مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک

دعاوی ابطال و فسخ معامله
مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک

شرح موضوع

مطالبه خسارت قراردادی فروش ملک یکی از دعاوی ملکی است که در صورت عدم ایفای تعهد از سوی طرفین در مراجع قضایی مطرح می شود. طرفین یک قرارداد می توانند با توافق یکدیگر، مبلغ معینی را به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی یا تاخیر در اجرای تعهدات در نظر بگیرند، این مبلغ را وجه التزام می نامند. در صورت وقوع تخلف از مفاد قرارداد توسط هر یک از طرفین، طرف مقابل می تواند با تقدیم دادخواست، اقدام به مطالبه وجه التزام قراردادی نماید. مطالبه خسارت قراردادی را می توان به عنوان دعوایی مستقل طرح نمود و یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم رسمی و مطالبه خسارت به جهت تاخیر در تنظیم سند رسمی مطرح کرد. مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک و مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از جمله خساراتی است که در قرارداد فروش ملک به عنوان شرط وجه التزم پیش بینی می شود و در صورت تاخیر در ایفای تعهد می توان وصول نمود.

انواع خسارت وجه التزام قراردادی

خسارت وجه التزام قراردادی در دو حالت متصور است، خسارت وجه التزام قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد و خسارت وجه التزام قراردادی ناشی از تاخیر در انجام تعهد.

نکته شایان توجه آنکه، در دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی نیاز به اثبات تقصیر متخلف نمی باشد.

آثار تعیین وجه التزام قراردادی

مطابق ماده 230 قانون مدنی اگر ضمن معامله ای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، دادگاه نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

به عبارت دیگر متعاهدین با پیش بینی وجه التزام، میزان خسارت ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را تعیین می کنند. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی در صورت احراز وقوع تخلف باید متخلف را به تادیه همان مبلغ مذکور در قرارداد محکوم کند. حتی اگر میزان خسارت واقعی ناشی از تخلف بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین شده توسط طرفین باشد.

همچنین در صورتیکه تخلف طرف قرارداد منجر به ورود خسارت به طرف دیگر نشده باشد، باز هم وجه التزام قراردادی قابل مطالبه است. چرا که طرفین قرارداد، مبلغ مقطوعی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف از قرارداد تعیین نموده اند و به محض وقوع تخلف، وجه التزام تعیین شده قابل مطالبه است. ولو تخلف مزبور هیچ گونه خسارتی به بار نیاورده باشد.

اما در صورتی که وجه التزامی در قرارداد پیش بینی نشده باشد، طرفی که مدعی ورود خسارت است باید وقوع تخلف، ورود خسارت ناشی از وقوع تخلف، وجود رابطه سببیت میان وقوع تخلف و ورود خسارت و همچنین تصریح به لزوم جبران خسارت در قانون، قرارداد یا عرف را نزد دادگاه اثبات نماید. در صورت اثبات تمام موارد فوق الذکر دادگاه موضوع را جهت تعیین میزان خسارات وارده به کارشناس ارجاع می دهد.

الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت

در اکثر مبایعه نامه ها مشاهده می شود برای انتقال رسمی ملک، تاریخ و دفترخانه را مشخص می نمایند. و در بندی از قرارداد درج می نمایند چنانچه خریدار یا فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه حضور پیدا نکند باید  خسارت پرداخت نماید. حال این خسارت می تواند به صورت روزانه تعیین شود یا به صورت مبلغ ثابت معین شود.

در صورتی که هر یک از طرفین در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی حضور پیدا نکند طرف دیگر می تواند با حضور در دفترخانه و ارائه مدارک،  گواهی عدم حضور اخذ نماید. در صورتی که فروشنده در د فترخانه حاضر نگردد، خریدار می بایست با ارائه کپی چک تضمین، آمادگی خود را برای پرداخت مابقی ثمن قرارداد اعلام نماید. در غیر اینصورت صرفا با حضور وی بدون مدارک، گواهی عدم حضور صادر نمی گردد و نمی توان از آن تاریخ مطالبه خسارت نمود.

در صورتی که خریدار در دفترخانه حاضر نشود، فروشنده با ارائه مدارکی که نشان دهنده آمادگی وی برای انتقال سند است می تواند گواهی عدم حضور دریافت نماید و نسبت به دعوای مطالبه خسارت وجه التزام اقدام نماید.

سوالی که مطرح می شود این است آیا بدون گواهی عدم حضور می توان خسارت گرفت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت طبق ماده 226 قانون مدنی برای مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد باید زمان ایفای تعهد مشخص شده باشد و موعد مزبور منقضی  شود. گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ مقرر در مبایعه نامه، موید تخلف فروشنده یا خریدار می باشد و از این طریق مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد امکان پذیر می باشد. در رویه قضایی نیز مطالبه خسارت بدون ارائه گواهی عدم حضور امکان پذیر نمی باشد.

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک زمانی قابل مطالبه است که فروشنده در موعد مقرر از تحویل ملک امتناع نماید. در این صورت خریدار می تواند از طریق تامین دلیل و ارسال اظهارنامه تخلف فروشنده را احراز و نسبت به طرح دعوای الزام فروشنده به تحویل ملک و مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک اقدام نماید. در حالتی که فروشنده تحویل ملک را با تاخیر انجام دهد، خریدار می تواند از تاریخ مقرر جهت تحویل ملک تا زمان تنظیم صورت جلسه تحویل ملک به خریدار، خسارت تاخیر در تحویل ملک را مطالبه نماید.

مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک
مطالبه خسارت تاخیر در تحویل ملک

اعمال همزمان فسخ و مطالبه خسارت در قرارداد

اعمال همزمان فسخ و مطالبه خسارت در قرارداد یکی از موضوعاتی است که در زمان فسخ قرارداد از سوی یکی از طرفین مطرح می شود. در بسیاری از قراردادهای فروش ملک، شرط فسخ پیش بینی می شود. بدین صورت که در صورت تخلف یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر بتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. همچنین شرط می نمایند چنانچه قرارداد از سوی یکی از طرفین فسخ شود وی ملزم به پرداخت خسارت به طرف دیگر باشد. برای اینکه بتوان خسارت وجه التزام قراردادی ناشی از اعمال حق  فسخ از سوی طرف مقابل را مطالبه نمود می بایست در ابتدا تشریفات فسخ قرارداد اعم از ارسال اظهارنامه اعلام فسخ و سپس طرح دعوای تائید فسخ قرارداد انجام شود. در غیر اینصورت چنانچه دعوای مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی ناشی از فسخ مطرح شود منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا می گردد. اما می توان دعوای تائید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را همزمان مطرح نمود.

در برخی موارد نیز حق فسخ به عنوان شرط خیار در قراردادهای فروش ملک درج می گردد. در عرف میان مردم به عنوان شرط پشیمانی یا انصراف از قرارداد مرسوم می باشد. بدین صورت که مدتی را تعیین می نمایند و طرفین می توانند در این مدت انصراف خود را در قبال پرداخت خسارت اعلام نمایند. چنانچه یکی از طرفین از قرارداد منصرف شود اما مبلغ خسارت را پرداخت ننماید می توان از طریق مراجع قضایی نسبت به مطالبه خسارت علیه وی اقدام نمود.

اجرای قرارداد پس از مطالبه وجه التزام قراردادی

در مورد اینکه آیا وجه التزام، جایگزین اجرای تعهد است یا خیر میان حقوقدانان اختلاف نظر است. عده ای معتقدند وجه التزام، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد است و پرداخت آن موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد خواهد شد. مطابق نظر این گروه الزام به اجرای قرارداد و پرداخت وجه التزام قراردادی با یکدیگر قابل جمع نیستند و در صورت پرداخت وجه التزام، الزام متعهد به اجرای اصل تعهد میسر نخواهد بود.

در مقابل عده ای بر این نظرند که وجه التزام قراردادی ضمانت اجرای تخلف متعهد از اجرای قرارداد است و نه جایگزین اجرای قرارداد. بنابراین دادگاه می تواند متخلف را همزمان به تادیه وجه التزام و الزام به اجرای قرارداد محکوم نماید.

البته دادگاه ها باید در مقام رسیدگی به این دعاوی تلاش کنند تا قصد مشترک طرفین را احراز نمایند و بر اساس آن اقدام به صدور رای کنند. برای مثال اگر طرفین به عنوان ضمانت اجرای حضور فروشنده در دفترخانه و انجام تشریفات رسمی انتقال، وجه التزامی تعیین نموده باشند، نمی توان این وجه التزام را جانشین اصل تعهد دانست. فلذا با وقوع تخلف از حضور در دفترخانه در موعد مقرر، خریدار می تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید و علاوه بر آن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت را علیه فروشنده اقامه نماید.

بهتر است طرفین ضمن قرارداد اعلام کنند که وجه التزام قراردادی جایگزین اجرای تعهد نیست و با آن قابل جمع است.

مطالبه وجه التزام قراردادی نامتعارف

وجه التزام قراردادی طبق توافق طرفین تعیین می شود و طبق ماده 230 قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شود در صورت تخلف، متخلف خسارتی بابت تاخیر، تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از میزانی که ملزم شده است محکوم نماید.

چنانچه وجه التزام تعیین شده نسبت به ارزش تعهد غیر عقلایی بوده و بسیار بیشتر از مبلغ اصلی قرارداد یا ارزش آن باشد، برخی دادگاه ها از صدور حکم نسبت به کل این مبلغ امتناع می کنند و متخلف را تا سقف تعهد اصلی به پرداخت وجه التزام محکوم می کنند. در مقابل برخی دادگاه ها با استناد به اصل حاکمیت اراده، متخلف را محکوم به تادیه کل مبلغ تعیین شده در قرارداد می نمایند.

موارد عدم پرداخت وجه التزام قراردادی

در صورتی که عدم ایفاء تعهدات قراردادی یا تاخیر در اجرای این تعهدات ناشی از بروز قوه قاهره (فورس ماژور) باشد، وجه التزام قراردادی قابل مطالبه نخواهد بود. قوه قاهره (فورس ماژور) حادثه ای است خارجی و غیر قابل پیش بینی که رفع آن در توان متعهد نبوده و به صورت موقتی یا دائمی، اجرای تعهد را با مانع مواجه می کند.

دعوای مطالبه خسارت قراردادی

دعوای مطالبه خسارت قراردادی دعوایی مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن اینگونه محاسبه می گردد که در صورت تعیین خسارت قراردادی به صورت روزانه باید مدت زمان تاخیر در انجام تعهد تا زمان تقدیم دادخواست مشخص گردد و مبلغ خسارت روزانه ضرب در تعداد روزهای تاخیر شود. اگر خسارت وجه التزام تاخیر در انجام تعهد مبلغ ثابت باشد هزینه دادرسی نسبت به همان مبلغ محاسبه و اخذ می گردد. مدارک لازم برای دادخواست مطالبه خسارت قراردادی عبارتست از: کپی مصدق مبایعه نامه، کپی مصدق گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه، کپی مصدق صورتجلسه تحویل ملک، کپی مصدق تامین دلیل ، اظهارنامه و وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا توسط وکیل طرح گردد.

دعوای مطالبه خسارت قراردادی
دعوای مطالبه خسارت قراردادی

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی طبق ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد. خواهان که مدعی وقوع تخلف از سوی طرف دیگر قرارداد است، می تواند دعوای خود را در هر یک از دادگاه های محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده تعقیب نماید.

نحوه اجرای حکم مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی

حکم صادره در خصوص مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی پس از قطعیت قابلیت صدور اجرائیه دارد. در صورتی که پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننماید، محکوم له می تواند تقاضای تشکیل پرونده اجرایی نماید. در مرحله اجرای حکم در صورتی که محکوم علیه اموالی داشته باشد پس از استعلام از اداره راهور و اداره ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی می توان نسبت به توقیف و اخذ محکوم به از محل دارایی ایشان اقدام نمود. در غیر اینصورت می توان طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست صدور برگ جلب ایشان را نمود.

دعاوی ملکی از جمله دعاوی تخصصی و پیچیده می باشد که نیازمند داشتن وکیل متخصص در زمینه دعاوی ملکی بوده و اخذ وکیل ملکی و یا اخذ مشاوره حقوقی از وکیل ملکی قبل از هر گونه اقدامی می تواند شما را در حصول نتیجه مطلوب کمک نماید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در دعاوی ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خود در این حوزه به شما عزیزان می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 19 امتیاز: 3.9)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

58 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سپهر موسویی
  آذر 18, 1399 12:53 ب.ظ

  سلام . سال گذشته من دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و دریافت وجه التزام دادم که قرار رد دعواد صادر شد . الان که مجددا میخوام اقدام کنم . آیا خسارت از زمان دادخواست جدید محاسبه می شه یا از زمان دادخواست قبلی . ؟

  پاسخ
  • سلام . اگر رد دعوا به دلایل شکلی بوده خسارت از زمان دادخواست قبلی و در غیر این صورت از زمان قبول دادخواست جدید محاسبه می شود .

   پاسخ
  • التفات گلجانی
   خرداد 29, 1400 4:35 ق.ظ

   باسلام فروشنده تعهدات خودرا تا تاریخ حصور در دفترخانه به انجام رسانده ود تعهدات فروشنده قید شده چانچه مبیع مستق للغیر در اید فروشنده باید یک میلیارد خسارت پرداخت کند حال سوال این است.تا اخرین تاریخ مندرج در مبایعه نامه تعهدات فروشنده انجام وپایان یلفته بعد از ده سال مبیع مستحق غیر در امده.ویک امر جدید پس از پایان اجرای تعهدات پیش امده.خریدار می تواند برابر وحدت رویه ۷۳۳خسارات وغرامات را به نرخ روز ویا با شاخص در یافت نماید.اردبیل وکیل دادگستری گلجانی.

   پاسخ
   • با سلام بله فرقی نمیکند چه مدتی از بیع گذشته باشد در صورت مستحق للغیر بودن مبیع خریدار جاهل می تواند نسبت به مطالبه ثمن و خسارت کاهش ارزش پول طبق رای وحدت رویه اقدام نماید

    پاسخ
   • سلام وقت بخیر
    اگر ملکی با قرار داد عادی و وکالت محضری خریداری بشه و گرفتن خسارت تاخیر در تنظیم سند در آن قید نشده باشه و ملک در رهن بانک بوده و بخاطر شکایت شخصی دیگر از فروشنده توقیف هم شده باشد البته بعد از تاریخ خرید و الان سند فک رهن شده باشه و رفع توقیف بشه چطور میشه ادعای خسارت کرد البته اظهارنامه هم قبلا برای فروشنده ارسال شده

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اردیبهشت 11, 1402 10:43 ق.ظ

     با سلام. چنانچه خسارت معین نکرده باشید نمی توانید از بابت تاخیر در تنظیم سند مطالبه خسارت نمائید.

     پاسخ
  • عبدالناصر الساري
   اسفند 20, 1400 6:50 ق.ظ

   باسلام
   اپارتمان مسکونی را دربهمن ۹۸ازشخصی صاحب بنگاه خریدم وقولنامه دردفتر ایشان تنظیم گردید .فروشنده دردیماه همان سال محل مزبور را ازشخص دیگری که خودسازنده وشریک مالک بوده با استفاده ازوکالت فروش سهمم خود درهمان بنگاه واحد رامعامله میکند .باتوجه به اینکه بنده بافروشنده دوم معامله نمودم وبعلت اختلاف فی ما بین مالک وسازنده که درواقع فروشنده اول بوده تاکنون سند وافرازنامه وپایانکار راجهت انتقال آماده نکرده وازانجام تعهدات به تاخیر افتاده .آیا میتوانم دادخواست الزام به انجام تعهد وتادیه خسارت تاخیر وسایر حقوق را از فروشنده اول ودوم همزمان تقدیم کنم باعلم به اینکه گواهی عدم حضور دردفترخانه ندارم ..باتشکر ازتوجهتون

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    فروردین 27, 1401 10:36 ق.ظ

    سلام البته پس از بررسی این شرط در قرارداد مشارکت در ساخت که آیا سازنده حق فروش یا پیش فروش سهمی خود بدون اجازه مالک داشته است میتوانید دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت را علیه فروشنده دوم و اول و مالک یا مالکین مطرح کنید.

    پاسخ
 • ملکی که دست مستاجر هست رو میشه اجاره داد یا نه ؟

  پاسخ
  • سلام . بله. در صورتی که خریدار از اجاره ملک اطلاع داشته‌ باشد و این مورد در قرارداد فروش قید شده‌ باشد، خریدار قائم مقام فروشنده در قرارداد اجاره محسوب می‌شود. در غیر این صورت برای خریدار حق فسخ قرارداد فروش وجود دارد.

   پاسخ
   • با سلام
    اگر پس از ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت به دادگاه، فروشنده سند را آماده کرده و به دفترخانه تحویل دهد اما از پرداخت خسارت امتناع کند تکلیف چیست و چه باید کرد؟ آیا در صورت پیگیری از طریق دادگاه به نفع خریدار است؟ آیا خسارت تا زمان تحویل سند به دفترخانه در نظر گرفته میشود؟ باید پول کامل رو به فروشنده بدم یا صبر کنم تا زمان دادگاه که تعیین شه چه مقدار باید پرداخت کنم
    لطفا راهنمایی کنید ممنون

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     اردیبهشت 13, 1402 10:27 ق.ظ

     با سلام. شما می توانید از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمانیکه سند به نام شما به صورت رسمی منتقل می شود خسارت تاخیر در تنظیم سند را مطالبه نمائید. چنانچه فروشنده آماده انتقال سند باشد شما هم باید مابقی ثمن را به ایشان پرداخت نمائید.

     پاسخ
 • امير طاهري
  خرداد 30, 1400 11:35 ق.ظ

  ملكي پيش خريد شده و عدم حضور فروشنده نيز دريافت شده . عليرغم گذشتن زمان تنظيم سند هنوز ساختمان تمام نشده و بالطبع پايان كار ندارد و افراز هم نشده . در اين مرحله مي توان دادخواست براي دريافت جريمه تاخير در تنظيم سند داد ؟

  پاسخ
  • با سلام شما در موعد مقرر در مبایعه نامه باید در دفترخانه حاضر شوید و در صورت عدم حضور فروشنده گواهی عدم حضور بگیرید سپس می توانید نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی اقدام نمایید

   پاسخ
   • سلام وقت‌تون بخیر، در اسفند ماه سال ۹۸ یک واحد آپارتمان خریداری کرده و صاحب ملک قول داد که تا خرداد ۹۹ سند را تحویل گرفته و به نام ما خواهد زد، هرچند تفکیک سند و تحویل آن تا کنون طول کشید و مبلغی حدود پنجاه میلیون تومان طبق قولنامه و خسارت روز شمار باید از باقی مانده‌ی پول که برای اخذ سند بود کم شود، با این حال فروشنده حاضر به حضور در بنگاه و توافق نمی‌شود و بنگاه‌دار هم که از ابتدا به سمت این فروشنده که خود بساز و بفروش دارد و به روایتی تنش به تن همین بنگاه‌دار ها خورده است مدام می‌گوید، این پول‌ها خوردن ندارد.
    خواستم بپرسم در صورت شکایت رسمی آیا ایشان محکوم خواهند شد؟
    *پس از خرید متوجه شدیم واحد آپارتمان خریداری شده بخشی از حریم کوچه را گرفته و نیاز به پرداخت جریمه دارد و خود مالکان پرداخت جریمه را تا کنون طول دادند.
    یک بار نیز شکایت الزام به سند را انجام دادیم اما قاضی محترم اینگونه رای دادند که ما باید سند را از مالک اصلی زمین طلب کنیم نه شریکش که جز سازنندگان بوده و ما اپارتمان را از وی خریدیم.

    پاسخ
    • شما باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت را علیه فروشنده و مالک مطرح نمایید و خسارت وجه التزام قراردادی را نیز حتما میتوانید بگیرید

     پاسخ
 • سلام
  من حواله ماشینم رو فروختم و خریدار بعد از چند ماه از موعد تحویل ماشین را از سایپا تحویل گرفته شرکت سایپا سود تاخیر قراره بدهد این سود مال کدوم طرف است؟

  پاسخ
 • سلام
  اگر عدم حضور در دفترخانه برای به نام زدن ملک بدلیل عدم اتمام مراحل شهرداری و صدور سند تک برگی باشد، و از همان فردای روز قرارداد فروشنده پیگیر کار بوده و تاروز حضور در دفترخانه نتیجه نگرفته ولی حدود دو هفته بعد آمادگی به نام زدن را داشته باشد، آیا باید خسارت تاخیر بپردازد؟ این تاخیر دست فروشنده نبوده و بدلیل تعویض شهردار و … بوده است که کار تاخیر خورده.خسارتی که ذکر شده درصورت عدم انجام تعهدات هست. البته در یکی از بندهای قولنامه آمده است که در تاریخ فلان باید در دفترخانه حضور پیدا کنند.

  پاسخ
  • سلام بله به هرصورت باید فروشنده این مراحل رو پیش بینی می کرد و سپس شرط تعهد آور امضا می نمودند.

   پاسخ
 • با سلام
  پدر بنده سال 1392 یک قطعه زمین خریداری نموده و پس از 10 روز فروخته است حال با گذشت زمان خریدار متوجه شده که ملک مورد نظر دارای اختلاف می باشد و با پدرم درمیان گذاشته ، پدرم بلافصله از فروشنده قبلی به عنوان فروش مال غیر شکایت کرده و پس از مدتی خریدار هم با همین عنوان از پدرم شکایت کرده و مطالبه خسارت کرده .با توجه به ماده 5 قولنامه شرایط تسلیم مورد معامله قید شده درصورت مشکل از هر لحاظ ، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغی به میزان مبلغ ثمن معامله بابت خسارت وارده به خریدار پرداخت نماید .
  حالا با عنایت به این ماده قانونی در قولنامه خریدار فقط مبلغ قید شده در قولنامه را میتواند مطالبه نماید یا به نرخ روز میتواند خسارت بگیرد .

  پاسخ
  • سلام با درج شرط مبلغ معین برای درک ضمان مبیع ،همان مبلغ معین باید پرداخت شود نه قیمت یا نرخ روز

   پاسخ
 • غلامعلی قلی پور اصل
  آبان 20, 1400 2:10 ب.ظ

  باسلام
  در قرارداد مشارکت در ساختی بعنوان مالک هستم مطابق قرارداد قرار بود سازنده قبل از تایید نقشه های ساخت از من تاییدیه بگیرد و همچنین قبل از شروع خاکبرداری طبق صورتجلسه ای زمین را از من تحویل بگیرد و همچنین قرار بود وقتی سازه به طبقه سوم رسید بنده یک دانگ از زمین مشاعی را حداکثر تا بیست روز به نام ایشان بصورت وکالت نامه بلاغزل بزنم و در صورت تاخیر به ازای هر روز سه میلیون تومان باید خسارت پرداخت کنم اما ایشان نه تاییدیه نقشه را از من گرفته و نه زمین را صورتجلسه کرده و الان سازه به طبقه چهارم رسیده و به بنده هم اطلاع نداده که وکالت بزنم آیا ایشان میتوانند مطالبه خسارت بکننند؟؟

  پاسخ
  • سلام به هر صورت شما با فعل عملی از اخذ تاییدیه های مربوطه از سازنده صرف نظر کردین و اکنون نیز باید به تعهد خود مبنی بر اعطای وکالت بلاعزل اقدام نمایید.

   پاسخ
 • با سلام ، طرف پرونده دادخواست مطالبه وجه بمبلغ 200000000 رو به دادگاه تقدیم نمود که مورد معامله اقاله شده بود اما قاضی پرونده اقاله را محرز ندانست و بنده محکوم به پرداخت شدم و نتونستم در وقت قانونی اعتراض بزنم و قطعی شد تاریخ تقدیم دادخواست 98 بوده الان اگه طرف پرونده بخاهد خسارت تاخیر تادیه بگیرد از چه تاریخی محاسبه میشود از تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی. با سپاس فراوان

  پاسخ
 • با عرض ادب و احترام
  خانم بنده یک خانه خریداری نموده اند با 3 فقره چک که بنده دادم اخرین چک در تاریخ سر رسید به دلایلی پاس نشد اما بعد از دادخواست مطالبه وجه و حکم دادگاه با خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی بلافاصله بعد ازحکم تجدید نظر، بعد از حدود 10 ماه از سررسید پرداخت شد ،در مبایعه نامه وجه التزام بصورت کلی برای عدم انجام تعهد روزانه 400 هزارتومان تعین شده ،،،حال فروشنده علیه خانمم دادخواست دریافت خسارت مطرح نمونه آیا محکوم به پرداخت میشویم؟ ،،،خواهان دارای وکلای زیادی میباشد و با تجربه در امور حقوقی و ذی نفوذ در دادگاه، ممنون میشوم راهنمایی فرمایید ..دچار استرس زیادی شده ایم

  پاسخ
 • سلام .
  من یک واحد از اپارتمان 5 طبقه رو خریدم . سه سال هست که خونه تحویل شده .سند خونه بدلیل مشکل بین سازنده و مالک زمین هنوز به ما داده نشده. جریمه تاخیر و عدم حضور در محضر را هم دارم. الان که دادگاه مالک و سازنده زمانبر شده من به سازنده گفتم نگران هستم و ایشون گفته 1/2 از زمین را به نام شما می کنم که نگرانیتون کمتر بشه . ولی شما کل مبلغ که بابت سند به نام زدن نگهداشته بودید را تسویه کنید .
  به نظر شما چنین کاری درسته که من فقط با به نام زدن 1/2 سند مادر ، و بدون گرفتن سند تفکیکی و بدون گرفتن جریمه تاخیر و… بخوام کل پول رو به سازنده تحویل بدم؟
  ایا به نام زدن سند مادر با ارزشتر از اینه که ممکنه در اینده مالک یا سازنده بمیره و من با وراث بعدا طرف بشم و….؟!!؟

  پاسخ
  • بله پیشنهاد سازنده معقول هست

   پاسخ
   • سلام یک واحد آپارتمان در حال ساخت 11_97خریداری کردم که قرا بود در تاریخ 30_3_98تحویل بنده شود و در تاریخ 30_8_98سند تنظیم شود ولی تحویل خانه در مورخه 10_2_99صورت گرفت. سند هم در مورخه 10_9_1400به نام همسرم خورد.چون همسرم ميخواستند وام بگیرند. درمبایعه نامه ای که بین من و همسرم تنظیم شده قید شده که کلیه تعهدات فيمابین من و فروشنده به قوت خود باقی است و فروشنده با امضاء ذیل این قرارداد متعهد به انتقال سند به نام همسرم شدند.در متن قرارداد من و فروشنده به خاطر هر روز تاخیر در انجام تعهد مبلغ 200000تومان خسارت تعیین شده است. ولی من برای تحویل و تنظیم سند نه اظهار نامه ای برایشان فرستادم و چون محضر خاصی مشخص نشده بود گواهی عدم حضور نگرفتم آیا میتوانم در خواست هر دو خسارت را بکنم به چه صورت؟

    پاسخ
 • سلام. من و شخصی هر کدام مالک سه دانگ آپارتمانی هستیم شریک من سه دانگ خود را به خواهر خود فروخته و قرار بوده یک سال پیش ملک را تحویل ایشان بدهید و من هم به عنوان شریک ایشان مبایعه نامه را امضا کردم و قرار بوده در صورت عدم انجام تعهد روزانه مبلغ 100 هزار تومان به ایشان پرداخت شود الان می خواستم ببینم آیا می تواند از من خسارت بگیرد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   بهمن 21, 1400 12:59 ب.ظ

   خیر با توجه به اینکه مالک سه دانگ که ایشان خریداری کرده شریک شما می باشد و ایشان در قبال خریدار متعهد است لذا هر چند شما قرارداد را امضا کرده باشید مسئولیتی ندارید و ایشان نمی تواند از شما مطالبه خسارت نماید.

   پاسخ
 • سیدمسعودموسوی
  اسفند 3, 1400 8:16 ب.ظ

  سلام بزرگواروقتتون بخیر. آپارتمانی بامبایعه نامه عادی پیش خریدشده. بعداز2سال تاخیرتحویل شده. بعلت تخلف طبقه اضافی ورای قطعی شده قلع وقمح مالک باطرح دادخواست بادستوراجرایی سندواحدفروخته شده راآماده کرده ودردفترخانه ای دیگرغیرازدفترخانه ی موردتوافق بافرستادن اظهارنامه درروز موعدتنظیم سندبدون توافق اعلام آمادگی برای انتقال کرده درحالی که خریداردردفتراسنادرسمی مندرج درقراردادحاضر ثمن مقررراهم نقداًبه حساب فروشنده واریزوگواهی حضورهم دریافت شده. 2تاسئوال دارم ازخدمتتون. 1.آیاآماده بودن سندبدون اخذپایان کارواعلام سلب مسئولیت ازطرف شهزداری ودادن تعهدتوسط مالک که منجربه صدورسندبه اسم خودشون شده انجام تعهدمحسوب میشودیاخیر؟ 2.به نظرجنابعالی آیاتسلیم به معنای قانونی باتحویل محقق شده یاباتنظیم سندتکمیل ومحقق میشود؟ بخاطراعمال خیارتعذرتسلیم❤️??

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر . من سال 96 یک واحد آپارتمان پیش فروشی گرفتم و در مبایعه نامه ای که بین من و فروشنده تنظیم شده بود قرار بر این بود که سال 98 در دفتر خانه سند به نام من زده بشه و در صورت تاخیر روزانه 50 هزار تومن جریمه پرداخت بشه ولی فروشنده در تاریخ مورد نظر در دفترخانه حاضر نشد و من گواهی عدم حضور از دفتر خانه گرفتم ، در نهایت سال 99 سند به نام من زده شد ، می خواستم ببینم من می تونم تاخیر یک ساله رو طلب کنم یا نه ؟

  پاسخ
 • سلام
  من ملکی خریدم که سند تک برگ دارد و اینکه الان از تاریخ سند زدن دوماه گذشته و مالک هنوز جوابگو ما نیست به علت گران شدن ملک قصد سند زدن ندارد واینکه کد رهگیری هم صادرشده و ماهم بخاطر آشنا بودن مالک تو قولنامه بابت تاخیر در سند زدن مبلغی برای خسارت روزانه مشخص نکردیم . میخواستم بدونم که الان چیکار کنم ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ
 • سلام
  ضمن تشکر در تاریخ 1401/1/10 طی مبایعه نامه در دفتر املاک یک واحد آپارتمان از وکیل بلاعزل و تام الاختیار مالک خریداری نمودم و مبلغ یک میلیارد تومان پرداخت کردم . در تاریخ مقرر بدلیل کارشکنی بانک در فک رهن اپارتمان فروشنده در دفترخانه حاضر نشد .پس از فک رهن و در استعلام ثبت مشخص شد در 1401/2/24 ملک مورد نظر از سوی همسر مالک با ارائه یک صلح نامه بتاریخ 1400/7/14 توقیف موقت شده . وکیل مالک هم داماد مالک است . در حال حاضر همسر مالک دادخواست تنفیذ صلح نامه تقدیم دادگاه کرده . ایا به عنوان ورود ثالث به پرونده شانسی دارم یا باید از طریق دادخواست فقط مبلغ پرداختی و سی درصد خسارت پیش بینی شده را پیگیری کنم .

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   خرداد 27, 1401 10:59 ب.ظ

   سلام مبایعه نامه و صلح نامه باید بررسی شود.دعوای ورود ثالث مبنی بر ابطال صلح نامه مطرح کنید.همچنین باب شکایت کیفری کلاهبرداری برای شما محفوظ هست.

   پاسخ
 • داریوش نوری
  خرداد 29, 1401 10:25 ق.ظ

  سلام، آپارتمان قولنامه ایرا به شخصی فروختم نیمی از ثمن‌ معامله موکول به زمان دیگری شد ودر مبایعه نامه بابت تاخیر پرداخت ثمن‌ مبلغی بابت تاخیر مقرر شد اکنون موعد فرا رسیده و خریدار زمان پرداخت را عقب انداخته آیا بدلیل قید شدن مبلغی برای ضرر زیان نمی‌توان درخواست فسخ معامله کنم‌ و اگر مدت پرداخت الباقی ثمن‌ طولانی گردد امکان طرح دعوی بنوعی دیگری دارم یا خیر لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 10, 1401 10:41 ق.ظ

   سلام خیر ارتباطی با هم ندارند.اعمال فسخ یکجانبه قرارداد بستگی به پیش بینی و درج حق فسخ در قرارداد هست.
   صرفا میتوانید دعوای مطالبه ثمن و مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی در دادگاه مطرح نمایید

   پاسخ
 • سلام. من یک آپارتمان را در سال 98 خریداری نمودم و در مبایعه نامه روزی 50 هزار تومان خسارت دیرکرد سند نوشتیم. در زمان مقرر بدلیل اینکه همسایه هستیم روم نشد برم محضر و گواهی عدم حضور بگیرم. الان حدود 3 سال گذشته و هنوز به من سند تحویل ندادند. لطفا بفرمایید اگر شکایت کنم شانسی برای دریافت خسارت دیرکرد دارم با اینکه یک چک 30 میلیون تومانی برای زمان تحویل سند در بنگاه دارم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 13, 1402 10:26 ق.ظ

   با سلام. خسارت وجه التزام تاخیر در تنظیم سند را می توانید از زمان صدور گواهی عدم حضور مطالبه نمائید. چننانچه گواهی نگرفته باشید از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه نمائید.

   پاسخ
 • سلام ما ملکی پیش خرید کردیم که برای تاخیر در تحویل و سند مبلغی در قولنامه معیین شده است ولی قولنامه را هولوگرام دار نکردن و در زمان تحویل مالک قبول نکرد که خسارات دیرکرد تحویل را پرداخت کنه و ما هم از ترس اینکه این خونرو به کس دیگه ای نفروخته باشن قبول کردیم تا زودتر در خونه ساکن بشیم
  الان بعد از گذشت ۱ سالونیم دیر کرد در انتقال سند میخوایم خسارات تاخیر در سند رو بگیریم فقط مشکل اینجاست که در صورت جلسه تحویل آپارتمان نوشته:
  توضیح:طبق توافق طرفین کلیه خسارات تاخیر بخشیده شد و طرفین با رضایت کامل این صورت جلسه را امضا نمودند٪
  آیا با این شرایط میتونیم خسارت تاخیر را بگیریم؟

  پاسخ
 • پژمان زندی
  آذر 16, 1401 9:20 ب.ظ

  سلام .بنده سال 1390مغازه ای را به صورت 50 درصد نقد واقساط(5قسط 50 میلیونی ) از شخصی خریداری نمودم.این مجتمع تجاری و مسکونی درنیمه دوم سال 1391 به بهره برداری رسید.ولی فروشنده از زمان واریز پول هر وقت تقاضای قرارداد از ایشان کردم طفره رفت و قرارداد نداد.بنده تمام توافقات خود را طبق وعده حرفی انجام دادم ومبلغ اقساط را تسویه کردم ایشان بالاخره در سال 95 قراردادی را به بنده دادند.که در ان حق هرگونه اعتراضی رو از بنده سلب کرده بودنداز جمله در مورد سند و پایان کار و دخل و تصرف ایشان در مشاعات و غیره.خلاصه تخلفات بیشمار ایشان باعث شده که تا امروز این مجتمع پایان کار نگیرد و مجتمع به حالت نیمه تعطیل درامده و از رونق افتاده وارزش ملکی خود را از دست داده لطفا بنده را راهنمایی کنید.ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آذر 22, 1401 2:35 ب.ظ

   با سلام . دادخواست الزام به اخذ پایان کار به مرجع قضایی تقدیم شود .شروط مخالف نظم عمومی در قرارداد باطل است

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  آیا میتوان در قولنامه خرید زمین شرطی گذاشت که در صورت ادعا مالکیت شخص ثالثی نسبت به ملک، فروشنده را ملزم به پرداخت ارزش روز ملک و بنای احداث شده به خریدار نمود؟

  پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید و همچنین تشکر بابات سایت خوب و پاسخگوی شما

  بنده 220میلیون تومان طلب داشته و بابات آن چک گرفتم.داخل قرارداد قید کردم که در صورت پاس نشده چک هر ماه تاخیر مبلغ 40میلیون تومان به عنوان تاخیر تعدیه و سود دوران مشارکت باید به بنده پرداخت نماید.حال این مبلغ وجه التزام هست؟قابل وصول می باشد (چون الان 9 ماه از تاریخ چک گذشته)؟ به بنده گفتن مبلغ رباه و قابل وصول نیست!

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 13, 1402 10:27 ق.ظ

   با سلام. چنانچه قرارداد دارید و در قرارداد شرط وجه التزام گذاشته باشید می توانید مطالبه کنید و منع قانونی ندارد البته برای پاسخ نیاز به بررسی قرارداد شما می باشد.

   پاسخ
 • با سلام
  من ملکی رو در بنگاه معامله کردم و خریدار ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت حداکثر تا 48 ساعت بعد از تاریخ قرارداد شد. ولی به بهانه بدهی بانکی ملک که در ابتدای قرارداد باطلاع خریداری رسیده بود از پرداخت آن امتناع کرد در حالی که از کلیه موارد مطلع بوده و مبلغ بدهی حتی کمتر از یک سوم کل مبلغ فروش میباشد. حالا با توجه به عدم پرداخت مبلغی به اینجانب آیا قرارداد فسخ هست یا نه؟
  البته نامبرده مبلغی کم برای مشاور املاک کارت کشیده.ولی برای من چیزی پرداخت نشده است.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 11, 1402 10:39 ق.ظ

   با سلام. چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ دارد شما می توانید فسخ را به ایشان اعلام نمائید.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر. یه آپارتمان پیش فروش کردم و قولنامه به صورت دستی در منزل نوشتیم. نوشتیم دو طرف باید به تعهدات عمل کنند در صورتی که عمل نشه ضرر و زیان طرف مقابل باید جبران بشه ولی اینکه چطور جبران بشه ننوشتیم. (مقدار مبلغ مشخص نکردیم).ولی خریدار واریزی ها رو به موقع انجام نداد با تاخیر و هر وقت و هر مبلغی که دوست داشت واریز میکرد.چطور این ضررو زیان(خسارت دیر کرد)محاسبه میشه؟ و اینکه اون حاضر نیست سند به نامش زده بشه میگه چون اختلاف متراژ هست(تقریبا ۵/۵ درصد)باید واحد دیگه ای بهم بدین پول قبول نمیکنه.من گفتم دیر کرد تاخیرواریزی ها رو بده و من هم اختلاف متراژ به قیمت روز بهش پول میدم ولی قبول نمیکنه.میگه واحد رو عوض کن و من ۱ ریال بابت دیر کرد نمیدم
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 22, 1402 5:32 ب.ظ

   با سلام
   اگر اختلاف متراژ بیش از 5 درصد باشد ، طرفین حق فسخ قرارداد را دارند. در غیر اینصورت قیمت اختلاف متراژ باید پرداخت شود

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط