دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع عالی نظارت بر اعمال دولت و به طور کلی قوه مجریه پیش بینی...

دعاوی راجع به بانک در دیوان عدالت اداری

به موجب قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی مردم علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای عمومی می باشد. بانک ها نیز به...

شکایات مربوط به بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

شکایات مربوط به بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

بازنشستگی وضعیتی است که مشمولان قانون تأمین اجتماعی با تحقق شرایط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه می توانند از مقدار معینی مستمری که طبق قانون مذکور بیان شده است...

دعاوی شهرداری ها در دیوان عدالت اداری

شهرداری ها در سراسر کشور به عنوان موسسات عمومی غیردولتی در ارتباط با مردم وظایف و تکالیف مختلفی را عهده دار می شوند. در انجام این مسئولیت ها ممکن است...

الزام واحدها و مأمورین دولتی به اتخاذ تصمیم یا اقدام اداری در دیوان عدالت اداری

بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موراد پیش بینی شده در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری روشن می سازد درکنار رسیدگی به شکایات و تظلمات...