سوالی دارید؟

ابطال رای داور

ابطال رای داور

فهرست مطالب

مقصود خواهان از طرح دعوای ابطال رای داوری، مخدوش نمودن اعتبار رای داور به صورت کلی یا جزئی است. هر چند ارجاع دعوا به داوری با تراضی طرفین و انعقاد قرارداد داوری بوده است، اما در صورت وجود شرایط قانونی، محکوم علیه می تواند ابطال رای داور را از دادگاه صالح بخواهد. ابطال رای داور یکی از مهم ترین مسائل مربوط به داوری است و به جهت پیچیدگی هایی که این دعوا دارد آن را به یکی از دشواری های رویه قضایی تبدیل می کند.

طرح دعوای ابطال رای داوری

سوالی که مطرح می شود این است خواسته  ابطال رای داور صحیح می باشد یا بطلان رای داور ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. تفاوت این دو کلمه در این است که ابطال بدین معناست که عملی صحیحا واقع شده باشد اما بنا به جهاتی باطل گردد. اما بطلان بدین معناست که وقوع عمل از ابتدا باطل باشد. به کار بردن عبارت ابطال رای داور یا بطلان رای داور هر دو صحیح می باشد چرا که در ماده ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی از عبارت حکم به بطلان رای داور استفاده نموده و در ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، درخواست ابطال رای داور را به کار برده است.

در خصوص اینکه دعوای ابطال رای داوری نیاز به تقدیم دادخواست می باشد یا می توان طی درخواست نیز از دادگاه تقاضای رسیدگی نمود باید گفت با وجود اختلاف نظر در این زمینه، نظر مشهور بر این است که اقامه دعوای ابطال رای داوری مستلزم تقدیم دادخواست بوده و صرف ارائه درخواست کافی نمی باشد.

ابطال رای داور مالی است یا غیر مالی؟

در خصوص اینکه ابطال رای داور مالی است یا غیر مالی، اختلاف نظرهای فروانی بین قضات وجود داشت تا اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ در مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید که به شرح ذیل می باشد:

با توجه به اینکه در دعاوی اعتراض به رای داوری، خواهان در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه دنبال ابطال رای داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی است، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانون مذکور یافت، رای داوری را ابطال می نماید به این جهت، اعتراض به رای داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.

بنابراین با صدور این رای وحدت رویه ، تمامی اختلاف نظرها پایان یافت و طبق آن هزینه طرح دعوای ابطال رای داوری  به جهت غیر مالی بودن این دعوا، معادل هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.

امکان ابطال رای داوری با تراضی طرفین

اصل و اساس داوری، اصولا خواست و اراده طرفین است؛ مگر آنکه موضوع از موارد داوری اجباری مصرح در قانون باشد. بنابراین بدیهی است طرفین قرارداد داوری که با تراضی یکدیگر دعوای خود را نزد داور تعقیب نمودند، پس از رسیدگی و صدور رای داوری بتوانند با تراضی مجدد رای صادره را بی اعتبار بدانند. در چنین مواردی طرفین اختلاف می توانند با تنظیم یک گزارش اصلاحی، رای داور را از اعتبار ساقط نمایند.

اسقاط حق اعتراض به رای داور

سوالی که مطرح می شود این است آیا طرفین می توانند پس از صدور رای داور حق اعتراض خود را ساقط نمایند؟ و در صورت اسقاط حق اعتراض می توانند دعوای ابطال رای داوری را مطرح نمایند؟

به این سوال اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق شماره ۲۹۷۲/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ اینگونه پاسخ داده است:

با عنایت به ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض با رای داور را از خود سلب نموده باشند ولی رای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ باشد به استناد ماده ۴۸۹ همین قانون، ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

موجبات ابطال رای داوری

موارد ابطال رای داوری

موجبات ابطال رای داوری

قانون گذار در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به احصاء موجبات ابطال رای داوری نموده است؛ فلذا دعوای ابطال رای داوری الزاما باید متکی به یکی از موارد مذکور در این ماده باشد. شرایط ابطال رای داور و نحوه ابطال رای داور نیز طبق همین ماده قانونی معین گردیده است.

به موجب ماده فوق الذکر، جهات ابطال رای داور به شرح ذیل می باشد:

 • رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
 • داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
 • داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
 • رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
 • رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
 • رأی به‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
 • قرارداد رجوع به‌ داوری بی ‌اعتبار بوده باشد
 • ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قوانین موجد حق

یکی از موارد ابطال رای داور زمانی است که رای داور برخلاف قوانین موجد حق باشد. اعتبار رای داور بی قید و شرط نیست و موکول به رعایت قوانین موجد حق، نظم عمومی و اصول اساسی دادرسی می باشد. در صورت مغایرت رای داور با هر یک از موارد فوق، رای مذکور به درخواست ذی نفع قابل ابطال است.

منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که حقی را ایجاد یا زایل می نمایند، و این حق توسط هیچ مرجعی حتی دادگاه قابل سلب نمی باشد.

 • ابطال رای داوری به جهت خروج داور از موضوع داوری

یکی دیگر از جهات ابطال رای داور خروج داور از موضوع داوری میباشد. به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین موضوع داوری و اعلام آن به داور یکی از وظایف طرفین قرارداد داوری است و داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت این موضوع می باشد. از طرفی با توجه به استثنائی بودن داوری، چنانچه داور در حدود موضوع داوری شک کند باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشته و از صدور رای در آن مورد خودداری نماید.

در صورتی که رای خارج از موضوع داوری باشد، به تقاضای ذی نفع و توسط دادگاه قابل ابطال است؛ مثل اینکه خواهان از داور، رسیدگی به خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهدات قراردادی را خواسته باشد اما داور در مورد خسارات خارج از قرارداد نیز حکم داده باشد.

 • ابطال رای داور به جهت خروج داور از اختیارات

از جمله موارد اعتراض به رای داور، خروج داور از حدود اختیارات می باشد. داور در جریان رسیدگی مقید به اختیارات اعطا شده توسط طرفین اختلاف و قوانین مربوطه می باشد. در صورت خروج وی از حیطه اختیارات قانونی، رای صادره در آن بخش که خارج از اختیارات بوده، ابطال می شود.

برای مثال مطابق ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم ‌مقام آنان معتبر است و نسبت به ‌اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت. همچنین طبق ماده ۴۹۶ همان قانون دعوای ورشکستگی، قابلیت ارجاع به داوری را ندارد.

فلذا تعمیم رای داور به اشخاصی که در تعیین داور دخالت نداشته اند و رسیدگی داور به دعوای ورشکستگی به جهت خروج از حدود اختیارات، موجب ابطال رای صادره خواهد بود.

 • ابطال رای داور به جهت عدم رعایت مهلت

از دیگر جهات ابطال رای داور، می توان به عدم رعایت مهلت اشاره نمود. امکان تعیین مهلت برای رسیدگی داور توسط طرفین یکی از مزایای داوری است که امکان وصول نتیجه در مدت زمان کوتاهی را فراهم نموده است. اگر طرفین در قرارداد داوری مهلتی برای داور تعیین نموده باشند، داور ملزم و مقید به رعایت این مهلت می باشد. در صورت عدم تعیین مهلت توسط طرفین، به حکم تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، داور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع داوری، رای خود را صادر و تسلیم نماید.

نکته قابل توجه در مورد مهلت داوری این است که هم صدور رای و هم ابلاغ آن باید داخل در مهلت داوری باشد. چنانچه داور تاریخ را به گونه ای قید کند که داخل در مهلت داوری باشد اما ابلاغ آن به طرفین دعوا یا تسلیم به دفتر محکمه جهت ابلاغ به اصحاب دعوا خارج از مهلت باشد، ذی نفع می تواند ابطال چنین رایی را به جهت عدم رعایت مهلت داوری از دادگاه بخواهد. هر چند آراء مخالف نیز در رویه وجود دارد.

طرفین می توانند پیش از انقضاء مهلت داوری و با تراضی یکدیگر مهلت را تمدید نمایند. تمدید پس از انقضاء مهلت مانع ابطال رای نخواهد بود.

 • ابطال رای داوری به جهت مخالفت با مفاد اسناد رسمی

یکی دیگر از مواردی ابطال رای داور، مخالفت رای داور با مفاد اسناد رسمی می باشد. داور نمی تواند در رای خود بر خلاف اسناد رسمی و مندرجات دفتر ثبت اسناد و املاک حکمی مقرر نماید؛ در غیر اینصورت ذی نفع می تواند ابطال رای صادره را از مرجع صالح تقاضا نماید.

ابطال رای داور به این جهت منوط به اعتبار سند رسمی می باشد، بنابراین صدور رای بر خلاف مفاد سند رسمی که پیشتر بی اعتباری آن به اثبات رسیده، موجب ابطال رای داور نخواهد بود.

 • ابطال رای داوری به جهت دخالت داور غیرمجاز

از دیگر مواردی که موجب ابطال رای داور می گردد، دخالت داور غیر مجاز است. اصحاب دعوا در تعیین داور با ممنوعیت های مطلق و نسبی مقرر در قانون مواجه هستند. افراد دارای ممنوعیت مطلق، به هیچ وجه حتی با رضایت طرفین نیز نمی توانند به سمت داوری منتخب شوند اما افراد مشمول محرومیت نسبی با رضایت اصحاب دعوا میتوانند به عنوان داور منصوب شوند.

در صورت عدم رعایت شرایط و موانع قانونی در تعیین داور، رای صادر شده توسط داور غیرمجاز قابل ابطال توسط دادگاه می باشد.

 • ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری

ابطال رای داوری به جهت بی اعتباری قرارداد داوری یکی دیگر از جهات ابطال رای داور می باشد. یکی از مقدمات ضروری جهت شروع به رسیدگی و صدور رای توسط داور، وجود قرارداد داوری معتبر میان طرفین می باشد. قرارداد داوری معطی صلاحیت رسیدگی به داور است و باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد؛ در غیر این صورت داور، صلاحیت رسیدگی نداشته و در صورت رسیدگی، رای صادره در دادگاه قابل ابطال است.

 • ابطال رای داوری به موجب سایر جهات

هرچند داور ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی در دادگاه های حقوقی نمی باشد اما رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل اصل بی طرفی، اصل تناظر و … توسط داور نیز ضروری است. در صورت بی توجهی داور به این موارد و همچنین عدم دعوت یکی دیگر از طرفین داوری در جلسه و یا عدم ابلاغ وقت رسیدگی داوری و یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی موجب این امر می گردد. در صورت وجود هر یک از موارد مذکور، ابطال رای داوری در دادگاه صالح قابل استماع می باشد.

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور

مهلت ابطال رای داوری

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور

مهلت طرح دعوای ابطال رای داور در ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مشخص گردیده است. طبق این ماده، اشخاص مقیم ایران ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داور می توانند جهت ابطال رای صادره اقدام به طرح دعوا نمایند. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود.

ابطال رای داور خارج از مهلت قانونی

دعوای ابطال رای داور باید در مهلت مقرر قانونی طرح گردد. طرح دعوای ابطال رای داور خارج از مهلت قانونی منجر به صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاه می گردد. مگر اینکه خواهان دعوای ابطال رای داور اثبات نماید عدم طرح دعوا در مهلت قانونی به جهت عذر موجه مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی بوده است. در این صورت مهلت مقرر از تاریخ رفع عذر محاسبه می شود.

ابطال رای داور پس از اجرا

سوالی که مطرح می شود این است آیا امکان دارد پس از اجرای رای داور نسبت به ابطال آن اقدام نمود؟

در پاسخ باید گفت مهلت طرح دعوای ابطال رای داور ۲۰ روز پس از ابلاغ می باشد. و چنانچه محکوم له رای داوری نسبت به تقاضای صدور اجرائیه اقدام نموده باشد می توان همزمان با دادخواست ابطال رای داور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی را نمود. چنانچه قاضی دلایل ابطال را قوی بداند با اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را صادر میکند. اما در برخی موارد رای داوری صادر می شود و طرفین داوری اعتراضی نسبت به آن ندارند اما رای داور به ضرر شخص ثالثی می باشد که در داوری حضور نداشته و پس از اجرای رای داوری متوجه این موضوع می شود. در این موارد این شخص می تواند به عنوان ثالث به رای داور اعتراض نماید .

ابطال اجرائیه رای داوری

ابطال اجرائیه رای داوری دعوایی است که از سوی خواهان دعوای ابطال رای داور مطرح می شود. اما با توجه به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با صدور حکم قطعی ابطال رای داور بلااثر بوده و عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می گردد نیازی به طرح دعوای ابطال اجرائیه را داور نمی باشد. طبق ماده ۴۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. رای داور باید از سوی دادگاه بررسی و دستور اجرای آن صادر شود. در ماده ۴۹۰ قانون فوق الذکر مقرر گردیده تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند. ماده ۴۹۳ اعتراض را مانع اجرای رای داور نمی داند مگر اینکه قاضی دلائل اعتراض را قوی بداند با اخذ تامین مناسب از خواهان، دستور توقف اجرای رای را صادر می نماید.

رسیدگی به ماهیت دعوی پس از ابطال رای داور

در خصوص اینکه پس از صدور رای قطعی ابطال رای داور، آیا می توان موضوع دعوا را مجددا نزد همان داور مطرح نمود یا خیر دو حالت وجود دارد:

در حالت اول اینکه در قرارداد داوری شخص معینی به عنوان داور تعیین شده باشد یا مدت معینی برای داوری توافق شده باشد. در این صورت چنانچه رای داوری باطل شود داور صلاحیت رسیدگی ندارد و رسیدگی به ماهیت دعوی در صلاحیت دادگاه می باشد.

در حالت دوم اینکه داوری مطلق باشد بدین صورت که داور شخص معینی نباشد یا مدتی برای داوری تعیین نشده باشد. در این صورت چنانچه رای داور ابطال شود نمی توان به دادگاه مراجعه نمود و باید اختلاف را به داوری ارجاع داد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال رای داور

اگر اختلاف مطروحه ابتدا در دادگاه جریان داشته و از آن طریق به داوری ارجاع شده باشد، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز در صلاحیت همین دادگاه می باشد و در صورتی که طرفین بدون مراجعه به دادگاه و با تراضی یکدیگر به داوری رجوع کرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز خواهد بود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

اشتراک گذاری:

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

‫22 نظر

 • نسیم

  عرض ادب
  من برای سند زدن ملک وکیل فروشنده رو داور کردم ولی الان پاسخ نمیده
  چطور میتونم داوری رو لغو کنم ؟

  اسفند ۵, ۱۴۰۱ در ۱۶:۰۱
  • وکیل متخصص

   با سلام. در صورتیکه داور ظرف مدت معین پاسخ ندهد، به معنای امتناع بوده و می توان جهت طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه نمود. در مقاله تعیین داور در این خصوص توضیح داده شده است که می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه نمائید.

   خرداد ۳۱, ۱۴۰۳ در ۱۰:۳۶
 • پیمان

  سلام یک طرح دعوای داوری با موضوع تخلیه مورد اجاره و وصول اجرت المثل ایام تصرف داشتم، داور رای صادر کرد، محکوم علیه در بیست و دو روز اول هیچ اعتراضی نکرد، سپس دادخواست اجرای رای داور را به دادگاه ارسال کردم، دادگاه الان اجراییه صادر کرده و ده روز فرصت به محکوم عليه داده، آیا محکوم عليه هنوز میتونه اعتراض کنه یا اینکه اجراییه را باطل کنه یا کارهایی از این قبیل بکنه؟؟

  شهریور ۲۹, ۱۴۰۱ در ۱۴:۵۸
  • دادپویان حامی

   سلام خیر.

   مهر ۲۸, ۱۴۰۱ در ۱۰:۲۱
 • مهدی

  با سلام، در قرارداد پیش فروش من و پیش فروشنده ذکر شده که تمامی اختلافات به هیات داوری متشکل از داور من و داور پیش فروشنده و داور مرضی الطرفین معرفی شده از طریق دادگاه ارجاع خواهد یافت. پیش فروشنده به تعهدات خود عمل ننمود و من طی دادخواستی از دادگاه تعیین داور سوم را خواستم. داور معرفی و به ما ابلاغ گردید و اقدام به برگزاری جلسات و صدور رای نمودند. در هنگام اجرای رای پیش فروشنده درخواست ابطال رای را از دادگاه خواستار شد و دادگاه بدلیل اینکه قرارداد ما در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نشده و به استناد ۱۳۹۱/۰۵/۰۴ : تاریخ ۷/۹۱/۸۷۹ : نظریه شماره اداره حقوقی قوه قضائیه خارج از صلاحیت داوری دانسته و رای را ابطال نمود تا در دادگاه رسیدگی شود در حالیکه طرفین در قرارداد خود که طبق ماده ۱۰ قانون مدنی بصورت آزادانه منعقد نموده اند به داوری تراضی نموده بودند. نظر شما در مورد رای دادگاه چیست

  تیر ۲۶, ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۳
  • دادپویان حامی

   سلام تصمیم دادگاه اشتباه هست

   مرداد ۱۵, ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۰
 • صالحی

  آیا در صورتیکه رأی داور طبق قانون از موارد بطلان رای باشد، دادگاه می تواند بدون درخواست طرفین دعوی از اجرای رای داوری جلوگیری کند؟

  تیر ۲۲, ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۲
  • دادپویان حامی

   ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که رأی داور باطل و غیر قابل اجرا می باشد را احصا کرده است. لیکن ضمانت اجرایی این مطلب در ماده ۴۹۰ این قانون تبیین و حکم ماده فوق را بیان و تکلیف دادگاه را دررسیدگی به چگونگی رأی داور “موکول به درخواست هر یک از اصحاب دعوی” نموده است. با این ترتیب مادام که درخواست ابطال رأی داور از جانب یکی از طرفین مطرح نشده باشد دادگاه مکلف است طبق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع رأی داور را به موقع اجرا گذارد و نمی تواند به استناد اینکه رأی داور مشمول ماده ۴۸۹ قانون مزبور است رأسا رأی مزبور را باطل و غیر قابل اجرا بداند، درخواست اصدار اجرائیه را رد کند.

   تیر ۲۲, ۱۴۰۱ در ۱۰:۰۵
 • طالب نامجو

  سلام با نظر به صراحت ماده ۴۸۸ قانون آدم ، فقط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و دادگاه صالح به رسیدگی ، صلاحیت اجرای رای داوری را دارند . محکوم له رای داوری را در دادگاه غیر صالح اجرا نموده است . محکوم علیه در مهلت قانونی به این موضوع ایراد و اعتراض ننموده است . سوال : ۱- آیا محکوم علیه در خارج از مهلت قانونی ( بیست روز) می تواند به صلاحیت دادگاه مجری رای اعتراض نماید . ۲ – در قرارداد موضوع داوری تعیین نگردیده و معلوم نیست منشاء نظر رای داور چه بوده . با توجه به اینکه مهلت قانونی اعتراض سپری شده است و محکوم علیه در حال حاضر در زندان است آیا راهی برای رسیدگی به رای داوری جهت ابطال وجود دارد . در صورت راهنمایی متشکر می شوم .

  خرداد ۲۶, ۱۴۰۱ در ۰۷:۴۳
  • دادپویان حامی

   سلام
   ۱.خیر
   ۲.سوالتون کلی هست با دفتر تماس حاصل فرمایید

   خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ در ۲۱:۳۳
 • مریم

  سلام.من سال گذشته اسممو عوض کردم با رای دادگاه الان پشیمونم و میخوام به اسم اول خودم برگردم باید چطوری اقدام کنم؟اعاده دادرسی بعد از گذشت یکسال امکان پذیره؟یا مجدد برای تغییر نام درخواست بدم؟ که اونم نمیشه فقط یکبار مجاز بودم.یا درخواستی تحت عنوان بازگشت به نام اول وجود داره یا درخواست ابطال رای قبلی؟درکجا ثبت احوال یا دفتر خدمات قضایی؟…اینکه اسم اولم مذهبی بوده تاثیری در موافقت برای بازگشت بهش هست؟خیلی ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  بهمن ۱۱, ۱۴۰۰ در ۱۶:۴۴
  • دادپویان حامی

   درود،از طریق اداره ثبت اقدام کنید

   بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۳
 • محمودی

  سلام. بنده سازنده هستم قرارداد مشارکت در ساختی را در سال ۹۰ منعقد کردم قرار شد مالکین در ابتدای کار یک دانگ مشاع را به بنده منتقل نمایند که چون ملک توسط دادگاه انقلاب توقیف شده بود نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند چون در قرارداد داوری داشتیم به داوری مراجعه می کردیم که داور رای به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت روزانه ۵۰۰ هزار تومان را صادر کرد الان مالکین دادخواست ابطال رای داوری را داده اند و می گویند چون عدم انجام تعهد به خاطر دستور دادگاه بوده ما نباید خسارت پرداخت کنیم می خواستم ببینم آیا رای به ابطال رای داور صادر می شود؟

  بهمن ۱۰, ۱۴۰۰ در ۱۶:۱۵
  • دادپویان حامی

   سلام. با توجه به اینکه قرارداد شما باطل می باشد و صلاحیت داور مسبوق به بقای قرارداد می باشد لذا رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت هم نتیجه وضعیت مذکور بوده لذا به نظر می رسد رای بر ابطال رای داور صادر می شود.

   بهمن ۱۰, ۱۴۰۰ در ۱۶:۳۸
 • طیبی

  سلام وقت به خیر
  ایا می توان به داوران به علت ذینفع بودن ودادن رای ادعای خسارت کرد
  وداوران به علت فراهم نمودن وررشکستگی شرکت رای داده ولی شرکت دارای ۶ میایارد تومان سرمایه هست و ور شکستگی را باید در دادگاه حکم بده لطفا راهنمای بفرماید در خدمت شما هستم

  بهمن ۲, ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۴
  • مدیریت

   سلام در خصوص سوال اول رای داوری باید بررسی شود
   ود خصوص سوال دوم
   داور حق صدور رای در مورد ورشکستگی ندارد
   و صدور حکم ورشکستگی صرفا در صلاحيت دادگاه هست

   بهمن ۲, ۱۴۰۰ در ۱۳:۲۲
 • منوچهر واحدی

  با سلام و احترام.برای حل اختلاف دو موضوع و دو قرارداد مستقل از هم به داوری مراجعه کردیم اما داور رای خود را در یک پکیج و بایک شماره ثبت و تاریخ و به صورت بندهای ۱ و ۲ و ۳ صادر کرده است، بندهای ۱و ۲ در مورد حل اختلاف قرارداد اول و بند ۳ مربوط به قرارداد دوم میباشد. مطابق بررسی حقوقی و اشتباه محرز داور بندهای ۱و۲ که مربوط به قرارداد اول میباشدقابلیت اجرایی ندارد، ولی بند ۳ که مربوط به قراداد دوم میباشد صحیح و قابلیت اجرایی دارد. آیا با توجه به شرح فوق می توان نسبت به دادخواست عدم قابلیت اجرای بندهای ۱و۲ بدلیل بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نمود و همزمان درخواست صدور برگه اجرایی بند ۳ رانمود یا خیر؟

  دی ۱۹, ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۱
  • مدیریت

   سلام بله امکان پذیر هست لیکن مدارک شما باید بررسی شود

   دی ۲۴, ۱۴۰۰ در ۱۵:۰۷
 • طبیب

  باسلام
  حق اعتراض به رای داوری را ضمن قرارداد اسقاط نموده ایم آیا درخواست ابطال نیز قابل اسقاط می باشد ؟

  آذر ۱۱, ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۶
  • مدیریت

   خیر شما می توانید درخواست ابطال داوری را درخواست نمایید .

   آذر ۱۱, ۱۴۰۰ در ۲۳:۰۰
   • نانا

    سلام داور مرضی الرطرفین یک تقسیم نامه نوشته.بعد در مورد نحوه اجرا و حسابرسی رای داده.بعد یکی از طرفین ابطال رای داور را از دادگاه به علت رعایت نکردن موجد حق گرفته.الان تقسیم نامه هم مانند رای داوری ابطال شده یا نه

    بهمن ۱۰, ۱۴۰۰ در ۰۰:۴۹
    • دادپویان حامی

     سلام خیر

     بهمن ۲۳, ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۷

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  نه + 11 =