توقیف ملک در رهن بانک

دعاوی ملک در رهن بانک
توقیف ملک در رهن بانک

شرح موضوع

توقیف ملک در رهن بانک به چه صورت می باشد؟ آیا ملک در رهن بانک قابل توقیف است؟ اینها سوالاتی است که در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم له مطرح می شود. در بسیاری از مواقع محکوم له جهت وصول مطالبات خود ملکی را از محکوم علیه معرفی می نماید اما پس از اخذ استعلام ثبتی مشخص می گردد ملک در رهن بانک است. در صورتی که ارزش ملک بیشتر از طلب مرتهن یا بانک باشد توقیف مازاد ملک امکانپذیر است. که پس از انجام مزایده توسط مرتهن یا بانک و کسر مطالبات ایشان، محکوم له می تواند نسبت به وصول طلب خود از الباقی مبلغ مانده از مزایده اقدام کند. و یا اینکه محکوم له می تواند با حصول توافق با مرتهن یا بانک، نسبت به پرداخت طلب ایشان اقدام و سپس اقدام به توقیف تمام ملک نماید.

اجرای حکم از طریق توقیف ملک در رهن بانک

همانگونه که گفته شد اجرای حکم از طریق توقیف ملک در رهن بانک در صورتی امکان پذیر است که یا ارزش ملک رهنی مازاد بر مطالبات بانک باشد که در این صورت مازاد را می توان توقیف نمود. یا طلب بانک پرداخت شود و فک رهن صورت بگیرد سپس متقاضی نسبت به توقیف ملک اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ اجراییه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی یا از بین ببرد و یا به ‌طور کلی، اقدامی انجام دهد که بانک نتواند به طلب خود برسد بنا به تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، بانک می تواند اموال محکوم علیه را برای توقیف، معرفی نماید(توقیف تامینی یا توقیف احتیاطی) و درخواست توقیف مال مرهونه را از دادگاه بخواهد. در این صورت اموال محکوم علیه (راهن) برای فروش و ادای محکوم‌به مزایده گذاشته می شود.

زمانی که ملک توسط مراجع صالح قضایی و غیرقضایی  در راستای دستور موقت  یا تامین خواسته یا اجرای دستور موقت یا اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد، بازداشت می شود حق مرتهن نسبت به رهن  بالاتر از حق شخصی است که مال به نفع او بازداشت شده است. زیرا حق مرتهن در قرارداد رهنی  حق عینی است و رهن تابع دینی است که راهن یا شخص دیگر نسبت به طلبکار دارد. اما در خصوص مال بازداشت شده الزاما حق طلبکار حق عینی نیست بلکه صرفا حق تقدم در بازپرداخت دین است.  به همین دلیل اگر مالی به تاریخ مقدم در رهن شخصی باشد سپس به موجب تصمیم مرجع قضایی به نفع شخص دیگر بازداشت شود، اگر چه تاریخ طلب شخص دوم مقدم بر تاریخ طلب مرتهن باشد حق بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه بازداشت شده مقدم بر حق دیگری است. در قراردادهای رهنی اگر مالک، مالی را که در رهن بانک است، به غیر بانک منتقل نماید یا بفروشد، معامله مال مرهونه بدون رضایت بانک مشمول عنوان مجرمانه معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت می گردد.

نحوه توقیف ملک رهنی که به نام محکوم علیه ثبت نشده است؟

در خصوص نحوه توقیف ملک رهنی که به نام محکوم علیه ثبت نشده لازم به ذکر می باشد  چنانچه ملکی سابقه ثبتی نداشته باشد قابلیت تنظیم سند رهنی را ندارد لذا با توجه به عدم امکان تنظیم سند رهنی، فرض سوال هم اشتباه بوده و نمی توان پاسخی به آن داد.  لیکن چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد و در رهن باشد با خودداری محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، چنانچه محکوم له ملک در رهن را معرفی نماید نسبت به استعلام از اداره ثبت محل اقدام می کند و اگر ملک به نام محکوم‌علیه باشد و در رهن باشد  اداره ثبت، مراتب را در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد. و نسبت به توقیف مازاد بر رهن ملک اقدام می کند.  اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌ نماید.

شایان توضیح است چنانچه مال غیرمنقول سابقه ثبتی نداشته باشد، بنا به تجویز مواد 99 ،100 و101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.

با توثیق مال مرهونه آیا توقیف مکرر ملک جایز است؟

با در رهن قرار گرفتن ملک به عنوان وثیقه، هرگونه توقیف و بازداشت بعدی ملک منوط و مشروط به استیفای حقوق قانونی رهن مقدم است. و هرگونه معامله‌ مال مرهونه نیز بنا به رای وحدت رویه شماره 620 دیوان عالی کشو، غیرنافذ و بلااثر است.

در مواردي که ملكي ابتدائا در بانک وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده شده در صورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار(بانک) مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست نماید.

توقیف مازاد ملک در رهن بانک

شاید اصطلاح توقیف مازاد برای بسیاری از افرادی که در مرحله اجرای حکم هستند آشنا باشد. توقیف مازاد چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، اصولا ملکی توسط اداره اجرای ثبت و یا اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف می گردد که دارای سند رسمی مالکیت به نام محکوم علیه باشد. با در رهن قرار گرفتن سند در وثیقه بانک، ملک، دیگر به نفع شخصی غیر از بانک قابل توقیف نیست. شخصی که نسبت به ملک در رهن بانک ادعایی داشته باشد تنها نسبت به مازاد قیمت رهن می تواند اقدام به توقیف نماید. بنا بر رای شماره 3156 مورخ 78/11/10 شورایعالی ثبت، با عنایت به ماده 34 قانون ثبت و تبصره 7 آن و ماده 34 مکرر و تبصره 3 ماده 30 آئین نامه اجرایی معاملات شرطی و رهنی با حق استرداد مصوب 1352/2/16 و فراز 1 الی 11 و ماده 50 آئین نامه نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد در وثیقه و استیفای حقوق توقیف کننده، مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده و جزء مستثنیات دین محسوب نمی شود.

توقیف مازاد ملک در رهن بانک
توقیف ملک در رهن بانک

توقیف مازاد مال توقیف شده

توقیف مازاد مال توقیف شده یا در رهن  نیز امکان پذیر است. اگر ملک یا هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی تا مبلغ معینی قبلا توقیف شده و یا در رهن قرار گرفته باشد الباقی آن برای شخص دیگری نیز توقیف می شود، در این صورت، اگر مال، مازادی نداشته باشد باز توقیف آن امکانپذیر است. و در تعداد توقیف، ممنوعیت و محدودیتی وجود ندارد. اما ممکن است مازاد به شخص  بعدی نرسد چرا که امکان دارد که در پرداخت بدهی افراد قبلی تسویه شده باشد. در صورتی امکان وصول طلب از مازاد یا مازاد مکرر وجود دارد که افراد توقیف کننده  قبلی با محکوم علیه سازش نمایند یا حتی دعوای ایادی مقدم به اثبات نرسد و توقیف کنندگان مازاد یا مازاد مکرر بتوانند طلب خود را از محل مال توقیف شده وصول نمایند.

بنا به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد و مازاد آن بازداشت می شود. هم چنین اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید، از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. با فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این صورت، چنانچه محکومٌ علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد، به هزینه ی او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

توقیف مالی که سابقه توقیف دارد به عنوان جایگزین وثیقه

اگر بانک، ملکی را که نسبت به آن بدهی وجود دارد و یا شخصی ابتدائا برای آن ملک تامین خواسته گرفته باشد، در رهن بگیرد به بانک اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بپردازد و خود به عنوان توقیف کننده مقدم قرار گیرد و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع نماید.

بنا به ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: «در مورد مالی که وثیقه بوده، یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت، حسب مورد، در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت، وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.»

همچنین بنا به ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: « مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت مجلس و ارزیابی، حسب مورد، موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت مجلس تحویل گرفته تحویل دهد.» این بدان معناست که در توقیف مال غیر منقول، تا زمان فروش مال، آن مال از ید متصرف خارج نمی شود.

تقدم و تاخر بازداشت اموال

 • چنانچه اجرائیه از سوی چندین نفر علیه یک نفر صادر شود، آنکه به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
 • چنانچه اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنماید، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می گردد.
 • در خصوص مال مرهونه که توسط اجرای ثبت توقیف شده است، بانک بازداشت کننده مازاد می تواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید.

مزایده ملکی که در رهن بانک است

مزایده ملکی که در رهن بانک است طبق ماده 126 آئین نامه اجرای اسناد رسمی صورت می گیرد. طبق این ماده چنانچه در جلسه مزایده برای مال مورد وثیقه خریداری پیدا نشود، مال با در یافت حق اجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می گردد.

در مزایده ملکی که در رهن بانک است دو حالت پیش می آید:

 • حالت اول چنانچه قیمت مال مورد مزایده مازاد بر طلب بانک باشد و بانک خواستار تملک شش دانگ ملک باشد باید مابه التفاوت قیمت ارزیابی با مبلغ طلب را به حساب ثبت واریز نماید تا سند انتقال اجرایی نسبت به ششدانگ صادر شود.
 • حالت دوم در صورتی که بانک نخواهد مابه التفاوت مال مورد مزایده مازاد بر طلب خود را پرداخت نماید، می تواند تقاضای واگذاری قسمتی از مال مورد مزایده را بنماید بنابراین سند انتقال اجرایی به صورت مشاعی تنظیم می شود.

مواردی که عملیات مزایده ملک را در اجرای ثبت متوقف می کند به شرح ذیل می باشد:

 • وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی از سوی دادگاه
 • اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رای هیات نظارت
 • رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی
 • پرداخت کلیه مطالبات بستانکاران و حقوق اجرائی
تملک ملک مورد مزایده توسط بانک
مزایده ملک در رهن بانک

نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانکها

نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانک بستگی به مبلغ ارزیابی ملک و مبلغ طلب بانک دارد. در صورتی که ارزیابی ملک مورد مزایده به میزان طلب بانک باشد، تمامی ششدانگ ملک مورد مزایده به تملک بانک در می آید. اما در صورتی که ارزیابی ملک بیش از مبلغ طلب بانک باشد و بانک هم نخواهد مابه التفاوت را واریز نماید به نسبت طلب خود به نحو مشاعی به تملک بانک در می آید. اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت، سند ملک از نام راهن خارج و به نام بانک منتقل می گردد. در این صورت بانک می تواند علیه متصرف با ارائه دادخواست خلع ید، از دادگاههای حقوقی علیه متصرف اقدام نماید و یا تقاضای تخلیه ملک از اداره اجرای ثبت نماید و حتی اجرت المثل ایام تصرف از زمان مزایده تا لحظه خلع ید و تخلیه را از متصرف دریافت نمایند.

اعتراض به ارزیابی پس از مزایده ملک رهنی

اعتراض به ارزیابی پس از مزایده ملک رهنی امکان پذیر نیست. لیکن قبل از مزایده ملک رهنی و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، می توان به ارزیابی اعتراض نمود.

 • طبق ماده 98 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی(اصلاحی 1398)، بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا به صورت قرعه یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید.
 • کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند.
 • مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف 3 روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ می شود.
 • هرگاه بدهکار یا بستانکار نسبت به ارزیابی معترض باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجرا تسلیم نماید. در صورتی که به این ترتیب اعتراضی واصل نشود، ارزیابی قطعی خواهد شد.
 • چنانچه شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی سپری شده باشد، هر یک از طرفین می تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق الزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیات 3 نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجراء به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می گردد این نظریه قطعی است.

توقیف ملک در رهن بانک و معامله مال مرهونه بخصوص فروش و واگذارى املاکى که در رهن بانکها با موسسات اعتبارى و یا هر شخص حقیقى یا حقوقى دیگر هستند، از مهمترین مباحث معاملات هستند که پیگیری و به نتیجه رساندن آن ها گاها به دلایل عدم اطلاع و نداشتن دانش حقوقی کافی، ماهها و حتی سالها به طول میانجامد، بنابراین هر گونه اقدام در این خصوص نیازمند تسلط و آگاهی از قوانین موجود در این زمینه و دریافت مشاوره صحیح قبل از هر اقدامی می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 20 سال تجربه در زمینه انواع دعاوی ملکی و دعاوی قراردادهای بانکی آماده ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و پذیرش وکالت در زمینه هرگونه دعاوی ملکی می باشد.

آرای قضایی

سوالات متداول

هرگونه معامله نسبت به ملک رهنی باید با اذن و اجازه مرتهن باشد در غیر اینصورت غیر نافذ است. اما چنانچه حقوق مرتهن پرداخت شود هیچگونه ایراد قانونی وجود ندارد. اگر ملکی که در رهن بانک است فروخته شود خریدار می تواند فروشنده را ملزم به فک رهن و انتقال سند رسمی به نام وی نماید.

در صورتی که ملک مشتری در رهن بانک باشد و اقساط تسهیلات پرداخت نشود بانک می تواند از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی تقاضای صدور اجرائیه نماید و از طریق اجرای ثبت نسبت به ارزیابی و برگزاری مزایده اقدام نماید. چنانچه در روز مزایده خریداری یافت نشود ملک به بانک واگذار می گردد. پس از تنظیم سند انتقال اجرایی می تواند ملک را در تصرف خود بگیرد.

حسب بند 4 ماده 143 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه بدهکار کلیه مطالبات طلبکار و حق الاجرا را در حین عملیات مزایده پرداخت کند مزایده متوقف خواهد شد. لکن چنانچه عملیات مزایده به درستی انجام شده باشد و صورت جلسه مزایده امضاء گردد بدهکار حسب مواد 145 و 146 آئین نامه مارالذکر می تواند تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرایی با تودیع کلیه ی بدهی خود اعم از اصل و متفرعات و حق الاجرا به سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 18 امتیاز: 3.7)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

60 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام و عرض ادب. سوالی داشتم اینکه دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که بازادشت هست آیا ممکنه؟

  پاسخ
  • دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است بلامانع است و مغایر ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است» نمی باشد.

   پاسخ
   • سلام و عرض ادب آیا وسیله ای که در رهن میباشد مثل ماشین جزو توقیف اموال می‌شود کرد

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اردیبهشت 18, 1402 1:42 ب.ظ

     با سلام. بله؛ چنانچه مازاد داشته باشد می توانید توقیف نمائید و در مرحله اجرا ابتدا باید دین مرتهن پرداخت شود مابقی به عنوان طلب شما پرداخت می شود.

     پاسخ
 • سلام بنده خونه ای با مبایعه نامه خریدم. قرارداد اجاره ای با مستاجر منعقد کردم .بعدا متوجه شدم که ملک در رهن بانک است و چندین مورد بازداشتی دارد . درخواست الزام به فک رهن دادم که حکمش صادر شد. اما بعد متوجه شدم که فروشنده مستاجرمو بیرون کرده با شکایت به دادگاه توانستم از مستاجر قرارداد اجاره ی بین مستاجر جدید و فروشنده بدست بیاورم که از نظر ما قرار داد اجاره صوری بود. در قرار اجاره اشاره شده بود که پول رهن به حسابی شخصی که فروشنده پولی را که از فروش منزلش به ما بدست آورده به حساب آن شخص واریز کرده است. سوال من این است که آیا می شود از هر سه نفر این اشخاص شکایت کیفری کنم؟؟ممنون میشم راهنماییم بفرمایید.

  پاسخ
  • نسبت به فروشنده می توانید تحت عنوان اجاره مال غیر شکایت کیفری ارائه دهید و به صورت حقوقی نیز خلع ید مستاجری که فروشنده ملک را به ایشان اجاره داده است را تقاضا نمایید البته در صورت عدم آگاهی به به اینکه ملک متعلق به موجر خود نبوده، می توانید به طرفیت او دعوای حقوقی ارائه دهید. دو نفر دیگر با اثبات علم آنها نسبت به موضوع و احراز مباشرت آنها مسئولیت کیفری پیدا می کنند در غیر اینصورت (جهل به موضوع) مسئولیت کیفری نخواهند داشت و علیه شخص ثالثی که صرفا پول به حساب ایشان واریز شده است نمی توانید اقدامی نمایید.

   پاسخ
 • با سلام بنده دو سال پیش زمینی به سود خود توقیف کردم پس از مدتی متوجه شدم از ملک رفع توقیف شده و صاحب زمین بعد از رفع توقیف در رهن بانک داده است به اجرای احکام مراجعه کردم اجرای احکام اعلام کرد که در خصوص رفع توقیف اشتباهی سهوی توسط اجرا صورت گرفته است. حال سوال این هست چون رفع توقیف از ملک غیر قانونی و اشتباه بوده و چون ملک پس از این اشتباه در رهن قرار گرفته، آیا قانون این حق را به من می دهد که سند رهنی را باطل کنم؟

  پاسخ
  • بله تقاضای ابطال سند رهنی را با استناد مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی می توانید ارائه دهید.

   پاسخ
   • سلام
    من یک امین اموال بانک هستم درحال حاضر صاحب کارخانه شریک گرفته وبانک به من گفته همکاری کن الان بعد از ده سال هرروز تهمت ناروا میزننمزاحمت ایجاد میکنن من شبانه روز هستم روزها نگهبان شبها نگهبان تکلیف من چه میشود

    پاسخ
   • باعرض سلام وخسته نباشید،ملکی را به عنوان مهریه به اجرای احکام معرفی وبه دستور اجرا احکام بعد از مزایده ،ملک به مبلغ ۳۰ م در رهن بانک بوده توسط بنده فک رهن شده ،قیمت ملک ۵۳ م و مهریه بنده ۳۲ میلیون بوده.۶ دانگ ملک به نام بنده شده و ومبلغ ۹ میلیون نیز همسرم بعد از کسر بدهکار شدند،حالا بعد از ۲ سال اقامه دعوا کرده که نباید ۶ دانگ ملک به نام بنده می‌خورد و فک رهن ربطی به اجرا ندارد وپول پرداختی بابت فک رهن را بعد از رسیدگی به مهریه طبق دادخواستی باید از همسرم میگرفتم.لطفا راهنماییم کنید.ممنون و سپاس

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اردیبهشت 11, 1402 10:46 ق.ظ

     با سلام. خیر ایشان نمی تواند این مبلغ را از شما مطالبه نماید و یا سند انتقال 6 دانگ را باطل نماید.

     پاسخ
 • سلام .من ملکی را که در رهن بانک توسط شخصی گذاشته شده بود خریدم و تمام اقساط را هم پرداخت کردم و بانک ملک را منتقل کرده است ..در این بین شخصی مدعی مالکیت این ملک شده و معلوم شده مدت زمانی قبل از رهن بانک ملک به ایشان فروخته شده بوده و در زمان رهن ملک متعلق به ایشان بوده و حالا شکایت کرده ..تکلیف چیست؟

  پاسخ
  • با سلام
   اگر اسناد و مدارک ایشان قوی و مستند و مستحکم باشد بله حق با خریدار اولیه است و شما میتوانید علیه فروشنده بابت انتقال مال غیر شکایت کیفری و بابت مطالبه ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله به علت مستحق لاغیر بودن دعوای حقوقی مطرح نمایید

   پاسخ
 • باسلام. ببخشید یه سوالی داشتم اگه محبت کنید جواب را در اسرع وقت بفرمائید ممنون می شم.
  آقای (الف) صاحب دو فرزند هستند به نام (ب )و (ج) آقای (الف )مبلغ یک میلیارد تومان وام از بانک مسکن می گیرند در قبال این وام آقای الف سفته ای معادل دو میلیارد تومان در وجه بانک صادر می کند ؛پشت سفته (ظهر سفته )را دو فرزندش آقایان (ب) و(ج) به عنوان ضامن امضا می کنند و همچنین به عنوان تضمین ملک پلاک ثبتی را در اختیار بانک قرار می دهند، آقایان( الف )(ب)( ج) گیرندگان وام در وقت مقرر وام را پرداخت نمی کنند اقساطتشان عقب می‌افتد.
  بانک مطالبه وجه سفته دو میلیاردی را با واخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه حقوقی علیه آقای( الف) صادرکننده و آقایان (ب) وج) به عنوان ظهرنویس مطرح می‌کند.
  دعوا در سال ۸۱ مطرح می شود علیه هر سه نفر حکم محکومیت به صورت تضامنی صادر می شود؛ بانک هم مال محکوم علیه آقای( الف را به اجرای احکام معرفی می کند، اجرای احکام دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌کند و ملک محکوم علیه را دو میلیارد تومان ارزش گذاری کرده و پس از ارزیابی و مصون ماندن نظریه کارشناسی از تعرض از طریق مزایده به فروش گذاشته میشود.
  در روز مزایده به جز آقای (د )خریدار دیگری پیدا نمی شود و آقای( د) برنده مزایده می شود آقای (د) ۱۰ درصد اول را پرداخت کرده و بعد از پرداخت و تشریفات مزایده مورد تایید دادگاه قرار میگیرد.
  بعد از قطعیت مزایده اخیراً دو نفر از ورثه محکوم علیه آقای( الف) نسبت به رای محکومیت واخواهی می‌کنند مدعی می‌شوند که پدرشان در سال ۷۶ قبل از طرح دعوا فوت کرده است آیا به نظر شما با توجه به اینکه مراحل مزایده به نحو صحیح انجام شده و برنده مزایده نیز تماماً من مبلغ مزایده را پرداخت کرده است و ارزش ملک در آن زمان ۲ میلیارد بوده حال ۲۵ میلیارد تومان شده است آیا با این با واخواهی که دعوا به طرفیت متوفی مطرح شده است دادگاه میتواند نسبت به ابطال مزایده اقدام کند؟ به چه دلیل و به چه مستندی ؟تکلیف برنده مزایده چه می‌شود که اگر در این سالها هر چیز دیگری خرید بود ارزش مالی آن چندین برابر افزایش پیدا کرده بود ؟و تکلیف آن دو نفر از فرزندان متوفی آقایان (ب) و(ج) که جز اصحاب دعوا بودند و حالا ورثه فعلی هستند چه میشود؟
  آیا به نظر شما کل اقدامات اجرایی باید باطل شود و به حالت اول برگردد؟ فرض اگر باطل شود تکلیف برنده مزایده چه میشود؟ و اگر باطل نشود چه میشود به چه دلیل و به چه مستندی؟

  پاسخ
  • با سلام با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه پدر ایشان قبل از اقامه دعوا فوت نموده اند مسیر دادرسی و اجرای حکم اشتباه و ورثه می توانند نسبت به ابطال مزایده اقدام کنند

   پاسخ
 • سلام
  ملکی در رهن بانک بوده و بانک نسبت به ان اجرائیه صادر نموده است که شخصی به دلیل طلب از بنده طی درخواست تامین خواشسته به فوریت و معرفی این ملک کارخانه را پلمپ نموده اند با توجه به اینکه ملک اولا در رهن بانک بوده دوم نسبت به ان اجرائیه در اداره ثبت صادر شده است چطور میتوان از دادگاه درخواست فک پلمپ را داشت تا بانک بتواند کارشناسی را انجام و ملک را به مزایده بگذارد
  ضمنا ایشون طلب دریافت کرده ولی خوب حداثل چندسال باید دوید تا پرونده رو جمع کرد من مدارک ارائه دادم جلسه اول یک ماه دیگر است

  پاسخ
  • سلام اینکه ایشان بتواند با تامین خواسته مازاد ملک رهنی را بازداشت کند بستگی به نظر قاضی دارد و درست هست
   لیکن مرتهن یعنی بانک دارای حق تقدم هست و میتواند با اجرای مزایده نسبت به وصول طلب خود اقدام کند و اگر باقی مانده ای داشت به شخص بازداشت کننده مازاد پرداخت می‌شود

   پاسخ
 • سلام. سالهای پیش یک تومن از آقای خاوری وام گرفتم و خونه خریدم و سند خونه شد رهن بانک. خاوری که رفت هیچی قسط ندادم الان 18 ساله یک ریال به بانک ندادم. آمار گرفتم بانک میگه بدهی شما شده 17 تومن و خونه شده 60 تومن . با توجه به اینکه 16 تومن از مبلغ وام جریمه به جریمه ها خورده میتونم از طریق اداه ثبت مبلغ بدهی کم کنم ؟

  پاسخ
  • سلام بله فقط اینکه اداره ثبت پس از صدور اجرائیه میتواند حسب قانون میتواند نسبت به اصلاح این قسمت اقدام کند

   پاسخ
 • با سلام .خودرویی که توسط اداره ثبت بابت اجرائیه مهریه توقیف میشود تا رای قطعی کجا نگهداری میشود؟ اگرجواب پارکینگ است تا چه مدت ؟

  پاسخ
  • در پارکینگ های عمومی.
   تا زمان تعیین تکلیف پرونده خوردوی شما نگهداری می شود

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  ما چند نفر صاحبین یک ملک آپارتمان به صورت مشاعی می باشیم که ملک در رهن بانک است.
  یکی از ما اقدام به گرفتن حکم عدم افراز و ارائه دادخواست به دادگاه جهت فروش ملک را نموده است.
  آیا دادخواست ایشان با توجه به مرتهن بودن ملک نزد بانک رد می شود یا ممکن است دادگاه دستور فروش ملک با لحاظ رهن بانک را بدهد ؟

  پاسخ
 • مصیب نوروزی
  آبان 16, 1400 0:05 ق.ظ

  با سلام و عرض ادب به استحضار میرساند بنده جهت وام بانک مهراقتصاد ضمانت شخصی را کردم که بعد چند سال متوجه شدم پولی پرداخت نکرده و بانک هم سهم الارث پدری که به نام من بوده را توقیف کرده است این ملک فقط طی نامه توقیف شده و در مزایده گذاشته شده است من قبلا سهم خودم را بابت مهریه به خانم هم قولنامه در بنگاه دادم و هم رسید دستی که همسایه ها امضا کردند بابت شاهد و هم در محضر اسناد وکالت فروش دادم و خانم هم این ملک را به برادرم فروخته است که طبق سند رسمی به نامش خورده است حالا چگونه میتوانم جلوی توقف مزایده را بگیرم و چه دادخواستی بدهم که ملک به نام من نیست قبلا به خانم واگذار کردم و ایشان هم به برادرم فروخته است یا اینکه برادرم با توجه به اینکه ملک به نام ایشان است باید برود شکایت کند . ممنون میشوم راهنمایی کنید .

  پاسخ
 • سلام شریکمان در آپارتمان مسکونی یکبار از ما بابت تصرف مال مشاع شکایت کرد و ادعا کرد که بدون اذنش ملک را تصرف کرده ایم و خواهان دریافت اجرت المثل است، در نهایت رفتیم شورا و توافق شد که تا زمان فروش ملک ماهانه مبلغی را جهت اجرت المثل پرداخت کنیم. الان بعد از گذشت چند ماه دوباره شکایت به عنوان خلع ید کرده و دوباره ادعا کرده که مابدون اطلاع و اذن ایشان در ملک سکونت کردیم و خواهان یک عدد بسیار زیادی شده، هر چند تا الان تمام اجاره ها را سر وقت گرفته و بابت فروش ملک هم خودش حاضر به همکاری نیست. آیا شکایتش صحیح است و می تواند خلع ید را بگیرد ؟ آن مبلغ در خواستی را چطور ؟

  پاسخ
 • سلام. ملک پدری من در رهن بانک بوده و حالا توقیف شده بدلیل عدم پرداخت بدهی (1.6 میلیارد)
  برای جلوگیری از مزایده میخوایم بدهی رو پرداخت کنیم ولی توان پرداخت یکجا نداریم
  راهی هست که این مبلغ بشکنه به چند قسط؟ آیا مبلغ جریمه رو میتونیم درخواست بخشودگی بدیم؟

  پاسخ
  • سلام خیر
   مگر با طرح دعوا پس از بررسی مدارک شما

   پاسخ
  • با سلام
   ملکی رو توقیف کردیم از طریق اجرای احکام اما ملک در رهن بانک هستش و بانک هیچ اقدامی برای انجام مزایده و تععین تکلیف ملک انجام نمیده میخواستم بدونم ما باید چکار کنیم.از چه طریق بانک رو مکلف به انجام عملیات کنیم که بیشتر از این متضرر نشیم

   پاسخ
   • سلام بانک دارای حق تقدم هست و اینکه بانک نمی تواند هر زمان که شما بخواهید اقدام به مزایده ملک نماید

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  سوال من این هست که اگر ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است (به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی) ، بعد از چند ماه بانک متوجه شود که این ملک در طرح شهرداری بوده و باید تخریب شود، تکلیف این قرارداد رهن بین بانک و مرتهن چه می شود؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  سوال من این هست که اگر ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است (به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی) ، بعد از چند ماه بانک متوجه شود که این ملک در طرح شهرداری بوده و باید تخریب شود، تکلیف این قرارداد رهن بین بانک و مرتهن چه می شود؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ
  • قرارداد رهن منفسخ میشود

   پاسخ
   • محمد رضا
    دی 15, 1400 1:21 ق.ظ

    سلام وام بانک مسکن گرفتم روی اپارتمان واون اپارتمان رو فروختم ولی خریدار اقساط رو پرداخت نکرده بعد بانک شکایت کرده ورای قطعی شده الان میخوام ببینم بانک میتونه منو جلب کنه یا فقط میتونه خونه رو مزایده بزاره

    پاسخ
    • خیر بانک صرفا میتواند جهت وصول طلب خود از محل مورد وثیقه اقدام کند

     پاسخ
 • باسلام عرض ادب و احترام
  سوالم در خصوص اشتباه پیش نویس برای سند رهنی بوده که بانک مسکن شعبه مستقل تهران ارسال کرده به بانک مسکن شعبه دیگری در شهرستان و مقرر گردیده پیش نویس که از طریق بانک مسکن تهران ارسال شده در محضر به امضا طریفن رسیده باشد حالا که سند زده و تمامی مبالغ که شامل محضر و کارمزدهای بانکی بوده است پرداخت گردیده و سند به نام خریدار انتقال داده شده بانک مسکن تهران به خریدار گفته که موضوع پیش نویس اشتباه بوده و باید اصلاحیه زده بشود و هزینه بعهده خریدار می باشد. حالا سوال اینجاست که آیا هزینه محضر بهعده خریدار؟ سوال دوم اینکه بانک خریدار را تهدید کرده که در صورت نپرداختن اقساط، جریمه شاملش میشه در صورتی که هیچگونه دفترچه قسطی دریافت نکرده است خریدار.

  پاسخ
 • حسین آذرپور
  دی 8, 1400 9:20 ب.ظ

  شب بخیر؛ عرض شود کارخانه اینجانب را یکی از بانک‌های خصوصی در مقابل مبلغی وام تمام کرده که عرض شود خدمتان با بهره بشتر از تعیین بانک مرکزی و… برای باز پس گرفتن کارخانه چکار باید بکنم راهنمایی فرمایید ودر صورت باز پس گرفتن کارخانه خدمتان وکالتنامه تنظیم بکنم

  پاسخ
 • لطفا پاسخ فوری میفرمایید؟خیلی واجبه…. دادگاه برای من قرار صادر کرده و به قید وثیقه سند آزاد هستم‌حالا صاحب سند‌ گفته سندش رو میخواد منم‌میخوام یه سند دیگه‌جایگزین‌کنم سند‌جدید برای اقوام‌هستش که حداقل ۳میلیارد ارزش داره ۱۵۰میلیون بخاطر وام در رهن‌بانک هستش و قرار وثیقه منم‌پیش دادگاه ۵۰۰میلیونه خواستم‌بدونم‌میتونم‌اون سند رو به عنوان وثیقه به دادگاه‌ارائه بدم؟اداره ثبت گیر نمیده؟چون ارزش سند بیش از قرار وثیقه و وام و بدهی به بانکه آیا ایرادی نداره؟

  پاسخ
 • با سلام
  بنده ملکی را خریداری کرده ام که بعدا متوجه شدم در رهن بانک بوده، حال پس از مدتی اجرائیه صادر شده و کارشناس قصد ارزیابی ملک را دارد. حال از جنابعالی دو سوال دارم؛

  الف) آیا ملک پس از ارزیابی پلمپ می شود ؟
  ب) آیا فرصتی به بنده داده می شود تا با بانک تسویه حساب کنم ؟

  پاسخ
 • حسین یارمحمدی
  بهمن 29, 1400 6:45 ب.ظ

  سلام وقت بخیر
  ملکی که در رهن بانک است آیا میتواند قبل از تسویه با بانک در رهن بانک یا کار دیگری قرارگیرد

  پاسخ
 • با سلام و عرض ادب. یه سوالی داشتم اگه پاسخ دهید ممنون میشم.
  ما یه تسهیلاتی از یکی از بانک های خصوصی در سال 1386 دریافت نمودیم و متاسفانه با توجه به یکسری مشکلات اقتصادی نتوانستیم پول بانک را پرداخت کنیم بر این اساس بانک در سال 1393 ملک مورد نظر (وثیقه) را به مزایده گذاشته وفروخت حالا بعد چند سال یعنی امسال بانک اظهار می کند سود پول خیلی بیشتر از ملک مزایده ای وتسهیلات هست والان باز ادعای پول و بدهی را میکند. البته ما سندی بنام نداریم و هرچه داشتیم فروختیم.آیا بانک بعد مزایده می تواند باز پول طلب کند؟ خیلی از کارکنان بانک می گویند نمی تواند پولی بگیرد؟ وبعد مزایده نمی تواند دیگر پولی بگیرد. مگر اینکه شما ملک سند داری داشته باشید که بتواند توقیف کند. الان بانک حقوق ما را از طریق ثبت بلوکه کرده هست؟ چاره چیست؟ ممنون از راهنمایتان

  پاسخ
 • سلام اگر ملکی در رهن بانک باشد و صاحب ملک فوت نمایید و حصرووراثت انجام شود و برای هرکدام وراث سند تک برگ نسبت به سهم شان صادر و مورد رهن در پشت سند تک برگ هرکد ام از وراث نوشته شده باشد آیا می توانند وراث سند را به نام احدی از وراث با حفظ منافع بانک منتقل نمایند

  پاسخ
 • سيد محمد على
  شهریور 26, 1401 11:34 ق.ظ

  سلام روز بخير
  من يه سند براى يك وام در رهن گذاشتم روزى كه سند من رو قيمت گذاشتن حدود دويست ميليون بود
  حالا بانك سند من رو گذاشته براى حراج اگه مثلاً الان سند من دو ميليارد ارزش داشته باشه و بدهى اون طرف دو ميليارد باشه بانك اجازه داره كل سند من رو مزايده بذاره يا من ميتونم بدهى سندم رو اندازه همون دويست ميليون و سودى كه طرف بدهكاره پرداخت كنم و سندم رو ازاد كنم؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 18, 1402 1:41 ب.ظ

   با سلام. زمانیکه شما ملک خود را در رهن بانک بابت تسهیلاتی که شخص دیگری اخذ می نماید گذاشته باشید نسبت به اصل و سود و خسارات مسئول هستید و نمی توانید بگوئید فقط اصل را ضمانت کرده اید.

   پاسخ
 • بنده ضامن پولی یکی از دوستام شدم که بعد از اینکه طرف از نفر اول یعنی دوست من شکایت کرده و پولش الان گیره خلاصه پای من پیش کشیده شده چون ضامنش هستم .حالا من یه پروژه دارم که در رهن وام بانکی هست گفتم ببینم دادگاه میتونه پروژه رو به اسم شاکی واگزار کنه یا امکان قسط بندی برای من وجود داره؟ اگر امکانی وجود داره تا از این مخمصه نجات پیدا کنیم یا بشه واسم قسط بندی کنن ممنونم میشم راهنمایی کنید تا بیام خدمتتون.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 27, 1401 3:35 ب.ظ

   سلام خیر ملک در رهن امکان توقیف و مزایده ندارد.صرفا میتوانید دعوای اعسار و تقسیط مطرح کنید.

   پاسخ
 • با سلام بنده برای وصول مهریه از همسر سابقم ملکی که به نام ایشان بوده را توقیف نمودم اما مجوز مزایده به بنده داده نمیشود چون ملک در رهن بانک است و بدهی کمی هم به بانک دارد.
  چطور میتوانم بانک را ملزم به فک رهن و وصول مطالبه خودم کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 11, 1402 10:44 ق.ظ

   با سلام. شما می توانید بدهی بانک را پرداخت نموده و فک رهن را انجام دهید سپس مراحل انجام مزایده را پیگیری نمائید.

   پاسخ
 • ملک شخصی بابت وام در رهن بانک می باشد . شخص مورد نظر فوت میکند و هنوز انحصار وراثت صورت نگرفته . همسر پسر این شخص (عروس خانواده ) مهریه خود را به اجرا گذاشته . آیا میتواند این ملک را از رهن خارج کرده و مهریه خود را از سهم الارث پسر متوفی مطالبه کند ؟؟؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط