مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

اسناد تجاری
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

شرح موضوع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از دعاوی اسناد تجاری است که می توان گفت شمار بسیاری از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. عدم پرداخت وجه چک در تاریخ مندرج در چک به دارنده علاوه بر حق مطالبه وجه چک، امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز از تاریخ صدور تا زمان پرداخت وجه چک می دهد. امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک یکی از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق دانان بوده است. قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانست؛ اما با ایراد شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن این خسارت، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید جایگزین مقررات سابق شد. آنچه که در این ماده قابل مطالبه شمرده می شود، در واقع خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است؛ نه خسارت تاخیر تادیه به معنای واقعی کلمه.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک با خسارت تاخیر در تادیه مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی متفاوت است. مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه خواهد بود.

 • اول اینکه موضوع دین، باید وجه نقد رایج باشد؛ به همین جهت ارزهای خارجی به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج اند.
 • شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهد له است؛ متعهد له باید اثبات کند پرداخت دین را از متعهد خواسته است. در صورتی که طلبکار دلیلی بر مطالبه دین از جانب خود نداشته باشد، طرح دعوا به معنای مطالبه بوده و تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب می شود.
 • سومین شرط تجویز دریافت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است؛ به عبارت دیگر باید اثبات شود مدیون در عین تمکن، از پرداخت دین خود امتناع نموده است.
 • شرط آخر نیز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

در صورت احراز شروط فوق توسط دادگاه، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد و در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

اما شرایط دریافت خسارت تاخیر در تادیه چک، طبق رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/4/1400 اینگونه می باشد که خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ مندرج در چک محاسبه می شود نه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا از زمان مطالبه آن.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

چک یکی از رایج ترین وسیله های پرداخت میان مردم است که در موارد متعدد، به جهت بلا محل بودن، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ها می شود. اصولا دارندگان این چک ها پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده نموده و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه می نمایند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه هایی می داند که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده، می داند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که ” آیا مراد از خسارت و هزینه‌ های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینه ‌های لازم از قبیل هزینه ‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌ صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟ ” مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ طی تصویب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10: منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب1376/3/10 ، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای شاخص نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرا و وصول می باشد . هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی می باشد.

خسارت تاخیر در تادیه چک از چه زمانی محاسبه می شود؟

با وجود استفساریه فوق، همچنان میان محاکم در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف نظر وجود داشت.

شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 1099، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مندرج در چک نمی داند بلکه استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم موجودی صادره توسط بانک را دارد. با این استدلال که یکی از شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه، مطالبه دین از سوی داین می باشد و خواهان در این تاریخ، وجه چک را مطالبه نکرده است؛ که این امر به مثابه اقدام علیه خود می باشد. از طرف دیگر عدم مراجعه دارنده به بانک به منزله اعطاء مهلت بیشتر به مدیون بوده فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در این صورت منتفی است.

از رای فوق تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر در رای اصداری ضمن تائید دادنامه بدوی اعلام نمود، تفاوتی میان چک و سایر مطالبات در مورد شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ بنابراین ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه در مورد چک نیز، زمان مطالبه از سوی طلبکار یعنی همان زمان صدور گواهی عدم موجودی (برگشتی) خواهد بود.

از طرف دیگر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 165، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم می داند و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای مارالذکر، با استناد به استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ صدوریا همان سررسید چک می داند.

رای وحدت رویه در مورد مبدا محاسبه تاخیر تادیه چک

موضوع اختلاف فوق الذکر در هیات  عمومی دیوان عالی کشور طرح شده و دادستان کل کشور در نظریه ابرازی خود چک را یکی از متداول ترین وسیله های پرداخت دین دانسته و اظهار داشته مطابق ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده الزاما باید در تاریخ صدور چک، معادل وجه چک در بانک محال علیه، وجه نقد تامین نماید و به محض صدور چک، مبلغ آن از دارایی صادر کننده کسر و به دارنده منتقل می شود. بنا به مراتب مذکور و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک را تاریخ سررسید چک می داند، نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید است.

در خصوص موخر التصویب بودن ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز لازم به تذکر است که مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؛ بنابراین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک همچنان به قدرت خود باقی است و نسخ نشده است.

نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به استناد ماده 3 و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه تبصره اخیر الذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم را از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می داند. از اینرو مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید مندرج در چک می باشد و این نظر در موارد مشابه برای کلیه مراجع لازم الاتباع است.

رای وحدت در مورد محاسبه تاخیر تادیه چک
رای در مورد خسارت تاخیر تادیه چک

مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک

مرور زمان خسارت تاخیر در تادیه چک در ماده 318 و 319 قانون تجارت پیش بینی شده است. طبق ماده 318 قانون مذکور، چنانچه صادرکننده چک تاجر باشد و چک برای امور تجارتی صادر شده باشد و به علت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت پنج سال گذشته باشد و دارنده در این پنج سال اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک ننماید، دعوای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه قابل استماع نمی باشد. مگر اینکه در ظرف این مدت توسط صادرکننده رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود.   بنابراین در صورتی که صادرکننده چک تاجر باشد و یا چک برای امور تجارتی صادر شده باشد و پنج سال از تاریخ صدور گذشته باشد نمی توان خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ صدور یا همان سررسید مطالبه نمود.

حذف خسارت تاخیر در تادیه در قانون جدید چک

طبق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی مورخ 13/8/1397 امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از طریق اجرائیه دادگاه وجود ندارد و چنانچه دارنده چک علاوه بر مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه را نیز بخواهد می بایست اقدام به ارائه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از طریق مراجع حقوقی نماید. لذا در قانون جدید چک خسارت تاخیر در تادیه حذف نگردیده بلکه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در دادخواست جداگانه امکان پذیر است.

خسارت تاخیر در تادیه چک های قدیمی

در صورتی که شخصی چک قدیمی داشته باشد و به جهت عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه حقوقی اقدام به مطالبه وجه چک نماید. چنانچه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید نمی تواند خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه کند مگر اینکه طی دادخواست مستقل از طریق دادگاه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه نماید. اما در صورتی که از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید می تواند همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، خسارت تاخیر در تادیه را نیز مطالبه نماید.

هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک

در خصوص هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک برگشتی اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی بر این نظر هستند که چنانچه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک ضمن دعوا یا در اثنای دادرسی باشد، هزینه ای از این بابت وصول نمی شود. اما در صورتی که به عنوان خواسته مستقل مطرح شود مشمول تبصره 1 ماده 515 قانون آئین دادرسی است و تمام شرایط دادخوست باید در مورد آن رعایت شود. مگر در مورد صدور چک بلامحل که مشمول تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک است و به تصریح این مقرره باید درخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه به دادگاه صادرکننده رای داده شود. لذا با توجه به معافیت درخواست ها از تشریفات قانونی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نیست. اما نظر اکثریت بر این است که چنانچه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک به طور مستقل مطرح شود نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است. خسارت تاخیر در تادیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و طبق آن هزینه دادرسی وصول می شود.

تعیین میزان خسارت تاخیر در تادیه چک
خسارت تاخیر تادیه چک

نحوه تعیین میزان خسارت تاخیر در تادیه چک

در صورت مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک، دادگاه باید در رای صادره مبلغ خسارت تاخیر در تادیه را از تاریخ صدور چک بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه و مورد رای قرار دهد. چنانچه خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم باشد، محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد. خسارت تاخیر در تادیه در اجرای احکام به دو روش نرخ تورم سالانه و یا ماهانه محاسبه می گردد . در خصوص اینکه خسارت تاخیر در تادیه چک باید به صورت سالانه محاسبه شود یا ماهانه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. اما با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی به نرخ شاخص تورم سالانه اشاره گردیده است میتوان اینگونه برداشت نمود که خسارت تاخیر در تادیه چک باید به صورت سالانه محاسبه شود.

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از ضامن و ظهرنویس چک

امکان مطالبه خسارت تاخیر در تادیه چک از ضامن و ظهرنویس به دلایل ذیل وجود دارد:

1-با توجه به امضای چک توسط ضامن و ظهرنویس، مسئولیت آنها مانند صادرکننده است بنابراین همانگونه که می توان از صادرکننده خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نمود، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از ضامن و ظهرنویس نیز قابل مطالبه است.

2- قانونگذار مسئولیت ضامن، ظهرنویس و صادرکننده را به صورت تضامنی پذیرفته و چون مسئولیت صادرکننده در قبال دارنده اعم از اصل چک و خسارات آن است پس مسئولیت هر یک از متضامنین نیز همان مسئولیت است.

3- بر حسب ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور حکم در مورد ظهرنویس و ضامن بلامانع می باشد.

لذا مسئولیت تضامنی صادرکننده و ضامن و ظهرنویس چک با رعایت مواد 249،286،287 و 314 قانون تجارت در قبال دارنده فرض قانونی است. و می توان در دعوای مطالبه وجه چک علیه صادرکننده و ضامن یا ظهرنویس، تقاضای صدور حکم بر محکومیت آنها به خسارت تاخیر در تادیه چک را نیز به نحو تضامنی درخواست نمود. لیکن طبق قانون تجارت، مواعد قانونی از تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم موجودی، جهت مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه آن از ضامن و ظهرنویس باید رعایت شود.

چنانچه در این زمینه نیاز به دریافت مشاوره داشته باشید می توانید با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 36 امتیاز: 3.7)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

70 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام بنده برای خرید یک آپارتمان سال 91 سه فقره چک دادم که نقص مورد معامله به علت کم بودن متراژ ساختمان، عدم انجام برخی تعهدات و برگشت زدن یک فقره از آن ها با اینکه مبلغ را به حسابش واریز کرده بودم، جای یکی از چک هام را خالی گذاشتم و برگشت خورد. طرف بعد از گذشت 6 سال دادخواست داده.آیا خسارت تاخیر تادیه چک می تونه بگیره؟

  پاسخ
  • بله از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول وجه می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید.

   پاسخ
   • سلام چکی که در تاریخ سر رسید گواهی عدم پرداخت صادر شده و بعد از ۶سال اقدام قضایی کردم که قاضی حکم دادن به اصل طلب و دادرسی و گفتن بعد از ۵ سال تاخیر و تادیه تعلق نمیگیره چون مشمول مرور زمان شده لطفا اگر ماده یا تبصره خاصی در مورد حکم فوق هست تا بتوانم تاخیر و تادیه بگیریم را بفرماین ممنون از شما

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     خرداد 27, 1401 10:55 ب.ظ

     سلام این موضوع اختلافی هست لیکن میتوانید به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب خسارت تاخیر تادیه در چک از زمان سررسید مراجعه کنید.

     پاسخ
   • سلام 9فقره چک جمعا مبلغ 4میلیارد تومان بهمن 97 میخواستم بدونم اسفند 1401 چقدرمیشه چهارتومن حدودا

    پاسخ
  • باسلام و خسته نباشید
   بنده یک چک سال ۹۳ به یک شخص داده بودم که ایشان بنا به اظهار خود چک را گم کرده بودن تا یک ماه پیش که بدون اطلاع من برگشت زده و شکایت مبنی بر تاخیرتادیه کرده اند حال تاخیر تادیه از چه زمان و به چه میزان خواهد بود
   با تشکر

   پاسخ
  • 90ملیون به یکی دادم نمیده الان 7ماه با خسارت چقدر میشه تا الان

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    اسفند 21, 1401 3:54 ب.ظ

    اگر سند رسمی یا چکی از ایشان اخذ نکرده باشید مشمول تاخیر تادیه نمی گردد

    پاسخ
 • سلام من سال ۸۳ در بازار ورشکست شدم و پول مردم بعداز ۲سال دادم. ولی یک فقره چکم دست یکی از طلبکاران موند که چک را خرج کرده بود وقرار بود چک را بگیرد و بیاورد ولی نیاورد ومن هم بعد از مدتی دیگه پیگیر نشدم.
  حالا دیروز یه دفعه یه پیام اومد برام که از من شکایت شده رفتم شورای حل اختلاف دیدم یک فقره چک ۳میلیون ۹۰۰هزار تومان برای سال ۸۳ میباشد.
  آیا به این چک خسارت تاخیر تادیه شامل میشود یا خیر
  مرسی

  پاسخ
  • سلام اگر پرداخت کرده اید که خسارت تاخیر در تادیه تعلق نمی گیرد و می توانید دادخواست استرداد لاشه چک را ارائه نمایید

   پاسخ
  • با سلام بنده هم یک فقره چک مبلغ 600 هزار تومان سال 88 به کسی دادم که مطمئن ام که مبلغ چک را پرداخت کردم لذا یک هفته پیش دیدم طرف رفته شکایت کرده با شرایطی که بنده از سال 88 تا 92 بخاطر مشکلات مالی گرفتار زندان و دادگاه بودم اصلا فکر نمیکردم که چک دست کسی دارم چون تمامی چکهامو که در گیفم بودن و راهی زندان شدم دلخل دفتر مددکاری زندان امضاء هاشون رو دراوردن حالا میتونم منم شکایات استرداد چک کنم یا حد اقل همون مبلغ چک را پرداخت کنم

   پاسخ
   • سلام بله دعوای استرداد لاشه چک مطرح کنید

    پاسخ
   • محمود هفتانی
    دی 13, 1400 7:55 ب.ظ

    سلام من یه چک به تاریخ 1397/2/2داشتم دست کسی بوده واونم خرج کرده وبه تاریخ 12/97از من شکایت کرده. ولی حسابش رو بهش دادم وچک رو گرفتم ایشون نامه قضائی داشته ولی به من پیغام یا نامه نیومده که بیفتم دنبالش ومن چک گرفتم البته حسابهام هم مسدود کردن.. وتا به تاریخ 5/10/1400 رفتم بانک وتحویل بانک دادم چک م رو تا رفع مسدودیت بشه تو این مدت هم از قوه قضائیه یا شورای حل اختلاف نه تماسی داشتم نه نامه ولی بانک بهم گفته باید بزی شورای حل اختلاف تا رفع مسدودیت کنن. ممنون میشم کمکم کنید تا بهتر متوجه قضیه بشم وسوال اینکه وقتی شاکی نداشتم چرا بانک یا قوه قضائه رفع مسددیت حساب نکرده وآیا جریمه باید پرداخت کنم ممنون میشم جوابم رو بدین

    پاسخ
    • نیاز به دستور مقام قضایی جهت رفع مسدودی حساب هست به مرجع مربوطه مراجعه کنید

     پاسخ
 • جواد احمدی
  مهر 3, 1400 8:32 ق.ظ

  سلام ایا درخواست تادیه بعد ازبرگشت زدن قابل اجراست ؟مثلا چک سال 90 را در سال 400 برگشت بزنند تاخییر تعلق میگیرد ؟

  پاسخ
  • مورد پذیرش رویه حاکم محاکم دادگستری نمی‌باشد و بستگی به بررسی شرایط توسط قاضی دارد

   پاسخ
 • سید داودحسینی
  مهر 6, 1400 6:59 ق.ظ

  سلام وقت بخیر یه چکی من ۹۸ خرج کردم مبلغ چک هم پرداخت کردم دارنده چک اعلام کرده که چک فوق تو جیب شلوار شسته شده از بین رفته لذا پس از یکسال شخصی پیدا شده ادعا میکنه خارج بود چک هم نزد ان بود البته برگشت خورده لطفا راهنمای کنید شاهد هم دارم که مبلغ چک پرداخت کزدم

  پاسخ
  • سلام حسب مورد میتوانید دعوای استرداد لاشه چک علیه دارنده فعلی و یا دعوای مطالبه وجه از باب استیفای ناروا علیه شخص قبلی مطرح کنید

   پاسخ
 • گویاتاخیرتادیه براساس تاریخ شکایت محاسبه میشود و نه تاریخ برگشت زدن و یا تاریخ خود چک.
  من امروز در شورای حل اختلاف چکی که5سال پیش برگشت زده بودم و در این 5 سال با مراجعه به بانک موجودی نداشت را اقدام کردم که رای قاضی بر پرداخت اصل مبلغ و هزینه دادرسی شد.
  گفتند که تاخیر تادیه از زمان حکم دادگاه محاسبه میگردد و ملاک تاریخ چک و تاریخ برگشت زدن چک نیست!!!

  پاسخ
  • سلام کاملا استدلال دادگاه غلط هست زیرا به صراحت استفساریه مجمع تشخیص مصلحت در این مورد تاریخ محاسبه خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید چک می باشد.

   پاسخ
 • بنده در سال ۱۳۸۳چکی را قبول کردمودرسال ۹۱برگشت زدم وطرف من به هیچ عنوان مبلغ چک را نمی‌پردازیم در شورای حل اختلاف پیروز شدم اما او در دادگاه تجدید نظر خواهی کردو دردادگاه محکوم شدم که خسارت تاخیر تادیه به من تعلق نمی‌گیرد و رای راهم قطعی داده است حال چگونه اعاده دادرسی کنم؟ با سپاس از شما

  پاسخ
 • با سلام
  حدود 20 میلیون از کسی طلبکار هستم که قرار بود چهار ماهه پول را برگرداند
  اما هنوز هیچ مبلغی را پرداخت نکرده است
  خسارت تادیه را به چه میزان می توانم دریافت کنم

  پاسخ
 • باسلام
  سه سال پیش چکی را از فردی بابت طلبش گرفته ام که برگشت خورد آیا می توانم درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمایم؟

  پاسخ
  • بله امکان پذیر می باشد

   پاسخ
   • با سلام وخسته نباشید من به جهت مشارکت باشخصی یه کاری شروع کردم و این شرکم جهت اجاره ماشین آلات سنگین ق امردادی فی مابین منعقد شدوقراداد یک نسخه بود وپیش خودشان نگهداشتن و نسخه ای به من ندادن ویک فقره چک جهت اجاره ماشین آلات به مبلغ 60 میلیون تومان به تاریخ 93/2/16 دادم اما قرارداد ماشین آلات محقق نشد یعنی ماشین آلات نگرفتم چون مستهلک بود بدلیل رابطه دوستی هروقت میگفتم چکم بیار طفره میرفت تا سال 99 چک با تمام حق حقوقی آن به کارمند حقوقی خود بعنوان ثنوات خدمتی واگذارکرد وانهم برگشت زد واقدام قانونی کرد حالا اصل 60 میلیون دادم وخسارت تاخیر تادیه از 93 تا 99 230 میلیون تومان شده وتوقیق ومرحله اجرا زمینم هستند چه راه حل فوری داره لطفا راهنمایم کنید 09113456550

    پاسخ
    • سلام می‌بایست دعوای استرداد برگه چک رو مطرح کنید
     البته مدارک شما باید بررسی شود

     پاسخ
 • آیا دریافت خسارت تاخیر تادیه به خاطر وجه چک قانونی است ؟

  پاسخ
  • بله قانونی است .

   پاسخ
  • سلام وقتتون بخیر من من سال 94 یه چک دادم به نفر اون ادم فراری شد رفت حالا بعد 6 سال چک داده به نفر و3 ماه پیش برگشت زده من محکوم شدم به پرداخت 120 ملیون مبلغ چکم 22 ملیون بوده حکم قطعی شده منم راننده تاکسیم ندارم چیکار میتونم بکنم بخدا راهنماییم کنین

   پاسخ
   • چاره ای جز پرداخت ندارید
    مگر اینکه در دادگاه ثابت نمایید نسبت به چک خیانت در امانت شده هست

    پاسخ
 • با سلام. چک های شرکتی که حقوقی می باشند با چک های حقیقی برای محاسبه تاخیر و تادیه با هم فرق دارند؟ قانون متفاوتی دارند؟

  پاسخ
 • با سلام چکی در دست فردی داشتم که این فرد چک را برگشت زد و از طریق دادگاه اجراییه صادر شد برای پرداخت اصل مبلغ. مبلغ را برای اجرای احکام واریز نمودم و پرونده مختومه شد‌. الان دارنده چک لاشه رو عودت نمیده و میگه میخوام شکایت تاخیر تادیه کنم. اما نه شکایت میکنه نه لاشه رو تحویل میده.
  میتونم دعوی استرداد لاشه مطرح کنم؟ اون میتونه به این بهانه که میخوام شکایت تاخیر کنم لاشه رو نگه داره؟

  پاسخ
  • سلام شما بدوا اظهارنامه ارسال نمایید و از ایشان بخواهید چک را مسترد نماید و اعلام نمایید که با واریز اصل وجه چک به دادگاه عملا از آن تاریخ خسارت تاخیر برایش مورد لحاظ قرار نمی گیرد
   و با اخذ گواهی از دادگاه مبنی بر واریز وجه چک نسبت به رفع سؤ اثر از چک در بانک اقدام نمایید

   پاسخ
 • سلام من سال۹۵براپیمانکارکارکردم که طلبم۱۷۵۰۰۰۰۰تومان بود بابت بدهیم درسال۹۷چک بدون تاریخ بهم داد وهنوزهم پاس نشده چگونه میتونم تاخیرازش بگیرم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 8, 1400 8:24 ب.ظ

   سلام خودتان تاریخ بزنید و سپس گواهی عدم موجودی بگیرید و شکایت نمایید

   پاسخ
 • اسماعیل داورپناه
  بهمن 4, 1400 7:21 ق.ظ

  باسلام و خسته نباشید.
  من در سال ۹۴ یه واحد آپارتمان از شرکت ساختمانی خرید کردم یه چک ۷ میلیونی از بابت خرید واحد دادم ولی موقع سررسید نتونستم مبلغ رو جور کنم چک رو نگه داشتن بعد چند ماه ۳ میلیونش رو پرداخت کردم که بعد گرفتن ۳ میلیون از من چک رو برگشت زدن باز من مراجعه کردم گفتن باید همون ۷ میلیون رو پرداخت کنی که منم هیچ اقدامی نکردم و همونطور موند.الان مراجعه که کردم و میگن باید الان نزدیک ۳۵ میلیون پرداخت کنی تا چک رو پس بدیم.میگن چون اون موقع هر متر ۱ میلیون بود الان هر متر ۱۰ میلیون شده.لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ
 • سلام چکی رو بعداز ۶ سال اقدام کردم قاضی رای داده مشمول مرور زمان و تاخیر تادیه از تاریخ اقدام آیا طبق تبصره ماده ۲ قانون صدور چک نباید رای صادر میشد ؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 24, 1400 2:39 ب.ظ

   سلام اگر علیه ضامن یا ظهرنویس طرح دعوا کرده باشید بله رای دادگاه درست هست

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید دوسال پیش ۲۰میلون چک از اینجانب برگشت شده اگر در حال حاضر پرداخت کنم دادگاه چقدر خسارت برای من ثبت میکند

  پاسخ
 • با سلام وقت بخیر
  بنده چکی سال ۸۹ دست شخصی داشته ام مبلغی از چک را پرداخت کرده بودم و شخص میگفتند چک را مفقود شده الان بعد از ۱۱ سال چک را برگشت زده است آیا اگر اقدام کند تاخیر تادیه از الان ک برگشت زده حساب میشود یا از ۱۱ سال قبل؟و اینکه بعد از چند سال مشمول مرور زمان می شود ،ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 7, 1400 10:34 ق.ظ

   سلام طبق رویه قضایی بیشتر محاکم در حال حاضر از زمان برگشتی چک صدور حکم می نمایند

   پاسخ
 • سلام
  من چکی دارم برای سال ۶۳ آیا این چک و خسارت تاخیر تادیه آن قابل مطالبه است؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر چکی ک شامل مرور زمان ۱۰ساله شده باشد و بعد از ۱۱سال برگشت بزنند در صورت شکایت ،تاخیر نادیه از چ زمانی امکان پذیر است

  پاسخ
 • سیدمجید محمدی
  اسفند 7, 1400 11:00 ق.ظ

  خیلی تشکر می کنم آموزنده است بنده از مرحوم پدر مان زمینی در روستای قره آغاج ماکو طبق پلاک اصلاحات ارضی دارد اکنون شخصی از روستای جوار تصرف کرده است ثبت وجهاد حدود را معین کرده زمین در پلاک ما قراردارد 4سال است برو بیا کرده اند نامبرده سندی هم ندارند چه کنیم

  پاسخ
 • سلام . وقت بخیر … من یک فقره چک بابت فروش فرش از یکی از همکاران دریافت کردم و بدلیل نداشتن موجودی چک برگشت خورده …
  الان بعد از دو ماه صاحب حساب اعلام کرده وجه چک آماده است . من نمیخوام چک رو بهش بدم .. میتونم لاشه چک دست خودم نگه دارم ….

  پاسخ
 • سلام , پدرم در سال ۷۰ چکی را به آشنا دادند و مبلغ دو تا چک که یکی ۱0۰۰۰۰۰۰ ریال , دیگری ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و ایشان تا الان پیگیر نبودن تا اینکه پدر و مادرم سفری رفتن و گفتن شما وضع مالی خوبی دارید بیاید مبالغ چک را بدهید
  می خواستم بدونم ایشان می توانند برای تادیه تاخیر برای ۳۱ سال بگیرن و هنوز برگشت نزدند ؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من یک برگه چک تضمینی در سال 97 به کسی قرض دادم و ایشون به من دست نویس دادند ولی 4سال امروز فردا کردند برای پس دادن ، من میخام الان سال 1401 از ایشون شکایت کنم. ایا میتونم تاخیر تادیه این 4سال بعد از دادخواست طلب کنم یا از همین تاریخ شکایت خسارتم حساب میشه؟

  پاسخ
 • سعیدعیدزاده
  آبان 16, 1401 10:27 ق.ظ

  سلام خسته نباشید بنده سعیدعیدزاده هستم ازمنطقه محروم بشاگرد هرمزگان بنده یک ماشین پراید 131 مدل 93داشتم که توسط این شخص سوخته شدبه نام محمد عیدزاده مراد بنده رفتم کارشناسی ماشینم کردم که کارشناس مبلغ ماشین 90میلیون تعیین کرد بعددادگاه حکم 99میلیون صادر کرد ماشین بنده سال99سوختع شد خیلی هزینه کردم هزینه ایاب ذهاب 4میلیون دادم وهزینه دادرسی هم4میلیون یک میلیون تومان دادم که کارشناس اومد ماشینم کارشناسی کرد وماشین بنده هزینه دوخانواده تامین می‌کرد الان بخوام تاخیر تادیه ماشینم وهزینه های که کردم آیا بهم میرسه یاخیر چه کاری باید انجام بدم باتشکر

  پاسخ
 • کامیار محبوب
  آذر 29, 1401 8:46 ب.ظ

  سلام بنده یک چک به مبلغ ۱۰ م ت را بابت امانت دادم که طرف نامردی کرده وبه اجرا گذاشته که با تاخیر تادیه وهزینه نمبر و دادرسی و حق الوکاله و نیم عشر دولتی کلا به مبلغ ۱۳.۳۰۰م ت محکوم شدم و پول را پرداخت کردم بعد از آن ازوکیل طرف لاشه چک را خواستم تحویل بده اما او بجای آن رفته مجددا درخواست تاخیر تادیه کرده آیا این کار قانونیه لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ
 • ابراهیم خانی
  بهمن 16, 1401 0:56 ق.ظ

  سلام
  من 10روز پیش یک برگه چک 3ملیونی داشتم که برگه شده الان 3ملیون پول واریز کنم بحسابم کسی که چک دستش هست می‌تونه چک را پاس کنه یا نه

  خواهشاً هر کس می‌دونه راهنماییم کنه
  ممنونم

  پاسخ
 • علی سلیمانی
  بهمن 22, 1401 2:59 ب.ظ

  درقراردادی یک چک شخصی را برای تسویه بدهی شرکت دادم که تاتاریخ سررسید (89/9/15)باچک شرکت تعویض شود دارنده چک از تعویض خودداری کرد وبرگشت زد تجدیدنظر رد دعوی دارنده چک راداد.دارنده دادخواست تعویض چک شخصی باچک شرکت را درسال 94 داده ودادگاه رای به تعویض چک داده پس از قطعی شدن رای چک شرکت تحویل دادگاه گردید و دارنده از تعویض خودداری نموده و تقاضای تاخیر وتادیه از تاریخ تعویض درقرارداد (15/9/89) دارد واز سال 94 تا کنون چک شرکت در دادگاه هست ودر1401 تقاضای اجرای حکم نموده تمام مسبب تاخیر ها دارنده چک بوده ایا تاخیر وتادیه تعلق میگیرد؟

  پاسخ
 • یه چک به مبلغ ۲۷۰۰ دو میلیون هفتصد داشتم که سال ۹۸ برگشت خورده و رای هم صادر شده و شاکی من دنبال اجراییه نیومده. الان با تاخیر تادیه شده ۶ میلیون. ندارم اگه اعسار بدم بازم تاخیر تادیه رو داره و باید پرداخت کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 21, 1402 3:36 ب.ظ

   تا به امروز که اقدام به تقدیم دادخواست اعسار ننموده‌‌اید خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت و به محض قطعیت دادنامه اعسار بصورت تقسیط خسارت تاخیر تا زمان استهلاک کل دینتان منتفی خواهد بود.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط