دعوای قلع و قمع بنا در چه مواردی مطرح می شود؟

دعوای قلع و قمع مختص اموال غیر منقول است و اساسا طرح این دعوا در خصوص اموال منقول موضوعیت ندارد. دعوای قلع و قمع بنا دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط طرح دعوای مذکور مستقلا یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر نتیجه ای نخواهد داشت.در ادامه به شرایط و چگونگی طرح دعوا و رسیدگی به آن می پردازیم

موضوع دعوای قلع و قمع چیست؟

چنانچه در ملکی ، شخصی بدون داشتن هیچ گونه حقی نسبت به مال و بدون اجازه مالک اقدام به احداث بنا یا اشجار یا هر گونه مسدحدثاتی نماید،و با وجود اخطار صاحب ملک مبنی بر امحا ابنیه ، اشجار و مستحدثات ، فرد متصرف به تصرفات خود ادامه دهد ،در این جاست که قانونگذار به مالک اجازه داده است که برعلیه فرد مزبور دعوای قلع و قمع بنا یا اشجار مطرح نماید.اما اینکه چگونه دعوی را باید مطرح نمایید ،چه دلایل و مستنداتی و در چه مرجع باید به آن رسیدگی شود و… همه و همه مستلزم این است که دانش حقوقی لازم را در این زمینه داشته باشید.

قلع و قمع بنا

قلع و قمع بنا

شرایط شکل گیری دعوای قلع و قمع

 1. اولین شرط اساسی این است که مدعی ، مالکیت رسمی ملک را داشته باشد.البته در نوع مالکیت که مالک عین باشد یا منفعت یا مشاع و مفروض تفاوتی نیست .
 2. خوانده در ملک مزبور ابنیه ، اعیان و اشجار احداث کرده باشد ، به عبارت دیگر منظور مستحدثاتی است که جا به جایی آن ها جز با خراب کردن آن ها مقدور نباشد.
 3. خوانده بدون مجوز قانونی یا قراردادی این امر را انجام داده باشد.

روند اقامه دعوای قلع و قمع

برای اینکه بتوان دعوای قلع و قمع بنا را اقامه نمود باید هر۳ شرط مزبور را داشته باشد چرا که نبود هر یک از شروط باعث می شود که د عوی قلع و قمع قابل پذیرش نباشد.

بدین صورت که اگر بطور مثال خواهان ، مالک نباشد اصلا اجازه طرح چنین دعوی را ندارد و یا اینکه خواهان بدون آگاهی و علم از اینکه ملک مزبور متعلق به دیگری است در آن احداث بنا ،اشجار و … کرده باشد نمی توان بر او چنین دعوایی را بار کرد، فلذا عدوانی بودن عمل خوانده در شکل گیری این دعوی نقش اساسی دارد.

شرط دیگری که برای شکل گیری دعوی قلع و قمع بیان شده است بدون مجوز بودن عمل خوانده است.لازم است بدانید که مجوز برای احداث به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شود.گاهی خواهان به موجب قرارداد اجاره ای که با فردی منعقد می کند اجازه کشت و زرع در ملک خود را به طرف مقابل می دهد«مثل عقد مزارعه » پس در صورت وجود چنین مجوزی اجازه قلع و قمع زراعت را قبل از پایان مدت اجاره ندارد.

گاهی هم قانون اجازه احداث را به خوانده می دهد.بدین شکل که در مواردی در قانون برای زمین های موات که موجود هستند به افراد اجازه داده است آن ها را احیاء و آباد کند.

نحوه طرح دعوای قلع و قمع

۱)قلع و قمع می تواند به صورت یک خواسته مستقل مطرح شود.

آیا دعوای خلع ید نسبت به عرصه بدون تقاضای قلع و قمع قابل پذیرش است؟

بیشتر بخوانید :  الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مراحل انجام آن

نظر برخی در این زمینه این است است که دعوا پذیرفته می شود بدلیل اینکه دعوای خلع ید مستقل از دعوای قلع و قمع می باشد و ملازمه‌ای بین دعاوی مذکور وجود ندارد.چنانچه این دعوا مستقل از دعوای خلع ید مطرح گردد قطعا باید بعداز خلع ید مطرح گردد و قبل از خلع ید شنیده نمی شود مگر در موردی که ملک مورد نزاع در تصرف خود خواهان باشد.

و با توجه به مفاد ماده 314قانون مدنی اعیانی احداثی، ملک غاصب محسوب می‌گردد. بعد از صدور حکم خلع‌ید، غاصب و مالک اعیانی می‌توانند شخصاً نسبت به قلع و قمع آن اقدام نمایند. در غیر این‌صورت، با توجه به قاعده تسلیط در اعمال مالکیت مالک عرصه و مالک اعیان تزاحم به وجود می‌آید.

اما نظر برخی دیگر این است که هرگاه در تمام عرصه، اعیانی احداث شده باشد، با توجه به این‌که در صورت پذیرش دعوا و صدور حکم بر خلع ید حکم قابلیت اجرا نخواهد داشت، باید قرار عدم استماع دعوا صادر نمود تا مالک عرصه، دعوای خلع ید و قلع و قمع را توأمان اقامه نماید و چنان‌چه در قسمتی از عرصه اعیانی احداث شده باشد، دعوای خلع ید نسبت به عرصه قابلیت پذیرش را دارد و در صورت صدور حکم خلع‌ید، حکم مذکور نسبت به عرصه فاقد اعیانی اجرا می‌شود.

اما نظر هیئت عالی این است که اقامه دعوای خلع ید بدون طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات، قابلیت استماع دارد و مانع قانونی بر عدم پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد و حکم خلع ید نسبت به تمام ملک اعم از عرصه و اعیان صادر و اجرا می‌شود. بنابراین، ید محکومٌ‌علیه نباید در قسمتی از مورد حکم باقی بماند و رأی خلع ید صرفاً نسبت به عرصه اجرا گردد. از آنجا که غاصب نیز مالک اعیانی است، تا زمانی که دادخواست قلع و قمع بنا تقدیم نشده است، اعیانی در عرصه باقی می‌ماند.

۲)قلع و قمع می تواند به تبع دعاوی حقوقی دیگر مطرح گردد.

قلع و قمع می تواند به صورت یک خواسته مستقل باشد که در این صورت باید دادخواست مورد نظر با توجه به اینکه خواهان قصد اقامه دعوای حقوقی یا کیفری را دارد به مرجع مربوطه داده شود مثل جرم تغییر کاربری که باید مستقلا مطرح شود.

و دسته دوم که قلع و قمع در آن ها به تبع دعاوی حقوقی دیگر مطرح می گردد.

گاهی ممکن است در دعاوی که مطرح می شود، خواسته اصلی خواهان قلع و قمع نباشد بلکه به تبع دعوای اصلی که طرح می شود قلع و قمع را هم خواهان درخواست می کند،دعاوی همچون رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ، خلع ید ازدعاوی هستند که به عنوان دعوای اصلی مطرح می شوند و در کنار خواسته اصلی هر کدام از این دعاوی که ارکان و اشکال خود را دارند خواهان درخواست قلع و قمع را هم برای اعاده وضع سابق مطرح می کند. به فرض در اقامه ی دعوا در دعوای تصرف عدوانی ، خواهان قصد خارج کردن مال غیر منقول خود از دسترس متصرف را دارد که آن مال را به ناحق تصاحب کرده است،در اینجا خواهان تقاضای رفع تصرف عدوانی را به عنوان خواسته اصلی خود مطرح می نماید و در کنار آن قلع و قمع و رفع حالت تجاوز و هم چنین جبران خسارت را مطرح می نماید.

بیشتر بخوانید :  اثبات مالکیت ملک از چه طریقی امکان پذیر است؟

در چه صورتی دادگاه حکم به قلع و قمع نمی دهد؟

 • در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا‌مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف‌می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و‌مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد. ‌«منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود» «در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد»
 • چنانچه مستاجر در ملک محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجرمصوب سال 1356 بنای غیر مجاز احداث نماید تقاضای قلع و قمع از موجر پذیرفته نمی شود و ضمانت اجرای قانونی که برای آن درنظر گرفته شده است این است که تقاضای تخیله با عنوان تعدی و تفریط مستاجر را بنماید.
 • چنانچه شهرداری در ملکی که بدون اذن تصرف نموده است، مستحدثاتی را بنا نماید به دلیل اینکه مستحرثات موصوف از محل منابع عمومی ایجاد شده است، دادگاه برطبق قاعده احسان از صدور حکم قلع و قمع بنا خودداری می نماید

وضعیت دعوای قلع و قمع در صورتی که تمامی متصرفین در دادخواست ذکر نشوند؟

در دعوای قلع و قمع خواهان باید تمامی کسانی که ملک خواهان را به صورت غاصبانه تصرف نموده اند در دادخواست خود مورد خطاب قرار دهد در غیر اینصورت دادگاه قرار عدم استماع دعوای قلع و قمع را به علت عدم تصرفات انحصاری خوانده در ملک، صادر می نماید.

مرجع رسیدگی به دعوای قلع و قمع بنا و اشجار

رسیدگی به دعوای قلع و قمع بسته به اینکه شکایت کیفری باشد یا حقوقی ، مرجع قضایی خاص خود را می طلبد.

لازم به ذکر است که در هر دو مرجع کیفری یا حقوقی بنا به درخواست خواهان می توان این دعوی را مطرح کرد.البته نباید این مورد را از نظر دور کردکه دادگاه های حقوقی،قصد جبران خسارت دارند و دادگاه های کیفری به جنبه جرم گونه عمل نظر می کنند.مصداق کیفری قابل مثال در این بحث ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است که البته در این مورد فقط به مجازات بسنده می شود و برای جبران خسارت مستلزم دادخواست حقوقی هم هست.

و با توجه به اینکه خواهان قصد اقامه کدام دعوی را داشته باشد اگر قصد دعوی حقوقی کند که مرجع صالح برای تقدیم دادخواست طبق ماده ۱۲ ق.ا.د.م مکانی است که مال غیرمنقول واقع است. و از آنجائی که دعوای قلع و قمع نسبت به مال غیر منقول است، رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است . و اگر متقاضی دعوای قلع و قمع ، قصد طرح کردن شکایت کیفری را داشته باشد،به شکایت کیفری او در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود و بررسی و تحقیقات در خصوص موضوع و صدور قرار جلب به دادرسی با دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح قرار دارد.

رسیدگی به حکم قلع و قمع بنا به طرفیت شهرداری درصلاحیت کیست؟

حکم به قلع و قمع بنای احداثی که پس از احراز تقصیر شهرداری صادر گردیده است در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دراین خصوص دیوان عدالت اداری صلاحیتی ندارد و اینکه موضوع باید بدوا به دیوان عدالت اداری ارجاع گردد تا تخلف شهرداری را احراز نماید منطبق با قانون نیست زیرا دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید مگر قانون خصوصا از این مرجع سلب صلاحیت نموده باشد.

بیشتر بخوانید :  معامله فضولی چیست و ابطال معامله فضولی چگونه انجام می شود؟

میزان هزینه دادرسی برای طرح دعوای قلع و قمع بنا و اشجار چقدراست؟

هزینه دادرسی دعوای قلع و قمع همانند دعوای خلع ید از اموال غیر منقول، برمبنای ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه محاسبه می گردد.

هزینه قلع و قمع بنا با چه کسی است؟

هزینه قلع و قمع بنا توسط شخصی که محکوم می گردد ، باید پرداخت شود.

روند رسیدگی به قلع و قمع

از مهم ترین اصولی که می تواند متضمن موفقیت در نتیجه یک دعوا باشد، طی کردن طرق صحیح رسیدگی به دعوا است.هر دعوایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند برداشتن گام های دقیق و به موقع در روند رسیدگی است که دعوای قلع و قمع هم از آن مستثنی نیست.

اولین گام در رسیدگی به این دعاوی احراز مالکیت فردی است که به عنوان خواهان اقامه دعوا می کند که جهت احراز مالکیت باید از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک استعلام صورت بگیرد تا محرز شود که ملک در حقیقت متعلق به خواهان است.

پس از احراز این مورد قرار کارشناسی برای محاسبه خسارت و… صادر می گردد. که البته باید حق الزحمه کارشناس پرداخت شود و در غیر اینصورت قرار کارشناسی ابطال می گردد . پس از پرداخت هزینه های مقرر، وقت جهت تحقیق و معاینه محل تعیین می گردد و سپس وقت نظارت برای کارشناس تعیین می گردد، کارشناس در محل مورد نظر حضور پیدا میکند و امر کارشناسی را انجام می دهد و در نهایت اگر اعتراضی به قرار کارشناسی صورت نگیرد دادگاه اقدام به صدور رای می نماید.

چه بسا دعاوی بوده اند که نظر کارشناس به درستی صورت نگرفته است و متقاضیان به نظر کارشناس به دلیل عدم آگاهی از حق اعتراض ،ایرادی وارد نکرده اند در حالیکه می توان به نظر کارشناس اعتراض کرد.

نحوه اجرای حکم قلع و قمع بنا ی غیر مجاز

عملیات اجرای حکم پس ازقطعی شدن رای، شروع می شود و پس ازصدور اجراییه، واحد اجرا می تواند راسا نسبت به قلع و قمع نبا اقدام نماید.چنانچه حکم قطعی صادر شده باشد اما اجرا نشود ذی نفع می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن تقاضای اعاده دادرسی نماید.

رای وحدت رویه قلع وقمع بنا

د: رأي شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رويه هيأت عمومي

بنا به ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه اقدام به تغيير كاربری اراضی کشاورزی نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی و از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر شخص متخلف بوده است محكوم مي‌شوند.

با توجه به اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، صدور حكم به قلع و قمع بناي غيرمجاز، به عنوان تكليف قانوني، وظيفه دادگاه صادركننده حكم كيفري بوده و نيازي به تقديم دادخواست از سوي ادارة شاكي ندارد.

بنا به تبصره 2 ماده قانون فوق الذکر چنانچه در اجرای این قانون هر يك از كارمندان دولت و شهرداريها و نهادها تخطي نموده ‌باشند مجوز صادره از سوی آنها باطل و به جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده‌ است محکوم می گردند و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد.

طی کردن هر یک از مراحل رسیدگی به دعوا ، دشواری های خاص خود را دارد که نیازمند دانش و تخصص لازم در این زمینه است. جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق ، میتوانید با وکلای موسسه حقوقی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 9 امتیاز: 4.3)

30 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام ووقت بخیر:سوالی داشتم در این زمینه.اینکه همسایه ما یک انباری 4متری در زیر زمین مشاعی ساخته باتوجه به موضوع مشاعی بودن زیر زمین آیا اگر به تنهایی شکایت کنم و تخریب انباری را تقاضا نمایم دادگاه رسیدگی میکند؟

  پاسخ
  • سلام
   حکم به محکومیت خوانده به قلع و قمع انباری احداث شده در مشاعات و رفع مزاحمت خوانده بستگی به پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد دارد.برحسب پاسخ استعلام مبنی بر احراز مالکیت مشاعی اصحاب دعوا در مشاعات مذکور در صورتمجلس تفکیکی و میزان تصرفات اختصاصی خوانده ،حکم به قلع و قمع بنای احداث شده صادر می گردد.

   پاسخ
 • با سلام خدمت شما. سوالی دارم این که همسایه باغ بنده با تجاوز به حریم ملک بنده به مساحت 30 متر در حال کاشت درخت است چگونه می توانم از ادامه فعالیت او جلوگیری کنم؟

  پاسخ
  • از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه فعالیت متصرف را بنمائید.

   پاسخ
 • با سلام بنده به عنوان خواهان تقاضای فروش ملک مشاع را دادم اما آیا اگر قبل از قطعیت و اجرا متعاقبا دادخواست خلع ید از همان ملک به طرفیت خواندگان قبلی به دادگاه ارائه دهم آیا طرح همزمان دو دعوا امکان پذیر است؟

  پاسخ
  • بله از آنجا که موضوع دعوا، واحد نیست طرح همزمان دو دعوا امکان پذیر است و ار آنجا که دو دعوا به هم مرتبط نیستند دادگاه از هم تفکیک و در صورتی که صالح باشد رسیدگی در غیر اینصورت با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال می نماید جهت رسیدگی به موضوع دعوای شما.

   پاسخ
 • شهروز سیدی
  دسامبر 1, 2020 10:14 ق.ظ

  با سلام و وقت به خیر: بنده مالک 2 دانگ از ملک مشاع از یک قطعه زمین به مساحت 3120 متر مربع از شش دانگ ملک مشاع هستم اما بقیه شرکاء بدون هیچ گونه مجوزی ملک مشاعی را در تصرف گرفته اند و در آن احداث بنا نموده اند تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا را داده ام اما خواندگان …… در مقام دفاع اعلام داشته اند ملک متنازع فیه توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری تفکیک گردیده و از مشاعی بودن ملک هیچ گونه اطلاعی نداشتیم و هیئت امنا باید خسارت بپردازد آیا با توجه به اظهارات گفته شده دفاعیات آنها مورد توجه قرار می گیرد و تصرفات آنها مجاز شناخته می شود؟

  پاسخ
  • با توجه به مراتب معروضه و مدارک ابزاری و تصویر مصدق سند مالکیت رسمی از سوی شما، دفاعیات خواندگان مبنی بر اینکه ملک موصوف توسط هیئت امنای کارکنان شهرداری به آنان واگذار گردیده موجبی جهت تجویز تصرفات آنان نمی باشد و اقدام هیئت امنا که به نوعی آگاه به مواد قانون بوده در تصرف ملک مشاعی و انتقال آن به خواندگان و احداث بنا توسط آنها بدون اذن و رضای مالک مشاعی در حکم غصب محسوب می گردد بنابراین دعوای شما پذیرفته می شود . دادگاه می تواند حکم خلع ید خواندگان را صادر نماید اما در خصوص قلع و قمع ابنیه احداثی چون شما صرفا مالک بخشی از ملک مشاع مورد نزاع هستید و پذیرش خواسته قلع و قمع بنا با حق مالکیت مالک یا مالکین مشاع دیگر در تعارض می باشد با قرار عدم استماع دعوا مواجه می گردد.

   پاسخ
   • سعید عبدالهی
    آگوست 1, 2021 1:54 ق.ظ

    با سلام
    بنده مالک سه دانگ ملکی هستم که پدرم از پدر شرکاء جدید خریداری کرده است که سه دانگ دیگر ورثه فروشنده میلاشند / حال متوجه شدم از قسمت شمالی ملک تجاوز صورت گرفته است / حال نمیدنم علیه وراث فروشنده شکایت کنم یا علیه مالک ملک مجاور که تجاوز نموده است ؟
    و آیا میتوان از ملک مجاور به صورت مشاعی شکایت کرد ؟ ۰۹۱۳۳۰۱۷۷۲۰

    پاسخ
    • سلام علیه مالک ملک مجاور که تجاوز نموده میتوانید به صورت مشاعی نیز شکایت کنید

     پاسخ
 • با سلام بنده ملکی را به شراکت چند شخص دیگر خریدیم اما آنها ملک را بدون اینکه از من اجازه ای داشته باشند پس از معامله تصرف کرده اند آیا باید به طرفیت همه دعوا طرح نمایم یا یکی از آنها هم نام ببرم کفایت می کند و چه دعوایی با چه عنوانی باید باشد ممنون میشم راهنمایی کنید؟

  پاسخ
  • شما باید دعوای خلع ید به طرفیت کسانی که ملک را به نحو غیر مجاز تصرف نموده اند را در دادگاه محلی که ملک موصوف در آنجا واقع است اقامه نمائید و چنانچه بنایی احداث شده باشد دعوای قلع و قمع را نیز مطرح نمائید.

   پاسخ
 • کاظم شاهرودی
  دسامبر 1, 2020 10:18 ق.ظ

  با سلام بنده از شخصی که ملکش به مجاورت ملک بنده واقع است شکایت دارم او در حریم ملک من به نحو عدوان در حال ساخت و ساز است طرح دعوای قلع و قمع نمودم اما او اظهار بی اطلاعی از تجاوز از محدوده ملکی خود را نموده و دادگاه حکم قلع و قمع را نپذیرفته می توانم بپرسم دلیل قرار عدم استماع دادگاه چی بوده؟

  پاسخ
  • استناد و استدلال این قبیل محاکم به یک قانون خاص تحت عنوان لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب سال 1358 می باشد که در آن تجاوز به ملک غیر چنانچه بر اساس اشتباه یا عللی باشد که متجاوز از وجود آن بی اطلاع باشد در صورت اثبات و احراز آن دادگاه حکم به پرداخت خسارت وارده به ملک را می نماید همچنین بهتر بود همراه خواسته قلع و قمع دعوای خلع خلع ید را نیز مطرح می نمودید چرا که بعضی از محاکم بدون درج خواسته خلع ید، رسیدگی به قلع و قمع مستحدثات را منطبق بر قانون نمی دانند.

   پاسخ
 • حسن میزانی
  دسامبر 1, 2020 10:19 ق.ظ

  سلام خدمت شما وکلای محترم: آیا می توانم به همراه دعوای خلع ید از ملک زراعی خود، قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل تعداد روزهایی که متصرف در ملک بنده تصرف نموده را هم درخواست کنم؟

  پاسخ
  • بله بهتر است هر سه موضوع را تقاضا نمائید اگر بر دادگاه محرز گردد که تصرفات خوانده از نوع غاصبانه بوده است غاصب تحت هر شرایطی ضامن پرداخت منافع از دست رفته ملک شما خواهد بود.

   پاسخ
 • احمد قائدی
  دسامبر 1, 2020 10:27 ق.ظ

  سلام وقت به خیر بنده ملکی را در گلستان خریدم اما همسایه ملک به بخشی از ملک بنده تجاوز کرده و بدون اینکه از من اجازه ای داشته باشد در زمین درخت کاشته و به نحوی تبدیل به باغش کرده با توجه به اینکه حق قانونی بنده است که او را از تصرفاتش محروم کنم و دعوای حقوقی خلع ید اقامه نمایم آیا برای قلع و قمع درختان کاشته شده هم می توانم همزمان طرح دعوا کنم و دوتا خواسته را مطرح نمایم؟

  پاسخ
  • شما باید همزمان دادخواست خلع ید و قلع و قمع را مطرح نمائید در غیر اینصورت تنها به تصرفات غاصبانه خاتمه داده می شود و درختان کاشته شده در ملک باقی می مانند.

   پاسخ
 • سلام سوالی داشتم ممنون میشم راهنایی بفرمایید.بین ما و همسایه ما یک دیوار قدیمی مشترک است که همسایه اومده دیوارو تصرف کرده و روی آن بنا ساخته در خواست خلع ید و قلع و قمع طرح کردم حکم به نفع ما صادر شد در مرحله اجرا بنا به نظریه کارشناسی تخریب دیوار به میزان سهم بنده حکم به تخریب صادر شده اما اجرای حکم متعسر گشته.چرا؟میشه راهنمایی بفرمایید؟

  پاسخ
  • چنانچه مورد از مصادیق ماده 1 لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت به املاک باشد می توان از قلع و قمع بنا خودداری نمود که در مقاله فوق به آن پرداخته شده می توانید مطالعه نمایید.چنانچه از مصادیق این ماده قانونی نباشد حکم باید اجرا گردد الزاما. مگر اینکه شما به عنوان محکوم له از اجرای حکم خودداری نمایید

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر،
  بنده سه سال قبل ی زمین با سند شش دانگ خریداری نمودم و طبق قانون،پروانه و پایان کار و…۴طبقه آپارتمان احداث نموده و فروختم،الان بدلیل شکایات چهارمین فرد قبل
  از سومین فرد قبلی که زمین خریداری کرد،شکایت و از دیوان ابطال کل معاملات و خلع ید گرفت و من که همه کارام طبق قانون بود همه فشار مالی روی منه،من باید چیکار کنم؟

  پاسخ
  • با سلام و سپاس از همراهی شما
   توضیحات جنابعالی مبهم می باشد . لطفا جهت مشاوره رایگان تلفنی با شماره های 02122740104 یا 09123034393 تماس بگیرید

   پاسخ
 • سلام من دو دانگ از زمينم بنام بانک منتقل شده است. تفكيک و افراز سهم بانک امكان پذيرشده که بانک بنا به آن دادخواست تخليه ملک را داده آيا با توجه به اينكه ملک مورد نظر قابليت تفكيک دارد آیا بنده محکوم میشوم؟

  پاسخ
  • قابلیت تفکیک ملک مشاعی تا موقعی که ملک مشاع طبق مقررات تفکیک و سند تفکیکی آن صادر نشده در فرض سؤال مربوطه مانع از رفع تصرف از ملک مشاعی نیست.

   پاسخ
 • سپهر عسگری
  مارس 5, 2021 10:40 ق.ظ

  سلام شش دانگ زمینی در تصرف ما بود که از قبل دو دانگ آن توسط دادگاه مالکیتش برای ما محرز شد .
  دادگاه بعدی رای به خلع ید و قلع قمع چهار دانگ از شش دانگ صادر کرده آیا این حکم قابل اجرا است .

  پاسخ
 • سلام و درود درخصوص ملک مجاوری ک اقدام به احداث تمام بنا کرده ونمای ساختمان همسایه را ک در عقب و به لحاظ نورگیرو …در نقطه کوری قرارداده ،از این جهت چه اقدامی مفید به فایده خواهد بود؟ ممنون

  پاسخ
  • باسلام سوال شما مبهم می باشد لطفا با موسسه تماس حاصل نمایید تا راهنمایی دقیق تر ارایه شود.

   پاسخ
 • باسلام ۱۵۰متر زمینی رو تصرف کردم ساختم والان زمین تبدیل به محل سکونت شده ویه شخصی برعلیه من دادخواست داده که قبلا متصرف زمین یه شخصی بوده که قبل ازجنگ خانه مسکونی بوده و بعداز جنگ مخروبه شده وتبدیل به زمین شده وطرف بهم میگه که ازاوخریداری کردم البته زمین ازشرکت نفت هست وطرف وهیچ سندومالکیتی ندارد ایادادگاه به او رای خواهد داد یاخیر

  پاسخ
  • با سلام با توجه به اینکه سوال شما مبهم می باشد با موسسه تماس حاصل نمایید تا بتوانیم راهنمایی دقیق تری ارائه نماییم.
   09123034393
   021-22740104

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست