی مورد تایید صاحب کالا نباشد، صاحب کالا می‌تواند پرونده خود را به کمیسیون تجدید نظر برای رسیدگی ارجاع دهد. در نتیجه زمانی که رضایت کامل از رای کمیسیون تجدید نظر هم حاصل نشود پرونده در دیوان عدالت اداری نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد در نتیجه حکمی که صادر گردد برای طرفین لازم الاجرا است.

بیشتر بخوانید :  جرایم گمرکی

 وکلای متخصص امور گمرکی در موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آگاهی و اشراف به مفاد قانون امور گمرکی و مقررات و آیین نامه ها موجود در این زمینه آماده ارائه مشاوره و پذیرش هرگونه دعاوی گمرکی بازرگانان در زمینه‌های مختلف ترخیص وارداتی و صادراتی، ترانزیت و موارد مشابه دیگر می باشند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • درصورت نامتناسب بودن ارزش کالای صادراتی در گمرک، ادامه مراحل صادرات به چه صورت امکان پذیر خواهد بود؟
  .

  پاسخ
  • تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست