اسقاط حق سرقفلی

یکی از عللی که به موجب آن حق سرقفلی ساقط می شود نیاز شخصی است که در بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستأجر سال 56 به آن اشاره شده است از ظاهر این ماده این چنین استنباط می شود که علت تخلیه ملک دارای حق سرقفلی احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه و یا تجارت می باشد.

دعوای تخلیه سرقفلی به جهت نیاز شخصی

با توجه به بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستأجر سال 1356 می توان گفت که برای طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به کسب و کار بایستی خود مالک نیازمند کسب و کار در آن محل باشد و نیاز فرزندان و بستگان و نزدیکان موجر نمی تواند برای وی حق تخلیه به این منظور را ایجاد نماید همچنین با عنایت به بند 3 ماده 15 قانون موجر و مستأجر سال 1356 باید گفت که در صورتی که محل کسب و یا پیشه و تجارت مناسب برای سکونت هم باشد موجر (مالک) می تواتند برای سکونت خود یا فرزندان و یا پدر و مادر و همسر خود دعوای تخلیه ملک تجاری را طرح نماید.

لازم به ذکر است که به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 موجر باید احتیاج واقعی به ملک تجاری باشد به گونه ای عدم اشتغال وی در آن ملک موجبات عسر و حرج موجر را فراهم آورد در غیر این صورت چنین ادعایی از موجر غیرقابل پذیرش است.

مدارک لازم جهت دادخواست تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز شخصی

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

بیشتر بخوانید :  تکالیف مستاجر

2- کپی برابر اصل قرارداد اجاره

3- ارجاع به کارشناسی برای تحقیقات عملی

باید اشاره کرد که دعوای فوق الذکر از جمله دعاوی مالی است که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد و میزان آن 3/5 درصد بهای خواسته می باشد. و دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا دادگاه محل وقوع ملک مورد اجاره می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص لازم و کافی در زمینه دعاوی مالک و مستأجر را دارند آمادگی ارائه خدمات حقوقی و تخصصی خویش که در بخش اجاره و سرقفلی توضیح داده شده است می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست