رای داور در داوری

ممکن است به صورت حکم باشد و یا قرار، زمانی که داور وارد رسیدگی ماهیتی می شود رای خود را در قالب حکم صادر خواهد نمود ولیکن چنانچه موضوع ارجاع امر به داوری از حیث شکلی دارای ایراد بوده باشد و یا اینکه متقاضی درخواست صدور رای داور در داوری ، خواسته خود را مسترد دارد و… داور حسب مورد اقدام به صدور قرار ابطال درخواست و یا صدور قرار رد درخواست و یا قرار سقوط درخواست را صادر و اعلام می نماید. چنانچه خواهان درخواست ناقصی به داور داده باشد و داور برای تکمیل درخواست به او اخطار ارائه دلایل و مدارک مستند دعوی نموده باشد ولیکن نامبرده اقدامی در آن خصوص به عمل نیاورد؛ داور به استناد قاعده مندرج در بند یک ماده 24 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می نماید. همچنین در صورتی که خواهان، دعوی و یا درخواست خود را قبل از ختم رسیدگی از سوی داور مسترد دارد حسب مورد به استناد بند الف و ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال و یا قرار رد درخواست صادر خواهد نمود استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد ( بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی) به موجب ماده 28 قانون داوری تجاری بین المللی چنانچه طرفین در جلسه رسیدگی اختلاف خود را از طریق سازش حل کنند داور قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند. البته اگر طرفین تقاضا صدور گزارش اصلاحی نمایند داور مکلف است وفق مورد تقاضا اقدام نماید. ولیکن سازشی که موجب سقوط دعوا است زمانی است که طرفین قصد تنظیم سند لازم الاجرا برای شرایط رابطه حقوق جدید ندارند و هدف اصلی آنان این است که دعوی موجود را به نحو مسالمت آمیز خاتمه دهند بدیهی است در صورتیکه طرفین قصد تنظیم سند لازم الاجرا را بر مبنای مذاکره اصلاحی داشته باشند داور وفق ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی جهت صدور گزارش اصلاحی اقدام خواهد نمود. طرفین می توانند با توافق مشترک مقرر دارند که به آنچه رای داوری مقرر کرده تمکین ننمایند آنها این تصمیم را پس از صدور رای می توانند اتخاذ نمایند و می توانند با توافق یکدیگر موضوع اختلاف را به داور و یا داوران دیگر ارجاع و همچنین می توانند با اعلام عدول از شرط داوری و منتفی دانستن رای داور  موضوع اختلاف را از طریق مرجع دادگستری پی گیری و تعقیب نمایند.

بیشتر بخوانید :  لازم الاجرا بودن رای داور

رای داور در داوری

مفاد رای داور در داوری و قطعیت رای داور

مرجع داوری در صورتی که دعوی قابل استماع نبوده یا قرارداد داوری فاقد اعتبار باشد حسب مورد قرار عدم استماع دعوا و یا حکم به رد دعوا را صادر و اعلام نماید و در صورتی که دعوی هر یک از طرفین قرارداد را ثابت و محرز تشخیص دهد حکم به محکومیت خوانده صادر می نماید. رای صادره از سوی داور یا هیأت داوری قطعی است مگر اینکه ترتیب دیگری بین طرفین قرارداد، توافق و تراضی شده باشد مثلاً رای مزبور را ظرف مهلت معینی قابل تجدید نظر توسط مرجعی دیگر اعم از حقیقی و یا حقوقی اعلام نموده باشند. در رای داور  باید به صورت منجز، صریح و روشن موضوع تعهد و مسئولیت هر یک از طرفین در مقابل دیگری تعیین و موارد محکومیت محکوم علیه در قبال محکوم له به نحو گویا اعلام شده باشد در غیر این صورت رای مزبور قابلیت اجرا را نخواهد داشت بنابراین از یک طرف داور لازم است به موازین قانونی و قواعد مربوط به داوری آشنایی کافی و لازم را داشته باشد.مثلا ممنوعیت های قانونی را اعم از ممنوعیت مطلق و یا تحت شرایطی ممنوعیت نسبی نداشته باشد و همچنین رعایت مواعد قانونی و یا قراردادی را در صدور رای بنماید ( تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی ). همچنین رای داور باید مستدل بوده و مخالف عقل سلیم نباشد و داور نباید به صورت عام و کلی حکم صادر نماید بلکه باید تنها نسبت به دعوای مطروحه در چارچوب اختیاراتی که طرفین برای داور تعیین و توافق نموده اند به طور خاصی تعیین و تکلیف نماید. در رای داور باید تاریخ صدور رای، مشخصات اصحاب دعوی یا وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان مانند اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات و دلایل، مستندات که رای براساس آنها صادر شده و مشخصات داور یا داوران به طور صریح و روشن ذکر گردد. به موجب حکم شماره 2863- 30/8/1319 صادره از شعبه چهارم دیوان عالی کشور « صرف دعوی جعلیت نسبت به مستند یکی از طرفین مانع از رسیدگی داور به دعوی نخواهد بود خصوصاً اگر بعد از دعوی جعل طرفین به رضایت دعوی را به داوری رجوع کرده باشند ».

بیشتر بخوانید :  مسئولیت داور

مفاد رای داور در داوری و قطعیت رای داوراعلام رای داوری

در صورتیکه داور منفرد باشد رای توسط نامبرده و در صورتیکه موضوع اختلاف به هیأت داوری ارجاع گردد. رای به اکثریت آراء صادر می شود مگر اینکه در قرارداد داوری مقرراتی خلاف آن پیش بینی شده باشد وقتی که داورها نتوانند برای صدور تصمیم به توافق برسند و یا وقتی که اکثریت مورد نظر قرارداد داوری حاصل نگردد قرارداد داوری پایان می یابد.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست