قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت طرح صنعتی

دارنده مالکیت طرح صنعتی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری احصاء گردیده است، یکی از حقوقی که مالک طرح صنعتی از آن برخوردار می باشد قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت طرح صنعتی می باشد.

انواع مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت طرح صنعتی

قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت طرح صنعتی به اعتبار کیفیت رقابت به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می گردد.

در قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری، مجوز گیرنده از انحصار برخوردار است و تنها کسی است که مجوز دهنده به او حقوق انحصاری مالکیت طرح صنعتی را اعطاء نموده است و حتی خود مجوز دهنده هم حق بهره برداری از طرح صنعتی را در قلمرو قرارداد ندارد.

در قرارداد مجوز بهره برداری غیر انحصاری، مجوز دهنده حق دارد هم به اشخاص ثالث مجوز دهد و هم خود از طرح صنعتی بهره برداری نماید.

قرارداد مجوز بهره برداری منفرد، قراردادی است که طی آن مجوز دهنده حق استفاده از فناوری را برای خود و نمایندگانش محفوظ می دارد ولی متعهد می شود به شخص ثالثی مجوز ندهد.

اعتبار قرارداد اجازه بهره برداری در صورت انتقال طرح صنعتی به دیگری

چنانچه مالک طرح صنعتی، طرح خود را به دیگری واگذار نماید، قرارداد اجازه بهره برداری معتبر خواهد بود، بدین جهت که با انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی مالکیت طرح صنعتی همچنان متعلق به انتقال دهنده می باشد از این رو در صورت انتقال مالکیت طرح صنعتی به دیگری، لطمه ای به حقوق قراردادی مجوز گیرنده وارد نخواهد شد.

عدم امکان اعراض از طرح صنعتی در صورت انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری

یکی از حقوقی که قانون گذار برای مالکین طرح های صنعتی به رسمیت شناخته است اعراض از طرح صنعتی می باشد. چنانچه مالک طرح صنعتی اقدام به انعقاد قرارداد بهره برداری با شخص ثالث نماید بدون اجازه انتقال گیرنده حق اعراض از طرح ثبت شده را نداشته و مکلف است رضایت انتقال گیرنده را برای اعراض کسب نماید.

تعقیب ناقضین حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی توسط انتقال گیرنده

پس از انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری از طرح های صنعتی علاوه بر مالک طرح صنعتی، انتقال دهنده نیز می تواند با رعایت شرایط قانونی نسبت به طرح دعوا علیه نقض کننده در مرجع صالح اقدام نماید.

لزوم ثبت مجوز بهره برداری در اداره مالکیت صنعتی

طبق ماده ۹۴ آیین نامه اجرایی قانون قبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، در مواردی که مالک طرح صنعتی اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار نماید، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط به مرجع ثبت ارائه شود. مرجع ثبت مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.

مدارک لازم جهت ثبت مجوز بهره برداری از طرح صنعتی

درخواست کتبی برای ثبت مجوز بهره برداری باید همراه مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:

۱-آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی

۲-سند رسمی حاکی از انتقال

۳-مدارم نمایندگی قانونی

۴-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها

اعطای مجوز بهره برداری از سوی انتقال گیرنده به شخص ثالث

در صورتی که در قرارداد اجازه بهره برداری به دیگری منع نشده باشد، انتقال گیرنده می تواند اجازه بهره برداری از طرح صنعتی را به دیگری منع نشده باشد، انتقال گیرنده می تواند اجازه بهره برداری از طرح صنعتی را به دیگری اعطاء نماید .

چنان چه قرارداد اجازه بهره برداری از طرح صنعتی به صورت انحصاری باشد، انتقال گیرنده نمی تواند اجازه بهره برداری را به شخص ثالث واگدار نماید همچنین اکر طرفین قرارداد اجازه بهره برداری توافق نمایند که مجوز بهره برداری از طرح صنعتی برای مدت معین و یا حوزه جغرافیایی معین یا کالای معین باشد انتقال گیرنده در حوزه یاد شده اجازه انتقال طرح صنعتی را به شخص ثالث ندارد .

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + چهار =