مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی

امور مالیاتی
مالیات شرکت های سرمایه گذار

شرح موضوع

مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی ،یکی ازموارد مالیاتی است این موضوع در ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است.

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی چه میزان می باشد؟

درماده 105 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر، معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود.
با توجه به تبصره ۱ ماده فوق در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند درصورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی
مالیات بردرآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی

نحوه محاسبه مالیات بردرامد شرکت ها و اشخاص حقوقی به چه صورت می باشد؟

تا قبل از اصلاحیه 1380/11/27  ، محاسبه مالیات شرکت ها به این صورت بود که چنانچه اشخاص مذکور دارای فعالیت انتفاعی بودند و در جمع فعالیت های خود سود داشتند، این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده131 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بود.لکن پس از اصلاحیه 1380/11/27  :

چنانچه اشخاص حقوقی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۰۵ دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.

طبق تبصره ۲ ماده105 قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره ۵ ماده ۱۰۹ و ماده ۱۱۳ قانون مالیات های مستقیم ،از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند.به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به ذکر است که….

  • موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
  • همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

مالیات شرکت های سرمایه گذار

طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
درصورتی که شرکت سرمایه پذیر ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها از جمله آئین نامه موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه بعدی آن و یا طبق آئین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مذکور حسب مورد مشمول مالیات نشود، به تبع آن شرکت سرمایه گذار نیز مشمول مالیات بردرآمد سهم مازاد مذکور نخواهد بود.

مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام

طبق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

چه تخفیف های مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی قابل اعمال است؟

تبصره ۷ ماده ۱۰۵قانون مالیات های مستقیم، اشعار می دارد که:
به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف: تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
در مواردی که تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون فوق توامان قابل اعمال باشد، می بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره ۶ و سپس تخفیف نرخ تبصره ۷ اعمال گردد.

چنانچه در تعیین مالیات اشخاص حقوقی لازم باشد تخفیف موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و معافیت بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اعمال شود،مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ۷ و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده ۱۳۲ قانون مذکور اعمال گردد.

نکته حائز اهمیت این است که…

درمواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یکسال مالیاتی فعالیت داشته اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۵قانون مالیات هایمستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این گونه مودیان نیز جاری می باشد.

مالیات در صورتیکه اشخاص حقوقی و شرکت ها با هم ادغام شوند چگونه محاسبه میگردد؟

طبق ماده ۱۱ قانون مالیات های مستقیم شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند:

  • تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده ، از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده ۴۸ این قانون معاف است.
  • انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود ، حسب مورد به ارزش دفتری، مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.
  • عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود، مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بردرآمد این قانون نخواهد بود.
  • استهلاک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
  • هرگاه در نتیجه ادغام درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
  • کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.

مالیات بردرآمد انحلال شرکت ها و اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۱۴ قانون مالیات های مستقیم ، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف هستند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه برطبق اساسنامه باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند،چه می باشد؟

ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ، ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.
ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین می شود.

تکالیف مدیران تصویه در انحلال شرکت ها و اشخاص حقوقی چه میباشد؟

تکالیف قانونی مدیران تصفیه نیز طبق ماده116 قانون مالیات های مستقیم مشخص گردیده که براساس آن مدیران تصفیه مکلف می باشند، ظرف ۶ ماه از تاریخ انحلال اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را براساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

ماموران مالیاتی مکلف هستند به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و درصورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید.وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد.

درصورت عدم تسلیم اظهارنامه توسط مدیران اشخاص حقوقی یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه درصورت عدم رعایت مقررات ماده ۱۱۶ این قانون و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است.مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلقه خواهند بود.به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی مطالبه شده باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط