اراضی مشمول ملی شدن

مصادیق اراضی ملی شده در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور قید گردیده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که این سوال به طور کامل توصیف نگردیده. از…
ادامه مطلب

طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی

طرح دعاوی کیفری در اراضی ملی ، مانند سایر دعاوی در چارچوب مقررات شکلی قوانین آئین دادرسی کیفری اقامه و مورد رسیدگی قرار میگیرد. به طور کلی رسیدگی به دعاوی…
ادامه مطلب
فهرست