هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

شهرداری
هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری

شرح موضوع

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها به تصریح ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 1355، مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می باشد. لازم به ذکر است هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت، متعاقب تصویب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی مصوب 1394 به شهرداری های مراکز استان ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری پیدا نمود. به موجب ماده مزبور اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست.

اگرچه از نظر قانونی مرجع مذکور هیات حل اختلاف محسوب می شود اما عموما اشخاص این هیات را با نام کمیسیون ماده 38 شهرداری می شناسند. ما نیز جهت فهم راحت تر مسائل مربوطه، از عبارت کمیسیون ماده 38 استفاده می نماییم. در خصوص کمیسیون ماده 38 شهرداری قانونگذار به بیان کلیات اکتفا نموده و صرفا با بیان اعضای این هیات، حدود صلاحیت کمیسیون ماده 38 شهرداری را تعیین نموده است. همین کلی گویی و بیان مجمل قانون گذار باعث ابهام در فرآیند رسیدگی و اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری  شده است. از همین رو و در جهت تبیین موارد لازمه در مقاله حاضر به شرح مسائل مرتبط با هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری می پردازیم.

صلاحیت کمیسیون ماده 38 شهرداری ها

رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل از رابطه قراردادی و معاملات میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها می باشد؛ اهم دعاوی ناشی از این قراردادها عبارتند از مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مطالبه وجه التزام ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه اجور معوقه عین مستاجره ، مطالبه ثمن ناشی از مزایده، تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان، تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و …. .

چنانچه اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله یا بطلان آن باشد، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها صلاحیت ورود به موضوع را نداشته و این دعاوی اساسا خارج از موضوع ماده 38 اصلاحی می باشند. همانطور که در متن ماده نیز به صراحت قید شده، صلاحیت هیات، محدود به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات می باشد؛ بنابراین در صورتی که اصل وقوع قرارداد یا استقام آن محل نزاع باشد، نمی توان دعوا را ناشی از معاملات دانست. به عبارتی دعوا، در صورتی ناشی از معامله خواهد بود که طرفین در مورد اصل وقوع معامله توافق داشته باشند.

صرف نظر از قید “ناشی از معاملات” که در متن ماده آمده است، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به برخی دعاوی معین است و صلاحیت مراجع اختصاصی محدود به موارد متقن می باشد. با توجه به اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اختصاصی، در موارد مشکوک باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشت. نتیجه آنکه دعاوی راجع به تشکیل و یا بطلان عقد، در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری می باشد.

تکلیف هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها در صورت طرح دعوا راجع به اصل معاملات

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، هیات مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

از آن جهت که صدور قرار عدم صلاحیت الزاما باید به صلاحیت مرجع دیگری صادر شود و ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری توجیه قانونی ندارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلاف منتفی است.

وجوه اشتراک و افتراق هیات حل اختلاف ماده 38 با داوری در دعاوی

علی رغم وجود تشابهاتی نظیر یک مرحله ای بودن رسیدگی و نحوه اجرای رای در داوری و هیات حل اختلاف، این دو نهاد از جهات مختلفی از جمله شیوه رسیدگی و صدور رای ، نحوه ابلاغ رای و صلاحیت ، اعضای تشکیل دهنده و… از یکدیگر متمایز می باشند.مهم ترین تفاوت هیات های حل اختلاف موضوع ماده 38 با نهاد داوری را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:

 • قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی ممنوع از داوری هستند در حالی که این ممنوعیت در هیات ماده 38 وجود ندارد.
 • دعاوی راجع به اموال عمومی صرف نظر از موضوع دعوا را نمی توان به داوری ارجاع داد اما در خصوص هیات های ماده 38 یک طرف امر مربوط به اموال عمومی و اصطلاحا بیت المال است.
 • رای داوری طبق مواد 489، 469 و 470 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل ابطال در دادگاه های عمومی و حقوقی است ،ابطال رای هیات ماده واحده نیز از طریق دادگاه عمومی حقوقی به عمل می آید با این تفاوت که قانون گذار جهت خاصی برای اعتراض به رای هیات ماده واحده تعیین نکرده است و به هر جهتی امکان تقاضای ابطال رای هیات ماده 38 وجود دارد.

اعضاء هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

ترکیب هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها عبارت است از یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار و نماینده قانونی طرف قرارداد.طرف قرارداد می تواند شخصا در جلسه حاضر شده یا نماینده ای از جانب خود معرفی نماید.

یکی از انتقادات نسبت به هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، در خصوص ترکیب هیات و عدم پیش بینی حتی یک نماینده از سوی بخش خصوصی می باشد.

طرح دعوا در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هر یک از طرفین معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می تواند با مراجعه حضوری به دبیرخانه هیات ماده 37 شهرداری و با تقدیم درخواست کتبی، تقاضای طرح مسئله  در هیات حل اختلاف را نماید. لازم به ذکر است تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم فرم دادخواست کمیسیون ماده 38 شهرداری ها ضروری نمی باشد. هم چنین امکان ارسال اظهارنامه رسمی نیز این امکان وجود دارد.

رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، زمان و مکان جلسه رسیدگی به اطلاع طرفین می رسد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.حضور قاضی برای رسیدگی ضروری است و غیبت سایر اعضاء در رسمیت جلسه موثر نمی باشد؛ چراکه رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی بوده و نظر سایر اعضا جنبه توصیه و مشورت دارد. پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و استعلام نظر کارشناس در صورت لزوم، قاضی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

البته نظام رسیدگی که بر هیات های ماده 38 شهرداری ها حاکم است نظام دادرسی اختصاری است. بدین معنا که علی الاصول رسیدگی در این مراجع مبتنی بر تبادل لوایح و بدون حضور طرفین انجام می پذیرد اما این امر به معنی ممنوعیت دعوت از طرفین پرونده نیست و در صورتی که هیات حضور طرفین پرونده را ضروری بداند از آن ها به طریق مقتضی دعوت به عمل می آورد.

رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها
صدور رای در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

ارجاع امر به کارشناسی توسط هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

قاضی ملزم به ارجاع موضوع پرونده به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی نمی باشد اما در صورت ضرورت می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید. قاضی بر اساس لوایح طرفین می تواند موضوع را مجددا به کارشناسی ارجاع دهد و تعیین تعداد کارشناسان بر اساس نظر قاضی صورت می گیرد.

امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف

در خصوص امکان صدور تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف میان حقوقدانان اختلاف است. برخی معتقدند تقاضای صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء حقوق دفاعی اشخاص بوده و محروم کردن افراد از این حقوق محتاج نص است و در این مورد نیز نصی در دست نمی باشد. فلذا در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی هیات حل اختلاف می تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت نماید.

در مقابل عده ای معتقدند با توجه به اختصاصی بودن هیات حل اختلاف ماده 38شهرداری ها، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است؛ از طرف دیگر با توجه به ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال این نهاد قابل توقیف نمی باشد؛ بنابراین صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که نظر گروه دوم را قریب به صحت بدانیم، موضوع امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از دادگاه مطرح می شود. در این خصوص نیز گروهی معتقدند خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را از آن مرجع بخواهد و ظرف 10 روز اقدام به طرح دعوا در هیات حل اختلاف نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید. گروهی نیز عقیده دارند به طور کلی در دعاوی ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت، حتی از سوی دادگاه نیز وجود ندارد.

ابلاغ رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

قانون گذار برای ابلاغ آرای صادره از هیات ماده 38 شهرداری ها مقرره خاصی مشخص نکرده است و در عمل آرا و سایر اوراق از طریق پست سفارشی یا به صورت حضوری به مخاطب ابلاغ می گردد.

صدور رای اصلاحی در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی یا سهو قلم در انشا رای توسط قاضی هیات حل اختلاف، وی می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین در مهلت اعتراض و پیش از وصول اعتراض، اقدام به انشا و ابلاغ رای اصلاحی نماید.پس از وصول اعتراض، قاضی مکلف است موارد سهو قلم را به مرجع رسیدگی به اعتراض اعلام نماید.

بررسی دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف

هیات حل اختلاف ماده 38 قانون شهرداری ها به عنوان یک مرجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی جز موارد مصرح در قانون را ندارد؛ بنابراین دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف قابل تعقیب نمی باشد.

واخواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای هیات حل اختلاف

واخواهی و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا می باشند، فلذا امکان طرح این موارد از سوی محکوم، محتاج تصریح قانونگذار می باشد که در خصوص آرا هیات حل اختلاف چنین تصریحی در قانون یافت نمی شود.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری ها

همان طور که بیان شد در خصوص امکان اعتراض و مرجع اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری ها مقرره ای وضع نشده است و همین امر نیز موجب تشتت آرا گردیده است اما رویه حاکم با توجه به اصل 159 قانون اساسی در پرتو آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 59 مورخ 30/04/1371 و رای شماره 197 به تاریخ 20/06/1379 و رای شماره 228 مورخ 26/04/1391، رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی تلقی نموده و دادگستری را مرجع عام تظلم خواهی افراد می داند و تصمیمات هیات را علی رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم علیه، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی می داند.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها
حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

اجرای رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

اختیار اجرای رای صادره برای هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است و اجرای آرا این هیات، پس از احراز قطعیت و ابلاغ رای به شیوه صحیح قانونی با واحد اجرای احکام دادگستری می باشد. پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه و ابلاغ آن، محکوم 10 روز مهلت دارد نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید؛ در غیر این صورت واحد اجرا، اقدامات لازم را در خصوص اجرا انجام خواهد داد.

بحث پایانی

مواردی که بیان شد کلیاتی در خصوص هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها بود اما آن چه در این فرآیند مهم است نحوه دفاع از خواسته می باشد. تسلط بر قوانین و تجربه کافی در دفاع از حقوق اشخاص در هیات های حل اختلاف ماده 38 امری است که لازمه اخذ نتیجه مطلوب در مقابل شهرداری می باشد از همین رو بهره مندی از دانش و تجربیات وکلای متخصص در این زمینه امری ضروری می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از تجارب و دانش وکلای پایه یک دادگستری سالیان متمادی است وظیفه دفاع از حقوق شهروندان را در کمیسیون ماده 38 شهرداری ها بر عهده دارد.

سوالات متداول

دبیرخانه هیات ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران، در شهر تهران و در حوزه معاونت اجرایی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی خیابان وحدت اسلامی، ضلع جنوبی پارک شهرخیابان بهشت، کوچه شهید انصاری ساختمان شماره 2 واقع است.

در خصوص این سوال قانون گذار مقرره ای وضع نکرده اما با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آرا هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

4 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • حمیدرضا بختیاری
  بهمن 27, 1400 2:12 ب.ظ

  سلام و عرض ادب
  قانونگذار در مورد کمیسیون ماده ۳۸ به صراحت تعیین تکلیف کرده اما تفاسیر غلط و مغرضانه اعضای کمیسیون ماده ۳۸ که متاسفانه کاملا تحت نفوذ شهرداری هستند و با غرض ورزی مسیر رسیدگی را منحرف میکنند دلیل صدور رای های مخدوش و غیرعادلانه میباشد اگر دقت بفرمایید کمیسیون ماده ۳۸ آیین معاملات شهرداری می باشد و این آیین نامه در مورد مزاید و مناقصه و ترک تشریفات می باشد و انعقاد قرارداد و فسخ قرارداد و حتی قراردادهای سرمایه گذاری و اختلافات ناشی از آن در چترچوب مفاد آیین نامه نمی باشد اما کمیسیون ماده ۳۸ به حیات خلوت تخلفات شهرداری تبدیل شده و برخلاف صلاحیت ذاتی خود اقدام به صدور رای میکند

  پاسخ
 • کریم غضنفری
  دی 4, 1400 2:25 ب.ظ

  بسمه تعالی
  احتراما به استحضار می رساند شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندان در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها هستیم و کمیسیون مذکور از رسالت خود که رفع تنازع می باشد خارج شده است فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ چیست آیا کمیسیون ماده ۳۸صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد را دارد؟ خیر زیرا کمیسیون ماده ۳۸ یک کمیسیون استثنایی است و صرفا صالح به رسیدگی به اختلافاتی که ریشه در تشریفات مزایده و مناقصه دارد می باشد اما مدیران شهرداری در سایه سکوت و عدم نظارت دستگاههای نظارتی برای توجیه اعمال مغرضانه و خلاف قانون خود اقدام به قانونگذاری و بال و پر دادن به کمیسیون ماده ۳۸ می کنند و این کمیسیون کاملا تحت نفوذ شهرداری ها و حیات خلوت سوء نیت و سوء رفتار مدیران شهرداری می باشد و از طرفی ذاتا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ نمی باشد زیرا رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قراردادها قطعا ترافعی می باشد و شرایط رسیدگی به دعاوی ترافعی در کمیسیون ماده ۳۸ مهیا نمی باشد و از طرفی رسیدگی به دعاوی ترافعی می بایست در محیطی بی طرف و با رعایت اصل بی طرفی و با درنظر گرفتن حق اعتراض و تجدید نظر برگزار شود و فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۳۸ صرفا رفع تنازع از اختلافات معاملاتی (تشریفات مزایده و مناقصه) فی مابین شهرداری و طرف های مقابل می باشد و دعاوی ناشی از اختلافات قرارداد در زمره امور ترافعی می باشد به موجب رای ۲۲۸ مورخه ۸/۵/۱۳۹۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین کمیسیون ماده ۳۸ فاقد صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی می باشد و رای صادره توسط کمیسیون مذکور مخدوش و فاقد اعتبار می باشد اعضای کمیسیون ماده ۳۸ نفوذ پذیر هستند و برخلاف آنچه تصور میشود قاضی کاملا تحت نفوذ اعضا هست و اعضا با یکدیگر بده و بستان دارند و هوای هم را دارند هر هفته در مقر کمیسیون ماده ۳۸ با هم ناهار میخورند با هم میوه و شیرینی میخورند و چند سال یا چند ماه هر هفته حداقل یک روز کنار هم هستند و ناخواسته با هم هماهنگ میشوند اگر در جلسات کمیسیون ماده ۳۸ تشریف برده باشید کاملا مشهود هست که طرف مقابل قرارداد مترسکی بیش نیست زیرا طرف مقابل قرارداد شهرداری سفارش شده باشد قطعا برنده و اگر سفارش نشده باشد قطعا بازنده میشود و نمونه بارز آن تخلف در پاساژ علاء الدین
  سوال چطور کمیسیون مذکور در مورد این پاساژ رای صادر کرده؟؟ رسیدگی به تخلفات پاساژ علاء الدین که در صلاحیت این کمیسیون نیست؟؟؟؟ جواب رانت فساد و نفوذ در کمیسیون ماده ۳۸ تنها جواب آن می باشد و توازن قدرت در کمیسیون ماده ۳۸ رعایت نمیشود دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸ زیر نظر شهرداری و توسط کارمندان شهرداری اداره میشود و شهرداری به پرونده و اسناد پرونده دسترسی کامل دارد اما طرف مقابل شهرداری هیچ دسترسی به اسناد و مدارک ندارک و در این هیئت تمامی اعضای هیئت با هم هماهنگ هستند و قاضی بنا به جو حاکم بر اعضای هیئت رای را صادر میکند اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده باشد قطعا رای به نفع آن صادر میشود اما اگر طرف مقابل شهرداری سفارش شده نباشد قطعا بازنده خواهد شد و حکم بر علیه آن صادر میشود و اصل استقلال و بی طرفی در این کمیسیون رعایت نمیشود و شاهد ضایع شدن حق و حقوق شهروندانی بسیاری هستیم اما دیدگاه کمیسیون یا کاملاموافق یا کاملا مخالف هست و موافق یا مخالف بودن کمیسیون تابع نفوذ طرف مقابل در کمیسیون ماده ۳۸ می باشد اولا هم از حیث قانونی کمیسیون ماده ۳۸ صلاحیت ذاتی ورود به دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد را ندارد و طرح دعاوی ترافعی قطعا در محاکم عمومی دادگستری مقدور می باشد ثانیا در چنین کمیسیون فاسدی که به گلوگاه فساد در شهرداری تبدیل شده امنیت سرمایه گذاران و پیمانکاران واقعی به خطر می افتد زیرا با تغییر مدیران قبلی و انتصاب مدیران جدید شاهد ظلم مدیران جدید و طرح دعوا در کمیسیون مذکور و نفوذ در کمیسیون مذکور و ظلم به سرمایه گذاران و پیمانکارانی هستیم که سالم کار میکنند و باج نمیدهند ثالثا باتوجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون مذکور تحت نفوذ شهرداری می باشد وقت رسیدگی برای پرونده های که شهرداری خواهان باشد حداکثر ده روزه تعیین میگردد اما در پرونده های که شهرداری خوانده هست بعضا یکسال بعد در نظر گرفته میشود لذا خواهشند است این مصوبه اصلاح گردد و دقیقا مشخص شود که محدوده صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ صرفا اختلافات ناشی از مزایده و مناقصه می باشد و صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از قرارداد و فسخ قرارداد را ندارد و دعاوی ناشی از اختلاف قرارداد باید در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود

  پاسخ
  • فلسفه وجوی هر نهاد قضایی یا شبه قضایی ناشی از قانون هست و مسائل موردی ارتباطی به ما ندارد و ما مرجع اصلاح قانون نیستیم.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط