امور وقفی

خلع ید از ملک موقوفه پیش از تحقق قبض

موضوع رای: خلع ید از ملک موقوفه پیش از تحقق قبض الف، مالک قطعه زمینی به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴ فرعی از ۱۱ اصلی واقع در...

ابطال اجاره عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی

موضوع رای: ابطال اجاره عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی الف به طرفیت تولیت آستان قدس رضوی و وزارت بازرگانی دعوای ابطال قرارداد اجاره تنظیم شده میان خواندگان...

الزام متولی به طرح دعوا و احقاق حقوق موقوفه

طرح دعوا و احقاق حقوق موقوفه ،نه تنها به عنوان یک حق برای متولی است بلکه جنبه تکلیفی داشته و قانونگذار متولی را مکلف ساخته است تا در صورت لزوم با طرح دعوی در مراجع قضایی به دفاع از موقوفه بپردازد.

دعاوی اجاره ملک وقفی

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی اجاره ملک وقفی [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator size=”custom” height=”20px”][us_grid taxonomy_category=”%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%88%d9%82%d9%81%db%8c” orderby=”modified” items_quantity=”” items_layout=”37174″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

دعاوی تولیت

[vc_row width=”1″ height=”large” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-50px%22%7D%7D”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner css=”%7B%22default%22%3A%7B%22height%22%3A%2250rem%22%2C%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-left%22%3A%2220px%22%2C%22padding-right%22%3A%2230px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%223px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%2210px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%220%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D”][us_separator size=”custom” height=”20px”][vc_column_text css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-left%22%3A%2220px%22%7D%7D”] دعاوی تولیت [/vc_column_text][us_separator size=”custom” height=”20px” show_line=”1″ color=”text”][us_separator size=”custom” height=”20px”][us_grid taxonomy_category=”%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa” orderby=”modified” items_quantity=”” items_layout=”37174″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

دعاوی مالکیت و وقفیت

مالکیت و وقفیت،در صورتیکه مورد اختلاف واقع شوند،اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید. اثبات وقفیت اصل بر ملکیت است اما در این بین ممکن است،وقفیت...

اعلام بی اعتباری اقدامات متولی

دعوای اعلام بی اعتباری اقدامات متولی ،زمانی مطرح میگردد که متولی از حدود اختیارات خویش تخطی نموده باشد.رسیدگی به این امر،در برخی موارد با سازمان اوقاف و..

نصب متولی

نصب متولی ،معمولا توسط واقف،جهت اداره امور وقف صورت میگیرد که البته واقف مجاز است خودش و یا دیگری را به عنوان متولی قرار دهد. اما گاهی شخص یا اشخاصی در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند که این افراد وجود ندارند،در این صورت وقف مجهول التولیه است . ولازم است که برای…

دعوای درخواست صدور حکم تولیت

دعوای درخواست صدور حکم تولیت ،از جانب مدعی تولیت برای اثبات تولیت خود ،مطرح میگردد. در این مواقع لازم است که خواهان جهت اثبات تولیت خود دلایلی را ارائه دهد

جهل خریدار به وقفی بودن ملک

جهل خریدار به وقفی بودن ملک ،سبب صحت معامله ملک وقفی نمیشود و به هر حال معامله ملک وقفی باطل است و در این بین علم وجهل خریدار ملک وقفی بی تاثیر است.چنین معامله ای معمولا زمانی اتفاق می افتد، که بیع از طریق مبایعه نامه عادی صورت گیرد.

دعوای اثبات تولیت

دعوای اثبات تولیت ،زمانی مطرح میشودکه شخصی متقاضی تولیت باشد. در این مواقع شخص مزبور بایستی درخواست خود را به شعب تحقیق اوقاف،که وظیفه تشخیص متولی را دارا میباشد، ارائه دهد.

عزل متولی وقف

دعوای صدور حکم بر عزل متولی وقف ،در مواردی خاص قابلیت طرح دارد.از جمله این موارد زمانی است که متولی مرتکب تعدی و تفریط گردد،مرتکب خیانت شود و یا اینکه اوصاف مذکور در وقفنامه را از دست بدهد.

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات،در بند ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۷/۹/.۱۳۶۳ هیات وزیران تعریف شده است.در این مقاله...

روش های اجاره موقوفات

روش های اجاره موقوفات طبق آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه،مصوب10/12/،1365مشخص شده است و عبارتند از: انجام مزایده، دریافت پذیره، دریافت اهدایی و همچنین طبق ماده 11 قانون فوق الذکر،شرایط ویژه ای برای عقد اجاره اموال موقوفه تعیین شده است.

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی

مطالبه اجرت المثل املاک وقفی زمانی مطرح میشود که ملک وقفی مورد اجاره قرار گرفته باشد و مدت اجاره ملک مزبور منقضی گردد و متولی اوقاف نیز اجاره را تمدید ننماید،در این صورت مستأجر میبایست ملک را تخلیه وتحویل متولی اوقاف نماید.