صلح نامه

صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

صلح نامه

اقسام عقد صلح:

بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:

 1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
 2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.

ارکان صلح نامه:

 • مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
 • متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
 • مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
 • مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.

شرایط عقد صلح:

1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد  ( مشروبات الکلی نمی تواند موضوع صلح باشد.)

هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.

3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.

4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح(شخص صلح کننده)باشد.

5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:

1- صلح عمری چیست:

صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

مدارک مورد نیاز برای تنظیم صلح عمری:

 • سند مالکیت منگوله دار یا تک برگ
 • سند قطعی غیرمنقول(بنچاق)
 • پایان کار در صورتی که مورد معامله آپارتمان یا اعیانی احداثی باشد
 • استعلام دارایی
 • استعلام شهرداری
 • استعلام ثبت توسط دفترخانه به هزینه مصالح
 • کارت ملی و شناسایی

* نمونه سند صلح نامه عمری

مصالح:آقا/خانم……………………………………..فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………….صادره از…………………متولد………………….شماره ملی………………………….به نشانی……………………………………………………………………….

-متصالح:آقا/خانم………………………………فرزند……………………………….به شماره شناسنامه………………………………….صادره از………………………متولد…………………به شماره ملی……………………..به نشانی…………………………………………………………………..

-مورد صلح:شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در………………………..قطعه……………………تفکیکی به مساحت …………………..متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره………………فرعی…………………….از………………..اصلی واقع در بخش ………………..تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی (به شرح سند مالکیت)مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت ………………شماره ثبت…………………….صفحه…………………دفتر…………………که سند مالکیت در تاریخ………………به نام مصالح ثبت و صادر شده است. به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق متیز برق اختصاصی به پرونده شماره……………………..حق الاشتراک آب شهری به شماره پرونده……………………و حق الاشترک گاز شهری به شماره پرونده…………………………منصوبه در مورد مصالحه با ودایع مربوط.متصالح ضمن این سند پرداخت هر گونه بدهی مصرفی و انشعاب برق اختصاصی و بقدر السهم آب و برق و گاز عمومی را قبول نماید.

به اظهار طرفین این قرارداد(مصالح و متصالح)جزء اشخاص ممنوع المعامله نمی باشند و مسئولیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً و متضامناً به عهده گرفتند.

-مال الصلح:

مبلغ………………..ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود.

-شرایط قرارداد صلح عمری

مصالح و متصالح کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند و حسب الاظهار مصالح منافع مورد مصالحه قبلاً به شخص دیگر واگذار نشده است.مورد مصالحه به تصرف متصالح داده شد و طرفین با رضایت خود ثبت و سند را امضاء نمودند.

ضمن همین سند متصالح حق انتفاع از مورد مصالحه را بصورت سکنی در حق مصالح مادام الحیات وی بالمباشره برای او برقرار نمود. مصالح اقرار به قبض مورد انتفاع نمود.

2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:

عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

– نمونه قرارداد صلحی که جایگزین بیع(قرارداد خرید و فروش)می شود:

مصالح:آقا/خانم………………………………فرزند……………………………دارای شماره شناسنامه…………………………………….صادره از…………………متولد………………….کدملی………………………….به نشانی……………………………………………………………………….

متصالح: آقا/خانم………………………………فرزند……………………….دارای شماره شناسنامه…………………………………….صادره از…………………متولد………………….کدملی………………………….به نشانی……………………………………………………………………….

مورد مصالحه:تمامی شش دانگ یکباب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………..متر مربع دارای پلاک ثبتی ……………….واقع در اراضی…………………..بخش……………………ثبتی تهران با جمیع لواحق و توابع شرعیه و عرضه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً مورد ثبت سند مالکیت شماره……………..مورخ………………..صفحه……………….جلد………..به شماره چاپی…………….صادره به نام مصالح با برق شماره……………آب شماره…………و گاز شهری شماره شناسایی…………….و کلیه منصوبه های در آن

مال الصلح: مبلغ…………….ریال وجه رایج که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردیده است به اقراره .

کلیه شرایط صلح قطعی از هر قبیل اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را بر یکدیگر ولو بعنوان تضرر و غیره(اسقاط کافه خیارات خصوصاً غبن)از خود سلب نمودند.منافع صلح قبلاً به کسی واگذار نشده است و متصالح با رویت،وقوف کامل از محل وقوع،حدود و مشخصات ،قبول و اقرار به تصرف مورد مصالحه نمود.

*مدارک و مستندات لازم عقد صلح جایگزین عقد بیع غیرمنقول

1- کارت ملی

2- استعلام ثبتی

3- گواهی مالیاتی

4- پایان کار

5- اسناد و مالکیت و سند رسمی غیر منقول

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی

-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی

1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)

2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.

3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.

4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.

5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

*نمونه ایی از عقد صلح تنظیمی توسط بانک ها

مصالح:آقا/خانم………………………………فرزند……………………………دارای شماره شناسنامه…………………………………….صادره از…………………متولد………………….کدملی………………………….به نشانی……………………………………………………………………….

متصالح: بانک………………..شعبه…………………….به نشانی…………………………………………………………………………….

مال الصلح: مبلغ…………………رایج که تماماً و نقداً از سوی مصالح به متصالح تأدیه و تسلیم گردیده و متصالح اقرار به دریافت آن از مصالح نمود.

شروط:

 1. حصه مصالح از سود حاصله معادل …………و حصه متصالح…………..از سود حاصله می باشد.
 2. متصالح حق دارد سرمایه اختصاص شده از طرف مصالح را صرفاً در تجارت……………………..به مصرف برساند.
 3. متصالح حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت:مشارکت،نمایندگی،صلح،وکالت و غیره واگذار نماید.
 4. مصالح حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی  و مالی متصالح را در هر زمان رسیدگی کند.
 5. متصالح متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این قرارداد را حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال به مصالح تأدیه نماید.
 6. کلیه شرایط صلح قطعی اجرا گردیده و کافه خیارات خصوصاً خیار غبن را هر چند فاحش از طرفین اسقاط شده است.

35 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • آیا صلح نامه بدون اینکه در دفترخانه ثبت شود دارای اعتبار است؟ یا اینکه بدون ثبت در دفترخانه هم جنبه قانونی و اجرایی دارد؟
  آیا بعد از تنظیم صلح نامه و امضا مصالح و متصالحین، مالیات بر ارث ملغی می شود؟

  • دادپویان حامی
   اکتبر 16, 2016 3:49 ب.ظ

   با سلام
   قرارداد صلح یا همان به اصطلاح صلح نامه در اصطلاحات فقهی و حقوقی “ام العقود” یا مادر قراردادها نامیده می شود.بدین معنا که مواردی که در سایر عقود مغابنه ایی لازم به رعایت هستند در عقد صلح می توان آن موارد را نادیده گرفت.طبق ماده 10 قانون مدنی کلیه قراردادهای منعقده اگر خلاف شرع و قانون و اخااق حسنه نباشد نافذ هستند جنبه اجرایی دارند.و عقد صلح از این مقرره مستثنا نیست.و قرارداد صلح یا صلح نامه که به صورت عادی وبدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی منعقد شده باشد علیرغم آنکه در ماده 47 و 48 قانون ثبت تصریح گردیده و عقد صلح را در زمره عقود تشریفاتی در آورده است و حکایت از این دارد که در نقاطی که ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل می گردند صلح نامه و شرکت نامه و هبه نامه می بایست به ثبت برسند و چنانچه به ثبت نرسند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد ،معتبر و لازم الرعایه و قابل اجراست.چون می توان در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد علیه قرارداد صلح عادی می توان اجبار اورا از دادگاه مبنی بر ایفای تعهد تقاضا کرد.و طبق ماده 754 قانون مدنی هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
   در مورد سوال دوم شما چنانچه مقصود شما قرارداد صلح عمری باشد و به صورت رسمی تنظیم یافته باشد بله بعد از فوت مصالح نیازی به پرداخت مالیات بر ارث نیست.و همزمان با تنظیم قرارداد صلح عمری در دفتر اسناد رسمی مالیات نقل و انتقال دریافت می گردد.

 • بسیار عالی،
  بهترین مطلبی بود که تاکنون درباره ی صلحنامه و قرارداد صلح خوندم.
  تشکر

 • با عرض سلام و خسته نباشی
  بعد از فروش یک واحد آپارتمان بین فروشنده و خریدار برسر قیمت کمد و کابینت اختلاف بوجود آمده آیا برای پایان دادن به این اختلاف باید عقد صلح نلمه ای نوشته شود؟ با توضیح اینکه قبلا بیع نامه فروش را امضا کرده اند

  • باسلام از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
   شما می توانید طی صورت جلسه ای عادی نسبت به حل و فصل اختلافات پیش آمده اقدام نمائید، هر چند که می توانید آن را به صورت صلح ختم اختلافات تنظیم نمائید . لیکن عملاً نیازی به تنظیم عقد صلح نمی باشد.

 • با سلام.آیا برای عقد صلح عمری از مادر خانواده به فرزندش حتما باید سند تک برگ شود یا اینکه می توان بدون تک برگ کردن هم صلح نوشت؟

  • باسلام از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
   بله جهت تنظیم سند صلح (صلح نامه) رسمی ملک در دفتر اسناد رسمی می بایست ابتدا نسبت به تک برگ نمودن سند مالکیت اقدام نمائید.

 • محمد رضا اصلانی
  آوریل 5, 2017 9:11 ق.ظ

  سلام
  قراردادهای عادی صلح ملک و زمین که سند ثبتی ندارند و در آنها مبالغی دال بر وجه المصالحه قید نشده است و صلح در قبال انجام کارهای کفن و دفن متوفی در ازای یک قطعه زمین بوده است و مدارک زمین نیز مستند و معتبر است را چطور می توان در قالب عقد صلح یا توافق نامه در محضر اسناد رسمی ثبت محضری کرد که وجاهت قانونی آن قوی تر شود.

  • با سلام و سپاس از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
   راجع به اموال غیرمنقول می بایست سند صلح را به صورت رسمی تنظیم نمود طبق ماده 146 قانون ثبت، چنانچه قرارداد عادی صلح نامه دارید جهت رسمی نمودن آن می توانید الزام به تنظیم سند رسمی صلح را از دادگاه درخواست نمائید.

 • با عرض سلام و خسته نباشید.
  سوالی که از خدمت جنابعالی داشتم مربوط به مصالحه نامه ای می شود که در سال 85 مابین شهردای و صاحبان سرقفلی چندین مغازه برقرار شده است. این مصالحه نامه توسط شورای شهر و شهردار وقت امضا شده است.
  بر اساس این مصالحه نامه شهرداری باید سال 86 مغازه های جدید را تحویل می داده ولی بعد از گذشت 10 سال هنوز خبری از تحویل مغازه نیست.
  در این مدت این موضوع بارها مورد پیگیری قرار گرفته است ولی همیشه اول ماه بعد وعده داده شده است!
  لطفا ما را راهنمایی فرمائید.

  • باسلام از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
   جهت راهنمایی بیشتر با موسسه تماس بگیرید لیکن شما می توانید براساس آن صلح نامه، الزام شهرداری را به تحویل مغازه های جدید از دادگاه محل وقوع ملک بخواهید.

 • با سلام خدمت شما
  هر شخص میتواند تمام دارایی خود راصلح کند یا میتواند یک سوم اموال خود را صلح کند?

  • باسلام از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
   هر شخص می تواند تمامی دارای خود را صلح کند و اشکالی در این خصوص وجود ندارد، سوال شما در مورد وصیت تا ثلث اموال مصداق دارد نه صلح نامه

   • باسلام از تماس شما با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی
    در پاسخ به سئوال اول، بله شما می توانید از طریق صلح نامه عادی (نه رسمی) با قید اینکه آپارتمان در رهن بانک است نسبت به تنظیم آن اقدام نمائید.
    در صورتیکه بخواهید صلح عمری یا صلح رسمی تنظیم کنید می بایست آپارتمان در رهن نباشد و اصطلاحاً آزاد باشد.
    البته شما می توانید موضوع را از طریق بانک پیگیری نمائید تا با مجوز بانک نسبت به تنظیم صلح عمری در دفترخانه اقدام شود
    در پاسخ به سوال دوم، بله موجودی حساب بانکی می تواند مورد صلح قرار گیرد ولیکن نیازمند مجوز بانک می باشد.

 • محسن منصوری
  می 8, 2017 4:21 ب.ظ

  با سلام و احترام
  1- آیا این امکان وجود دارد که یک آپارتمان که در رهن بانک است (در ازای دریافت وام مسکن) ، مورد صلح عمری قرار بگیرد؟ اصولاً استعلام ثبت به چه منظور انجام می شود؟
  2- آیا موجودی حساب بانکی می تواند مورد صلح به نفع دیگری قرار بگیرد تا بعد از فوت مصالح، به متصالح برسد؟
  با تشکر فراوان

 • با سلام . پدرمن قرار دادی دستی با صاحب ملک خود بسته است و حق سر قفلی مغازه را به غیر ندارد ایا ( فرزند پسر ) جزو غیر می گردد با تشکر .

 • با عرض سلام … پدرم ۳ ماه پیش ملکیت خود را به یکی‌ از فرزندان خود (برادرم) طبق “صلح نامه” در ازا سپاس از زحماتی (مالی، زمانی‌، و عاطفی) که ایشون در دوره کسالت طولانی‌ مدت پدر متحمل بودند بخشیدند و کادو دادند. بقیه اعضای خانواده هم (۴ فرزند و همسر) با اعلام رضایت کامل صلح نامه را امضأ کردند… ولی‌ این صلح نامه دستی‌ و بطور عادی نوشته شد. همه امضا کردند ولی‌ فرصتی برای محضری کردن نشد و پدر مدتی‌ بعد (۲ ماه پیش) فوت کردند. لازم به تذکر است که همه خانواده ساکن کانادا هستیم و پدر هم در کانادا دفن شدند … حال سوال من این است آیا این صلح نامه (محضری نشده) قوت اجرایی داره؟… آیا برادرم میتونه با اومدنش به ایران تقاضای اجرا و ادعای مالکیت کنه؟… و آیا برادرم باید در ازا دریافت این کادو مالیات و عوارضی متقبل بشه؟ … لطفا راهنمایی کنید…متشکرم

  • باسلام، بله صلح نامه عادی فوق الذکر قابلیت اجرایی دارد و دارای اعتبار حقوقی است.
   جهت ثبت سند مالکیت مورد صلح نامه به نام ایشان، ابتدا باید گواهی حصر وراثت اخذ و سپس سایر ورثه به ایشان نیز وکالت بدهند.
   در جواب پرسش سوم شما خاطر نشان می سازد بله مالیات نقل و انتقال اخذ می شود.

 • محمد امانی
  می 23, 2017 11:11 ق.ظ

  باسلام سوالی که از خدمت جنابعالی داشتم مربوط به مصالحه نامه ای می شود که در سال 75 مابین یکی از وراث (خواهرم )که به مادرم وکالت صلح از اموالش داده بود ومادرم خودش به شرکتی که همهگی من و مادرم و برادرم داشتیم چند پلاک صلح عادی نمود. اکنون که می خواهیم تنفیذ کنیم و برادرم فوت نموده همسرش حاضر به همکاری نیست که در مورد شرکت اقدام نمائیم و دادگاه رد دعوی مینماید. چون مادرم چند سال بعد یک صلح نامه بنام خودش تهیه نموده می تواند اقدام قانونی بنماید؟

 • با سلام من سرقفلی مغازه ایی که بنام پدر مرحومم است از ورثه بصورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام آیا آنرا میتوانم بصورت صلح عمرا به همسر وفرزندخوانده ام واگذار کنم.سپاسگزارم

 • سلام. ممنون از متن كامل و جامعتان. آيا يك مادر مي تواند ملك خود را به نام يكي از فرزندان صلح كند؟ آيا بعد از فوت مادر فرزندان مي توانند بر عليه صلحي كه اتفاق افتاده اقامه دعوي كنند؟

 • باسلام من سرقفلی مغازه ایی که بنام پدر مرحومم است را از ورثه بصورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام آیا آنرا میتوانم بصورت صلح عمر به همسر وفرزندخوانده ام واگذار نمایم.پیشابیش از پاسخ دهی شما سپاسگزارم.

 • امیر نوروزی
  ژوئن 22, 2017 9:54 ق.ظ

  سلام پدرم خانه ای دارد که می خواهد صلح من کند ایا اگه صلح من کند سند جدید وبه نام من صادر می شود

 • جمشید پاشا
  ژوئن 26, 2017 6:22 ب.ظ

  سلام وتشکر
  اگر صلح نامه ای درسال 88 بین زن وشوهر در رابطه با یکدستگاه آپارتمان بابت مهریه زن بصورت دستی تنظیم شده باشد ودوشاهد ذیل صلح نامه را امضاء کرده باشند ودر سال 94 ملک مذکور توسط شوهر در دفتر خانه اسناد رسمی انتقال داده شود مشکل قانونی ندارد ودر آینده معارضی در رابطه با ملک فوق الذکر که انتقال توسط دفتر خانه بنام زوجه قطعی انتقال داده شده میتوانددرصورت عدم بدهی شوهر وعدم ممنوع المعامله شوهر در زمان انتقال سند اقامه دعوا نماید.یا خیر از پاسخ شما سپاسگزارم.

 • باسلام
  اگر کسی که محکومیت بابت پرداخت مهریه همسر داشته باشد و درحال پرداخت اقساط آن باشد و در این حین پدر زوج ملک و زمین حساب بانکی را به زوج صلح کند و محضری کند، زوجه می تواند به توقیف آن اقدام نماید؟؟ در ضمن پدر زوج تا چه میزان از اموال را میتواند به زوج صلح نماید؟؟

 • با سلام
  در مورد ملکی که در رهن بانک است و قسط بانک به تاخیر افتاده و پرداخت نشده آیا میتوان با بانک مصالحه کرد که ملک را بردارند و از دیون بانک کسر شو?

 • مسعود جهانی
  می 5, 2018 8:26 ق.ظ

  با سلام

  آیا ملکی که روی آن وام بانکی وجود دارد، با ذکر وام و اطلاع طرفین صلحنامه میتواند مورد مصالحه واقع گردد؟

  سپاس

  • موسسه حقوقی دادپویان حامی
   می 8, 2018 9:59 ق.ظ

   با سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمایید

  • موسسه حقوقی دادپویان حامی
   می 8, 2018 9:59 ق.ظ

   با سلام !
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمایید

 • میثم حمیدی
  می 6, 2018 12:06 ب.ظ

  با سلام.پدر بنده دارای یک واحد سه طبقه مسکونی ششدانگ می باشد و دارای همسر و 5 فرزند.پدر 1 ونیم دانگ سند را به ده خاطر ساخت طبقه 4 به پسر بزرگتر واگذار کرده که آینده بتواند موقع تقسیم ارث هزینه های خود را از ارثیه جدا بگیرد.که ما 4 نفر از این اقدام اطلاعی نداشتیم تا اینکه سند جدا شده که فقط 4 و نیم دانگ آن باقی مانده بود را دیدیم.طبق صحبت هایی که شد قرار شد که این 1 ونیم دانگ سند طبق برگه ای دوباره بازگردانده شود و همه خانواده آن را امضا نمایند با رضایت بردار بزرگتر.
  به چه صورتی میتوانیم این سند را طبق توافق و برگه به حالت قبلی برگردانیم؟
  نظر شما در در رابطه با این مورد نوشتن چه نوع برگه یا توافقی می باشد؟ که در آینده به مشکل برنخوریم.ممنون میشم پاسخ بدید.

  • موسسه حقوقی دادپویان حامی
   می 8, 2018 9:55 ق.ظ

   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمایید

 • امیر حسنی
  می 28, 2018 11:09 ق.ظ

  سلام.من بابت طلبم سهام شرکت بدهکار رو توقیف کردم.البته ۱۵ سهم از ۱۰۰ سهم.الباقی ۸۵ سهم دیگه بنام اشخاص دیگری میباشد.شخص دیگری از طلب کاران ادعا کرده که من ۶ماه پیش صلح نامه دارم که شخص بدهکار به من واگذار کرده.لازم به ذکر است که در تمامی ادارات مثل ثبت شرکتها و دارایی سهام ازاد بود.ایا در مورد این سهام صلح نامه باطله یا توقیف من باطل میشه؟
  خواهش میکنم جواب بدید.زندگیم به این قضیه گره خورده

  • موسسه حقوقی دادپویان حامی
   می 30, 2018 2:16 ب.ظ

   با سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمایید

 • سلام، پدرم بعد فوت مادرم ازدواج كرد و با همرسش خانه محل سكونتشان را صلح عمرا كرد و البته به شرط اينكه بعد همرسش بعد فوت پدرم با فرزدانش يعني من و خواهرم صلح عمرا كند. بعد از چندسالي پدرم فوت شد. سؤال من اين است كه أيا همسرش موظف بِه عمل كردن تعدش است؟ و اگر صلح عمرا با فرزندان پدرم كه ما هستيم نكند چه ميشود؟ هيچ كجاي صلح عمرا به اينكه همسر حق فروش و أجاره را داره يا خير ذكر نشد؟ لطفا شرح دهيد.

 • فاطمه چراغعلی
  آگوست 20, 2018 10:44 ق.ظ

  سلام

  در مورد انجام صلح عمری در دفتر خانه مطلع شدم که مبلغی که به نظر می رسد زیاد هستش در یافت می شه اما یکی از دوستان در مورد اینکه همین صلح رو از طریق اداره دارایی انجام دادن که هزینه بسیار کمتری براشون داشته . میشه لطف کنید که از کجا باید شروع کنم . و کلا به کدام قسمت باید مراجعه کنم

فهرست